Nyitólap > Osztályok > Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály > Többnyelvűségi Kutatóközpont > Borbély Anna > Publikációk listája

 

 

Borbély Anna legfontosabb publikációinak listája

 

 

Borbély, Anna 2000. A nyelvmegőrzést és a nyelvcserét befolyásoló demográfiai és társadalmi faktorok. In: Valóság 2000. XLIII évfolyam 6. szám, 36–47.

Borbély, Anna 2000. (szerk.) Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest: Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán. 264. http://www.ilx.nl/blonline/blonlinesearch6.php?S99=200000104568

Borbély, Anna 2000. Factors influencing language maintenance and language shift in the indigenous Romanian community of Hungary. In: Fenyvesi, Anna and Sándor, Klára, eds., Language contact and the verbal complex of Dutch and Hungarian. Working papers from the 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Centre on Language Contact, November 11–13, 1999, Szeged, Hungary. 49–66. Szeged: Copied in Szeged University of Szeged, Teacher Training College.

Borbély, Ana 2000. Limba română din Micherechi. In Berényi, Maria (ed.) Micherechi. Pagini istorico-culturale. 124–201. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély Anna 2000. A kisebbségi nyelv megőrzését elősegítő faktorok. In: Borbély Anna, szerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai. 45–53. Budapest: Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán.

Borbély, Anna 2000. The Process and the Factors of Language Shift and Maintenance: A Sociolinguistic Research in the Romanian Minority Community in Hungary. 1–73. In: Praha: Research Support Scheme Electronic Library. http://e-lib.rss.cz

Borbély Anna 2001. A nyelvcsere folyamata és kutatása. In: Nyelvtudományi Közlemények 98. 193–215. http://www.nytud.hu/nyk/index.html

Borbély Anna 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán. 305.

Borbély Anna 2001. A nyelven belüli és a nyelvek közötti kódváltás gyakorisága. In: Modern Filológiai Közlemények, 2001. III. évf., 1. szám, 72–77. http://www.uni-miskolc.hu/~btmtt/mfk-2001-1.htm

Borbély Anna 2001. Egy tíz év után megismételt szociolingvisztikai kutatás módszerei és a terepmunka tapasztalatai. In: Papp György, szerk., 11. Élőnyelvi Konferencia. Tanulmányok (különszám). 175–183. Újvidék: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. 2001.

Borbély, Ana 2001. Diversitatea limbii române din Ungaria. In: Berényi, Maria ed., Simpozion. Comunicările celui de al X-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria. 37–55. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély Anna 2001. A kisebbségi nyelv használata: jelenségek és miértek. In: Herr Judit, szerk., IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Veszprém). Válogatás nemzetiségi tárgyű előadásaiból. 29–35. Szekszárd: Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek 1.

Borbély Anna 2001. A magyarországi beás nyelv helye a román nyelven belül. In: Cserti Csapó Tibor, szerk., Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma. Konferenciakötet. ypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6. 75–84. Pécs: Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszéke. http://www.romaart.hu/dokumentumok/megrendelok/pte_romologia.rtf

Borbély Anna 2002. A nyelvcsere, illetőleg a nyelvmegőrzés és a települések összefüggése a magyarországi románoknál. In: A. Gergely András, szerk., Kisebbségkutatás. Kisebbségi magyarság – nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városon és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. május 30–31-i konferenciája). 11. évf. 2002. 2. szám. 334–343.

Borbély, Anna 2002. Factors influencing language maintenance and language shift in the Romanian community of Hungary, In: Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde, eds., Sociolinguistica 16, International Yearbook of European Sociolinguistics, Language policy and small languages. 94–109. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Borbély Anna 2002. A nyelvjárási és a sztenderd változatok előfordulása a kétegyházi román iskola felső tagozatos diákjainak szókincsében. In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttman Miklós, szerk., IV. Dialektológiai Szimpozion, Szombathely, 2001. augusztus 23–25. 78–85. Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai V. Készült A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén.

Borbély Anna 2002. Néhány adat a magyarországi románok nyelvi jogairól. In: Kontra Miklós és Hattyar Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) “Magyarok és nyelvtörvények” című szimpózium előadásai. 61–72. Budapest: Teleki László Alapítvány, A Magyarságkutatás könyvtára XXVI., Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi osztályán.

Borbély, Ana 2002. Zece ani în situaţia de schimbare a limbii, In: Maria Berényi ed. Simpozion, Comunicările celui de al XI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (Giula, 24–25 noiembrie 2001). 44–54. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély Anna 2003. A kisebbségi nyelv megőrzésének lehetőségei a magyarországi románoknál. In: Osvát Anna, Szarka László, szerk., Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat. Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? 95–113. Budapest: Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet.

Borbély Anna 2003. 16. Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer Ferenc, szerk., A magyar nyelv kézikönyve. 361–380. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Borbély, Anna 2003. Die Rumänen in Ungarn. In: Glatz, Ferenc, szerk., Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Begegnungen Schiftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 21. 236–243. Budapest: Europa Institut.

Borbély, Ana 2003. Datele recensămîntului din 2001 referitoare la comunitatea românilor din Ungaria. In: Berényi, Maria, ed., Simpozion, Comunicările celui de al XII-lea Simpozion al Cercetătorilio Români din Ungaria (Giula, 23–24 noiembrie 2002). 142–160. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély Anna 2003. Mi lehet az egyház szerepe a nyelvmegőrzésben és a nyelvcserében? In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála, szerk., Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. 324–330. Budapest: Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Borbély Anna 2003. Egyház és nyelvmegőrzés. In: Kozma István és Papp Richard, szerk., Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében című konferencia előadásaiból. 176–204. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Borbély, Ana 2003. Biserica şi menţinerea limbii minoritare. In: Martin, Emilia, ed., Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria/ A magyarországi románok néprajza 14. 81–111. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság.

Borbély Anna 2004. Román nevek. In: S. Dávid Emese, szerk., Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve. 549–587. Budapest: Aranyhal Könyvkiadó.

Borbély, Ana 2004. Relaţia dintre biserică şi menţinerea limbii minoritare. In: Berényi, Maria, ed., Simpozion, Comunicările celui de-al XIII-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 29–30 noiembrie 2003). 182–193. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély, Anna 2005. Changes in Bilingual Language Choice Influenced by Real and Apparent Time: Panel study in the process of language shift in a Romanian minority community living in Hungary. In: Cohen, James – Kara T. McAlister – Kellie Rolstad – Jeff MacSwan, eds., ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism. 328–340. Somerville, MA: Cascadilla Press. http://linguistlist.org/issues/17/17-1471.html

Borbély, Ana 2005. Variantele de grai şi standard în vocabularul elevilor cursului superior al şcolii româneşti din Chitighaz. In: Berényi, Maria, ed., Simpozion, Comunicările celui de al XIV-lea Simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 27–28 noiembrie 2004). 118–131. Giula [Gyula]: Publicaţie a Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria.

Borbély Anna, 2006. Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 595–627.

Borbély, Ana, 2006. Diversitatea limbii române vorbite în comunitatea românilor din Ungaria. In: Saramandu, Nicolae (coord.), Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion naţional de dialectologie. Baia Mare, 5–7 mai 2006, 345–361. Cluj-Napoca: Societatea Română de Dialectologie, Editura MEGA.

Borbély Anna, 2007. Összehasonlító nyelvcsere-kutatások a Magyarország területén élő kisebbségi közösségekben. In: Zelliger Erzsébet, szerk., Nyelv, területiség, társadalom, 15–24. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 228. szám) Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Borbély Anna 2008. Kérdőíves adatok a magyarországi kétnyelvű románok nyelvtudásáról a 21. század elején – összevetések a magyarországi szlovákok adataival. In: Uhrinova, Alľbeta – Tóth, Alexander Ján szerk., Slovenčina v menąinovom prostredí. ©túdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Vyskumného ústavu Slovákov v Mad’arsku, Békeąská Čaba, 17-18 októbra 2007. Békeąská Čaba.

Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) 2009. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák – 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. Budapest– Dunaszerdahely – Nyitra, MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Könyvkiadó.

Borbély Anna 2009. Nyelvi változók a standard nyelvi ideológia örvényében: Elemzések a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. In Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák – 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. Budapest– Dunaszerdahely – Nyitra, MTA Nyelvtudományi Intézet – Gramma Nyelvi Iroda – Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Könyvkiadó. 63–74.

Kontra Miklós – Borbély Anna 2010. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Kutatócsoport, Budapest, 2010. pp. 91. 2010. 12. 06:

Borbély Anna – Vargha András. 2010. Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban – Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban. Magyar Nyelv 106: 479–495.

Borbély, Anna 2010. Languages and language varieties: comparative research on the linguistic attitudes in four bilingual minority communities in Hungary. In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül. Írások Kontra Miklós tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 120–128.

Borbély Anna 2010. A magyarországi román, mint kevéssé használt nyelvváltozat. In: Papp Anna Mária (szerk.) Kevésbé használat nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban.– The situation of the lesser used languages in Visegrad Four countries. Budapest, Az Országos Idegennyelvű Könyvtár. 110–126.

Borbély Anna 2011. Variabilitás és változás: a nyelvcsere kutatása longitudinális módszerrel. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász, Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 293–302.

Borbély, Ana 2011. Bilingvismul în comunităţile minoritare naţionale şi etnice din Ungaria. In: Manuela Nevaci (szerk.) "Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu". Bucureşti, Editura Universiăţii, 113–124.

Borbély Anna 2013. Nyelvcsere és nemzetiségi identitás: elméleti kérdések és kutatási módszerek. In: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.) Elmélet és empíria a szociolingvisztikában (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. – előadásaiból). Budapest, Gondolat Kiadó, 101–118.

Borbely, Ana 2013. Limbă maternă şi bilingvism – cercetări comparative sociolingvistice în Ungaria. In: Răuţu, Daniela – Adrian Rezeanu – Dana-Mihaela Zamfir (szerk.) „Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare. Bucureşti, Editura Academiei Române, ISBN: 978-973-27-2379-1, p. 67–79.

Borbély, Ana 2013. Limbă română şi identitate românească în Ungaria. Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice. Giula, Publicaţie a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Dürer Nyomda Kft, p. 151.  ISBN: 978-615-5369-00-1

Borbély Anna 2014. Kétnyelvűség – Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest. p. 334. ISBN 978-963-236-723-1, ISSN 2064-3764

Borbély Anna 2014. A veszélyeztetett magyarországi román nyelvváltozat. In: Gróf Annamária – N. Császi Ildikó – Szoták Szilvia (szerk.) Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó – UMIZ – Imre Samu Nyelvi Intézet. Imre Samu Nyelvi Intézet Kiadványai III. 56–65.

Borbély, Ana 2014. Aspecte istorice, sociale şi identitare în alegerea prenumelor la românii din Ungaria. In: Vlasin, Veronica Ana – Loşonţi, Dumitru – Mocanu, Nicolae (szerk.) Lucrările celui de-Al XV-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 13–14 septembrie 2012). Cluj-Napoca: Argonaut – Scriptor, ISBN 978-973-109-517-2., ISBN 978-606-8539-09-6. 36–50.

Borbély Anna 2015. Egyéni fenntartható kétnyelvűség. Nyelvtudományi Közlemények 111. 9–35.

Borbély Anna 2015. Közösségi kétnyelvűség. In: Kozmács István (szerk.) Kétnyelvűségi szöveggyűjtemény. Oktatási segédlet. Nitra – Nyitra: Univerzita Konątantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych ątúdií Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 21–40.

Borbély Anna 2015. Nyelvcsere és nemzetiségi identitás: elméleti kérdések és kutatási módszerek. In: Kozmács István (szerk.) Kétnyelvűségi szöveggyűjtemény. Oktatási segédlet. Nitra – Nyitra: Univerzita Konątantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych ątúdií Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 79–88.

 

 

Módosítva: 2016.02.04.

 

 

 vissza