Nyitólap > Osztályok > Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály > Többnyelvűségi Kutatóközpont

 

 

 

Többnyelvűségi Kutatóközpont 

 

     A kutatóközpont vezetője: Bartha Csilla, tudományos főmunkatárs

     E-mail: bcsilla[kukac]nytud.hu

 

Everyday Multilingualism, Sustainable Linguistic Diversity and MultiN-Engagement. Mercator-LEARNMe Conference on Minority Language Research, Educational practice and Policy. Revisiting Methodology, Learning and Established Concepts

Megjelent a Mercator Hálózat kiadásában a  Fehér könyv a nyelvi sokszínűségről. Rövid változata hozzáférhető ITT (link). Teljes változata letölthető a www.learnme.eu címről.

Ez a dokumentum a nyelvi sokféleségről szóló fehér könyv rövidített változata, amely a hároméves nemzetközi együttműködésen alapuló, az Európai Bizottságnak Az egész életen át tartó tanulás programja által finanszírozott LEARNMe c. projekt (2013- 2015) eredményeként született. A projekt során a nyelvi sokféleség fogalmát a politika, a kutatás és a gyakorlat szempontjából vetettük górcső alá. A jelen dokumentum röviden összefoglalja a projektet, annak hátterét, módszertanát és felépítését. Elsősorban a politikai döntéshozók, a kutatók és a gyakorlati szakemberek részére készült ajánlásokra és az általuk megfontolandó szempontokra összpontosít, különös tekintettel a nyelvpolitikára és a nyelvhez kapcsolódó gyakorlatra, oktatásra, médiára és jogi szabályozásra.

 kut

A kutatások fontosságát egyrészt a nyelvi változások természetére, lezajlására vonatkozó elméleti eredményeik adják. Másrészt nagyon jelentős a társadalmi hasznosságuk. Az utóbbi a kisebbségi nyelvet beszélő közösségek nyelvének, kultúrájának és jogainak támogatásában rejlik. A kisebbségek által beszélt nyelvek nyelvtanának tudományosan korszerű leírása segíti az érintett közösség nyelvhasználatának kodifikációját, magának a nyelvnek a megtartását is. A kétnyelvűségi és kisebbségi nyelvi kutatási témákat az osztály keretében a Többnyelvűségi kutatóközpont munkatársai kutatják. A legfontosabb projektmunkálatok a következők:

3.1. A Nyelvi másság dimenziói c. kutatás újabb kutatópontokra való kiterjesztése, a magyarországi nemzetiségek nyelvcsere vizsgálata. Európai dimenziókban írja le a kisebbségi nyelvhasználat helyzetét a Language Reach Europe uniós projekt (Lifelong Learning Programme/DG EAC/41/09) Konzorciumvezető: British Council). A magyarországi román kisebbség nyelvhasználatát a Variabilitás és változás: a nyelvcsere vizsgálata látszólagos és valóságos időben – a nyelv és nemzeti kisebbségi identitás összefüggéseinek longitudinális vizsgálata című OTKA projektum. Az  MTA – Román Akadémia csereprogramjainak keretében folynak a budapesti román diaszpóra szocio-kulturális vizsgálata és Az aromán kolónia Magyarországon és Romániában című kutatások.

3.2. Megkezdődik a magyar jelnyelv sztenderdizációs folyamatába illeszkedő országos terepmunka, diskurzus felvétel, korpuszépítés. Megalapozásuk komplex szocio-, neurolingvisztikai, idegtudományi vizsgálatokkal. A sztenderdizációt és a kétnyelvű oktatást megalapozó jelnyelvi alap- és alkalmazott kutatások folytatásával  szótár és tananyagok készítése a cél. Ezt a kutatást is támogatja az MTA 2013.évi infrastruktúra fejlesztési programja, melynek segítségével jelnyelvi kutatásokra alkalmas (mobil) laboratórium jöhet létre Developing Cutting-edge Multimodal Research Infrastructure for Integrated Linguistic, Sociolinguistic and Neurolinguistic Investigations of Hungarian Sign Language, E-457/3/2012 (MTA támogatás, Kutatási infrastruktúra fejlesztési program.)

3.3. Nyelvideológiai kutatások indulnak 2013-ban a kétnyelvűség, a magyar nyelv veszélyeztetettsége és az angol nyelvszerepe témakörökben. Language and Education Addressed through Reserach and Networking by Mercator/LEARNMe. 530895-LLP-2012-NL-KA2-KA2NW EACEA.

3.4.  A cigány közösségek nyelvhasználata, valamint a cigány gyermekek iskolai hátrányos helyzetének nyelvi gyökerei; Identitás projektum, a SINOSZ–szal közösen – FOG-FOF-10.

3.5. A nyelvi jogi vizsgálatok Magyarországon és a Kárpát-medencében valamint az Európai unió más régióiban, leírások és nyelvpolitikai ajánlások készítése

3.6. A magyarországi bevándorló közösségek kétnyelvűségének leírása

A Többnyelvűségi kutatóközpontban végzett kutatások Bartha csilla irányításával folynak. Közreműködő intézeti munkatársak: Csernyák Hajnalka, Hámori Ágnes, Hattyár Helga, Labancz Linda, Lakatos Péter, Nagy Noémi, Szabó Mária Helga. 

3.7. Cigány nyelvészeti kutatások

3.7.1. A Nyelvi ideológiák a romaniról Közép-Kelet-Európában című projektum kereteiben terepmunka, adatfelvétel zajlik roma közösségekben. 

A kutatási témák:

Nyelvi ideológiák és társadalmi nem roma közösségekben. Egy kultúra-specifikus illokúcióserő-módosító pragmatikája: a feltételes átok szerepe a romani diskurzusban.

Amikor egy átok udvarias: nyelvi udvariasság és társadalmi nem kínálási helyzetekben.

3.7.2."Szakértői" nyelvideológiák a romaniról:  Nyelv és etnicitás: nyelvideológiák a cenzusokban. Könnyen tanulható, egyszerű nyelv? Deficit-teóriák a romaniról.

Közreműködő kutató: Szalai Andrea, együttműködésben a PTE BTK Romológiai programmal.

 

 

Módosítva: 2020.05.04.

 
 vissza