Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Nyelvtörténeti Kutatócsoport > Magyar nyelvtörténeti kutatások

 

 

 

Magyar nyelvtörténeti kutatások

 

 

A kutatócsoport munkatársai:

Dömötör Adrienne, tudományos főmunkatárs

Gugán Katalin, tudományos munkatárs

Haader Lea, tudományos főmunkatárs (nyugdíjasként)

Varga Mónika, tudományos segédmunkatárs

 

 

A nyelvtörténeti munkacsoport 2008-ban alakult a korábbi Nyelvtörténeti Osztály tagjaiból. A Nyelvtörténeti Osztályon az előző évtizedekben többek között olyan átfogó, a tudomány számára nélkülözhetetlen munkák készültek, mint a Magyar nyelv történeti–etimológiai szótára (TESz.), illetve ennek német nyelvű, átdolgozott változata, az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (EWUng.). A munkaközösség írta továbbá a Magyar nyelv történeti nyelvtanának (TNyt.) ős- és ómagyar kori mondattani, illetve szövegtani fejezetet is (I/1. kötet: mondattani rész; II/2. kötet egésze.

Évtizedek óta folyamatos az ómagyar kódexek kritikai szövegkiadásainak, filológiai jegyzetekkel ellátott betűhű átírásainak megjelentetése. Ennek a munkának a filológia, a kultúrtörténet és az irodalomtudomány is hasznát veszi, ahogyan megkerülhetetlen forrást jelent korabeli nyelvtörténeti adatbázisok építéséhez is.

A jelenlegi nyelvtörténeti csoport első átfogó munkálata a „Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz az ó- és középmagyar kori magánéleti nyelvhasználat köréből” volt (2010–2014, OTKA K 81189). A projekt négy éve folyamán mindenki számára szabadon hozzáférhető elektronikus adatbázist hoztunk létre az 1772 előtti magánlevelek és perek szövegeiből (béta verzió: Történeti Magánéleti Korpusz (TMK)). Az anyag utóellenőrzése, bővítése továbbra is zajlik. A jelenleg mintegy 4,5 millió karakter terjedelmű adatbázis elsősorban a történeti morfológiai és szociolingvisztikai kutatásokhoz kínál anyagot, de segítséget jelent a történeti mondattani, pragmatikai és lexikológiai vizsgálatokhoz is. A munkálat belső és külső munkatársai számos tanulmányt publikáltak és előadást tartottak az adatbázis-építés kérdéseiről, illetve az adatbázis felhasználásával elért kutatási eredményeikről.

Második, szintén négy évre tervezett projektmunkánk 2015 őszén indult, címe: „Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés” (OTKA K 116217). A munkálat célkitűzése kettős. Egyrészt grammatikai vizsgálatokat végzünk a középmagyar korszak élőnyelvközeli regiszterében, a nyelvi-nyelvhasználati változatokra, illetve az éppen zajló nyelvi változásokra összpontosítva. A változások elterjedésének elemzésekor fokozott figyelmet szentelünk a különböző szociolingvisztikai tényezőknek. Magánlevelek és peres eljárások tanúvallomásainak szövegét vizsgálva azt a nyelvhasználati szintet térképezzük tehát fel, amelyben a nyelvi változások gyökereznek. Közvetlen forrásunkként az előző projektünk során felépített elektromos adatbázisunkat használjuk. A jelen munkálat másik célkitűzéseként pedig ugyanennek az adatbázisnak a továbbépítését végezzük, mind az anyagbővítést, mind a keresési lehetőségek továbbfejlesztését illetően.

A projektet bemutató publikációkat l. itt

A projekthez kapcsolódó többi publikációt l. itt

Az előadások listáját l. itt.

A projekt bemutatása itt olvasható.

 

A nyelvtörténeti kutatócsoport tagjai az utóbbi években továbbá a következő témákkal foglalkoznak:

  • grammatikalizációs folyamatok vizsgálata, történeti mondattani elemzések (főként ó- és középmagyar kor);

  • magyar mondattani kérdések obi-ugor párhuzamaikkal;

  • aspektuskutatás történeti háttérrel;

  • középmagyar kori szinkrón vizsgálatok;

  • ómagyar kori nyelvemlékek (kódexek) kritikai kiadása;

  • nyelvemlékkutatás (főként ómagyar kori művek);

  • ómagyar kori kéziratok hibatipológiája történeti pszicholingvisztikai megközelítésben.

 

A legjelentősebb publikációk listája itt tekinthető meg. A további megjelent munkákat az egyéni publikációs jegyzékek tartalmazzák.

A középmagyar kori kutatásoknak – a tanulmányokban rendszeresen hivatkozott – forrás- és rövidítésjegyzékét lásd itt.

 

 

Módosítva: 2017.01.25.

 
 vissza