Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Nyelvtörténeti Kutatócsoport > Haader Lea > Publikációk listája

 

Haader Lea válogatott publikációinak listája

 

 

Könyv, könyvfejezet

(Társszerzőként) A magyar nyelv történeti nyelvtana I. kötet. Az ősmagyar kor és a korai ómagyar kor. (Benkő Loránd, E. Abaffy Erzsébet, Rácz Endre.) Az alárendelő mondatok: Az alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatok. Akadémiai Kiadó. Budapest. 728–41. (1991.)

Horvát-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 575 lap. (1994.)

(Társszerzőként) A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2. kötet. A kései ómagyar kor. (Benkő Loránd, Rácz Endre.) Az alárendelő mondatok: Az alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatok a kései ómagyar korban. Akadémiai Kiadó. Budapest. 506–665. (1995.)

Kulcsár-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 793 lap. (1999.)

(Társszerzőként) Magyar grammatika. (Keszler Borbála) Az  alárendelő összetett mondatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 472–530. (2000.)

Gömöry-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 797 lap (2001.)

(Társszerzőként) A magyar nyelv kézikönyve. (Kiefer Ferenc.) A magyar nyelv története. A középmagyar kor. Akadémiai Kiadó. Budapest. 87−101. (2003.)

(Társszerzőként) Magyar nyelvtörténet (Kiss Jenő − Pusztai Ferenc.) Mondattörténet: Az összetett mondat. Osiris. Budapest. 260−267, 500−560, 677−690, 771−775, 840−846. (2003.) [Megjelent 2004-ben.]

(Társszerzőként) Magyar Nyelv. (Kiefer Ferenc.) A középmagyar kor. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2006. 365−384.

(Társszerzőként) Magyar grammatika. (Keszler Borbála.) Az  alárendelő összetett mondatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2006. (Ötödik, átdolgozott kiadás) 477–534.

A Keszthelyi Kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 2006. 959 l.

 

Tudományos cikkek

A főnév határozói mondatainak vonzatossága a kései ómagyar korban: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 2: 3–10. (1986.)

A határozói, valamint a jelzői és értelmezői mondatok átmeneti sávja. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. (Hajdú Mihály, Kiss Jenő.) ELTE. Budapest. 245–9. (1991.)

Kísérletek ómagyar kori szövegeink tagolásának értelmezésére. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. (Kiss Jenő, Szűts László.) Akadémiai Kiadó. Budapest. 245–50. (1991.)

Az okhatározói mondat problematikája az ómagyar korban. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. (Kozocsa Sándor Géza, Laczkó Krisztina.) ELTE. Budapest. 97–104. (1992.)

Stylus est ancilla pragmaticae. In: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. (Kozocsa Sándor Géza.) ELTE. Budapest. 116–25. (1993.)

„eez myt mondaaz myes twgyok”: Névtani Értesítő 15: 134–7. (1993.)

Egy levél a Nyulak szigetéből. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. (Laczkó Krisztina.) ELTE. Budapest. 173–8. (1995.)

Elena priorissza levele: Magyar Nyelv 91: 420–31. (1995.)

Mozaikok névmásokról és ómagyar kori használóikról. In: Szavak – nevek – szótárak. (Kiss Gábor, Zaicz Gábor.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 118–24. (1997.)

Hány kéz írta a Gömöry-kódexet? In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára. (Bánki Judit.) Linguistica Series A. Studia et dissertationes 21. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 45–51. (1996/1997.)

Azonos? Különböző? Nyelvi támpontok kódexkezek elkülönítésében. In: Emlékkönyv  Abaffy Erzsébet hetvenedik születésnapjára. (Hajdú Mihály, Keszler Borbála.) ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke. Budapest. 64–68. (1998.)

A mondatátszövődés a nyelvhasználat szemszögéből: Magyar Nyelvőr  122: 318–324. (1998.)

Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései: Magyar Nyelvőr 123: 340–50. (1999.)

Részrendszerváltozás az összetett mondatokban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. (Büky László, Forgács Tamás.) József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 59–66. (1999.)

Egy példa – két változat (Összehasonlító szövegvizsgálat). In: Ember és nyelv. (Kugler Nóra, Lengyel Klára.) ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest. 135–40. (1999.)

Az írott és beszélt nyelv határán: a mondatátszövődés. MNyTK. 212. sz. 289–96. (1999.)

A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításainak szemszögéből: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII. évf. 15–22. (1998.) [Megjelent 2000-ben]

A mondattörténeti kutatások némely sajátosságairól. In: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. (Kiefer Ferenc, Gósy Mária.) MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 55–63. (2000.)

A mellékmondatok osztályozásának problémái: Magyar Nyelvőr 124: 452–456. (2000.)

Mikrodiakrónia és változásvizsgálat: Magyar Nyelvőr 125: 354–371. (2001.)

Unterscheidung und Identifizierung von Schreiberhänden aufgrund sprachlicher Kriterien. In: Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominate. Sectio Linguistica. Tomus XXIV. 27–36. (1999–2001.)

A nyelvtörténet kutatása. In: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. (Dr. Sipos Lajos.) Magyar Könyvklub. Budapest. 66–72. (2002.) 

Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 49 (1), 51–83. (2002.)

Nyelvművelés és nyelvtörténet. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám.) Tinta Könyvkiadó. Budapest. 206–210. (2002.)

"A változat soha nem pontos" ­-- Próbák két kódex összevetéséhez. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. (Hajdú Mihály, Keszler Borbála.) ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 42–49. (2003.)

Mondattani folyamatok következtében létrejött szójelentés-változások. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. (Büky László, Forgács Tamás.) Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 67−73. (2003.)

A Nyulak szigeti scriptórium mint műhely. Magyar Nyelvőr 128. 2004. 196−205.

Változások a történeti szintaxisban − pragmatikai háttérrel. Magyar Nyelvőr 128. 2004. 464−469.

A Müncheni emlék. Magyar Nyelv 101. 2005. 161−178.

A nyelvi (ízlés)változás nyomai az Érsekújvári Kódexben. In: Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest. 2005. 103−109.

A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításának szemszögéből. In: Péntek János (szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége. Erdélyi Tudományos Füzetek 256. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. 2005. 63−68.

Az írott és beszélt nyelv viszonyához egy újonnan felfedezett nyelvemlék kapcsán. In: Büky László−Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 2006. 33−38.

 

Recenziók 

Jakab László–Kiss Antal: A Guary-kódex ábécérendes adattára (Recenzió.): Magyar Nyelv 92: 482–6. (1996.) 

Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig. Nyelvtudományi Értekezések 141. sz. Akadémiai Kiadó, 1995. (Recenzió.): Magyar Nyelv 94: 488–91. (1998.)

A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltáriszentségről. A Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben. Nyelvtudományi Értekezések 148. sz. Akadémiai Kiadó, 2000. (Recenzió): Nyr. 126: 503–6. (2002.)

Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Praesens. Wien. 2001. 456 l. (recenzió): Magyar Nyelvőr 127: 334—338. (2003.)

H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 51. Tinta KönyvKiadó, Budapest. 2006. 180 p. (recenzió): Nyelvtudományi Közlemények 103. [2006.] 274−285. (Megjelent 2007-ben.)

 

Módosítva: 2008.03.03.

 

 vissza