Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Finnugor Kutatócsoport > Sipos Mária > Publikációk listája

 

 

 

 

Publikációk

 

 

2018

Bevezető (Válogatott tanulmányok a Schmidt Éva születésének 70. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésről). Nyelvtudományi Közlemények 114: 61–64.

The nominalizer TAHI in four North Khanty dialects. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 42: 187–207

Bilingualism and text edition. Vestnik Ugrovedenia (Ob-Ugric Bulletin) 2018/1. 86–97.

„A padok előtt tanári asztal ül.” A hanti ’ül’ szóból létrejött kvázi-kopuláról. Folia Uralica Debreceniensia 25. 149–166.

A TAHI nominalizátor néhány északi hanti nyelvjárásban. In: Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализаци. Hanti-Manszijszk, Oroszország: Югорский государственный университет, 76-86.

2017

Russian Impact on Northern Khanty conditional sentences. In: Szeverényi, Sándor – Khabtagaeva, Bayarma (szerk.), Uralic and Siberian Lexicology and Lexicography. Studia Uralo-altaica 51. 149–173.

Egy hanti nominalizátor funkciói és sajátosságai. A taxa grammatikalizációjáról [On the functions and characteristic features of a Khanty nominalizer. The grammaticalization of taxa]. Jelentés és nyelvhasználat 2017 / 4: 81–99.

Szórend egyazon hanti beszélő különböző szövegeiben [Word order in different texts of one and the same Khanty speaker]. Folia Uralica Debreceniensia 24: 179--196.

(társszerző: Gugán Katalin) Ige mögötti mondatrészek régi hanti szövegekben. In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. 77–94.

(társszerző: Várnai Zsuzsa) A kazimi magánhangzórendszer újragondolása [A revision of the Kazym Khanty vowel system]. Folia Uralica Debreceniensia 24: 273--294.

2016

(társszerző: Mus Nikolett) Az obi-ugor kérdőszók jelentéstani kategóriáinak tipológiai vizsgálata. [The lexico-semantics of the Ob-Ugric question words.] In: Nyelvtudományi Közlemények 112. 109--131.

2015


(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Mus, Nikolett, Oszkó, Beatrix, Takács, Dávid, Várnai, Zsuzsa) «Gold» mining. Exploitation of an etymological database: Uralonet. Vestnik Ugrovedenia 2015 ? 1 (20), 119–125.

Időhatározói összetett mondatok serkáli hanti szövegekben. Nyelvtudományi Közlemények 111. pp.  131–149.

Időhatározói alárendelő mondatok a mai szinjai hantiban. Folia Uralica Debreceniensia 22. pp. 203–222.

Uralonet: etimológiai adatbázis középiskolai nyelvtanórán? In: Vančo Ildikó (szerk.): Tanulmányok a nyelvtantanítás módszertanához. Oktatási segédlet. Szöveggyűjtemény. Nitra – Nyitra, 2015. pp. 117–126. [= 2010 Etimológiai adatbázis középiskolai nyelvtanórán? In: (Szerk. Kozmács István – V. Kremmer Ildikó), Közös jövőnk a nyelv. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nyitra 2010. pp. 145–156.]

2014

Purpose clauses in the texts of a bilingual speaker. Finnisch-Ugrische Mittelungen 38: 163–179.

Az orosz feltételes kötőszó átvételének következményei az északi hantiban [Some Consequences of Borrowing the Russian Conjunction jesli in the Khanty Language]. Folia Uralica Debreceniensia 21: 107–120.

Célhatározói mondatok idiolektális variánsai egy hanti–orosz kétnyelvű beszélő szövegeiben [Intra-speaker Variants of Purpose Clauses in the language of a Khanty–Russian Bilingual Speaker]. NyK 110: 79–96.

(co-authors Dagmar Jung, Katarzyna Klessa, Zsuzsa Duray, Beatrix Oszkó, Sándor Szeverényi, Zsuzsa Várnai, Paul Trilsbeek & Tamás Váradi) Languagesindanger.eu - including multimedia language resources to disseminate knowledge and create educational material on less-resourced languages.

2013


Uráli etimológiák a világhálón [Uralic Etymologies on the internet] (co-authors Bakró-Nagy Marianne, Mus Nikolett, Oszkó Beatrix, Takács Dávid, Várnai Zsuzsa) In: Fancsaly Éva, B. Székely Gábor (eds): Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. ISBN 978-963-642-575-3

Északi hanti: nyelvjárási kontinuum vagy nyelvjáráscsoportok? [Northern Khanty: a dialect continuum or dialect groups?] Folia Uralica Debreceniensia 20. 251–258.
http://finnugor.arts.unideb.hu/fud/fud20/

INNET: a nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba [INNET: introducing the concepts language endangerment, language minoritiy, language diversity into Hungarian education] (co-author Duray Zsuzsa, Oszkó Beatrix, Szeverényi Sándor, Várnai Zsuzsa) 54-69.

Uralonet: magyar szavak egy etimológiai adatbázisban (Oszkó Beatrix-szal társszerzőségben). Édes Anyanyelvünk 2013/1 14.

2012

URALONET: új eszköz a nyelvrokonság-tanításhoz.

A kazimi hanti nyelvjárás változatairól. Folia Uralica Debreceniensia 19. 181--192.

2011

Gondolatok a középiskolai nyelvrokonság-oktatásról (Várnai Zsuzsával társszerzőségben). In: Hegedűs Orsolya – Psenáková Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. Nyitra 2011. 97–102.

Kontaktusjelenségek és etimológia. In: Bakró-Nagy Marianne–Forgács Tamás: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2011. 211–220.

Kerem aszert Nagisagodat – Kérem azért nagyságodat. Normalizált középmagyar szövegek az oktatásban és a kutatásban. In: Hegedűs Orsolya, Psenáková Ildikó (szerk.). Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. 2011. pp. 79-85.

2010

Uralonet. (társszerzőségben Oszkó Beatrix-szal és Várnai Zsuzsával).  In: (szerk. Kozmács István – V. Kremmer Ildikó), Közös jövőnk a nyelv. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nyitra 2010. pp. 81–84.

Etimológiai adatbázis középiskolai nyelvtanórán? In: (Szerk. Kozmács István – V. Kremmer Ildikó), Közös jövőnk a nyelv. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulója tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai. Nyitra 2010. pp. 145–156.

2009

Az egyéni ének kapcsolata néhány más műfajjal. In: Fancsaly Éva (szerk.) 2009. Tanár és tanítvány. Írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére 2002–2007. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs. 213–227.

2008

Serkáli osztják szövegek és szójegyzék. In: Fejes László (szerk.): Serkáli osztják chrestomathia. Schmidt Éva Könyvtár 3. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2008. 135–244.

Egy hanti partikula szerepe és magyar fordításai. In: Pomozi Péter (szerk.), Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete. Budapest, 2008.

Szinjai hanti szavak és kifejezések. (Kováts Zsófiával társszerzőségben). In: Bereczki András – Csepregi Márta – Klima László (szerk.): Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. ELTE – BTK Finnugor Tanszék – Numi Tórem Alapítvány, Budapest, 2008. 481–486.

A norma kiválasztásáról a serkáli irodalmi nyelv kapcsán.  NyK 105 (2008): 270–278.

Egyéni ének és személyhez kötöttség (Schmidt Éva gyűjtésének néhány tanulsága).  In: Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László (szerk.): Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére, Urálisztikai Tanulmányok 19.  Budapest, 2008. 746–757.

On Éva Schmidt's Archives in Hungary. In: Rjabchikova, Z. S. – Nagy, Katalin – Dmitrieva, T. N. (red.): S l'ubov'ju  i bol'ju. K 60-letiju Evy Smidt. Poligrafist, Khanty-Mansijsk, 2008. pp.  228-232.

2006

A hanti újságírás nyelve. In: Keresztes L. – Maticsák S. (szerk.), FUD 13 (2006): 103–117.

Beszélgetés a nyelvi helyzetről. Összefoglaló az Obi-ugorok a 21. században című  rendezett vitáról. In: Sipos Mária (szerk.): Obi-ugorok a 21. században. MTA Nyelvtudományi Intézet. (CD).

On the Possibilities of  Revitalizing Synya-Khanty. In: Elangayan, R. –  McKenna Brown, R. – Ostler, M. D. M. – Mahendra, K. V. (eds), Vital Languages. Endangered Languauges and Multilingualism. Proceedings of the FEL X. 95–99.

2005

Másodlagos egyezések az obi-ugor kori etimológiákban. NyK 102 (2005): 35–63.

Oszkó B, Sipos M (szerk.) Uráli Grammatizáló. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2005. (Budapesti Uráli Műhely; 4.)

2004

Kép, formula, ismétlés, repertoár. Nyikilov Maxim technikájáról. In: Csepregi Márta – Várady Eszter (szerk.): Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Uralisztikai tanulmányok 14. Budapest, 2004. 363—373.

= The Mansi language. The Khanty language. In: Nanovfszky, György (ed.): The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation, Budapest, 2004. 247–257.

2003

A finn-volgai alapnyelv fogalomköri felosztása. In: Molnár Zoltán – Zaicz Gábor (szerk.): Permistica et Uralica: Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. Fenno-Ugrica Pázmániensia I. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba, 2003. 223–228.

Jelentésrekonstrukció az obi-ugor nyelvekben. In: Büky László – Forgács Tamás: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2003. 169–176.

Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi II. NyK 100 (2003): 245–263.

2002

Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi I. NyK 99 (2002): 7–57.

Oszkó Beatrix – Sipos Mária (szerk.) Uráli TÁRGYaló.: 2002. január 10-12. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2003. 177, [2] p. (Budapesti Uráli Műhely; 3.)

2001

"Mondatok rács mögött." Hogyan alakítsunk át etimológiai magyarázatokat adatbázissá? BUM II., Szófejtő Műhely Budapest, 2001. 117–137.

A metafora sajátosságai az osztják hősénekekben. In: Kemény Gábor (szerk.) A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2001. 229–244.

Az obi-ugor alapnyelvi lexikális innovációk fogalomköri felosztása. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, 7–13. 8. 2000. Tartu.  Tartu, 2001. Pars VI.  192–201.

2000

= Az osztják, ugor és vogul szócikkek. In: Nanovfszky György (szerk.), Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány Bp. 2000.

1999

Az ugor  kori szókincs fogalomkörök szerinti csoportosítása. NyK 96 (1998–99): 158–169.

A proto-obi-ugor szókincsről a DEWOS alapján. In: Ugor Műhely BUM1. Bakró-Nagy Marianne – Molnár Zoltán – Salánki Zsuzsa – Sipos Mária (szerk.): MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 1999. 142–150.

Oszkó Beatrix, Sipos Mária (szerk.) Szófejtő műhely 1999. szeptember 8-10. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2001. 183 p.(Budapesti Uráli Műhely; II.)

1998

osztják, ugor és vogul szócikkek. Fodor István (főszerk.), A világ nyelvei. Budapest, 1998. 1135–1138, 1453–1455 és 1533–1536.

1997

Tizenkét osztják hősének.  In: Kiss Gábor – Zaicz Gábor (szerk.) Szavak — Nevek — Szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. MTA Nyelvtudományi Intézet.  Budapest,  1997. 360–372.

 

Ismeretterjesztés

2018

Emlékülés Schmidt Éva születésnapján.Finnugor Világ 2018/3: 10–13.

2017

Máglyagyújtás, lépcsőfutás, krimivetélkedő. Finnugor Világ 2017/2: 25–28.

Énekverseny, művészeti tábor, főzés, foltvarrás, divatbemutató és a többi. Finnugor kulturális programok Iszkaszentgyörgyön. Finnugor Világ 2017/3: 48–50.

2014

(co-author Szeverényi Sándor) Az INNET projekt a nyelvi sokféleségről. [The diversity of languages in the materials of the INNET project]. Édes anyanyelvünk 36/1: 11.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Az emberi nyelv. On the basis of Radosław Wójtowicz: Languages of the World.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Hány nyelv van a világon? On the basis of Nicole Nau: Exploring Linguistic diversity.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Hogyan hasonlítjuk össze és írjuk le a különböző nyelveket? On the basis of Nicole Nau: Exploring Linguistic Diversity & Nicole Nau: Language Structures & Radosław Wójtowicz: Languages of the World.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) A nyelv hangjai. On the basis of Maciej Karpiński: The Sounds of language.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Szó – jelentés – szókincs. On the basis of Radosław Wójtowicz: Languages of the World & Nicole Nau: Exploring Linguistic Diversity & Nicole Nau: Language and Culture.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Írás. On the basis of Tomasz Wicherkiewicz: Writing.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Kultúra és nyelv. On the basis of Nicole Nau: Language and Culture.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Többnyelvűség és nyelvi érintkezés. On the basis of Michael Hornsby: Multilingualism and Language Contact.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Nemzetiségi hovatartozás és nyelv. On the basis of Tomasz Wicherkiewicz: Endangered Languages, Ethnicity, Identity and Politics & Nicole Nau: Language and Culture.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Nyelvi veszélyeztetettség. On the basis of Michael Hornsby: Language Endangerment.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Nyelvpolitika és nyelvtervezés. On the basis of Tomasz Wicherkiewicz: Endangered Languages, Ethnicity, Identity and Politics.

(co-authors Bakró-Nagy, Marianne, Duray, Zsuzsa, Oszkó, Beatrix, Szeverényi, Sándor, Várnai, Zsuzsa) Nyelvi dokumentáció [Language Documentation]. On the basis of Katarzyna Klessa: Language Documentation.

A nyelvi sokféleség Magyarországon (oktatási anyag) [On the Diversity of Languages in Hungary]:

Magyarország nemzeti és etnikai kisebbségei (oktatási anyag) [On the National and Ethnic Minorities of Hungary]:

Érdekességek a nyelvről és a nyelvekről az INNET-projekt honlapján. Internetes kiegészítő anyagok a nyelvtan tanításához. [Language and the languages of the world on the website of the INNET-project. Supplementary teaching material] Anyanyelv-pedagógia 2014/4.

2013

Uralonet: magyar szavak egy etimológiai adatbázisban. [Uralonet: Hungarian words in an etymological database] (co-author Oszkó Beatrix). Édes Anyanyelvünk 2013/1 14. http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/

2011

Két komi-permják költőnő irodalomról, nyelvről, jövőről [Two Komi-Permyak poets on literature, language, and future]. Finnugor Világ 2011/2: 11–17.

2010

Az egyéni énekek egy jellemzője Schmidt Éva gyűjtéseiben [On a characteristic feature of the individual songs collected by Éva Schmidt]. Finnugor Világ 2010/2: 5–11.

A Medvefiú. Finnugor népek meséi. (Ismertetés) [Finno-Ugric folk tales. Review]. Finnugor Világ. 2003/3.

2008

On Éva Schmidt's Archives in Hungary. In: Rjabchikova, Z. S. & Nagy, Katalin & Dmitrieva, T. N. (red.): S l'ubov'ju i bol'ju. K 60-letiju Evy Smidt. Poligrafist, Khanty-Mansijsk, 2008. pp. 228-232.

2007

Normantas, Paulius & Csepregi Márta: 14 testvér (Ismertetés). [14 siblings] (Review). Finnugor Világ 2007/2: 32–34.

A Zsirai-emlékszoba [Zsirai Miklós Memorial Room]. Magyartanítás 2007/2: 33.

2006

Dokumentumfilm a hantikról. [Documentary on the Khanty]. Finnugor Világ 2006/3: 10–11. 2007

Nyelvrokonaink, a réntartó hantik. In: Tudomány és Kultúra. A TIT Vajda Péter Veszprém Megyei Egyesülete és Pápa Város és Környéke Szervezetének tájékoztatója. 2006/1. 8–9.

2000

Tatjana Moldanova: A malangi Anna középső világ-beli élete. A civilizáció érintése (Ismertetés / Review). Finnugor Világ 2000/3. 29-31.

Varga Judit – Saarinen Sirkka: Veikö kissa kielen? (Ismertetés / review). Finnugor Világ 2000/4.

Mika Waltari: A Kínai cica. (Review). Finnugor Világ 2000/1. 33-34.

1999

Kánon az erdőn. Mai finn líra. (Ismertetés). [Contemporary Finnish Poetry. Review). Finnugor Világ 1999/4. 39-40.

1996

Konferencia a veszélyeztetett nyelvekről (Pienet kielet monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki 1996. október 19–20.) In: A Magyar UNESCO Bizottság évkönyve 1996. Budapest. 115–116.

 

Módosítva: 2019.03.06.

 

 

 

 vissza