Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Ph.D. Program

 

Elméleti Nyelvészeti Doktori Program

 

Fórum  

A korábbi, nem kredites Elméleti Nyelvészeti Doktori Program   

A Nyelvtudományi Doktori Iskola képzési terve (2016/17-es tanévben induló képzések)  

 

Általános leírás

Az elméleti nyelvészeti Ph.D. képzés az ELTE Elméleti nyelvészet szakhoz kapcsolódik, és az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül működik. A doktorjelölttől elvárjuk, hogy olyan elmélet keretében dolgozzék, amely lehetővé teszi egy adott nyelv, vagy általában a természetes nyelv természetét meghatározó elvek és szabályok feltárását. A képzés törzsét az elméleti nyelvészet hagyományos fő ágai, az alsóbb nyelvi szintek (fonológia, morfológia), a mondattan és a jelentéstan alkotják, de a doktorjelölt foglalkozhat a nyelvtudomány és egy más tudomány (pl. filozófia, irodalomtudomány, matematika, logika, fonetika, kognitív pszichológia, szociológia, számítástudomány) kapcsolatával is.

 

Felvételi követelmények

A Ph.D. programba való felvételhez nem szükséges nyelvészeti végzettség, előfeltétel azonban az egyetemi diploma (MA). Feltétel továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete. Ezenkívül kívánatos egy második idegen nyelv ismerete is. A jelentkezőnek megfelelő nyelvészeti alapműveltséggel kell rendelkeznie és bizonyítania kell önálló kutatásra való alkalmasságát. A felvételi anyagnak tartalmaznia kell a jelentkezőnek szakmailag méltányolható kutatási elképzelését is.

Minden egyéb kérdésben az ELTE BTK doktori szabályzata a mérvadó, az Elméleti nyelvészet doktori programban nem határozunk meg az általános előírásoktól eltérő feltételeket.

 

 Tanterv és kurzuskínálat

A doktori képzés ideje: 6 félév

A doktori képzésben megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

 

I. IKM- Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 21 db)

A doktori program alapképzésből, szakképzésből és kötelező doktori szemináriumokból áll. Az alapképzés a nyelvészeti alaptárgyakból (fonológia, alaktan, mondattan, jelentéstan) nyújt magas szintű ismereteket. Elvégzése minden doktorjelölt számára kötelező. A szakképzés anyaga a doktori program oktatóinak szakterületeihez igazodik.

 

1. Alapképzés: megszerezhető kreditek száma: 21, teljesítendő tárgy: 8.

Az alapképzés kurzusai az Elméleti nyelvészet szakon meghirdetett és a szakterületnek megfelelő bevezető órákkal azonosak. Leírásukat l. itt. Az alapképzés alól felmentés adható azoknak a hallgatóknak, akik az Elméleti nyelvészet szakon (MA) végeztek, vagy akik a megfelelő ismereteket a program által megkövetelt szinten másutt szerezték meg és ezt igazolni tudják.

Az alapképzés kurzusait a doktorjelöltnek a Ph.D. programra való felvétele után az első 2 év folyamán el kell végeznie. Ez alól a Ph.D. program vezetője indokolt esetben a tanév elején felmentést adhat.

 
P/NY/ENY-01 - Fonológia I.
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-02 - Mondattan I.
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-03 - Jelentéstan
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-04 - Fonológia II.
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-05 - Mondattan II.
4 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-06 - Logika
2 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-07 - Morfológia
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-08 - Formális jelentéstan
3 kredit, kollokvium, kötelező, nem ismételhető, heti óraszám:2

 

2. Doktori kutatói szeminárium: megszerezhető kreditek száma: 35, teljesítendő tárgy: 5

A doktori program célja a doktorjelölt felkészítése tanulmányok írására és előadások tartására. Doktori kutatói szemináriumot a program minden félévben meghirdet.

 
P/NY/ENY-09 - Kutatói szeminárium
7 kredit, gyakorlat, köt.vál., ismételhető, heti óraszám:2

 

3. Speciális kurzus: megszerezhető kreditek száma: 56, teljesítendő tárgy: 8

A szakirányú képzés órái speciális szakterületeket fednek le. Ide tartoznak a szak oktatói szűkebb szakterüreleteihez tartozó szakkollégiumok. Ezeket a kurzusokat a doktorjelölt a témavezetőjével konzultálva választja ki, aki a képzés egyéni céljától függően kötelezőnek írhat elő szabadon választható órát is.

 
P/NY/ENY-10 - Speciális kurzus
7 kredit, gyakorlat/kollokvium, köt.vál., ismételhető, heti óraszám:2

A doktori szemináriumok alól és a szakirányú képzés kurzusai alól nem adható felmentés, ezek a kurzusok nem válthatók ki az ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakán korábban elvégzett haladó kurzusokkal.

 

II. TM - Tudományos modul (megszerezhető kredit: 68, minimálisan megszerzendő kredit: 24)

 
P/NY/ENY-20 - Publikáció / tanulmányírás I.
8 (10*) kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-21 - Publikáció / tanulmányírás II.
6 (8*) kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-22 - Publikáció / tanulmányírás III.
5 (6*) kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-23 - Publikáció / tanulmányírás IV.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető

* 2011/2012-es tanévtől

III. ETTM -  Egyéb tudományos tevékenység modul (megszerezhető kredit:44)

 
P/NY/ENY-31 - Egyéb tudományos tevékenység
1 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-32 - Konferencia előadás I.
6 (8*) kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-33 - Konferencia előadás II.
3 (6*) kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-34 - Szerkesztés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-35 - Recenzió I.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-36 - Recenzió II.
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető
P/NY/ENY-37 - Oktatási segédanyag
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető

* 2011/2012-es tanévtől

IV. TSZ - Tudományszervezés (megszerezhető kredit:4)

 
P/NY/ENY-38 - Tudományszervezés
2 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető

 

V.  OM - Oktatási modul (megszerezhető kredit:32)

 
P/NY/ENY-50 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás I.
8 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-51 - Heti 2 órás szeminárium vagy előadás II.
6 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám:2
P/NY/ENY-52 - Heti 1 órás szeminárium vagy előadás I.
4 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám:1
P/NY/ENY-53 - Heti 1 órás szeminárium vagy előadás II.
3 kredit, gyakorlat, választható, ismételhető, heti óraszám:1

 

Tudományos kutatómunkára az abszolutóriumhoz megszerzendő kreditek száma 68. Ebből minimum 24 kreditet kell publikációval összegyűjteni, ennél többet lehet (akár az egészet is), kevesebbet nem. (Tehát publikációval minimum 24, maximum 68 kreditet kell szerezni.)

Egyéb kutatói tudományos tevékenységre (konferencia, recenzió, szerkesztés, oktatási segédanyag, stb.) összesen 44 kredit adható (Ez azt jelenti, hogy csak ebből meg a publikációból is kijön a 68.)  (Tehát ezzel minimum 8, maximum 44 kredit szerezhető)

Tudományszervezésre összesen maximum 4 kredit (2-szer 2) adható. (Ez minimum 0, max. 4 kredit)

Oktatásra összesen maximum 32 (Ez minimum 0, maximum 32 kredit)

 

Publikációs kreditek:

8 (10*) kredit: lektorált kötetben megjelent idegen nyelvű tanulmány

6 (8*) kredit: lektorált kötetben megjelent magyar tanulmány

5 (6*) kredit: idegennyelvű, nem lektorált

4 kredit: magyar nyelvű, nem lektorált

* 2011/2012-es tanévtől

 

Konferenciakreditek:

6 (8*) kredit: nemzetközi konferencia

3 (6*) kredit: nem nemzetközi konferencia

* 2011/2012-es tanévtől

 

Recenzió:

4 kredit nemzetközi:

3 kredit: magyar

(Hogy valami meddig recenzió és honnantól tanulmány azt a témavezető dönti el. Ha bizonytalan, akkor a DT dönt.)

 

Van ilyen is, hogy egyéb tudományos tevékenység 1 kredit értékben: ez adható olyanra, ha pl. egy diák bedolgozik valamilyen kutatómunkába és ott valami hasznosat csinál.

 

Oktatási kreditek:

8 kredit: heti 2 órás egyetemi nyelvészeti tárgyú kurzus

6 kredit heti 2 órás főiskolai és/vagy nem szorosan nyelvészeti tárgyú kurzus

4 kredit a 8 kredites heti 1 órás változata

3 kredit a 6 kredites heti 1 órás változata

 

Azt, hogy egy diák az adott konferenciaelőadásával vagy publikációjával hány kreditet teljesít, a témavezetője ítéli meg. Ha a témavezető bizonytalan, akkor a DT. dönt.

A társszerzős publikációkat és konferenciaelőadásokat osztani kell, tehát ha egy 8-kredites publikáció társszerzős, akkor az 4 kredit.

 

Kurzusleírások

Az alapképzés kurzusainak leírása itt található.

A szakképzésben meghirdetett főtárgyak leírása itt olvasható.

 

Képzési terv

A doktorjelöltnek félévenként tanulmányi tervet kell készítenie, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető hagy jóvá. A tanulmányi tervnek tartalmaznia kell: (a) a félévben felvett kötelező és választható órákat, (b) a témavezetővel való konzultációt, (c) egy olvasmánylistát, (d) a kérdéses félév alatt megrendezett konferenciákon való részvételt, (e) tanulmányírásra való elképzelést és (f) az esetleg tervbe vett külföldi tanulmányutat.

 

Abszolutórium

A kötelezően előírt kreditszám teljesítése esetén a programtanács előterjesztése alapján az ELTE dékánja abszolutórium kiállításával igazolja, hogy a doktorjelölt teljesítette adoktori  program követelményeit. Az abszolutóriumot a tanulmányi kötelezettségek teljesítése után 30 napon belül, és legkésőbb a felvételtől számított 72. hónap után kezdeményezni kell.

Az abszolutórium megszerzése után három éven belül meg kell indítani a doktori eljárást. A doktori eljárást követően lehet letenni a doktori szigorlatot.

 

Doktori szigorlat

Doktori szigorlatra a doktorjelölt a doktori eljárás megindítása után bocsátható. A szigorlat témakörét a programvezető állítja össze a témavezető javaslatának figyelembevételével.

A doktori szigorlaton egy fő tárgyból és két melléktárgyból kell vizsgázni. Főtárgyak: -- fonológia/morfológia -- szintaxis -- szemantika/formális szemantika. Emellett a szigorlaton a bizottság -- figyelembe véve a doktori eljárás megindításnak a dátumát -- értékeli a jelölt disszertációjának megvalósíthatóságát és a témában való előrehaladását. 

A doktori szigorlatra a programon a tervezett szigorlati időpont előtt legalább 3 hónappal kell írásban jelentkezni, megjelölve a fő és melléktárgyakat. A szigorlat előtt 1 hónappal a jelöltnek el kell juttatnia disszertációjának meglévő részeit a doktori programhoz (egy példányban, kinyomtatva).

 Doktori szigorlatra a vizsgaidőszakban kerülhet sor.

 

A disszertáció végleges változatát a doktori eljárás megindítása után 2 éven belül be kell nyújtani a Doktori és Tudományszervezési Hivatalhoz. (Amennyiben a jelölt ennek nem tesz eleget, a KDT az eljárást megszűnteti.)

Annak, hogy a disszertációt a Doktori Hivataélba le lehessen adni, feltétele a sikeres házi védés. A házi védést a beadás előtt 2-3 hónappal célszerű megtartani, hogy az esetleges javításokra még maradjon idő. A házi védés tervezett időpontját a programnak minimum 4 hónappal a házi védés előtt be kell jelenteni, és a bírálandó dolgozatot legalább 3 hónappal a védés időpontja előtt 3 példányban le kell adni.

A Ph.D. fokozat azt igazolja, hogy a doktorjelölt letette a doktori szigorlatot és megvédte önálló kutatáson alapuló disszertációját.

 

 vissza  

Módosítva: 2013.09.10.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elméleti nyelvészeti BA  
Elméleti nyelvészet MA  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Neurolingvisztika információk