Nyitólap > Osztályok > Lexikográfiai Osztály > Ittzés Nóra > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

 

Jelenlegi beosztás: tudományos főmunkatárs

Munkahelyi cím: H-1068 Budapest, Benczúr utca 33. – H-1399 Budapest, Pf. 701/518

Munkahelyi telefon: (+36–1) 342-9372/6035

E-mail: ittzes.nora@nytud.hu

 

Tanulmányok

2011: doktori (PhD) fokozat elnyerése (summa cum laude minősítéssel) a Szegedi Tudományegyetemen, a disszertáció címe: A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban

1976–1981: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar–könyvtár szak, a szakdolgozat címe: Szövegszerkesztési kérdések Esztergom regionális köznyelvében

1972–1976: Jókai Mór Gimnázium, Komárom

 

Munkahely és beosztás

1998– MTA Nyelvtudományi Intézet, Lexikográfiai Osztály (korábban: Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály, majd Szótári Osztály), 2004-től mb. osztályvezető, 2011-2020 január osztályvezető

1987–1998: József Attila Gimnázium, Budapest (könyvtárvezető és tanár)

1981–1987: MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztály

 

Tudományos és tudományszervezői munka

1998– részvétel A magyar nyelv nagyszótára munkálataiban: 1998 és 2000 között próbaszócikkek írása és a szótár szerkesztési szabályzatának kidolgozása, majd 2001-ben átdolgozása és az a–á betűs címszólista összeállítása, 2001-től részvétel a szócikkírásban és szerkesztésben, illetve a főszerkesztői feladatok ellátása, 2004-től mb. osztályvezetőként a lexikográfiai tevékenység (szócikkírás és szerkesztés) szakmai irányítása, a nagyszótári munkacsoport kialakítása és a kiegészítő munkálatok (morfológiai kódolás, lektorálás és szaklektorálás) megszervezése, illetve az éppen megjelenő kötetekkel összefüggő kiadói feladatok szervezése, irányítása

1987–1998: tanárként a nyelvtantanítással összefüggő kérdések vizsgálata, szaktanári tanácsadóként részvétel az egyetemi írásbeli felvételiket összeállító munkaközösségben, nyelvtani gyakorlókönyv összeállítása belső iskolai használatra, nyelvtankönyvek lektorálása

1981–1987: részvétel a B. Lőrinczy Éva főszerkesztő irányításával készülő Új magyar tájszótár munkálataiban (szócikkírás, majd 1983-tól szerkesztés)

1977–1983: részvétel G. Varga Györgyi regionális köznyelvi kutatócsoportjának munkájában, ennek keretében rendszeres kérdőíves és spontán beszédanyag gyűjtése Hatvanban, majd Esztergomban, a gyűjtött szövegek fonetikus lejegyzése, az egyetemi szakdolgozatban ilyen spontán beszédanyag alapján az élőbeszéd néhány mondat- és szövegszerkesztési jellegzetességének, azok pszicho- és szociolingvisztikai hátterének vizsgálata, a beszélt nyelvi, illetve az írott szövegekben érvényesülő normarendszer összevetése

 

Részvétel a tudományos közéletben

1982– a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja

2008– az MTA Szótári Munkabizottsága tagja, 2012-től titkára, 2012 és 2017 között két ciklusban titkára

2018– az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja és titkára

 

Fontosabb előadások

A szócikkíró dilemmái: az időrend, illetve a jelentésszerkezet szerepe a nagyszótári szócikkben (IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprém, 1999. április 9.)

Néhány szó jelentésváltozásának tükröződése magyar értelmező szótárakban (A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet, Szeged, 2002. október 16.)

A poliszémia, a homonímia és a szóhasadás lexikográfiai vonatkozásairól (VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 2004. augusztus 4.)

A minősítés kérdése a szótárban, a nyelvhasználatban, a nyelvművelésben (II. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozó, Budapest, 2005. szeptember 10.)

Hagyomány és újítás. A magyar nyelv nagyszótárának helye és szerepe a magyar lexikográfiában (Magyar Tudományos Akadémia, 2006. november 13.)

A nyelvi, illetve az enciklopédikus-lexikális elemek szerepe az értelmező szótári értelmezésben (Szótárnap, Budapest, 2013. október 16.)

A magyar nyelv nagyszótárának metamorfózisai: a cédulagyűjteménytől az elektronikus adatbázisokig (Debrecen University Symposium: A kulturális örökség és a humán tudományok innovációi a 21. században, Debrecen, 2014. október 8.)

Mákfejgyűjtögetés – szótárírás Kresznericstől a Nagyszótárig („Hazánk tudósai! Útat törtem, kövessetek!” Emlékülés Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulóján, Celldömölk, 2016. október 15.)

Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában („…nekem nincs saját nyelvtanom, csak nyelvtani elgondolásaim”. Emlékkonferencia Elekfi László tiszteletére, Budapest, 2019. május 30.

 

 

Módosítva: 2020.03.12.

 

 vissza