Nyitólap > Osztályok > Szótári Osztály > Gerstner Károly > Publikációk listája

 

 

 

Gerstner Károly publikációinak teljes listája

 

 

1976 

– A nyelvi egység fölbomlása és a kétnyelvűség foka Leányváron. In: Új Forrás 1976/3: 83–88.

1977

– (Recenzió) Takács Lajos, Egy irtásfalu földművelése. In: Magyar Nyelv 73 (1977): 375–377.

1979

– Leányvár név- és településtörténete. In: Új Forrás 1979/3: 40–44.

– A magyar–német nyelvi kölcsönhatás néhány grammatikai esete. In: Magyar Nyelv 75 (1979): 199–205.

1980

– Über die Herkunft des Dorfnamens Leányvár. In: Neue Zeitung, 31. Mai 1980.

– (Recenzió) O. Nagy Gábor–Ruzsiczky Éva, Magyar Szinonimaszótár. In: Filológiai Közlöny 26 (1980): 132–133.

– (Recenzió) Horváth Mária, Német elemek a 17. század magyar nyelvében. In: Magyar Nyelv 76 (1980): 493–497.

– Zweisprachigkeit und Sprachwechsel in der ungarndeutschen Gemeinde Leinwar. In: Neue Zeitung, 25. Oktober 1980.

1981

– Warum heißen sie so? Einiges über Flurnamen. In: Neue Zeitung, 14. Februar 1981.

– Kétnyelvűség és nyelvi váltás Leányváron. In: A II. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai (1980. szeptember 30–október 1.) I. Szerk.: Eperjessy Jenő–Krupa András. Budapest–Békéscsaba, 1981. 104–109.

– (Recenzió) Paládi-Kovács Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. In: Magyar Nyelv 77 (1981): 499–503.

– Magyar-német kettős földrajzi nevek Komárom megyében. In: Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Veszprém, 1980. szeptember 22–24.). Szerk.: Hajdú Mihály–Rácz Endre. MNYTK. 160. Budapest, 1981. 181–183.

– A német névanyag Komárom megye földrajzinév-gyűjteményében. In: Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Emlékkönyv Benkő Loránd születésének 60. évfordulójára. Szerk.: Hajdú Mihály–Kiss Jenő. Budapest, 1981. 173–177.

1982

– (Recenzió) Tolna megye földrajzi nevei (Geographische Namen des Komitats Tolna). In: Onoma 26 (1982): 299–301.

– (Recenzió) Vas megye földrajzi nevei (Geographische Namen des Komitats Vas). In: Onoma 26 (1982): 301–303.

– Magyaroktatás Groningenben. In: Nyelvünk és Kultúránk 49 (1982. december): 59–61.

– Baranya megye földrajzi nevei I–II. Szerkesztette: Pesti János. Közzétette: Balogh Lajos, Barics Ernő, Gerstner Károly et al. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1982. Saját anyag: (I. kötet) 154–158., 184–192., 267–284., 545–550., 564–566., 570–573., 581–589., 605–612., (II. kötet) 404–412. lap.

1983

– Magyarországi német–magyar kétnyelvűség. In: Nyelvpedagógiai írások IV. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, 1983. 14–21.

1984

– Flurnamen in mehrsprachigen Dörfern in Ungarn. In: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Beiheft 23. 1984. 386–390.

1985

– Komárom megye földrajzi nevei. Szerkesztette: Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Közzétette: Gerstner Károly, Hegedűs Attila et al. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 169. szám. Magyar Nyelvtudo­má­nyi Társaság, Budapest, 1985. Saját anyag: 33–49., 55–70., 76–88., 99–111., 120–130. lap.

– Kiegészítések egy könyvismertetéshez. In: Nyelvünk és Kultúránk 59 (1985. június): 94–96.

– Nemzetközi névtani konferencia Gießenben. In: Magyar Nyelv 81 (1985): 371–373.

– Deutsche Lehnwörter und Lehnprägungen in einem ungarndeutschen Dorf. In: Lyö­käm­me käsi kätehen. Festschrift für A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Red.: K. Gerst­ner et al. Rodopi, Amsterdam, 1986 (1985). 37–45.

1986

– Zum Ortsnamenwechsel in Ungarn. In: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Beiheft 24. 1986. 241–246.

– (Recenzió; társszerző: T. Hofstra, Groningen, Hollandia) Raija Sandström, Finska och icke-finska tillnamn in Nedertorneĺs kirkböcker pa 1800-talet. In: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge 21 (1986): 367–370.

– (Recenzió) Erzsébet Beöthy, Hongaars. Fundamentele grammatica voor Nederlands-taligen. In: Magyar Nyelv 82 (1986): 107–115.

1987

– Veszprém megye földrajzi nevei II. A pápai járás. Szerkesztette: Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Közzétette: Ács Anna, Csepregi Istvánné, Gerstner Károly et al. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1987. Saját anyag: 40–42., 67–70., 102–105., 156–159., 166–173., 194–196., 206–209., 257–264. lap.

1991

– A német jövevényszavak vizsgálata a TESz. megjelenése óta. In: Tanulmányok a ma-gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: Kiss Jenő–Szűts László. Budapest, 1991. 205–212.

– Néhány magyarországi német helynév magyarázata. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály–Kiss Jenő. Budapest, 1991. 214–217.

– Veszprém megye földrajzi nevei III. Az ajkai járás. Szerkesztette: Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Közzétette: Gerstner Károly, Lakossy Judit et al. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1991. Saját anyag: 56–60., 88–93., 116–129., 178–194., 204–213. lap.

1992

– Négy helynévmagyarázat. In: Névtani Értesítő 14 (1992): 51–53.

1993

– (Társszerzőként, illetve társszerkesztőként) Etymologisches Wörterbuch des Unga­ri­schen Band I. Herausgeber: Loránd Benkő. Redakteure: Károly Gerstner, Antónia S. Hámori, Gábor Zaicz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

– Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben. In: Névtani Értesítő 15 (1993): 125–127.

– Lexikonszócikkek: Ablaut, J. Chr. Adelung, afrikaans nyelv, alnémet nyelv. In: Ma-gyar Nagylexikon 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

1994

– Lexikonszócikkek: angol nyelv, A. Bach. In: Magyar Nagylexikon 2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

– Lexikonszócikkek: Basic English, O. Behagel, A. M. Bell. In: Magyar Nagylexikon 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

1995

– (Társszerzőként, illetve társszerkesztőként) Etymologisches Wörterbuch des Unga­ri­schen Band II. Herausgeber: Loránd Benkő. Redakteure: Károly Gerstner, Antónia S. Hámori, Gábor Zaicz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

– Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. In: Névtani Értesítő 17 (1995):58–62.

– Lexikonszócikkek: F. Bopp, W. Th. Braune, V. Brřndal, K. F. Chr. Brugmann. In: Magyar Nagylexikon 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

1996

– (Recenzió) Hoffmann István, Helynevek nyelvi elemzése. Magyar Nyelv 92 (1996): 104–106.

– Német jövevényszók a TESz.-ben és az EWUng.-ban. Magyar Nyelv 92 (1996): 158–163.

– Anonymus névmeséi. KóPé Mester. In: Halmos Ferenc (főszerk.): Száz rejtély a magyar irodalomból, 8–9. Gesta Bt., Budapest, 1996.

1997

– (Társszerkesztőként) Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen Band III. Register. Herausgeber: Loránd Benkő. Redakteure: Károly Gerstner, László Horváth. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.

– Nyelvünk őskora. In: Pannon Enciklopédia Magyar nyelv és irodalom. Főszerkesztő: Sipos Lajos. Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1997. 61–64. l.

– Ómagyar kori nyelvemlékek. In: Hódi Éva (szerk.): Szarvas Gábor Nyelvművelő Na­pok, Ada, 1996. október 10–12. Ada, 1997. 29–37.

– Lexikonszócikkek: Codex argenteus, B. Collinder. In: Magyar nagylexikon 5. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1997.

– (Recenzió) Die Deutschen in Ungarn. Eine Landkarte mit deutschen Ortsnamen. A ma­gyarországi németek térképe. In: Névtani Értesítő 19 (1997): 139–42.

Tájszó-etimológiák. In: Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak–nevek–szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1997. 105–12.

Deutsche Lehnwörter im neuen Etymologischen Wörterbuch des Ungarischen. In: Hahmo, S.-L. et al. (Hrsg.): Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijks­universiteit Groningen. Shaker Publishing, Maastricht, 1997. 79–85.

1998

– (Társszerző: B. Lőrinczy Éva) Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára? In: Magyar Tudomány 1998/3: 261–71.

– Lexikonszócikkek: dán nyelv, K. Duden. In: Magyar Nagylexikon 6. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 1998.

– Lexikonszócikkek: erminonok, feröeri nyelv, felnémet nyelvjárások. In: Magyar Nagy­lexikon 7. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 1998.

– Svájc! In: Édes Anyanyelvünk 1998/4: 17.

– Az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen vitatott eredetű szavairól. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála (szerk.): Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születés­napjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék, Budapest, 1998. 55–8.

– (Recenzió) Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des histori­schen Ungarns. Band I. Das Namenmaterial der Komitate im 20. Jahrhundert/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. I. kötet. A vármegyék névanyaga a 20. században. Mit 31 Karten/31 térképpel. Bearbeitet von/Sajtó alá rendezte Ralf Thomas Göllner. Verlag Ungarisches Institut München 1996. – Studia Hungarica 44. Schriften des Ungarischen Instituts München. + Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungarns. Band II. Register/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára II. kötet. Névmutató. Zusammengestellt von/Összeállította Ralf Thomas Göllner. Verlag Ungarisches Institut München 1998. – Studia Hungarica 45. Schriften des Unga­rischen Instituts München. In: Névtani Értesítő 20 (1998): 139–42.

– A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Nyelvtudományi Érte­ke­zések 145. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 146 l.

1999

– (Recenzió) Vörös Éva: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. Magyar Nyelv 95 (1999): 229–34.

Német tükörjelenségek a magyar szókészletben akna, keringő, őrnagy. In: Névtani Értesítő 21 (1999): 387–90.

– (Recenzió) Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des histori­schen Ungarns. Band I. Das Namenmaterial der Komitate im 20. Jahrhundert/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. I. kötet. A vármegyék névanyaga a 20. században. Mit 31 Karten/31 térképpel. Bearbeitet von/Sajtó alá rendezte Ralf Thomas Göllner. Verlag Ungarisches Institut München 1996. – Studia Hungarica 44. Schriften des Ungarischen Instituts München. + Dénes Wildner: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungarns. Band II. Register/A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára II. kötet. Névmutató. Zusammengestellt von/Összeállította Ralf Thomas Göllner. Verlag Ungarisches Institut München 1998. – Studia Hungarica 45. Schriften des Unga­rischen Instituts München. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen Band 21/22 (1999): 243–6. (német nyelven).

– Lexikonszócikkek: flamand nyelv, frank nyelv, Th. Frings, fríz nyelv, germanisztika, germán nyelvek, gót nyelv, J. Grimm. In: Magyar Nagy­lexikon 8. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 1999.

– Lexikonszócikkek: holland nyelv, hollandok, Hutterer M., ingveonok. In: Magyar Nagy­lexikon 9. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 1999.

2000

– Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. Szerkesztette: Balogh Lajos, Ördög Ferenc, Varga Mária.. Közzétette: Gerstner Károly, Király Lajos et al. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 194. szám. Magyar Nyelvtudo­má­nyi Társaság, Budapest, 2000. Saját anyag: 43–51., 55–59., 75–89., 114–121., 127–138., 154–173., 223–231., 354–358., 368–403., 472–474. lap.

– Cédulák és fájlok – A Magyar akadémiai nagyszótár alapjairól. In: Kiefer Ferenc és Gósy Mária (szerk.): Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2000, 35–43.

– Lexikonszócikkek: isztveonok, izlandi nyelv, jiddis nyelv, D. Jones. In: Magyar Nagylexikon 10. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2000.

– Lexikonszócikkek: langobard nyelv, Lautverschiebung. In: Magyar Nagylexikon 11. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2000.

2001

– Magyar és német földrajzi nevek Sopron környékén. In: Kovátsné dr. Németh Mária (főszerk.): Tanulmánykötet. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr, 2001, 328–334.

Adalékok a családnevek és keresztnevek összefüggéséhez kisebbségi környezetben. In: Névtani Értesítő 23 (2001): 30–37.

– Lexikonszócikkek: W. Mitzka, Mollay K., H. Moser, német nyelv, K. Nielsen, norvég nyelv In: Magyar Nagylexikon 13. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2001.

2002

– Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 97. közgyűlésén. Magyar Nyelv 98 (2002): 112–4.

– Nyelvünk őskora. In: Sipos Lajos (főszerk.): A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Második, javított kiadás. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002. 73–8.

– Dialekterscheinungen in ungarndeutschen geographischen Namen. In: Erb, Maria–Knipf, Elisabeth–Orosz, Magdolna–Tarnói, László (Hrsg.): „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt“. Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapester Beiträge zur Germanistik Band 39. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2002. 63–69.

– (Társszerző: Balázsné Fodor Katalin) A terepgyakorlatok szerepe a dialektológiai oktatásban. In: Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttman Miklós (szerk.): IV. Dialektológiai Szimpózion. Szombathely, 2001. augusztus 23–25. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai V. Szombathely, 2002. 34–40.

Über die etymologisch-lexikographischen Prinzipien und Methoden des Etymologischen Wörterbuches des Ungarischen. In: Braasch, Anna and Povlsen, Claus (Eds.): Proceedings of the Tenth EURALEX Congress, EURALEX 2002. Copen­hagen, Denmark, August 13–17, 2002. Center for Sprogteknologi, CST. Volume II, 569–579.

Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Ungarischen. In: Blokland, Rogier and Hasselblatt, Cornelius (Eds.): Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22-24, 2001. Studia Fenno-Ugrica Groningana 2. Shaker Publishing BV., Maastricht, 2002. 72–78.

– (Recenzió) Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. In: Magyar Nyelv 98 (2002): 486–491.

– Lexikonszócikkek: óészaki nyelv, Ch. Ogden, ószász nyelv, H. Paul, pennsilfaanisch, Petz Gedeon. In: Magyar Nagylexikon 14. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2002.

– Lexikonszócikk: J. A. Schmeller. In: Magyar Nagylexikon 15. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2002.

2003

– Az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen szókészleti minősítései és a német jövevényszók. In: Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2003. 33–37.

– Kiss Lajos halálára. In: Magyar Nemzet 2003. március 1. 32.

– Egy mutatóról két versben. In: Névtani Értesítő 25 (2003): 266–273.

– A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 117–157.

– Ördög Ferenc hetven éves. In: Magyar Nyelv 99 (2003): 251–253.

– (Társszerkesztőként) Magyar értelmező kéziszótár. Második, átdolgozott kiadás. Főszerkesztő: Pusztai Ferenc. Szerkesztők: Gerstner Károly, Juhász József, Kemény Gábor, Szőke István, Váradi Tamás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

– Idegen nyelvek hatása magyar szavak jelentésére. In: Büky László–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged, 2003. 57–62.

– Karl Mollay und die ungarische Lehnwortforschung. In: Manherz, Karl (Hg.): Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer un Karl Mollay am 24. November 2000. Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 38. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2003. 153–159.

– Lexikonszócikkek: Th. Siebs, E. Sievers, skandináv nyelvek, svéd nyelv, H. Sweet. In: Magyar Nagylexikon 16. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2003.

– Lexikonszócikkek: umlaut In: Magyar Nagylexikon 17. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2003.

2004

– Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet. Válogatta és szerkesztette Gerstner Károly és Kiss Gábor. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXVII. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

– Köszöntőféle Hajdú Mihályhoz. In: Névtani Értesítő 26 (2004): 5–6.

– Végső búcsú Kiss Lajostól. In: Névtani Értesítő 26 (2004): 227–229.

– (Társszerzőként) Magay Tamás (szerk.): A magyar szótárirodalom bibliográfiája. Aka­démiai Kiadó, Budapest, 2004. Ebben: Történeti elvű teljes és nyelvtörténeti szótárak (24–30.), valamint Etimológiai szótárak (30–35.).

– Lexikonszócikkek: K. A. Verner, Verner törvénye, N. Webster, G. Wenker, F. Wrede, V. M. Zsirmunszkij. In: Magyar Nagylexikon 18. Magyar Nagy­lexikon Kiadó, Budapest, 2004.

– (Recenzió) Mária D. Mátai: Kleine ungarische Sprachgeschichte. In: Magyar Nyelv 100 (2004): 223–225.

– (Társszerző: Szépe Judit és Szende Tamás) Csuklik, hámlik, kotlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséhez. In: Magyar Nyelv 100 (2004): 358–367.

– (Recenzió) Új magyar tájszótár. In: Nyelvtudományi Közlemények 101 (2004): 217–224.

2005

– Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 100. közgyűlésén. Magyar Nyelv 101 (2005): 113–5.

– Das Etymologische Wörterbuch des Ungarischen und die lexikologische Qualifi­zierung der Stichwörter. In: Czibere Mária és Kerékjártó Ágnes (szerk.): Bouquet Hongrois. Ünnepi kötet Jolanta Jastrzêbska tiszteletére – Feestbundel voor Jolanta Jastrzêbska. Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen, 2005. 39–45.

Értelmező szótárak és etimológiai utalások. Rövid áttekintés. In: Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005. 438–44.

– Die ungarische Dialektlexikographie im Überblick. In: Brenner, Koloman–Rada, Roberta (Hg.): Praktische Aspekte der Lexikographie. Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 48. ELTE Germanistisches Institut, Budapest, 2005. 49–63.

2006

Lexikologische Qualifizierung im Etymologischen Wörterbuch des Ungarischen. In: Karnowski, Pawel und Imre Szigeti (Hg.): (2005): Sprache und Sprachver­arbeitung. Akten des 38. Linguistischen Kolloquiums in Piliscsaba 2003. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006. 183–190.

– A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 437–480. [Akadémiai Kézikönyvek]

– A szlovák–magyar lexikális kapcsolatokról az Etymologisches Wörterbuch des Unga­rischen tükrében. In: Ábrahám Barna–Pilecky Marcell (szerk.): A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2006. 78–83.

– Végső búcsú Fehértói Katalintól. In. Névtani Értesítő 28 (2006): 301–3.

– A magyar nyelv nagyszótárának áttekintő története. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 10–17.

– (Szótári főmunkatársként és általános lektorként) Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára II. A –azsúroz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006.

2007

– (Recenzió) H. Varga Márta: A fosztó- és tagadóképző a magyarban. In: Magyar Nyelv 103 (2007): 239–243.

– (Recenzió) Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. In: Nyelvtudományi Közlemények 103 (2006 [2007]) : 260–267.

2008

– A magyar nyelv nagyszótárának tájszókészleti metszetéről. In: Guttmann Miklós–Molnár Zoltán (szerk.): V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. augusztus 24–27. A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 2007 [2008], 80–85.

– A lexikológiai helyzetváltozás tükröződése A magyar nyelv nagyszótárában. In: Büky László–Forgács Tamás–Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2008. 41–49.

– Német jövevényszavak. In: Kőszeghy Péter (főszerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon VIII. Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 186–188.

– Helynevek magyar–német nyelvi és kulturális környezetben. In: Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24. Károli Gáspár Református Egyetem–Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2008. 130–137.

– Nyelvünk őskora. In: Sipos Lajos (főszerk.): Pannon Enciklopédia. Második, javított kiadás. Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2008. 61–64.

2009

– A Kiváló Magyar Szótár versenyről. In: Modern Nyelvoktatás 15/1–2:131–135.

Das Großwörterbuch des Ungarischen – Tradition und Innovation. (6. Arbeitstreffen deutschsprachiger Akademiewörterbücher. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 02–05. 2009, Berlin. 17 lap).

– Kazinczy kora, A magyar nyelv nagyszótára és a mezőgazdasági szókincs. In: Nagy Ágota (szerk.): Járomfa, mozvány, nőtövény... A nyelvújítás során született szaknyelvünk „szokott és szokatlan” szavai. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2009. 28–43.

2010

– Nyelvújítási gyökerek és európai kapcsolatok: A magyar nyelv nagyszótára. In: Édes Anyanyelvünk 32 (2010/1): 3.

– Pázmány Péter hatása a magyar nyelvre és nyelvtörténetre. In: Maczák Ibolya (szerk.): Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2010. 147–157.

– (Társszerkesztőként:) „…csak testetlen szavaim ragyognak…” G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásai. Szerk. Ladányi Mária, Gerstner Károly és P. Lakatos Ilona. Barrus Kiadó, Budapest, 2010.

– Mutatvány a hazai német (kisebbségi) családnevekből. In: Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 234. szám. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Budapest–Szombathely, 2010. 93–100.

2011

– A 3. Kiváló Magyar Szótár versenyről. In: Modern Nyelvoktatás 17/1: 95–96.

– Die Rolle des Großwörterbuches des Ungarischen in der ungarischen Kultur-geschichte. In: Csúcs Sándor et al. (szerk.): Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba, 9–14. VIII. 2010. Pars VI. Reguly Társaság, Piliscsaba, 2011. 21–28.

– Személynevek hazai földrajzi nevekben. In: Vörös Ferenc (szerk.): Családnév – helynév – kisebbségek. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Savaria University Press, Szombathely, 2011. 55–61.

– (Szótári főmunkatársként és általános lektorként) Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára III. B – bes. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

– (Szótári főmunkatársként és általános lektorként) Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára IV. Besz – byte. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

2012

– Benkő Loránd, az etimológus és szótárszerkesztő. In: Magyar Nyelv 108 (2012): 158–166.

– Etimológiai szótárak a Nyelvtudományi Intézetből. In: Édes Anyanyelvünk 34/4 (2012): 12.

– Historische und etymologische Wörterbücher des Ungarischen. In: Fábián, Zsuzsanna (ed.): Hungarian Lexicography II. Monolingual and Special Dictionaries. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 46–65.

– (Recenzió) Josef Schwing: Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). In: Névtani Értesítő 34 (2012): 257–260.

– Kiss Lajos, az etimológus. In: Nyelvtudományi Közlemények 108 (2012):394–402.

2013

– Hangtörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Egyetemi jegyzet (ISBN 978-963-308-101-3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 18–46.

– Szókészlettörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Egyetemi jegyzet (ISBN 978-963-308-101-3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 103–126.

– Hangtörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Kis magyar nyelvtörténet. Egyetemi jegyzet (ISBN 978 963 308 133 4). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 18–46.

– Szókészlettörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Kis magyar nyelvtörténet. Egyetemi jegyzet (ISBN 978 963 308 133 4). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 103–126.

Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen [Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 25.-27. März 2012, Berlin]. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. (8 lap)

–  (Szótári főmunkatársként és általános lektorként) Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára V. C – dézs. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013.

 

Lektori tevékenység: 

Baranya megye földrajzi nevei I–II. 1982. Baranya Megyei Levéltár; szakmai és német nyelvi lektorálás.

– Csúcs Sándor: Die tatarischen Lehnwörter des Wotjakischen. 1990. Akadémiai Kiadó, 306 lap; szakmai és nyelvi lektorálás.

– Balogh Lajos (szerkesztő): A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény. 1996. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 226 lap; szakmai lektorálás.

– Ördög Ferenc: Zala megye népesség-összeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771) IV. kötet (Mutatók), A családnevek mutatója. 1998. MTA Nyelvtudományi Intézet és Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése, 639 lap; szakmai és nyelvi lektorálás.

– Torma József: Egy kun eredetű szavunk közép-ázsiai hátteréhez. 1998. 29 lapos kéz­irat véleményezése a Nyelvtudományi Közlemények felkérésére.

Magyar-holland kéziszótár. 1998. Akadémiai Kiadó; szakmai és nyelvi lektorálás.

Magyar-német nagyszótár. 1998. Akadémiai Kiadó; szakmai és nyelvi lektorálás.

– id. Frivaldszky János: Etnikumtörténet és néhány nyugat-szlovákiai helynév. 1998. 6 lapos kézirat véleményezése a Magyar Nyelv felkérésére.

– Csengery Kinga–Ittzés Nóra (szerk.): Mutatványok az Akadémiai Nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. 157 nyomtatott lap, a szerkesztési szabályzat és a szócikkek szakmai lektorálása.

– Zsilinszky Éva: Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. 2002. 96 nyomtatott lap; szakmai lektorálás.

– Tótfalusi István: Idegen szavak szótára. TINTA Könyvkiadó. 2003. 40 lapos anyag alapján szakmai lektorálás.

Berta, Árpád–Róna-Tas, András: Old Turkic loan words of Hungarian. 2003. A Szegedi Egyetem felkérésére 110 nyomtatott lap (a és b kezdetű szavak) alapján lexikográfiai és magyar nyelvtörténeti szakmai lektorálás.

– IV. szegedi nyelvtörténeti konferencia (2005) néhány tanulmánya

– Büki élőnyelvi konferencia (2006) 5 tanulmánya

 

Hivatkozások:

Hivatkozott publikáció: Über die Herkunft des Dorfnamens Leányvár. In: Neue Zeitung, 31. Mai 1980.

Hivatkozás helye:

– Torma István: Leányvár. In: Névtani Értesítő 21 (1999): 168. l.

 

Hivatkozott publikáció: Magyar-német kettős földrajzi nevek Komárom megyében. In: Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Veszprém, 1980. szeptember 22–24.). Szerk.: Hajdú Mihály–Rácz Endre. MNYTK. 160. Budapest, 1981. 181–183.

Hivatkozás helye:

 – Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. KLTE Magyar Nyelvi Intézet, Debre­cen, 1993. 143. l.

– Hoffmann István: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics. In: Onomastica Uralica 2. History of the Study of Toponyms int he Uralian Languages. Debrecen–Helsinki, 2002. 220. lap.

– Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2003. 164. l.

 

Hivatkozott publikáció: Kétnyelvűség és nyelvi váltás Leányváron. In: A II. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai (1980. szeptember 30–október 1.) I. Szerk.: Eperjessy Jenő–Krupa András. Budapest–Békéscsaba, 1981. 104–109.

Hivatkozás helye:

– Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 28. l.

 

Hivatkozott publikáció: – Néhány magyarországi német helynév magyarázata. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály–Kiss Jenő. Budapest, 1991. 214–217.

Hivatkozás helye:

– Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2003. 164. l.

 

Hivatkozott publikáció: – Négy helynévmagyarázat. In: Névtani Értesítő 14 (1992): 51–53.

Hivatkozás helye:

– Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2003. 164. lap.

 

Hivatkozott publikáció: Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben. In: Névtani Értesítő 15 (1993): 125–127.

Hivatkozás helye:

– Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2003. 164. lap.

– Hoffmann István: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics. In: Onomastica Uralica 2. History of the Study of Toponyms int he Uralian Languages. Debrecen–Helsinki, 2002. 220. lap.

 

Hivatkozott publikáció: – Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. In: Névtani Értesítő 17 (1995):58–62.

Hivatkozás helye:

          – Borbély Anna: A szociolingvisztikai interjúban előforduló földrajzi nevek variabi­litá­sa. In: Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak–nevek–szótárak. Írások Kiss La­jos 75. születésnapjára. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo­má­nyi Inté­ze­te, Budapest, 1997, 71–80. 71. l.

– Hoffmann István: Magyar helynévkutatás 1958–2002. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2003. 111. lap.

 

Hivatkozott publikáció: Tájszó-etimológiák. In: Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak–nevek–szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1997. 105–12.

Hivatkozás helye: B. Gergely Piroska: Szavak–nevek–szótárak (ismertetés). In: Magyar Nyelv 95 (1999). 222. lap.

 

Hivatkozott publikáció: Az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen vitatott eredetű szavairól. In: Hajdú Mihály és Keszler Borbála (szerk.): Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születés­napjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék, Budapest, 1998. 55–8.

Hivatkozás helye:

– Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben. In: Magyar Nyelv 96 (2000). 180. lap.

 

Hivatkozott publikáció: A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Nyelvtudományi Érte­ke­zések 145. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 146 l.

Hivatkozás helye:

– Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben. In: Magyar Nyelv 96 (2000). 176. lap.

– Zsilinszky Éva: Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 7., 8., 36., 41., 44. lap.

– Abonyi Andrea: Lexikai germanizmusok a máramarosi ruszin nyelvjárásokban. In: Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005. 419–424.

– Schirm Anita: A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai. In: Nyelvtudomány 2 (2006): 149–163.

 

Hivatkozott publikáció: (Recenzió) Vörös Éva: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. Magyar Nyelv 95 (1999): 229–34.

Hivatkozás helye:

– Kicsi Sándor András: Bétel. In: Magyar Nyelvőr 125 (2001). 112. lap.

 

Hivatkozott publikáció: Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. Szerkesztette: Balogh Lajos, Ördög Ferenc, Varga Mária.. Közzétette: Gerstner Ká­roly, Király Lajos et al. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 194. szám. Magyar Nyelvtudo­má­nyi Társaság, Budapest, 2000. Saját anyag: 43–51., 55–59., 75–89., 114–121., 127–138., 154–173., 223–231., 354–358., 368–403., 472–474. lap.

Hivatkozás helye:

– Fábián Zsuzsanna: Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. In: Rivista Italiana di Onomastica, vol. VII, no. 1. (2001): 229. l.

 

Hivatkozott publikáció: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band I–II. Heraus­geber: Loránd Benkő. Redakteure: Károly Gerstner, Antónia S. Hámori, Gábor Zaicz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993–1995.

Hivatkozás helye:

– folyóiratokban és különféle művekben számos alkalommal

 

Hivatkozott publikáció: A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 117–157.

Hivatkozás helye:

 – Lanstyák István: Nyelvből nyelvbe. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2006. 17., 23. l.

 

Recenzió:

Német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban. Ism.: Menus Borbála. In: Modern Nyelvoktatás 7 (2001): 120–122.; Ism.: Pusztai Ferenc. In: Magyar Nyelv 98 (2002): 222–225.

 

Bibliográfiai tételek (folyamatban)

– Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai járás. Közzétette Ács Anna, Csepregi Istvánné, Gerstner Károly, Győrffy Györgyné, Harmath István, Hoffmann István, Tungli Gyula, Varga Mária. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Budapest, 1987. – Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771) IV. Mellékletek (A veszprémi püspöki egyházmegye lelkipásztorkodási helyei 1771). A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése, Budapest–Zalaegerszeg 1998. 30. l.

– Veszprém megye földrajzi nevei III. Az Ajkai járás. Közzétette Gerstner Károly, Lakossy Judit, Szelestey Ibolya, Varga Mária. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Budapest, 1991. – Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771) IV. Mellékletek (A veszprémi püspöki egyházmegye lelkipásztorkodási helyei 1771). A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése, Budapest–Zalaegerszeg 1998. 30. l.

– Veszprém megye földrajzi nevei IV. A Veszprémi járás. Közzétette: Gerstner Károly, Király Lajos, Lakossy Judit, Rónai Béla, Varga Mária, Vitányi Borbála. Szerkesztette: Balogh Lajos, Ördög Ferenc, Varga Mária.. Budapest [2000]. – Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745–1771) IV. Mutatók. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése, Budapest–Zalaegerszeg 1998. 9. l.

– Magyar-német kettős földrajzi nevek Komárom megyében. In: Név és társadalom. A III. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Veszprém, 1980. szeptember 22–24.). Szerk.: Hajdú Mihály–Rácz Endre. MNYTK. 160. Budapest, 1981. 181–183. – Póczos Rita: Nyelvtörténeti szempontok az Árpád-kor etnikai vizsgálatához. In: Névtani Értesítő 27 (2005): 136–143. 142. l.

 

Módosítva: 2014.03.26.

 vissza