PÁLYÁZAT VENDÉGKUTATÓK SZÁMÁRA
AZ MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete, figyelemmel a Felsőoktatási törvény 85.§-ára, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói többek között tudományos kutatások végzése érdekében legfeljebb egyévi időtartamra alkotói szabadságban részesüljenek, és azzal a szándékkal, hogy az akadémiai és felsőoktatási területek közötti kapcsolatot szorosabbra fűzze, a 2006/07-es tanévben 2006. szeptember 1-től 2007. június 30-ig terjedő időszakra 1 x 10, illetve igénytől és pályázattól függően 2 x 5 havi időtartamra

"Hajdú Péter" Vendégkutatói Ösztöndíjat

hirdet meg a következő nagyobb, illetve (a zárójelben megadott) szűkebb területeken általában - de nem kizárólag - magyar nyelvi anyagon végzett vizsgálatokban: fonetikai kutatások, lexikográfia és lexikológia, nyelv- és grammatikaelmélet, neuro- és pszicholingvisztika (nyelvelsajátítás), számítógépes nyelvészet, szociolingvisztika (nyelvi változás, két- és többnyelvűség), történeti nyelvészet (mondattan, szövegnyelvészet), finnugrisztika/uralisztika. A vendégkutatói szerződés ideje alatt a Nyelvtudományi  Intézet a pályázó egyetemi docensi besorolásnak megfelelő teljes bruttó fizetést (+ tb. járulékok) ad és ez idő alatt a pályázó a munkahelyéről fizetés nélküli szabadságra megy, hogy oktatási kötelezettségeit anyaintézménye megfelelő helyettessel pótolni tudja. A kutatói időszak letelte után a vendégkutató visszatér eredeti munkahelyére. A pályázat időszaka alatt a vendégkutatónak felsőoktatási munkaviszonya megtartása mellett elnyert más (állami vagy nem állami) ösztöndíjáról nem kell lemondania.

A pályázat célja, hogy a nyelvtudománynak az intézetben művelt területein kutatásokat végző vezető egyetemi vagy főiskolai oktatók számára olyan, más kötelezettségektől mentes folyamatos munkakörülményeket biztosítson, amelyek között egy nagyobb terjedelmű munka (monográfia, MTA doktori értekezés) készülhet el. A pályázónak igazolnia kell, hogy PhD (vagy azzal egyenértékű) fokozatát 2001. jún. 30. előtt védte meg. A vendégkutató kötelezettségei közé a következők tartoznak: részvétel hetenként egy intézeti kutatónap programjain (vidéki lakhellyel rendelkezőknek útiköltség térítésével), egy intézeti "nagyelőadás" megtartása kutatási témájából és természetesen a pályázat tárgyát képező mű megírása. Az intézet a pályázat témájának megfelelő tudományos osztályán helyet, számítógép-hozzáférést és az intézeti könyvtár használatát biztosítja.

A pályázatot az alábbi mellékletekkel kérjük:
- Szakmai életrajz
- Publikációs jegyzék
- Részletes munkaterv (megjelölve a szűkebb tudományterületet és címszavakban a témát), illetve a készülő mű részletes szinopszisa (max. 5 oldal)

Beadási határidő: 2006. május 8. (postabélyegző kelte)
Cím: MTA Nyelvtudományi Intézet
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
A döntés és kiértesítés várható időpontja: 2006. június 12.

Budapest, 2006. április 4.
 

                                                                                                          Kenesei István
                                                                                                                igazgató