A névelő primátusa (Vásárhelyi -- Fejes)

(A november 30-án elhangzó vita absztraktja)

 

A vita célja tisztázni, hogy az emberi nyelv kialakulásakor megvolt-e a névelő kategóriája vagy csupán később alakult ki.  

Közismert tény, hogy a Párizsi Nyelvésztársaság betiltotta a nyelv keletkezésére irányuló kutatásokat, ezért a kérdést az utóbbi évekig alig vizsgálták. Az emberi nyelv keletkezése iránti érdeklődés megelőzi a nyelvészetnek mint tudománynak a kialakulását.  

A zsidó hagyomány a névszók primátusa mellett foglal állást: eszerint az első szavak névszók voltak: ezek az embertől származnak, Ádám nevezte meg először a dolgokat. Ezzel szemben a keresztény felfogás szerint ezt megelőzte az ige, amely isteni eredetű, sőt, azonos is az Istennel.  

A grammatikai segédszók, viszonyszók keletkezésére azonban a legutóbbi időkig alig fordítottak figyelmet. Az újabban fellendülő kutatások (l. az irodalomjegyzéket) azonban egyre nagyobb teret szentelnek a kérdés vizsgálatának. A vita tehát a nyelvtudomány egyik legaktuálisabb kérdéséhez kíván hozzászólni.  

 

Irodalomjegyzék  

Bánréti Z. Előfeszíti-e a névelő a főnevet? In: Az idegeinkre megy. Lingvoneurológiai tanulmányok. Akadémiai, 2008.  

Bakró-Nagy M. The protoarticle. Grammaticalization, degrammaticalization or a grammatical borrowing? In: Linguistic Situation in Northern Eurasia, 20000-10000 B.C. Ed. A. Künnap. Tartu Ülikool, 2008.  

Bartha Cs. Identitás és névelőhasználat.  In: Nyelvhasználat a Gyurcsány-kori Magyarországon meg attól jó messze is. Kontra M. szerk. Osiris, 2008.  

Borbély A. Az előrevetett végartikulus. A határozottság kifejezése a magyarországi románban.  In: Limba română din Giula. Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2008.  

Csúcs S. Die Rekonstuktion der Artikeln der permischen Grundsprache. Akadémiai székfoglaló, 2008.  

Deme L. Miért rosszabb az angol névelő a magyarnál? Magyar Nyelvőr, 2008. (Kis Tamás honlapjáról is letölthető!)  

Gerstner K. Névelők a Nagyszótárban. In: A szófaji besorolás kérdése a Nagyszótárban. Ittzés Nóra szerk. MTA Nytud. Int., 2008.  

Gósy M. The articulation of the Hungarian article: a, az, egy or ə, əz, əgy? Magyar Fonetikai Füzetek X+1, MTA Nytud. Int. 2008.  

Haader L. "Azt irja az Margith..." A névelőhasználat megszilárdulása a Nyulak szigetén. Magyar Nyelv, 2008.  

Hattyár H. A határozottság jelölése a magyar jelnyelvben. In: Most mutasd meg! A siketek és nagyotthallók első (füleki) konferenciáján elhangzott előadások gyűjteménye. ELTE Fonetikai Tanszék, 2008.  

Havas F. Ein Untermann oder der Übermensch? Der altgreichische Artikel und die moderne europäische Philosophie. In: Névutó és előember. ELTE BTK Finnugor Tanszék, 2008.  

Kálmán L. Mi a...? Tudománykritikai észrevételek. Szabad változók, 2008.  

Kenesei I. (Össze)egyeztethető-e a névelő? (Legalább a társadalmi igényekkel, naaaa...), In: Egy nyelv és egy nyelvek. Kenesei I. szerk. Gondolat, 2008.  

Keszler B. A névelő és a központozás kapcsolata kódexeinkben. In: Írás és nyelvhasználat a távcsevely és a röszü előtt. Szerk. Balázs G. ELTE BTK Modern Hungarian Linguistics Tanszék, 2008.  

Kiefer F. "Artikulus nélküli nyelveken meg se tanulok beszélni..." In: Határozottan, határozatlanul. Nyelvészek szubjektív megnyilatkozásai. Szerk. Bakró-Nagy M. és Kontra M. MTA Nytud. Int., 2008.  

Kiss Z. A or az? A phonetically-based approach to TeX. In: A Very Odd Yearbook, 2008.  

Kontra M. A személynév előtt álló névelő South Bend-ben és Gazdagréten. In: Nyelvhasználat a Gyurcsány-kori Magyarországon meg attól jó messze is. Kontra M. szerk. Osiris, 2008.  

Komlósy A. Milyen mélyről jön elő? A magyar névelő disztribúciós és generatív szempontból. In: Nem kell mindig LFG. Trón Viktor szerk. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X+1. Tinta, 2008.  

Mártonfi A. A névelő helyesírása nálunk és más nemzeteknél. In: Magyar ortográfia. Szerk. Keszler B. Tankönyvkiadó, 2008.  

Orsós A. Beás–magyar névelőszótár. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, 2008.  

Oszkó B. A névelőhasználat mint stilisztikai probléma egy nyelvészeti folyóirat szerkesztése közben. In: Honti László 65 éves. CD-ROM. Oszkó B. szerk. MTA Nytud., Int. Finnugor O., 2008.  

Héja E. -- Kuti J. -- Oravecz Cs. -- Sass B. -- Tóth M. -- Vajda P. -- Váradi T. -- Varasdi K. Szöveges fájlok tömörítése a névelők elhagyásával. In: A MMVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti konferencia előadásai, SZTE, 2008.  

Wacha B. Artikuloj in esperanto kaj hungaro. In: Esperantaj kontrastivaj studioj, k.n., 2008.  

Zaicz G. (szerk.) A magyar névelők a tergo szótára. Tinta, 2008. (Rec.: Fejes L. Utazás a Föld középpontja felé. BUKSZ, 2008/3.)