Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Ph.D. Program

 

Elméleti Nyelvészeti Doktori Program (kifutó, nem kredites)

 

Fórum  

Jelenleg érvényben lévő, kredites Elméleti Nyelvészeti Doktori Program 

 

Általános leírás

Az elméleti nyelvészeti Ph.D. képzés az ELTE Elméleti nyelvészet szakhoz kapcsolódik. A doktorjelölttől elvárjuk, hogy olyan elmélet keretében dolgozzék, amely lehetővé teszi egy adott nyelv, vagy általában a természetes nyelv természetét meghatározó elvek és szabályok feltárását. A képzés törzsét az elméleti nyelvészet hagyományos fő ágai, az alsóbb nyelvi szintek (fonológia, morfológia), a mondattan és a jelentéstan alkotják, de a doktorjelölt foglalkozhat a nyelvtudomány és egy más tudomány (pl. filozófia, irodalomtudomány, matematika, logika, fonetika, kognitív pszichológia, szociológia, számítástudomány) kapcsolatával is.

Felvételi követelmények

A Ph.D. programba való felvételhez nem szükséges nyelvészeti végzettség, előfeltétel azonban az egyetemi diploma. Feltétel továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete. Ezenkívül kívánatos egy második idegen nyelv ismerete is. A jelentkezőnek megfelelő nyelvészeti alapműveltséggel kell rendelkeznie és bizonyítania kell önálló kutatásra való alkalmasságát. A felvételi anyagnak tartalmaznia kell a jelentkezőnek szakmailag méltányolható kutatási elképzelését is.

Minden egyéb kérdésben az ELTE BTK doktori szabályzata a mérvadó.

Kurzuskínálat

A doktori program alapképzésből, szakképzésből és kötelező doktori szemináriumokból áll. Az alapképzés a nyelvészeti alaptárgyakból (fonológia, alaktan, mondattan, jelentéstan) nyújt magas szintű ismereteket. Elvégzése minden doktorjelölt számára kötelező. A szakképzés anyaga a doktori program oktatóinak szakterületeihez igazodik.

A Ph.D. fokozat elnyeréséhez szükséges minimális tanegységek száma 16, ebből három az alapképzés, öt a doktori szeminárium és nyolc a szakképzés keretében szerezhető meg.

1. Alapképzés

Az alapképzés kurzusai az Elméleti Nyelvészet Szakon meghirdetett és a szakterületnek megfelelő bevezető órákkal azonosak. Leírásukat l. itt. Az alapképzés alól felmentés adható azoknak a hallgatóknak, akik az Elméleti Nyelvészet Szakon végeztek, vagy akik a megfelelő ismereteket a program által megkövetelt szinten másutt szerezték meg és ezt igazolni tudják.

Az alapképzés kurzusai:

 

Fonológia/morfológia 3 félév 1 te
Szintaxis 2 félév 1 te
Szemantika/Logika 3 félév 1 te

       

Az alapképzés kurzusait a doktorjelöltnek a Ph.D. programra való felvétele után az első 2 év folyamán el kell végeznie. Ez alól a Ph.D. program vezetője indokolt esetben a tanév elején felmentést adhat.

Az alapképzésben megszerzendő tanegységek száma 3.

2. Doktori szeminárium

A doktori program célja a doktorjelölt felkészítése tanulmányok írására és előadások tartására. Doktori szemináriumot a program minden félévben meghirdet (minden félév 1 te).

Doktori szemináriumból a doktorandusznak kötelezően meg kell szereznie 5 tanegységet. 5 félév doktori szeminárium (5 kredit). A tanegység megszerzésének feltétele: a szemináriumon való részvétel, és a 3 év alatt minimum 2 előadás tartása a doktori szemináriumon. A doktori szeminárium utolsó kreditje megszerzésének feltétele 1 db referált konferencielőadás, 1 db lektorált publikáció.

A doktori szemináriumon való részvételt és a tanegység megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítését félévente a Ph.D. program vezetője igazolja.

Az Elméleti nyelvészeti doktori programon a kötelező tanegységek száma összesen: 8

3. Szakirányú képzés

A választható (szakirányú) képzés tanegységei közül a doktorjelöltnek kötelezően el kell végeznie még legalább 8 tanegységet.

A szakirányú képzés órái speciális szakterületeket fednek le. Ide tartoznak a szak oktatói szűkebb szakterüreleteihez tartozó szakkollégiumok. Ezeket a kurzusokat a doktorjelölt a témavezetőjével konzultálva választja ki, aki a képzés egyéni céljától függően kötelezőnek írhat elő szabadon választható órát is. Választható szakirányú tanegységekből (1 te = 1 féléves 90 perces kurzus) a doktorjelöltnek kötelezően megszerzendő 6 te.

A képzés egyéni céljától függően más programban meghirdetett tanegységek is elfogadhatók (max. 5 te.). Ugyancsak elszámolható tanegységként a doktorjelölt számára biztosított egyéni konzultáció.

A doktori szemináriumok alól és a szakirányú képzés kurzusai alól nem adható felmentés, ezek a kurzusok nem válthatók ki az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakán korábban elvégzett haladó kurzusokkal.

4. Összefoglaló táblázat

 

Alapképzés

(az első két év során elvégzendő)

4 félév

3 te

Fonológia/morfológia

3 félév

1 te

Szintaxis

2 félév

1 te

Szemantika/logika

 

3 félév

1 te 

Doktori szeminárium

 

5 félév

5 te

Szakirányú képzés

 

min. 8 te

Szakkolégiumok

min. 6 kurzus

min. 6 te

Más programban meghirdetett te.

max. 5 kurzus

max. 5 te

Egyéni konzultáció

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

min. 16 te.

 

5. Kurzusleírások

Az alapképzés kurzusainak leírása itt található.

A szakképzésben meghirdetett főtárgyak leírása itt olvasható.

Képzési terv

A doktorjelöltnek félévenként tanulmányi tervet kell készítenie, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető hagy jóvá. A tanulmányi tervnek tartalmaznia kell: (a) a félévben felvett kötelező és választható órákat, (b) a témavezetővel való konzultációt, (c) egy olvasmánylistát, (d) a kérdéses félév alatt megrendezett konferenciákon való részvételt, (e) tanulmányírásra való elképzelést és (f) az esetleg tervbe vett külföldi tanulmányutat.

Abszolutórium

A kötelezően előírt tanegységszám teljesítése esetén a programtanács előterjesztése alapján az ELTE dékánja abszolutórium kiállításával igazolja, hogy a doktorjelölt teljesítette a kötelező és választott tanegységeket a minimum 16 tanegység megszerzésével. Az abszolutóriumot a tanulmányi kötelezettségek teljesítése után 30 napon belül, és legkésőbb a felvételtől számított 72. hónap után meg kell szerezni.

Az abszolutórium megszerzése után három éven belül meg kell indítani a doktori eljárást. A doktori eljárást követően lehet letenni a doktori szigorlatot.

A doktori eljárás megindításának feltétele még 2 db referált konferenciaelőadás, még 2 db lektorált cikk és két nyelvészeti kurzus megtartása.

Doktori szigorlat

Doktori szigorlatra a doktorjelölt a doktori eljárás megindítása után bocsátható. A szigorlat témakörét a programvezető állítja össze a témavezető javaslatának figyelembevételével.

A doktori szigorlaton egy fő tárgyból és két melléktárgyból kell vizsgázni. Főtárgyak: -- fonológia/morfológia -- szintaxis -- szemantika/formális szemantika

A doktori szigorlatra a programon a tervezett szigorlati időpont előtt legalább 3 hónappal kell írásban jelentkezni, megjelölve a fő és melléktárgyakat. Doktori szigorlatra a vizsgaidőszakban kerülhet sor.

A disszertáció végleges változatát a doktori eljárás megindítása után 2 éven belül be kell nyújtani. (Amennyiben a jelölt a doktori eljárás megindítását követő 3 éven belül nem védi meg értekezését, a KDT az eljárást megszűnteti.)

Annak, hogy a disszertációt a tanulmányi osztályra le lehessen adni, feltétele a sikeres házi védés. A házi védést a beadás előtt 2-3 hónappal célszerű megtartani, hogy az esetleges javításokra még maradjon idő. A házi védés tervezett időpontját a programnak minimum 4 hónappal a házi védés előtt be kell jelenteni, és a bírálandó dolgozatot legalább 3 hónappal a védés időpontja előtt 3 példányban le kell adni.

A Ph.D. fokozat azt igazolja, hogy a doktorjelölt letette a doktori szigorlatot és megvédte önálló kutatáson alapuló disszertációját.

 

 vissza  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Neurolingvisztika információk