Nyitólap > Osztályok > Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály> Fontosabb publikációk

 

 

 

A Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztályon készült fontosabb publikációk

 

 

-- fejlesztés alatt --

 

Bánréti Zoltán Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok, Corvina kiadó, 1999 496 l.

Bánréti Zoltán Which grammar has been chosen for neuroligcal reality? Behavioral and Brain Sciences, Vol 23, No 1, 2???. Cambridge University Press, New York

Bánréti Zoltán Nyelvtan és mentális elemző neurolingvisztikai megközelítésben, in: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról, szerk.: Kiefer, F. – Gósy M, : MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2???., 17-28.

Bánréti Zoltán Egyeztetés agrammatikus afáziában. A szinatktikai fa metszése, in: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. szerk. Büky L.- Maleczki, M. SZTE, Szeged, 2???. 213-228.

Bánréti Zoltán Closed class lexical items in sentence processing, in: Papers on the Mental Lexicon, ed.: H. Bartos, Research Institue for Linguistics, Budapest, 2000. 19-56.

Bánréti Zoltán Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis, Acta Linguistica Hungarica, Vol 48, No 1-3, 2001. 25-58.

Bánréti Zoltán Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció, Nyelvtudományi Közlemények, 98. évf. (2001/2002) 7- 70.

Bánréti Zoltán A lexikai kiválasztás mechanizmusának és a szintaktikai szabályoknak a kölcsönhatásai az elliptikus mellérendelő mondatszerkezetben. In: Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5, Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem, 265–287. p.

Bánréti Zoltán A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben ,  1. rész, Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest,  CII. évf. (2006: 1) 43-57.

Bánréti Zoltán Neurolingvisztika. in: Kiefer-Siptár (szerk): Magyar  nyelv  Akadémiai  kiadó –Kluwer, Budapest, 2006.  653-725.

Bánréti Zoltán A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben, 2. rész Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest, CII. évf.  169-176., 2006.

Bartha Csilla Social and linguistic characteristics of immigrant language shift — The case of Hungarians in Detroit. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 43 (3-4):405-431.

Bartha Csilla A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Nyr. 1996/3. szám. 263-82.

Bartha Csilla A szociolingvisztika alapjai. Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek 2. 1998. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 48 l.

Bartha Csilla A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. 1999. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 272 l.

Bartha Csilla Szegregáció, diszkrimináció vagy társadalmi integráció?— a magyarországi siketek nyelvi jogai. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga szerk. Magyarok és nyelvtörvények. Budapest 2002: Teleki László Alapítvány (Hattyár Helga társszerzővel) 73-123.

Bartha Csilla Kétnyelvűség, nyelvcsere: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei. In: Forray R. Katalin és Cserti Csapó Tibor szerk. Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.), Pécs 2002: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Romológiai Tanszék. 15-34.

Bartha Csilla Nyelvi hátrány és iskola. In: Iskolakultúra 2002/6-7:84-93.

Bartha Csilla A kétnyelvűség és a nyelvcsere kutatása. Válogatott bibliográfia (1990-2001). In: Kovács Nóra és Szarka László szerk. Tér és terep: Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Budapest, 2002., Akadémiai Kiadó. 461-476

Roelien Bastiaanse, Susan Edwards és Katalin Kiss (1996) Fluent aphasia in three languages: aspects of spontaneous speech. Aphasiology, Vol. 10. No. 6, 561-575.

Kiss Katalin (2000) Effect of verb complexity on agrammatic aphasics' sentence production. Roelien Bastiaanse és Yosef Grodzinsky (szerk.) Grammatical disorders in aphasia, 123-151, London: Whurr Publishers.

Kiss Katalin (2001) Lexical retrieval of complex predicates in an agrammatic aphasic subject's sentence production. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 48 (1-3), 183-216.

Lukács Ágnes Szabályok és kivételek: a kettős modell érvényessége a magyarban. in Pléh Csaba és Lukács Á. A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest 2001: Osiris.

Pléh Csaba és Lukács Ágnes. (szerk) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest: 2001 Osiris.

Pléh Csaba és Lukács Ágnes A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. in. Vizi E. Szilveszter, Altrichter Ferenc, Nyíri Kristóf és Pléh Csaba (szerk) Agy és tudat. Budapest 2002: BIP.

Racsmány Mihály- Lukács Ágnes - Pléh Csaba Munkamemória és nyelvelsajátítás Williams- szindrómában. Pszichológia, 2002/3, 255–267.

Racsmány Mihály - Lukács, Ágnes - Pléh, Csaba & Király, Ildikó: Some cognitive tools for word learning: The role of working memory and goal preference. Commentary on Paul Blooms's How children learn the meanings of words. Behavioral and Brain Sciences, 24:6, (2002) 1115-1117.

Lukács Ágnes és Pléh Csaba 2003 A nyelv idegrendszeri reprezentációja in Pléh Csaba, Gulyás Balázs és Kovács Gyula (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest 2003: Osiris. 528–561.

Mészáros Éva Performance on sentence repetition in a Broca's aphasic patient. Acta Linguistica Hungarica, 44, (1997) 1-2, 87-111.

Mészáros Éva Személy- és számegyeztetés hibái az agrammatikus beszédben. Pszichológia, 22, 2002 No.3, 327-339.

Orsós Anna: Beás nyelvkönyv. Kaposvár, 2002 Dávid Oktatói és Kiadói Bt..

Szalai Andrea: Linguistic Human Rights Problems among Romani and Boyash Speakers in Hungary with special attention to education. In: Kontra Miklós, Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillipson és Várady Tibor (szerk.): Language: A Right and a Resource. (Approaching Linguistic Human Rights.) Budapest, 1999. CEU Press, 297-315.

Szalai Andrea Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. Educatio, 2, 1999., 269-285.

Szalai Andrea Gypsy Minority Education: Language use and educational linguistic rights. In: Böszörményi Jenő és Józsa Márta (szerk.): Caught int he Trap of Integration. Ronma problems and Prospects in Hungary. Budapest, 2000. Bureau for European Comparative Minority Research, 115-124.

Szépe Judit: Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése [Two parallel tendencies in the phonological organisation of aphasic speech: processes of harmonization and enhancement of start marking and boundary marking]. Nyelvtudományi Közlemények 96/1998–99: 217–231.

Szépe Judit: A fonológiai kontrasztfenntartás elve afáziások közlésfolyamataiban [How to rescue phonological contrasts: main strategic principles in aphasics' speech processes]. In: Gósy, Mária (ed.): Beszédkutatás 2000, 100–111. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban [Types of phonemic paraphasia in the speech processes of Hungarian-speaking aphasics]. A Magyar Nyelvészeti Tanszék Kiadványai 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 2002

Szépe Judit Hangsorépítési stratégiák nyelvbotlásokban és parafáziákban [Phonotactic strategies in slips of tongue and in paraphasias]. In: Gósy, Mária (ed.): Beszédkutatás 2002, 52–69. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2002..

Szépe Judit Tagolási vonalak a magyar szegmentumállományban (A parafáziák független evidenciái) [Categorial distinctions within the segmental inventory of Hungarian (Evidences taken from paraphasias)]. In: Hunyadi, László (ed.): Kísérleti Fonetika és Laboratóriumi Fonológia, 111–125. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen, 2002.

 

Módosítva: 2013.01.17.

 vissza