Nyitólap > Osztályok > Lexikográfiai Osztály > Ittzés Nóra > Publikációk listája

 

 

 

Ittzés Nóra publikációinak listája

 

 

Cikkek, tanulmányok

Ittzés Nóra 1985. Keresztyén – keresztény. Diakónia, 2: 69–71.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 1988. Új magyar tájszótár 2. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1175 p. (szócikkek)

Ittzés Nóra 1990. „Én prófétáktól származom”. Biblikus hatások Füst Milán: A magyarokhoz című versének költői nyelvében. Diakónia, 2: 10–14.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 1992. Új magyar tájszótár 3. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1342 p. (szócikkek)

Ittzés Nóra 1997.  Szabadság hőse és bohóca. Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke című verséről. Credo, 1–2: 63–68.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 2002. Új magyar tájszótár 4. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1008 p. (Az Új magyar tájszótár 2–4. kötetében összesen mintegy 5000 szócikk írása 160 lapnyi terjedelemben, pl. gü–gyan, i–id, kar–karh, kis-, köt–köty, suly–sumz anyagrészek.)

Ittzés Nóra 2002. Az Akadémiai nagyszótár szerkesztési szabályzata. In Csengery Kinga–Ittzés Nóra (szerk.): Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 13–98.

Ittzés Nóra 2003. Néhány szó jelentésváltozásának tükröződése magyar értelmező szótárakban. In Büky László–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. 2002. október 16–17. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 97–105.

Ittzés Nóra 2005. Szófajváltás és szóösszetétel: új szófajok a Nagyszótárban. Szótörténeti adalékok az alig szócsaládhoz. In Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest, 110–115.

Ittzés Nóra 2006. Tájékoztató a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról. In Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 23–50.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2006. A magyar nyelv nagyszótára 2. A–azsúroz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1550 p. (A kötetben mintegy 1700 szócikk írása-szerkesztése kb. 500 lapnyi terjedelemben, pl. adó-, akár-, al-, alap-, alig-,  alk-, állam-, által-, ár-, az anyagrészek.)

Ittzés Nóra 2007. A minősítés kérdése a szótárban. In Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71. 95–103.

Ittzés Nóra 2007. Szófaji kérdések A magyar nyelv nagyszótárában. In Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 371–379.

Ittzés Nóra 2009. A magyar nyelv nagyszótára. In Fábián Zsuzsanna (szerk.): Szótárírás és szótárírók. Lexikográfiai füzetek 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 65–80.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2011. A magyar nyelv nagyszótára 4. Besz–by. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1020 p. (74 szócikk írása a betű- kezdetű, illetve a bos-, bosz- kezdetű anyagból, illetve több mint 700 szócikk szerkesztése, pl. a bár-, beli-, belső-, benn-, beszéd-, biz-, bíz- anyagrészek.)

Ittzés Nóra 2012. A magyar nyelv nagyszótárának helye a magyar és a nemzetközi lexikográfiában Pintér T, Pődör D, P. Márkus K (szerk.): Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 207–221 (ISBN:978-963-9954-67-0)

Ittzés Nóra 2012. Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban. Magyar Nyelvőr 136: 390–394.

Ittzés, Nóra 2012 The Comprehensive Dictionary of Hungarian. In: Fábián, Zsuzsanna (ed.) Hungarian Lexicography II. Monolingual and Special Dictionaries. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 31–43. (Lexikográfiai füzetek; 6.) (ISBN 978-963-05-9286-4)

Ittzés Nóra: 2014. Lexikalizálódás, szemantika, grammatika, etimológia. Szempontok A magyar nyelv nagyszótára címszavainak meghatározásában. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd: Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Eötvös Collegium, Budapest. 147–164.

Ittzés Nóra: 2014. Poliszémia, homonímia, szótári címszó. In: Dringó-Horváth, Ida–Fülöp, József–Hollós, Zita–Szatmári, Petra–Szentpétery-Czeglédy, Anita–Zakariás, Emese (Hrsg.): Das Wort – ein weites Feld. Festschrift für Regina Hessky. Károli Gáspár Református Egyetem–L’Harmattan Kiadó, Budapest. 40–46.

Ittzés Nóra 2015. A nyelvi, illetve az enciklopédikus-lexikális elemek szerepe az értelmező szótári értelmezésben. In: Fábián Zsuzsanna–Szöllősy Éva (szerk.): Szótár, lexikon, enciklopédia. Kérdések és feladatok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 172. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 39–47.

Ittzés Nóra 2017. Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre. Appendix egy disszertációhoz. In: Szécsényi Tibor–Németh T. Enikő (szerk.): Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. JATEPress, Szeged. ISBN 978-963-315-328-4 p. 81–93.

Ittzés Nóra 2017. Mákfejgyűjtögetés – szótárírás Kresznericstől a Nagyszótárig. Vasi Szemle 71. évf. 2. szám p. 143–151.

Ittzés Nóra: Az eltűnt szakmaiság nyomában. [Ismertetés.] Magyar Nyelvőr 143: 503–513.

Ittzés Nóra: Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában. Magyar Nyelvőr 143: 450–460.

 

Szerkesztett művek:

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 1988. Új magyar tájszótár 2. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1175 p.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 1992. Új magyar tájszótár 3. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1342 p.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 2002. Új magyar tájszótár 4. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1008 p.

Csengery Kinga–Ittzés Nóra (szerk.) 2002. Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 158 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2006. A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1119 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2006. A magyar nyelv nagyszótára 2. A–azsúroz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1550 p.

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) 2010. Új magyar tájszótár 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 856 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2011. A magyar nyelv nagyszótára 3. B–bes. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1039 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2011. A magyar nyelv nagyszótára 4. Besz–by. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1020 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2013. A magyar nyelv nagyszótára. 5. C–dézs. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 1247 p.

Ittzés Nóra (főszerk.) 2016. A magyar nyelv nagyszótára. 6. Di–ek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 980 p

Ittzés Nóra (főszerk.) 2018. A magyar nyelv nagyszótára 7. El–elz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1206 p. ISBN 978-963-9074-77-4 (kötet), ISBN 978-963-9074-38-5 Ö

 

Szaklektorált, illetve szakértőként jegyzett művek:

Gaál Edit [1993.] Nyelvről, anyanyelvről 15 éveseknek. Calibra Kiadó, Budapest, 184 p.

Gaál Edit [1995.] Nyelvről, anyanyelvről 16 éveseknek. Calibra Kiadó, Budapest, 239 p.

Kugler Nóra–Lengyel Kára–Tolcsvai Nagy Gábor 1998. Magyar nyelv tankönyv 10–11 éveseknek. Korona Kiadó, Budapest, 262 p.

Kugler Nóra–Tolcsvai Nagy Gábor 1998. Magyar nyelv tankönyv 14–15 éveseknek. Korona Kiadó, Budapest, 193 p.

Kugler Nóra–Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Magyar nyelv tanári kézikönyv a Korona Kiadó 10–11 évesek számára készült tankönyvéhez. Korona Kiadó, Budapest, 225 p.

Kugler Nóra–Tolcsvai Nagy Gábor 1999. Magyar nyelv tankönyv 11–12 éveseknek. Korona Kiadó, Budapest, 227 p.

Kugler Nóra–Lengyel Kára 2000. Magyar nyelv 7. Szófajok, szóalakok. Korona Kiadó, Budapest, 280 p.

Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Magyar nyelv 10. Szöveg és stílus. Korona Kiadó, Budapest, 318 p.

Ittzésné Kövendi Kata (szerk.) 2001. Magyar–angol zenei szaknyelvi szótár/English–Hungarian Dictionary of Musical Terminology. Jazzoktatási és Kutatói Alapítvány, Budapest, 269/282 p.

 

 

Módosítva: 2020.03.12.

 vissza