MEGHÍVÓ

 

 

 

AZ ELTE BTK FILOZÓFIA INTÉZETE ÉS AZ ELTE – TKI NYELVFILOZÓFIAI KUTATÓCSOPORTJA

 

a „Nyelv, megértés, interpretáció” c. program keretében

 

2003. október 2. és 4. között

 

az Intézet Trefort-kerti épületében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. „i”. ép., vagy Puskin u. 3.)

 

NYELV, MEGGYŐZÉS, ÉRVELÉS

címmel

 

tanévnyitó konferenciát rendez.

 

 

 

 

A konferencia ideje alatt a Puskin u. 3. sz. alatti bejáratot is nyitva tarjuk.

 

 

 

A konferencia ideje alatt bemutatjuk a Világosság 2003/5–6. számát, mely a 2002. évi „Kijelentés, norma, cselekvés” című konferencia anyagait tartalmazza, valamint a hagyományoknak megfelelően vásárlási lehetőséget biztosítunk az Áron Kiadó és az Atlantisz Kiadó legújabb könyveiből.


 

 

PROGRAM

 

 

 


 

október 2. (csütörtök)

 

9.00–9.45

szünet:

9.45–10.00

Megnyitó – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.

Dr Manherz Károly dékán megnyitó beszéde

9.15  Fehér M. István: Filozófia, retorika, hermeneutika

10.00–11.15

 

szünet:

11.15–11.30

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Kelemen János

10.00  Bacsó Béla: Retorika mint hermeneutika: M. Heidegger Arisztotelész olvasata

10.30  Geréby György: A kép mint metastruktúra: a Barlanghasonlat régi-új

11.15  vita

11.30–12.45

 

ebédszünet:

12.45–15.30

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Orthmayr Imre

11.30  Vajda Mihály: Meggyőzheti-e Szókratész Kalliklészt? Persze nem. De miért?

12.00  Steiger Kornél: A szókratészi nem-tudástól a sztoikus bölcsességig

12.30  vita

15.30–17.20

 

 

 

szekciók a „D” és „i” épületekben

 

 

 

 

szünet:

17.20–17.30

I/1. Szekció – „i” ép. 208.  Elnök: Steiger Kornél

15.30  Bene László

Logosz Platón Szofistájában

15.50  Simon Attila

Dialektika és retorika Platónnál

16.10  Zselicky Zoltán

Platón gyakorlati hermeneutikája és a filozófiai hermeneutika retorikus hagyománya

16.30  Majoros György

A retorikai érvelés hatalmáról (eleai Zenon és Gorgiasz)

16.50  Gelenczey-Mihálcz Alirán

A Törvények beszéde: Észérvek és retorika Platón Kritónjában

 17.10  vita

I/2. Szekció –„i” ép. 228.  Elnök: Boros Gábor

15.30  Kelemen János

Bűn, bűnhődés, hatalom Dante nyelvfilozófiájában

15.50 Gyenge Zoltán

A beszéd művészete – avagy Zarathustra és Constantin Constatius vitája

16.10  Veress Károly

A hallgatás retorikája

16.30  Mester Béla

Néhány sajátos szókép John Milton Areopagiricájában

16.50  Békés Vera

Hogyan tanulnak a leendő tudósok érvelni? – Az érvek és a retorika szerepe a tudományos képzés “pedagógiai kontextusában”

17.10  vita

I/3. Szekció – „D” ép. alagsori tanácsterem   Elnök: Bárdos Judit

15.30  Kenéz László Tamás

Amikor látni annyi mint tenni: a performatív vizualitás externalista elmélete

15.50  Tarnay László

A diszkurzív és a vizuális érvelés határai

16.10  Wessely Anna

A címlapkép. Elméleti fejtegetés és képi retorika kapcsolódásai

16.30 M. Sándorfi Edina

A néma szirének színbűvöletében – nyelv, matéria, reszponzivitás

16.50  Kibédi Varga Áron

Kép-retorika: XVII. századi francia viták

17.10  vita

17.30

Díszelőadás – Nagy Előadóterem, II. 228.

Herbert Schnädelbach: Grenzen der Vernunft? Über einen Topos kritischer Philosophie

19.00–22.00

Fogadás – „D” épület, alagsori büfé  

A 2002 évi „Kijelentés, norma, cselekvés” című konferencia anyagait (Világosság 2003/5–6. száma) bemutatja Fábri György


 


 

október 3. (péntek)

9.30–10.45

 

szünet:

10.45–11.00

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Bence György

9.30  Dénes Iván Zoltán: Szabadságértelmezések metszéspontjai – Isaiah Berlin, Hannah Arendt és Bibó István szabadságértelmezésének meggyőző ereje

10.00  Kecskeméti Gábor: A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolkodás történetében

10.30  vita

11.00–12.15

 

ebédszünet:

12.15–15.00

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Dékány András

11.00  Adamik Tamás: Chaim Perelman és az érvelés

11.30  Boros Gábor: Humanizmus, Descartes, retorika

12.00  vita

15.00–16.50

 

 

 

szekciók a „D” és „i” épületekben

 

 

 

 

 

 

 

szünet:

16.50–17.00

II/1. Szekció – „i” ép. 208.  Elnök: Farkas Katalin

15.00  Mekis Péter

Nietzsche és Frege a szó erejéről az emberi szellem felett

15.20  Pogonyi Szabolcs

Az értelmezés szabadsága. Richard Rorty és Umberto Eco vitája

15.40  Boros János

Nyelv, érvelés és a világ: Davidson, Putnam és Rorty

16.00  Szabó Imre

Wittgenstein a nyelv leíró és előíró funkciójáról

16.20  L. Aczél Petra

Erős szavak – A bizonyítás mint a szöveg tulajdonsága

16.40  vita

II/2. Szekció – „i” ép. 228.  Elnök: Tatár György

15.00 Vígh Éva

A viselkedés retorikája és Tesauro

15.20  Antonio Donato Sciacovelli

Argomentazione e convinzione: le perorazioni di alcune protagoniste del Decameron

15.40  Onder Csaba

Gnóma és popularitás (Kölcsey Ferenc Parainesisének olvasási hagyományáról)

16.00  Máté Zsuzsanna

Az ‘analogikus tagadás’ luciferi érveléséről – Madách Tragédiájában

16.20  S. Horváth Géza

A szókép és a nyelv képe: a kétszólamú szó imaginatív természete Mihail Bahtyin regényelméletében

16.40  vita

II/3. Szekció – „D” ép.  alagsori tanácsterem  Elnök: Ludassy Mária

15.00  Csizmadia Sándor

Raymond Aron: egy pacifista pacifizmus-ellenes érvei

15.20   Fülöp Endre

Érvelés, vita és társalgás. A meggyőzés lehetősége Michael Oakeshott politikafelfogásában

15.40  Bene Sándor

Retorikai nevelés – politikai nevelés a korai újkorban

16.00  Gángó Gábor

Az újkori magyar politikai gondolkodás retorikája

16.20  Perecz László

A „nemzet” fogalma mint retorikai eszköz a reformkori Akadémia filozófiai vitáiban

16.40  vita

17.00–18.50

 

 

 

szekciók a „D” és „i” épületekben

 

 

 

 

szünet:

18.50–19.00

 

III/1. Szekció – „i” ép. 208.  Elnök: Boros János

17.00 Losonczi Péter

Racionalitás és retorika Descartes-nál

17.20  Rathmann János

A hamanni nyelvfilozófia és a dikció

17.40  Faragó-Szabó István

Búcsú a szubsztanciától – Berkeley vs Locke

18.00  Ullmann Tamás

A nyelv Lévinasnál

18.20  Kiss Endre

A filozófia szemantikai forradalma („A szellem fenomenológiája” mint ideális típus)

18.40  vita

III/2. Szekció – „i” ép. 228.  Elnök: Kenesei István

17.00 Antal Éva

Retorika és etika - boltíves és áthidaló olvasatok

17.20  Horváth Kornélia

A szó mint metafora (a retorika, a jelelmélet és a nyelvelmélet egy összefüggéséről)

17.40  Tombi Beáta

A plurális nyelvi horizontok meg-győző funkciója

18.00  Hoffmann Béla

Szójelentés és szövegértelem

18.20  Csűry István

Az ellentét mélyszerkezetei

18.40  vita

III/3. Szekció – „D” ép.  alagsori tanácsterem  Elnök: Gángó Gábor

17.00 B. Virághalmy Lea

Hogyan súg a retorika – avagy a hangsúlyozás szerepe az innovációban

17.20  Garaczi Imre

Retorika és diskurzus

17.40  Pólos László

Érvek a diplomáciában

18.00  Sándor Klára

Kit győz(z)ünk meg? A parlamenti érvelés a tömegkommunikáció korában

18.20  Fekete Sándor

Propaganda – meggyőzés – manipuláció

18.40  vita

19.00–22.00

Fogadás – „D” épület, alagsori büfé  


 

 

október 4. (szombat)

9.30–10.45

 

szünet:

10.45–11.00

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Fehér M. István

9.30; Voigt Vilmos: Pázmány Péter szemiotikai érvelése

10.00; Bókay Antal: Az esztétikai retorikai felülírása Paul de Man dekonstrukciós irodalomelméletében

10.30  vita

11.00–12.15

 

ebédszünet:

12.15–15.00

Plenáris ülés – „i” ép. Nagy Előadóterem, II. 228.  Elnök: Erdélyi Ágnes

11.00  Ludassy Mária:Vér és erény (Klasszikus toposzok az antiliberális argumentáció-technikákban)

11.30  Farkas János László: Gottlob és Frege

12.00  vita

15.00–16.50

 

 

 

szekciók a „D” és „i” épületekben

 

 

 

 

 

szünet:

16.50–17.00

IV/1. Szekció – „i” ép. 208.  Elnök: Tőzsér János

15.00  Kenesei István

Alkalmazott szemantika avagy jogi jelentéstan: Kutatási program

15.20  Gaál Zsuzsanna

Szemantika a jogban

15.40  Áron László

Érvelési módok a korai utilitarizmusban

16.00  Garai Zsolt

A fogalmak és a tapasztalat

16.20  Huoranszki Ferenc

Meggyőzés

16.40  vita

IV/2. Szekció – „i” ép. 228.  Elnök: Ullmann Tamás

15.00  Schwendtner Tibor

A nyelv csábítása (A nyelv problémája a késői Husserl filozófiájában)

15.20  Takács Ádám

Argumentáció és interszubjektivitás Husserlnél

15.40  Toronyai Gábor

Az interkulturalitás fenomenológiájának alapjai Husserlnél

16.00  Losoncz Alpár

Nyelv, érdek és hatalom

16.20  Dékány András

Szavak mint „dolgok” a kortárs francia filozófiában (Sartre és Foucault)

16.40  vita

IV/3. Szekció – „D” ép. alagsori tanácsterem  Elnök: Geréby György

15.00   Kendeffy Gábor

Keresztény retorika és isteni pedagógia Lactantiusnál

15.20  Kormos József

„Nincs is más ami az ember számára annyira természetes és könnyű, mint a beszéd művészete“ (Cusanus a beszéd művészetéről)

15.40  Ruzsa Ferenc

A' meta-physica mívelésének hasznárúl

16.00  Csejtei Dezső

Retorika és argumentáció Francisco de Vitoria: Az indiánokról szóló relectiojában

16.20  Nagy József

Dante, Hobbes és Vico gondolatának egysége a retorikai tradícióban

16.40  vita

17.00–18.50

 

 

 

szekciók a „D” és „i” épületekben

 

 

 

 

szünet:

18.50–19.00

 

V/1. Szekció – „i” ép. 208.  Elnök: Mekis Péter

17.00  Máté András

Skolem-érv, első- és másodrendű logika

17.20  Zvolenszky Zsófia

Quine érvei a modalitás ellen

17.40  Ambrus Gergely

Carnap a nyelvi keretek igazolásáról: a külső/belső megkülönböztetés

18.00  Csaba Ferenc

„Margit hercegnő premisszák”

18.20  Madarász Tiborné – Farkas György

A „miért” kérdések szemantikájához és pragmatikájához

18.40  vita

V/2. Szekció – „i” ép. 228.  Elnök: Schwendtner Tibor

17.00  Olay Csaba

A filozófiai hermeneutika rétorikai dimenziója

17.20  Tóth Tamás

Lehetséges-e „jó” retorika?

17.40  Loboczky János

A nyelv kifejező ereje – hermeneutika és retorika Gadamernél

18.00  Michele Sitá

Interpretazione e pregiudizio in Gadamer

18.20  vita