Nyitólap > Osztályok > Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály > Komlósy András > Publikációk listája

 

Komlósy András legfontosabb publikációinak listája

 

2001. A lexikai–funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VII. Nem-transzformációs nyelvtanok I). Budapest: Tinta könyvkiadó. 123 oldal.

2000. A műveltetés. Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai. 215–292.

1994. Complements and adjuncts. In: Ferenc Kiefer–É. Kiss Katalin, eds,. The Syntactic Structure in Hungarian (Syntax and Semantics 27.). Academic Press. New York. 91–178.

1992. Régensek és vonzatok (=Predicates and their arguments). Kiefer Ferenc, szerk., Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan. Akadémiai Kiadó. Budapest. 299–527. Korábbi változata önálló kötetként: Régensek és vonzatok. Egyetemi jegyzet. MTA Nyelvtudományi Intézete – JPTE Magyar Nyelvi Tanszék. Pécs, 1992. xx+233 lap.

1989a. On the psycholinguistics of preverbal modifiers in Hungarian: Adult intuitions and children's treatment of modifiers. Folia Linguistica 23/1–2: 181–214. (Társszerzők: Farrell Ackerman és Pléh Csaba) Magyarul: Az igemódosítók pszicholingvisztikájáról. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 18. 1995. 165–189.

1989b. Fókuszban az igék. Telegdi Zsigmond és Kiefer Ferenc, szerk., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 17. Akadémiai Kiadó. Budapest. 171–182.

1984. Focusing on focus in Hungarian. Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik 25: 201– 210. Javított változata: Werner Abraham–Sjaak de Meij, eds., Topic, Focus, and Configurationality [=Linguistik Aktuell No. 4.], John Benjamins. Amsterdam– Philadelphia. 215–226.

1982. Deep structure cases reinterpreted. In: F. Kiefer, ed., Hungarian General Linguistics, John Benjamins. Amsterdam–Philadelphia. 351–385.

1976. A mélyszerkezeti ágens és objektum felszíni kifejezésének lehetőségei a természetes nyelvekben. Szépe György, szerk., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 11. Akadémiai Kiadó. Budapest. 239–246.

1973a. A mélyszerkezet bővítményei és az ergativitás néhány kérdése. Nyelvtudományi Közlemények 75: 155–175.

1973b. Zsilka János: Nyelvi rendszer és valóság. Telegdi Zsigmond és Dezső László, szerk., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 9. Akadémiai Kiadó. Budapest. 196–209.

1971–1979. A Fiatal Nyelvészek Munkaközössége által folytatott kísérleti középiskolás anyanyelvi nevelési program publikációi. (Zömmel társszerzőkkel készített tanulmányok, munkafüzetek és az utóbbiakhoz készült tanári segédletek.) MTA Nyelvtudományi Intézete, Strukturális és Alkalmazott nyelvészeti Osztály – Pécsi Tanárképző Főiskola – Országos Pedagógiai Intézet. 28 tétel, cca. 1600 oldal összterjedelemben.
   

Munkafüzet 1: Ember és nyelv

 

Munkafüzet 2: hangalak és jelentés

 

Munkafüzet 3: A mondat tagolása

 

Munkafüzet 4: A modatok közvetlen összetevős szerkezete

 

Munkafüzet 5: Mondattan I.

 

Munkafüzet 6: Mondattan II.

 

Munkafüzet 7: Mondattan III.

 

 

 

 vissza