A szó- és kategória-alapú ábrázolások interakciója a derbyi angol /u/ fonetikai megvalósításában  

Sóskuthy Márton, University of York

Paul Foulkes, University of York

Vincent Hughes, University of York

Jennifer Hay, University of Canterbury

Bill Haddican, CUNY–Queens College

 

 

A hagyományos fonológiai és fonetikai modellek az absztrakt kategóriák (tehát fonémák, allofónok, szótagok, stb.) szintjén próbálják megragadni a beszédhangok viselkedését, és nem tulajdonítanak kitüntetett szerepet az egyes szavaknak. Az elmúlt évtizedek során azonban számos olyan eredmény született a kísérletes fonológia, a hangváltozás és a szociofonetika területén, ami azt sugallja, hogy a beszélők a kategóriák mellett az egyes szavak fonetikai tulajdonságairól is igen részletes információval bírnak. Ebben az előadásban a szó- és a kategória-alapú ábrázolások interakcióját fogjuk megvizsgálni egy konkrét példán keresztül.  

A jelenség, amelyet vizsgálunk, az /u/ hang fonetikai megvalósulása az angol derbyi dialektusában. Kutatásunk fonetikai méréseken alapul, amelyeket egy beszélt nyelvi korpuszból nyertünk ki, részben automatikus módszerekkel. A derbyi dialektusban az /u/ előretolódik, amelynek köszönhetően például a GOOSE szó [gʉs]-ként valósul meg. Bár ez a jelenség számos más angol nyelvváltozatban is előfordul, a derbyi angol különleges abból a szempontból, hogy itt az /u/ előretolódása mellett az /u/-t gyakran megelőző /j/ hang is törlődhet koronális zárhangok után (így például a NEW, TUBE és DUKE szavakban). Ez a két jelenség szoros kapcsolatban áll egymással, ugyanis az /u/-t megelőző /j/ hang jellemzően nagyobb mértékű előretolódáshoz vezet.  

A hagyományos fonológiai elméletek alapján azt várnánk, hogy a /j/ hatása megszűnik, ha törlődik. A saját adataink azonban nem ezt mutatják. Azokban a szavakban, ahol a /j/ opcionálisan megjelenhet (pl. NEW), az /u/ még akkor is elölképzettebb, ha a /j/ egyébként nincsen jelen (szemben a NOODLE típusú szavakkal, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak /j/-t). Ez a hatás fordítva is érvényesül: a /j/ hatása akkor is kisebb a NEW típusú ingadozó szavakban, ha nem törlődik (szemben például a CUBE típusú szavakkal, ahol a /j/ mindig jelen van). Ráadásul azt látjuk, hogy az ingadozó szavakban az előretolódás mértéke attól függ, hogy milyen gyakran jelennek meg /j/-vel és /j/ nélkül. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a fonetikai megvalósítás során mind a kategória-, mind a szó-alapú ábrázolások fontos szerepet játszanak.  

Előadásunkban különösen nagy hangsúlyt fektetünk a módszertani újítások bemutatására, abban a reményben, hogy ezek a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokban is hasznosak lehetnek. Így például részletesen beszámolunk arról, hogy hogyan tettük a fonémák és szavak szintjén kereshetővé a kutatás alapjául szolgáló beszélt nyelvi korpuszt, hogyan nyertük ki a fonetikai méréseket, és hogyan elemeztük ezeket kevert modelles lineáris regresszió ("mixed effects linear regression") segítségével.