Nyitólap > Osztályok > Fonetikai Osztály > Fontosabb publikációk

 

 

 

A Fonetikai osztályon készült fontosabb publikációk

 

 

Auszmann Anita 2013. Siketek szövegfelolvasásának szupraszegmentális jellegzetességei In: Váradi Tamás (szerk.): VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest, Magyarország, Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 17-25.

Auszmann Anita 2014. Magánhangzók akusztikai szerkezete 7 és 9 éves kisiskolások spontán beszédében. In: Bátyi Szilvia, Navracsics Judit, Vígh-Szabó Melinda (szerk.) Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Budapest; Veszprém: Gondolat Kiadó, 90-97.

Beke András 2014. Egyszerrebeszélések detektálása a beszélődetektálás javításához. Beszédkutatás 2014. 172-193.

Beke, András – Gósy, Mária 2014. Phonetic analysis and automatic prediction of vowel duration in Hungarian spontaneous speech. Intelligent Decision Technologies 8 (2014) 301–314.

Beke, András; Szaszák, György; Váradi, Viola. Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference on. IEEE, 2013. p. 459-462.

Gocsál Ákos: Az artikulációs tempó vizsgálata régi magyar filmekben. Beszédkutatás 2014, 144-154.

Gósy Mária – Bóna Judit – Beke András – Horváth Viktória 2013. A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. Beszédkutatás 2013, 121–123.

Gósy Mária – Bóna Judit 2014. Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. Magyar Nyelv 110/2, 129–143.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória 2013. Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott Nyelvtudomány XIII/1–2. 2013., 91–121.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya: A progresszív afázia akusztikai-fonetikai vonatkozásai (esettanulmány). Beszédkutatás 2013, 173 – 193.

Gósy Mária 2013. Feltevések és tények az egy szó kiejtéséről. Magyar Nyelvőr 137, 398–413.

Gósy Mária 2014. A palatális közelítőhang kétféle funkcióban. Beszédkutatás 2014, 17–40.

Gósy Mária 2014. Phonetic Properties of Hungarian Hiatus Fillers versus Intervocalic Palatal Approximants: Physical Realities and Theoretical Implications. In: Susanne Fuchs, Martine Grice, Anne Hermes, Leonardo Lancia, Doris Mücke (eds.): Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). Köln, 154–157.

Gráczi Tekla Etelka: Explozívák és affrikáták zöngésségének idő viszonyai. Beszédkutatás 2013, 94–120.

Gráczi, Tekla Etelka – Anna Kohári: Multiple bursts in Hungarian voiceless plosives and VOT measurement. In: Susanne Fuchs, Martine Grice, Anne Hermes, Leonardo Lancia, Doris Mücke (eds.): Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production. 158–161.

Gyarmathy, Dorottya – Mária Gósy 2014. The Characteristics of Sublexical Errors in Spontaneous Speech. In: Susanne Fuchs, Martine Grice, Anne Hermes, Leonardo Lancia, Doris Mücke (eds.): Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production. 166–169.

Horváth Viktória 2013. Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. Beszédkutatás 2013, 144–159

Horváth Viktória 2014. Szóidőtartamok gyermekek és felnőttek spontán narratíváiban. Beszédkutatás 2014, 87–97.

Krepsz Valéria 2013. Koraszülött gyermekek nyelvhasználati jellemzőiről. Beszédkutatás 2013, 210−217.

Krepsz Valéria 2014. Indirekt beszédaktusok értelmezés óvodás- és kisiskoláskorban, Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások, Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó−Pannon Egyetem MFTK, Budapest−Veszprém, 248−256.

Mária Gósy – Judit Bóna – András Beke –Viktória Horváth 2014.Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In Fuchs, Susanne et al. (eds.): Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP). Cologne. 150–153.

Neuberger Tilda 2014. Zöngétlen explozívák időviszonyai a beszédtípus és az egyéni sajátosságok tükrében. Beszédkutatás 2014, 56–68.

Neuberger, Tilda – Dorottya Gyarmathy – Tekla Etelka Gráczi – Viktória Horváth – Mária Gósy – András Beke 2014. Development of a Large Spontaneous Speech Database of Agglutinative Hungarian Language. In Proceedings of the 17th International Conference on Text, Speech and Dialogue.

Neuberger, Tilda 2013. Temporal patterns of children’s spontaneous speech. The Phonetician 107/108, 68–85.

Beke, András – Gósy, Mária 2012. Characteristic and spectral features used in automatic prediction of vowel duration in spontaneous speech In Institute of Electrical Electronics Engineers (eds.): CogInfoCom 2012: 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications. 65–71.

Beke, András – Szaszák, György 2012. Unsupervised Clustering of Prosodic Patterns in Spontaneous Speech. In Sojka, Petr – Horák, Ales – Kopecek, Ivan – Pala, Karel (eds.): Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the 15th Interntional Conference TSD, Springer-Verlag, 648–655.

Bóna Judit – Neuberger Tilda 2012. A spontán beszéd önellenőrzési folyamatainak életkor-specifikus sajátosságai. Magyar Nyelv 108/4. 426–440.

Horváth Viktória 2012. A hezitációs jelenségek percepciós szempontból. In Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. ELTE Bölcsészettudományi Kar–MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 158–170.

Gósy Mária 2012. Az alsóbb nyelvállású magyar magánhangzók formánsszerkezete. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 43–66.

Gósy Mária 2012. Multifunkcionális beszélt nyelvi adatbázis – BEA. In Prószéky Gábor – Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 329–349.

Gósy Mária 2012. Sorozatmegakadások mintázata a spontán beszédben. Beszédkutatás 2012. 107–131.

Gósy, Mária – Gyarmathy, Dorottya – Horváth, Viktória 2012. Improper activation and monitoring failures in speech planning. Govor / Speech 29/1. 3–22.

Gráczi Tekla Etelka 2012. Az explozívák időszerkezete spontán beszédben. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 67–90.

Gráczi Tekla Etelka 2012. Obstruenskapcsolatok a spontán beszédben a zöngésségi oppozíció függvényében. Beszédkutatás 2012. 30–42.

Gráczi Tekla Etelka – Kohári Anna 2012. A zöngekezdési idő egy módszertani kérdés függvényében. In Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. ELTE Bölcsészettudományi Kar és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 228–248.

Gyarmathy, Dorottya 2012. Strategies of disfluency repairs in spontaneous speech. The Phonetician. 2011–I/II (103/104) 88–96.

Gyarmathy Dorottya 2012. Kétarcú újraindítás. In Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet. 50–67.

Gyarmathy Dorottya 2012. Az izé funkciófüggő realizációi. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 178–195.

Neuberger Tilda 2012. Nonverbális hangjelenségek a spontán beszédben. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 215–235.

Neuberger Tilda 2012. Virtuális mondatok gyermekek spontán beszédében. Beszédkutatás 2012. 217–233.

Szaszák György – Beke András 2012. Statisztikai módszerek alkalmazása a szintaktikai szerkezet és a beszédjel prozódiai szerkezetének feltérképezéséhez olvasott és spontán beszédben. In Gósy Mária (szerk.): Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, 236–250.

Beke András 2011. Szókezdetek automatikus osztályozása spontán beszédben. Magyar Nyelvőr 135/2. 226–241.

Gósy Mária – Bóna Judit 2011. Beszédfolyamatok monitorozása. Magyar Nyelvőr 135. 210–223.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya 2011. A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben. Alkalmazott Nyelvtudomány XI. 65–89.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya 2011. A beszédtervezés atipikus kontrollja. In Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 36–49.

Gósy Mária – Beke András – Horváth Viktória 2011. Temporális variabilitás a spontán beszédben. Beszédkutatás 2011. 5–31. 

Gráczi Tekla Etelka 2011. Voicing contrast of intervocalic plosives in Hungarian. Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences. 759–762.

Gráczi, Tekla Etelka – Lulich, Steven M. – Csapó, Tamás Gábor – Beke, András 2011. Context and speaker dependency in the relation of vowel formants and subglottal resonances - Evidence from Hungarian. Proceedings of Interspeech 2011, Firenze, Olaszország, 1901–1904.

Gyarmathy Dorottya – Neuberger Tilda 2011. A BEA adatbázis alkalmazásfüggő lejegyzései. Beszédkutatás 2011. 109–120.

Neuberger Tilda 2011. Gyermekek spontán beszédének szerkesztettsége és folyamatossága. Beszédkutatás 2011. 83–95.

Neuberger Tilda 2011. Szóasszociációs vizsgálatok óvodásoknál és kisiskolásoknál. In Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 62–69.

Szaszák, György – Nagy, Katalin – Beke, András 2011. Analysing the correspondence between automatic prosodic segmentation and syntactic structure. Interspeech 2011, Firenze, Olaszország, 1057–1060. 

Beke, András – Szaszák, György 2010. Automatic recognition of schwa variants in spontaneous hungarian speech. Acta Linguistica Hungarica 57/2–3. 329–353.

Horváth, Viktória 2010. Filled pauses in Hungarian: their phonetic form and function. Acta Linguistica Hungarica. 57/2–3. 288–306.

Horváth Viktória 2010. Hezitációs jelenségek óvodáskorban. In Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 153–158.

Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik” a mentális lexikon útvesztői. Beszédkutatás 2010. 171–183.

Gósy Mária 2010. Magánhangzók diftongizálódása. Beszédkutatás 2010. 3–27.

Gósy, Mária – Horváth, Viktória 2010. Changes in articulation accompanying functional changes in word usage. Journal of the International Phonetic Association 40/2. 135–161.

Gósy, Mária – Beke, András – Vágó, Róbert 2010. Anticipatory coarticulation in Hungarian VnC sequences. Acta Linguistica Hungarica 57/2–3. 189–209.

Gósy Mária – Beke András 2010. A magánhangzó-időtartamok a spontán beszédben. Magyar Nyelvőr 134/2. 140–165.

Gráczi Tekla Etelka – Horváth Viktória 2010. A magánhangzók realizációja spontán beszédben. Beszédkutatás 2010. 5–16.

Gyarmathy Dorottya 2010. A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban. In Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 125–135.

Gyarmathy Dorottya 2010. A spontán beszéd időzítési zavara: a perszeveráció. Beszédkutatás 2010. 139–159.

Markó, Alexandra – Gráczi, Tekla Etelka – Bóna, Judit 2010. The realization of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies. Acta Linguistica Hungarica 57/2–3. 210–238.

Neuberger Tilda 2010. Korrekciós folyamatok gyermekek spontán beszédében. In IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 112–123.

Gráczi Tekla Etelka 2009. Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében. Beszédkutatás 2009. 121–133.

Gyarmathy Dorottya 2009. A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. Beszédkutatás 2009. 196–216.

Markó, Alexandra – Gráczi, Tekla Etelka 2009. How to ask a question in Hungarian esophageal speech. A pilot study. In Marrero, Victoria – Pineda, Idaira (szerk.): La Linguística ante el reto de la aplicación clínica. Linguistics: the Challenge of Clinical Application. Actas del II Congresi Internacional de Lingüística Clínica. Proceedings of the II International Conference on Clinical Linguistics. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 63–67.

Neuberger Tilda 2009. A spontán beszéd lejegyzése – a BEA adatbázis tapasztalatai alapján. Beszédkutatás 2009. 182–195.

Gósy, Mária 2008. Synthesized speech used for the evaluation of children’s hearing and speech perception. In Gardner-Bonneau, Daryle – Blanchard, Harry E. (szerk.): Human Factors and Voice Interactive Systems. Springer, New York, 127–139.

Gósy Mária 2008. Önellenőrzési folyamatok a beszédben. Magyar Nyelv CIV/4. 412–432.

Gósy, Mária – Beke, András 2008: Anticipatory coarticulation in a specific contex. Strassburg 2008. In Sock, Rudolph – Fuchs, Susanne – Laprie, Yves (eds.): Proceedings of the International Speech Production Seminar, Strasbourg, 253–257.

Gráczi Tekla Etelka 2008. Alveoláris spiránsok akusztikai fonetikai vizsgálata. Beszédkutatás 2008. 33–50.

Neuberger Tilda 2008. A szókincs fejlődése óvodáskorban. Anyanyelv-pedagógia 2008/3–4.

Nikléczy Péter – Gósy Mária 2008. A személyazonosítás lehetősége a beszédanyag időtartamának függvényében. Beszédkutatás 2008. 172–181.

Horváth Viktória 2007. Beszédészlelési folyamatok tipológiája 6–10 éves korban. In Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol Kkt, Budapest, 271–284.

Gyarmathy Dorottya 2007. Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra. Beszédkutatás 2007. 108–121.

Nikléczy Péter – Horváth Viktória 2007. Nyelvjárási hangarchívum az interneten. Beszédkutatás 2007. 173–177.

Horváth Viktória 2006. A spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései gyerekeknél. Beszédkutatás 2006. 134–146.

Nikléczy Péter 2006. A koartikuláció a magánhangzók tiszta fázisa és az átmenetek összefüggésében. Beszédkutatás 2006. 23–32.

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest.

Horváth Viktória 2004. Megakadásjelenségek a párbeszédekben. Beszédkutatás 2004. 187–199.

 

 

 

Módosítva: 2014.09.23.

 vissza