A magyar nyelv nagyszótára I-II.

 

 

 

 

 megrendelőlap

 

Éppen 175 éve döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szókönyv elkészítéséről. Több jelentős kezdeményezés után, amelyek azonban nem mutattak fel nagyszótári méretű és mélységű eredményeket, 1985‑ben új alapokon indult meg a modern nagyszótár adatgyűjtése: elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz korpusz összeállítása kezdődött meg. így lehetett a hátrányból előnyt kovácsolni és teljesen korszerű szótárt szerkeszteni, és ekképpen lett A magyar nyelv nagyszótárának első két kötete egy majdan 18 részből álló és 110 ezer címszó részletes jellemzését tartalmazó, a nagy európai szótársorozatok közé illő mű.

Az Akadémiának és a magyar kultúrának ezt az évszázados jelentőségű alkotását jogászok és tanárok, újságírók és más hivatásos kommunikátorok, bölcsészek és természettudósok, könyvtárosok és könyvolvasók mind haszonnal forgathatják.

 

Kenesei István

 

 

Előszó

 

 

Örömmel indítjuk útjára A magyar nyelv nagyszótárát (rövidítve: Nszt.), a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozását. Olyan mű kerül most az olvasók kezébe, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. A magyar nyelv nagyszótára történeti jellegű értelmező szótár. Legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Ezen a téren a címszavak mennyiségében, illetve a feldolgozás mélységében is különbözik más értelmező szótáraktól. Műfajából következően azonban nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 230 esztendő szókincséből merít.

A magyar nyelv nagyszótára százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. Ez a címszószám csaknem kétszerese a hétkötetes A magyar nyelv értelmező szótára címszavainak, és több mint másfélszerese a Magyar értelmező kéziszótár második kiadásában feldolgozott szavaknak.

A magyar nyelv nagyszótára a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani-szófaji elemzésében figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A szótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy – mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár – konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográfiai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja.

A szótár adatbázisként készül, és ez a forma folyamatos bővíthetőséget és frissíthetőséget tesz lehetővé.

A 18 kötetesre tervezett sorozat első két kötete jelenik most meg. Az első kötet a szótár használatához szükséges segédleteket tartalmazza: tájékoztat a szótár jellegéről, szerkezetéről és lexikográfiai elveiről, rövid ismertetést ad a nagyszótári munkálatok történetéről, a szótári feldolgozás alapjául szolgáló szöveggyűjtemények összetételéről, illetve az adatbázisként készülő szótár és a korpusz informatikai hátteréről. Ebben a kötetben kapott helyet a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiája, a szótár filológiai módszereinek és megoldásainak ismertetése, valamint a szerzői névlista, amely a forrásjegyzékekben szereplő szerzőket és a fordított művek eredeti szerzőit tartalmazza. A segédletek kötetében találhatók a magyar szókészlet paradigmáit, ragozási sorait áttekinthető formában bemutató táblázatok, és itt közöljük azt a rövidítésjegyzéket is, amely a lexikográfiai leírásban használt rövidítéseket, nyelvtani és lexikai minősítéseket sorolja fel. A szótári kötet több mint ötezer a és á betűs címszót ölel fel. A példamondatokban előforduló rövidítések jegyzékét az egyes szótári kötetek végén adjuk közre.

A magyar nyelv nagyszótára jelentős számú szaknyelvi szót is feldolgoz, s – a magyar szótári irodalomban egyetlenként – ezeknek a szavaknak az értelmezéseit az adott tudomány- vagy szakterület jeles képviselőivel szakmai szempontból lektoráltatja. Reménységünk szerint ez a régóta várt, hézagpótló, a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törlesztő mű tehát nem csupán a nyelvészet – különösen a szótörténet –, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak lehet majd fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokak számára lesz haszonnal forgatható mű.

 

Ittzés Nóra
főszerkesztő

 

A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA I.

Segédletek

 

Főszerkesztő: Ittzés Nóra

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 1119 lap, 9980 Ft

 

A 18 kötetesre tervezett sorozat első kötete áttekinti A magyar nyelv nagyszótárának történetét, és bemutatja az adatbázisként készülő szótár informatikai hátterét, valamint részletes tájékoztató olvasható benne a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról.

Ez a kötet tartalmazza a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiáját a forrásazonosítók rendjében, valamint a felhasznált példamondatok szerzőinek, illetve a fordítások eredeti szerzőinek névlistáját. Itt kaptak helyet a magyar szóalaktant bemutató paradigmatáblázatok, amelyekre a szócikkekben található paradigmajelzések utalnak.

A kötetet a rövidítések, lexikai minősítések és szaknyelvi jelölések magyarázatokkal bővített teljes jegyzéke zárja.

 

 

A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA II.

A–azsúroz

 

Főszerkesztő: Ittzés Nóra

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 1550 lap, 11 980 Ft

 

A 18 kötetesre tervezett sorozat első szótári kötete az a és á betűs címszavakat tartalmazza. A szótári rész 4500 szócikkben 4443 önálló, illetve 1087 alcímszót, továbbá 537 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 14346 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 47 533 példamondat gazdagítja. A kötetben 388 utaló szócikk segíti az eligazodást.

A szótári kötetben kapott helyet a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.

 

 

Mutatványoldalak:

 

áldotta — áldoz

allergén — állhatatlan

álló- — állócsillag

amekkora — amellett

asztagol — asztal

 

Linkek:

 

 

Szengedy Csaba: Egy 175 éves újszülött: A magyar nyelv nagyszótára I-II. (Népszabadság Online, 2006. december 13.) >>>

A magyar nyelv nagyszótára. 2006. november 14. Magyar Tudományos Akadémia >>>

A magyar nyelv nagyszótára - bemutatták az első két kötetet. 2006. november 13. Oktatási és Kulturális Minisztérium >>>