PÁLYÁZAT VENDÉGKUTATÓK SZÁMÁRA

AZ MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

 

Az Oktatási Minisztérium és az MTA Nyelvtudományi Intézete, figyelemmel a Felsőoktatási törvény 24.§-ára, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói többek között tudományos kutatások végzése érdekében legfeljebb egyévi időtartamra oktatásmentes kutatási időszakban részesüljenek, és azzal a szándékkal, hogy az akadémiai és felsőoktatási területek közötti kapcsolatot szorosabbra fűzze, a 2004/05-ös tanévben 2004. szeptember 1-től 2005. június 30-ig terjedő időszakra a költségvetési megszorítások miatt a tavalyihoz képest csökkentett keretben 1 x 10, illetve igénytől és pályázattól függően 2 x 5 havi időtartamra

 

„Hajdú Péter” Vendégkutatói Ösztöndíjat

 

hirdet meg a következő nagyobb, illetve (a zárójelben megadott) szűkebb területeken álta­lában – de nem kizárólag – magyar nyelvi anyagon végzett vizsgálatokban: fonetikai kuta­tá­sok, lexikográfia és lexikológia, nyelv- és grammatikaelmélet, neuro- és pszicho-lingvisztika (nyelvelsajátítás), számítógépes nyelvészet, szociolingvisztika (nyelvi változás), történeti nyelvészet (mondattan, szövegnyelvészet), finnugrisztika/uralisztika. A vendégkutatói szerző­dés ideje alatt a Nyelvtudományi  Intézet a pályázó egyetemi besorolásának megfelelő teljes bruttó fizetést (+ tb. járulékok) ad és ez idő alatt a pályázó a munkahelyéről fizetés nélküli szabadságra megy, hogy oktatási kötelezettségeit anyaintézménye megfelelő helyettessel pótolni tudja. A kutatói időszak letelte után a vendégkutató visszatér eredeti munkahelyére. A pályázat időszaka alatt a vendégkutató más állami ösztöndíjban nem részesülhet.

 

A pályázat célja, hogy a nyelvtudománynak az Intézetben művelt területein kutatásokat végző vezető egyetemi vagy főiskolai oktatók számára olyan, más kötelezettségektől mentes folyamatos munkakörülményeket biztosítson, amelyek között egy nagyobb terjedelmű munka (monográfia, MTA doktori értekezés) készülhet el. A pályázónak igazolnia kell, hogy PhD (vagy azzal egyenértékű) fokozatát 1999. jún. 30. előtt védte meg. A vendégkutató kötelezettségei közé a következők tartoznak: részvétel hetenként egy intézeti kutatónap programjain (vidéki lakhellyel rendelkezőknek útiköltség térítésével), egy intézeti „nagyelőadás” megtartása kutatási témájából és természetesen a pályázat tárgyát képező mű megírása. Az Intézet a pályázat témájának megfelelő tudományos osztályán helyet, számítógép-hozzáférést és az intézeti könyvtár használatát biztosítja.

 

A pályázatot az alábbi mellékletekkel kérjük:

-         Szakmai életrajz

-         Publikációs jegyzék

-         Részletes munkaterv (megjelölve a szűkebb tudományterületet és címszavakban a témát), illetve a készülő mű részletes szinopszisa (max. 5 oldal)

 

Beadási határidő: 2004. május 15. (postabélyegző kelte)

Cím:     MTA Nyelvtudományi Intézet

            1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés és kiértesítés várható időpontja: 2004. június 18.

 

Budapest, 2004. április 15.

                                                                                                Kenesei István

                                                                                                igazgató