Nyitólap > Osztályok > Fonetikai Osztály > Fontosabb publikációk > Beszédkutatás

 

 

A Beszédkutatás-sorozatban megjelent tanulmányok (1993–2007)

 

Beszédkutatás '93

Siptár Péter: A Lexikális Fonológia elméletéről. – Gósy Mária: A lexikai hozzáférés (szófelismerési stratégiák). – Fagyal Zsuzsa: A magyar beszéd nyomainak percepciós vizsgálata a francia nyelvben. – Wacha Imre: A szövegfonetikai kutatások gondjairól. – Kassai Ilona: Gyorsult-e a magyar beszéd tempója? – Papp Ferenc: Személyi számítógép és fonetikai-fonológiai kutatások. – Tarnóczy Tamás: Redukált fonetikai rendszer a gépi beszédfelismerés megkönnyítésére. – Olaszy Gábor: Hangidőtartamok számítógépes elemzése a beszéd ritmikai szerkezetének vizsgálatához. – Vicsi Klára – V. Kovács Emőke – Barczikai Péter: Beszédképzést segítő vizuális (gépi) módszer. – Hegyi Ágnes: Nyelvi struktúrák helyreállítása globális afáziás betegek kezelésében. – Balázs Boglárka: Hangképzési zavarok időskorban. – Molnár Sándor – Tatai Péter: Szubjektív és objektív beszédminősítési módszerek. – Molnár Ildikó: Tévesztés és megakadás kötött szöveg felolvasásában. – Laczkó Mária: A tempó és a szünet viszonya a hangos olvasásban. – A. Jászó Anna: A fonetikai kutatás újabb eredményeinek és a kiejtés tanításának kapcsolata.

Beszédkutatás '94

Siptár Péter: A kerekségi harmóniáról. – Vértes. O. András: Csökevényes, hiányos hangképzések funkciói. – Gósy Mária: A szegmentálás működése a szófelismerésben. – Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a beszédmegértés modellálásáról. – Vértes Edit: Pápay József és a beszélt osztják nyelv. – Siptár Péter: Megjegyzések a magyar magánhangzó-állományról. – Gósy Mária: A mondatértés és a szövegértés összefüggései. – Osmanné Sági Judit: A beszédmegértés vizsgálata afáziás betegeknél. – Olaszy Gábor: Hangidőtartam-módosító kísérletek a gépi beszéd ritmusának javítására. – Koutny Ilona: Nyelvelemzés a számítógépes beszéd-előállításban. – Vicsi Klára – Vig Attila – Berényi Péter: Magyar nyelvű folyamatos beszéd gépi felismerése akusztikai-fonetikai-fonológiai szinten. – Olaszi Péter: Számítógépes algoritmus angol szöveg fonetikus átalakítására. – Lengyel Zsolt: Az írott szöveg ontogenezisének vizsgálata: szegmentálási és pragmatikai kérdések. – Tarnóczy Tamás: Peter B. Denes – Elliot N. Pinson: The Speech Chain. The Physics and Biology of Spoken Language. – Olaszy Gábor – Kálmán Zsófia – Olaszi Péter: A BLISSVOX – beszélő kommunikációs rendszer.

Beszédkutatás '95

Tarnóczy Tamás: Az egyfülű hallás síkbeli irányától függő színképi torzításai. – Gósy Mária: Szükséges és szükségtelen hangátmenetek. – Hunyadi László: Mondathangsúly a magyarban. – Olaszy Gábor: A kérés, a figyelmeztetés, a felszólítás és a kérdés prozódiája a kijelentő mondat tükrében. – Bakró-Nagy Marianne: Hangtörténeti változások percepciós vonatkozásai. – Kovács Magdolna: Időtartam-ítéletek függőségi viszonyai. – Szalai Enikő: Az [u:], [a:] és [i] hangok koartikulációs mezőiről. – Banczerowski Janusz: A nyelvi kompetenciáról. – Lajtha György: A digitalizált beszéd minősége. – Ecsedi Csaba: A gépi beszéddel kiegészített számítógépek alkalmazási lehetőségei vak és csökkentlátó emberek számára. – Ast László – Ács György – Kalotai Béla – Marosi Gyula – Tatai Péter: Additív zaj hatása a beszéd lényegkiemelt paramétereire.

Beszédkutatás '96

Gósy Mária: A magánhangzók minősége a spontán beszéd szavaiban. – Nikléczy Péter: Beszélő személy azonosítása szűk frekvenciás szavak alapján. – Kovács Andrea: Fonetikai jelenségek egy kétéves gyermek nyelvében. – Gósy Mária: A transzformációs észlelés fejlődése és zavarai. – Balázs Boglárka – Gósy Mária – Szabó Iván: A gége nélküli beszéd fonetikai sajátosságai. – Olaszy Gábor: Számok kiejtésének fonetikai vizsgálata. – Szalai Enikő: A lexikális hozzáférés ép és zavart folyamatai. – Olaszy Gábor: Szabályrendszer prozódiai elemek gépi megvalósításához.

Beszédkutatás '97

Gósy Mária: A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. – Gósy Mária: A szavak időzítési sajátosságai spontán beszédben. – Olaszy Gábor: Változik-e a szó formánsszerkezete a kiejtési folyamat különböző pontjain? – Gósy Mária: A szó felismerése: folyamatok és stratégiák. – Lengyel Zsolt: A fonetikai és a fonológiai elv az írott nyelv ontogenezisében. – Osmanné Sági Judit: Szófelismerési zavar elemzése afáziás betegeknél. – Gósy Mária: Szóaktiválási folyamatok olvasási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknél. – Kiefer Gábor – Répássy Gábor: A hangrehabilitáció fonetikai eredményei teljes gégeeltávolítás és Provox hangprotézis implantációja után. – Siptár Péter: A magyar magánhangzók lexikális fonológiájáról. – Bakró-Nagy Marianne: Hangváltozás – artikuláció – percepció.

Beszédkutatás '98

Gósy Mária: A zöngésségi hasonulás a (spontán) beszédben. – Huszár Ágnes: Az elszólásvizsgálat egy lehetséges módja. – Kovács Magdolna: A spektrális minőség és az időtartam szerepe a magánhangzók percepciójában. – Menyhárt Krisztina: Nyelvi meghatározottság a beszédszünetek észlelésében. – Kátainé Koós Ildikó: Kommunikációs keret az első életévben: intonáció – gőgicsélés. – Hunyadi László: Fonológiai szabályok, kommunikatív szabályok, logikai szabályok. – Szende Tamás: Miért nem változik egy fonéma (fonológiai) önazonossága, ha megváltozik képviseletének individualitásfoka? – Szépe Judit: Fonológiai folyamatok magyar nyelvű afáziások szegmentális parafáziáiban. – Sipos Lászlóné: Verbális asszociációk azonosságának és eltérésének vizsgálata. – Gocsál Ákos: Életkorbecslés a beszélő hangja alapján. – Réger Zita: Szempontok a cigány gyermeknyelvi szövegkorpusz elemzéséhez. – Olaszy Gábor – Olaszi Péter: Hangidőtartamok mesterséges változtatása periódusok kivágásával, megismétlésével. – Vicsi Klára – Vig Attila: Az első magyar nyelvű beszédadatbázis. – Bódi Zoltán: Internetes kommunikáció – beszédkommunikáció. – Németh Géza – Zainkó Csaba – Bogár Balázs – Szendrényi Zsolt – Olaszi Péter – Ferenczi Tibor: Elektronikus-levél felolvasó. – Kiefer Gábor: Cochleáris implantáció utáni beszédrehabilitációs eredmények. – Fegyó Tibor – Tatai Péter: Spektrális transzformáció félszótagok felismeréséhez. – Koutny Ilona: Kísérlet magyar nyelvű megnyilatkozások jellemzőinek automatikus meghatározására.

Beszédkutatás '99

Gósy Mária – Nikléczy Péter: A beszélő felismerése a beszéde alapján: elméleti háttér és módszertani megközelítések. – Gocsál Ákos: Egyéni különbségek az artikulációs tempó percepciójában. – Menyhárt Krisztina: Szláv anyanyelvűek magyar beszédének fonetikai sajátosságai. – Brenner Koloman: Magánhangzók kontrasztív akusztikai elemzése. – Gósy Mária: A beszédprodukció tudatos változtatása: a beszélő személy utánzása. – Olaszy Gábor: Beszédadatbázisok készítése gépi beszéd-előállításhoz. – Navracsics Judit: „Jó lenne egy szakértőtől megtudni, hogy melyik az igazi anyanyelv." Többnyelvűség és önazonosítás. – Lengyel Zsolt: Hangzó beszéd – írott beszéd: kommunikáció. – Hoffmann Ildikó: A mentális lexikon reprezentációja ép és Broca-afáziás személyeknél. – Osmanné Sági Judit: A szókezdet szóaktiváló hatásának vizsgálata afáziás betegeknél.

Beszédkutatás 2000

Gósy Mária: A beszédszünetek kettős funkciója. – Kovács Magdolna: Beszédhangok kontextusfüggő időviszonyai. – Olaszy Gábor: Kísérlet a magyar beszédhangok specifikus időtartamainak meghatározására folyamatos beszédre. – Gocsál Ákos: A beszéd időviszonyai különböző életkorú személyeknél. – Menyhárt Krisztina: A beszéd temporális sajátosságai kétnyelvűeknél (kisiskoláskortól időskorig). – Huszár Ágnes: A versengési elv a nyelvbotlások létrejöttében. – Vékás Domokos: Magánhangzó-rendszerek elemzése informatizált nyelvjárási korpuszon. – Varga László: Dallamcsere az intonációs frázis belsejében. – Szépe Judit: A fonológia kontrasztfenntartás elve afáziások közlésfolyamataiban. – Szuhaj Eszter: Mozgássérült óvodások beszédészlelése és beszédmegértése. – Adamikné Jászó Anna: Változott-e húsz év alatt a főiskolások kiejtése és olvasása? – Gósy Mária – Nikléczy Péter: Az idő változásának és a beszéd állandóságának paradoxona. – Szarvas Máté – Fegyó Tibor – Mihajlik Péter – Tatai Péter: Eredmények a magyar nyelvű nagyszótáras és kapcsoltszavas beszédfelismerésben. – Németh Géza – Zainkó Csaba: Statisztikai szövegelemzés automatikus felolvasáshoz. – Olaszy Gábor – Kiss Géza – Németh Géza – Olaszi Péter: Profivox: a legkorszerűbb hazai beszédszintetizátor. – L. Aczél Petra: Működő szöveg a retorikában.

Beszédkutatás 2001

Siptár Péter: Egy jottányi fonológia – Varga László: Az eső-emelkedő hanglejtésforma használata a magyarnyelvben – Olaszy Gábor: Prozodémák fonetikai reprezentációja – Kovács Magdolna: A zöngétlen zárhangok és affrikáták időszerkezete – Gocsál Ákos: Gyorsabban beszélnek-e a nők, mint a férfiak? – Menyhárt Krisztina: Életkori tényező a szövegértésben – Nobik Nagy Rita: A beszédértés stratégiái női beszélőknél – Kátainé Koós Ildikó: Az anya személyiségjegyeinek hatása a csecsemő preverbális kommunikációjára. – Balázs Géza: A társadalmi kommunikáció zavarai. – Gósy Mária: A lexikális előhívás problémája. – Navracsics Judit: Fonetikai kapcsolatok a kétnyelvűek mentális lexikonában. – Nikléczy Péter: A műszeres személyazonosítás lehetőségei rövid időtartamú beszédminták alapján. – Mihajlik Péter – Tatai Péter: Automatikus fonetikus átírás magyar nyelvű beszédfelismeréshez. – Lengyel Zsolt: Az írott nyelvi belső (mentális) lexikon kérdéséhez. – Eurospeech 2001 (Olaszy Gábor)

Beszédkutatás 2002

Nikléczy Péter – Olaszy Gábor: Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstrukciója. – Gósy Mária: Beszédképzés zönge nélkül. – Menyhárt Krisztina: Az akcentus a magánhangzók tükrében. – Szépe Judit: Hangsorépítési stratégiák nyelvbotlásokban és parafáziákban – Siptár Péter: Optimális hiátustöltés – Olaszy Gábor: A magyar kérdés dallamformáinak és intenzitásszerkezeteinek fonetikai vizsgálata – Benyó Zoltán – Farkas Zsolt – Illényi András – Katona Gábor – Várallyai György: Csecsemők hangelemzése különös tekintettel a hallásképességükre – Macher Mónika: Cigány gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálata – Simon Orsolya: Egy szöveg értésének és rekonstrukciójának összefüggései – Boldizsár Boglárka: Az anyanyelvi és idegennyelvi beszédfeldolgozás összefüggései Markó Alexandra: A kísérleti fonetika eredményeinek alkalmazási lehetősége a magyar mint idegen nyelv oktatásában – Fegyó Tibor – Mihajlik Péter – Tatai Péter: Automatikus beszédfelismeréshez használt beszédhangmodellek betanítási módszereinek összehasonlító elemzése – Vicsi Klára – Szaszák György: A magyar nyelv kiejtésvariációi és felhasználásuk a beszédfelismerésben – Zainkó Csaba – Németh Géza: Az automatikus SMS-felolvasás problémái – Kovács Magdolna – Olaszy Gábor – Nikléczy Péter – Gósy Mária: Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek

Beszédkutatás 2003

Gocsál Ákos – Huszár Ágnes: Csábító hangok. – Gósy Mária: Virtuális mondatok a spontán beszédben. – Grassegger, Hans: A hangminőség szubjektív és objektív megítélése. – Markó Alexandra: Az idegen nyelvi beszédtervezés stratégiái. – Menyhárt Krisztina: Zöngésedési és zöngétlenedési folyamatok a /j/ fonéma realizációiban. – Navracsics Judit: Szólehívás virtuális stimulus alapján. – Nikléczy Péter: A zönge periódusidejének funkciója a hangszínezetben. – Olaszy Gábor: A magyar szóalakok hangidőtartam-térképei. – Tóth László – Kocsor András: A Magyar Telefonbeszéd-adatbázis (MTBA) kézi feldolgozásának tapasztalatai. – Varga László: Dallami meghatározottságok a magyar mondatban (a topik dallama). – Vicsi Klára – Szaszák György: A magyar nyelv kiejtésvariációi és felhasználásuk a beszédfelismerésben II. – A 15. Fonetikai Világkongresszus (Gósy Mária). – 8. Beszédkommunikációs és Beszédtechnológiai Konferencia: Eurospeech ’03 (Olaszy Gábor). – Megakadások a spontán beszédben konferencia (Menyhárt Krisztina)           

Beszédkutatás 2004 -- letölthető (.pdf) (1,29MB)

Gósy Mária: A spontán beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye. – „Nyelvbotlás”-korpusz. –Horváth Viktória: Megakadásjelenségek a párbeszédekben. – Szabó Eszter: Megakadásjelenségek nyelvi játék közben. – Markó Alexandra: Megakadások vizsgálata különféle monologikus szövegekben. – Bóna Judit: A beszédészlelési folyamat megakadásai. – A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének 32. országos döntője (Szerecz György). – A verseny kötelező szövege (Horváth János: Pázmányról). – A 2004-es döntő kötelező szövegének értő-értető előadásáról (Elemzés) (Bóna Judit). – Visszatekintés az egyetemi helyes magyar kiejtési versenyek kezdeteire (Éder Zoltán). – International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen (Olaszy Gábor). – Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya (Könyvismertetés) (Horváth Viktória). – Gunnar Fant, a fonetika doyenje, 85 éves (Gósy Mária)

Beszédkutatás 2005 -- letölthető (.pdf) (2,09 MB)

Gósy Mária: A /h/ zöngésedése két magánhangzó között. – Olaszy Gábor: Prozódiai szerkezetek jellemzése a hírfelolvasásban, a mesemondásban, a novella és a reklámok felolvasásában. – Horváth Viktória: A magánhangzók nazalizációjáról. – Markó Alexandra: A temporális szerkezet jellegzetességei eltérő kommunikációs helyzetekben. – Gráczi Tekla Etelka: Suttogott mássalhangzók zöngésségének észlelése. – Bóna Judit: A beszédtempó gyorsulásának hatása az eltérő akusztikai szerkezetű mondatok nyelvi feldolgozására. – Vallent Brigitta: A spontán beszéd ötven éve és ma (Esettanulmány). – Imre AngélaGráczi Tekla Etelka: Beszédfeldolgozási nehézségekkel küzdő gyermekek percepciós fejlődésének vizsgálata. – Imre Angéla: Kétnyelvű gyermekek beszédpercepciós teljesítménye. – Fék MárkOlaszy Gábor Szabó JánosNémeth GézaGordos Géza: Érzelem kifejezése gépi beszéddel. – „Nyelvbotlás-korpusz” – A Kazinczy Ferenc nevét viselő szép magyar beszéd verseny 33. országos döntője (Rácz Anita). – A verseny kötelező szövege (Németh László: A kritika feladatai). – Tartalom és hangzásforma egysége a 2005-ös döntő kötelező szövegének felolvasásakor (Bóna Judit). – Beszámoló a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusáról (Imre AngélaGráczi Tekla Etelka). – Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Horváth Viktória). – Beszédkutatás 2005. tudományos ülésszak (Bata Sarolta). – A II. egri kiejtési konferencia (Markó Alexandra)

Beszédkutatás 2006

Gósy Mária: 95 éves lenne Vértes O. András. – Gósy Mária: A semleges magánhangzó nyelvi funkciói. – Nikléczy Péter: A koartikuláció a magánhangzók tiszta fázisa és az átmenetek összefüggésében. – Olaszy Gábor: A nazálisok okozta szerkezetváltozás a zár-, rés- és zár-rés hangokban mássalhangzó-kapcsolat esetén. – Menyhárt Krisztina: Koartikulációs folyamatok két magánhangzó kapcsolatában. – Markó Alexandra: Nonverbális vokális jelek a társalgásban. – Péteri Attila: Prozódia a grammatika és a pragmatika határán. – Gráczi Tekla Etelka: Suttogott ejtésű magánhangzók észlelése. – Bóna Judit: A megakadásjelenségek akusztikai és percepciós sajátosságai. – Bata Sarolta: A meggyőzés a beszédprodukcióban és a beszédpercepcióban. – Markó AlexandraBóna Judit: A spontán beszéd lejegyzésének néhány módszertani kérdése. – Horváth Viktória: A spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései gyerekeknél. – Gósy Mária: A beszédhangok megkülönböztetésének fejlődése. – Imre Angéla: Az olvasászavar és a beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései. – Horváth M. SzabolcsMagony EditGósy Mária: A fáradó beszéd mint betegségtünet. – Németh GézaOlaszy GáborFék Márk: Új rendszerű, korpuszalapú gépi szövegfelolvasó fejlesztése. – Bőhm Tamás: A glottalizáció szerepe a beszélő személy felismerésében. – Zainkó CsabaFék Márk: Beszédadatbázis prozódiájának szerepe a gépi beszéd hangzásában. – Mihajlik PéterFegyó TiborTatai Péter: Új eljárás a gépi beszédfelismerés környezetfüggő beszédhangmodelljeinek kialakítására. – „Nyelvbotlás-korpusz” – A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének 34. országos döntője (S. Novotny JúliaPelczéder Katalin). – A verseny kötelező szövege (Simonyi Zsigmond: A nyelvtudományról). – A 2006-os döntő kötelező szövegének értelmezése és előadásának egyfajta megközelítése (N. Markó Julianna). – 11. Nemzetközi Klinikai Fonetikai és Nyelvészeti Konferencia (Gósy Mária). – 5. nemzetközi konferencia a beszéd motoros kontrolljáról (Gósy Mária). – Az Amerikai Akusztikai Társaság 151. konferenciája (Bőhm Tamás)

Beszédkutatás 2007

Születésnapi köszöntő – Gósy Mária és Horváth Viktória: Fonetikai elemzések a spontán beszédben: alapok, kihívások. – Bőhm Tamás és Olaszy Gábor: A magyar [v] hang szerkezetének és zörejességének fonetikai vizsgálata. – Gráczi Tekla Etelka: Az explozívák realizációja mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként. – Olaszy Gábor: A koartikulációs néma fázis jelensége. – Markó Alexandra: Kérdő funkciójú hanglejtésformák a spontán beszédben. – Bóna Judit és  Imre Angéla: A hangsúlyeltolódás hatása a beszédfeldolgozásra. – Menyhárt Krisztina: Rituális szövegek szupraszegmentális jellemzői. – Bóna Judit: Magánhangzó-nyújtások akusztikai fonetikai paraméterei. – Gyarmathy Dorottya: Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra. – Kusztor Mónika és Bakti Mária: Megakadásjelenségek németre és angolra szinkrontolmácsolt szövegekben. – Csiszár Orsolya: Egy szóértési vizsgálat tanulságai. – Macher Mónika: Tanulásban akadályozott gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. – Tüske Zoltán, Simon Márta, Mihajlik Péter és Fegyó Tibor: Érzelmek automatikus felismerése a beszéd akusztikus jellemzői alapján. – Vicsi Klára, Szaszák György és Németh Zsolt: Folyamatos magyar beszéd mondatfajtáinak automatikus felismerése. – Nikléczy Péter és Horváth Viktória: Nyelvjárási hangarchívum az interneten. – Abari Kálmán és Olaszy Gábor: A magyar beszéd hangkapcsolódásainak bemutatása az interneten. – „Nyelvbotlás”-korpusz. – A pedagógusjelöltek Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének 35. országos döntője (Nábrádiné Jurasek Ibolya) – A 2007-es döntő kötelező szövegének értelmezése, elemzése (N. Markó Julianna) – A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei: INTERSPEECH 2007, az International Speech Communication Association (ISCA) nemzetközi konferenciája (Németh Géza) – Checkpoint Literacy, a 15. Európai Olvasáskonferencia (Imre Angéla) – A 16. fonetikai világkongresszus, International Congress of Phonetic Sciences (Bóna Judit és Gráczi Tekla Etelka) – A magyar tudomány ünnepe a Nyelvtudományi Intézetben (Horváth Viktória) – Beszédkutatás 2007 (Váradi Viola) – Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban (A. Jászó Anna) – Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben (Markó Alexandra) – Navracsics Judit: A kétnyelvű mentális lexikon (Imre Angéla) – Gósy Mária és Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok (Gráczi Tekla Etelka)

 

Módosítva: 2008.03.31.

 

 

 

 

 vissza