Nyitólap > Osztályok > Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály > Kiefer Ferenc > Publikációk listája

 

 

 

Kiefer Ferenc publikációinak listája

 

 

Tanulmányok:

 

1 9 6 3

A halmazelmélet egy nyelvészeti alkalmazásáról (On a linguistic application of set theory). Általános Nyelvészeti Tanulmányok I (1963) 187-200.

1 9 6 4

Halmazelméleti és matematika-logikai modellek a nyelvben (Set theoretic and mathematico-logical models in linguistics). Általános Nyelvészeti Tanulmányok II. (1964) 89-115.

1 9 6 5

( - Ábrahám Samu): A full-fledged model of machine translation. Kybernetika 1 (1965) 348-364.

( - Ábrahám Samu): Some remarks on linguistic theory. Acta Linguistica Hung. 15 (1965) 287-295.

( - Ábrahám Samu): About the formalization in linguistics. Linguistics 17 (1965) 11-20.

Some aspects of mathematical models in linguistics. SMIL 3 (1965) 8-27.

A kategoriális grammatikáról (On categorial grammars). Általános Nyelvészeti Tanulmányok III. (1965) 97-116.

1 9 6 6

Megjegyzések a grammatikalitás fokairól (Remarks on the degrees of grammaticality). Nyelvtudományi Közlemények 68 (1966) 140-146.

Some semantic relations in natural language. Foundations of Language 2 (1966) 228-240.

A jelentéselmélet formalizálásáról (On the formalization of semantic theory). Általános Nyelvészeti Tanulmányok IV. (1966) 105-155.

Über Fragen einer formalen semantischen Theorie. Sprache im technischen Zeitalter 19 (1966) 198-210.

1 9 6 7

Zur synchronischen Beschreibung einer schwäbischen Mundart in Ungarn. Acta Linguistica Hung. 17 (1967) 89-120.

Fonológiai struktúrák diakrón változása (Diachronic changes of phonological structures). Általános Nyelvészeti Tanulmányok V. (1967) 219-236.

1 9 6 8

A transformational approach to the verb van (`to be') in Hungarian. In: Foundations of Language, Supplementary Series 8 (1968) 53-85.

A főnévi összetételek vizsgálatának néhány szempontja (Some aspects of the description of nominal compounds). MTA I. Osztály Közleményei 25 (1968) 185-209.

1 9 6 9

( - M. Bierwisch): Remarks on definitions in natural language. In: F. Kiefer (ed.): Studies in Syntax and Semantics. D. Reidel, Dordrecht 1969, 55-79.

Az emfázis kérdéséhez (On emphasis). Magyar Nyelvőr 93 (1969) 97-155.

1 9 7 0

Egy új jelentéselmélet felé (A generatív nyelvelmélet jelentés-komponense) (Toward a new semantic theory. The semantic component of generative grammar). Nyelvtudományi Közlemények 72 (1970) 193-199.

On the problem of word order. In: M. Bierwisch - K.E. Heidolph (eds): Progress in Linguistics. Mouton, The Hague 1970, 127-142.

Morphological processes in generative grammar. Acta Linguistica Hung. 20 (1970) 15-57.

1 9 7 1

Danish verb morphology. Linguistische Berichte 15 (1971) 1—11.

1 9 7 2

Einleitung: Semantik und generative Grammatik. In: F. Kiefer (ed.): Semantik und generative Grammatik. Athenäum, Frankfurt 1972, VII—XV.

1 9 7 3

Morphology in generative grammar. In: M. Gross — M. Halle — M.P. Schützenberger (eds): The Formal Analysis of Natural Language. Mouton, The Hague 1973, 265—280.

Introduction. Trends in Soviet Theoretical Linguistics. In: F. Kiefer (ed.): Trends in Soviet Theoretical Linguistics. D. Reidel, Dordrecht 1973, VII—XV.

On presuppositions. In: F. Kiefer — N. Ruwet (eds): Generative Grammar in Europe. D. Reidel, Dordrecht 1973, 218—242.

A propos derivational morphology. SMIL 11 (1973) 42—59.

1 9 7 4

— David Perlmutter: Einleitung: Syntax und generative Grammatik. In: F. Kiefer — D. Perlmutter (eds): Syntax und generative Grammatik. Athenäum, Frankfurt 1974, IX—XVII.

Transformational connections between sentences with different meanings. In: H. Karlgren (ed.): Homeosemi. Skriptor, Stockholm 1974, 155—184.

Coordination within sentences and sentence combinability within texts. In: H. Ringbom (ed.): Style and Text. Festschrift for N. Enkvist, Skriptor, Stockholm 1974, 349—360.

1 9 7 5

Linguistic change, language acquisition and morphology. In: K.H. Dahlstedt (ed.): Linguistics and Nordic Languages. Almqvist—Wiksell, Stockholm 1975, 93—118.

Irányzatok és problémák a mai jelentéstudományban (Trends and problems in contemporary semantic theory). Nyelvtudományi Közlemények 77/2 (1975) 359—382.

Einleitung: Morphologie und generative Grammatik. In: F. Kiefer (ed.): Morphologie und generative Grammatik. Athenäum, Frankfurt 1975, IX—XVII.

Zur semantischen Klassifizierung ungarischer Adjektive. In: Ortutay Gy. (szerk.) IV. Finnugor Kongresszus. Akadémiai Kiadó, Budapest 1975 [1981], 275—286.

Das schwedische Verbsystem. In: F.Kiefer (ed.): Morphologie und generative Grammatik. Athenäum, Frankfurt, 1975, 129-163.

1 9 7 6

A szövegelmélet grammatikai indokoltságáról (On the grammatical foundations of text theory). In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. (1976) 197—222.

T. Schiebe's theory on presuppositions (review article). Acta Linguistica Hung. 26 (1976) 232—240.

A generatív nyelvelméletről (On generative grammar). Magyar Nyelvőr 100/1 (1976) 62—82.

Some remarks on topic—comment and presuppositions. In: Reports on Text Linguistics, Approaches to Word Order. Turku 1976, 157—173.

Toward a semantic classification of Swedish adjectivals. In: J. Weinstock (ed.): Proceedings of the 3rd International Conference on Nordic and General Linguistics. The University of Texas, Austin 1976, 462—467.

Néhány megjegyzés az aktuális mondattagolás és az előfeltevések közötti összefüggésről (Some remarks on the interrelationship between functional sentence perspective and presuppositions). Nyelvtudományi Közlemények 78/2 (1976) 371—378.

1 9 7 7

How to greet and address people in Hungarian. In: C. Ch. Elert — S. Eliasson — S. Fries — S. Ureland (eds): Dialectology and Sociolinguistics (Festschrift for K. H. Dahlstedt). The University of UmeÁ, UmeÁ 1977, 63—70.

Some observations concerning the differences between sentence and text. In: A. Zampolli (ed.): Linguistic Structures Processing. North—Holland, Amsterdam 1977, 235—253.

Some semantic and pragmatic properties of wh-questions and the corresponding answers. SMIL 15 (1977) 42—70.

1 9 7 8

A középfokú összehasonlítás a magyarban és a lengyelben (Comparative constructions in Hungarian and Polish). In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XII. (1978) 165—197.

Les présuppositions et la grammaire générative. Studi di Grammatica Italiana (1978) 143—159.

Adjectives and presuppositions. Theoretical Linguistics 2 (1978) 135—173.

Factives revisited. In: Proceedings of the 12th International Congress of Linguists. Vienna 1978, 194—199.

Factivity in Hungarian. Studies in Language 2:2 (1978) 165—197.

Functional sentence perspective and presuppositions. Acta Linguistica Hung. 27 (1978) 83—109.

Zur Rolle der Pragmatik in der linguistischen Beschreibung. Die neueren Sprachen 3/4 (1978) 254—268.

1 9 7 9

What do conversational maxims explain? Linguisticae Investigationes 14/1 (1979) 57—74.

A brief rejoinder. Linguisticae Investigationes 14/2 (1979) 379—381.

Szövegelmélet — szöveggramatika — szövegnyelvészet (Text theory — text grammar — text linguistics). Magyar Nyelv 75/2 (1979) 216—225.

1 9 8 0

Greetings as language games. Journal of Pragmatics 4 (1980), 147—155.

Yes—no questions as wh-questions. In: J. Searle — F. Kiefer — M. Bierwisch (eds): Speech Act Theory and Pragmatics. D. Reidel, Dordrecht 1980, 197—219.

A nyelvi jelentés két fajtája: az implicit és explicit jelentés (Two types of linguistic meaning: implicit and explicit meaning). In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest 1980, 95—104.

1 9 8 1

Questions and attitudes. In: W. Klein — W. Levelt (eds): Crossing the Boundaries in Linguistics. D. Reidel, Dordrecht 1981, 159—176.

A kérdő mondatról (On question sentences). Nyelvtudományi Közlemények (1981) 273—329.

1 9 8 2

The aspectual system of Hungarian. In: F. Kiefer (ed.): Hungarian and General Linguistics. John Benjamins, Amsterdam 1982, 293—329.

1 9 8 3

A kérdő mondatok szemantikájáról és pragmatikájáról (On the semantics and pragmatics of questions). In: Rácz E. — Szathmári I. (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest 1983, 203—230.

What is possible in Hungarian? Acta Linguistica Hung. 33 (1983) 149—187.

A —hat/—het képző jelentéstanához. Az episztemikus —hat/—het (On the semantics of the derivational suffix —hat/—het. The epistemic —hat/—het). In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVI. (1983) 131—153.

Szemantika vagy pragmatika? (Semantics or pragmatics?) Nyelvtudományi Közlemények 64 (1983) 5—22.

1 9 8 4

A magyar aspektusrendszer vázlata (A sketch of the Hungarian aspectual system). In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XV. (1984) 127—149.

A tud segédige jelentéstanáról (On the semantics of the verb tud). Magyar Nyelv 80 (1984) 144—160.

1 9 8 5

J. Lotz och den ungerska grammatik—forskningen (John Lotz and the Hungarian grammatical research). In: Bo Wickman (ed.): Symposium in memoriam János Lotz (1913—1973). Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 1985, 7—13.

A nyelvtudomány néhány tudományelméleti—módszertani kérdése (1. rész) (Some methodological questions of linguistics. Part 1.). Tertium non datur 2 (1985) 37—66.

How to account for situational meaning. Quaderni di Semantica (1985) 274—281.

The possessive in Hungarian: a problem for natural morphology. Acta Linguistica Hung. 35 (1985) 85—116.

1 9 8 6

A general linguist's view on contrastive linguistics. Studies in Modern Philology 2 (1986) 11—22.

Focus and modality. In: J.L. Mey (ed.): Language and Discourse: Test and Protest. John Benjamins, Amsterdam 1986, 287—312.

Some semantic aspects of indirect speech in Hungarian. In: F. Coulmas (ed.): Direct and Indirect Speech. Mouton—de Gruyter, Berlin 1986, 201—217.

Epistemic possibility and focus. In: W. Abraham et al (eds): Topic, Focus and Configurationality. John Benjamins, Amsterdam 1986, 161—179.

A nyelvtudomány néhány tudományelméleti—módszertani kérdése (2. rész) (Some methodological questions in linguistics. Part 2.). Tertium non datur 3 (1986) 29—55.

A modalitás fogalmáról (On the notion of modality). Nyelvtudományi Közlemények 88 (1986) 3—38.

1 9 8 7

On defining modality. Folia Linguistica XXI/1 (1987) 67—94.

Charles Bally modalitás fogalma mai szemmel (Charles Bally's notion of modality from today's perpective). Tertium non datur 4 (1987) 29—45.

A magyar főnév esetei (The cases of the Hungarian noun). Magyar Nyelv 83/4 (1987) 481—486.

The cases of Hungarian nouns. Acta Linguistica Hung. 37/1—4. (1987 [1992]) 93—101.

1 9 8 8

The pragmatics of answers. In: M. Meyer (ed.): Questions and Questioning. Mouton — De Gruyter 1988, 255—279.

Ability and possibility: The Hungarian verb tud `to be able to'. Studies in Language 12:2 (1988) 393—423.

1 9 8 9

Mit jelent a tulajdonnév? (What is the meaning of proper names?) In: Balogh L. — Ördög F. (szerk.): Névtudomány és művelődéstörténet. Zalaegerszeg 1989, 286—290.

Toward a theory of semantic markedness. In: O. Miseska—Tomic (ed.): Markedness in Synchrony and Diachrony. Mouton—de Gruyter, Berlin 1989, 121—138.

Mondatfajta — mondatmodalitás — mondathasználat (Sentence type, sentence modality and sentence use.). Tertium non datur 5 (1989) 5—15.

A jelentéskutatás újabb irányzatai (New directions in semantic theory). Magyar Nyelv 85/3 (1989) 258—271.

1 9 9 0

Paradigmaváltás a nyelvtudományban is? (Has there been a change of paradigm in linguistics as well?). Magyar Tudomány 90/9 (1990) 1031—1040.

Modalitás (Modality). Az MTA Nyelvtudományi Intézetének előadásai 1. (Forum lecture given at the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences). Research Institute for Linguistics 1990.

— W. U. Dressler: Austro—Hungarian morphopragmatics. In: W.U. Dressler — H.C. Luschützky — O.E. Pfeiffer — J.R. Rennison (eds): Contemporary Morphology. Mouton—de Gruyter, Berlin 1990, 69—77.

Linguistic, conceptual and encyclopedic knowledge: some implications for lexicography. In: T. Magay — J. Zigány (szerk.): Budalex '88 Proceedings. Akadémiai Kiadó, Budapest 1990, 1—10.

Deskriptive Linguistik — theoretische Linguistik. Skandinavisztikai Füzetek 4 (1990) 300—307.

—a/—e vagy —ja/—je? (—a/—e or —ja/—je?) Nyelvtudományi Közlemények 91 (1990 [1994]) 89—95.

Noun incorporation in Hungarian. Acta Linguistica Hung. 40/1—2. (1990—91 [1994]) 149—177.

1 9 9 1

A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai (General linguistic aspects of the study of Hungarian). Akadémiai székfoglaló. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991.

Gombocz jelentéstana mai szemmel (Gombocz' semantics today). In: Kiss J. — Szűts L. (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991, 363—366.

Sentence type, sentence mood and illocutionary type. In: M. Stamenov (ed.): Current Advances in Semantics Theory. John Benjamins, Amsterdam 1991, 269—281.

Diakrónia a szinkróniában (Diachrony in synchrony). In: Hajdú M. — Kiss J. (szerk.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest 1991, 342—347.

A magyar összetételek szintaktikai osztályozásáról (On the syntactic classification of Hungarian compounds). In: Hunyadi L. — Klaudy K. — Lengyel Zs. — Székely G. (szerk.): Könyv Papp Ferencnek. KLTE, Debrecen 1991, 69—78.

Attitudinal markers in Hungarian questions. In: M. Kontra — T. Váradi (eds): Studies in Spoken Languages: English, German, Finno—Ugric. Research Institute for Linguistics, Budapest 1991, 95—113.

A progresszív aspektus a magyarban (The progressive aspect in Hungarian). Magyar Nyelv LXXXVII/3 (1991) 257—277.

— A. Komlósy: Argument structure and adverbials. ESF—Report, Antwerp 1991.

Allgemeinlinguistische Überlegungen — einzelsprachliche Untersuchungen: Einige Beispiele aus dem Ungarischen. Ural—Altaische Jahrbücher 10 (1991) 16—29.

1 9 9 2

Hungarian derivational morphology and semantic markedness. In: I. Sag — A. Szabolcsi (eds): Lexical Matters. CSLI. Chicago University Press, Chicago 1992, 183—208.

Case in morphology. In: W. Bright (ed.): International Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press, Oxford 1992, 217—218.

Néhány gondolat az alkalmazott nyelvészetről (Some remarks on the notion of applied linguistics). In: Székely G. (szerk.): Első magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Nyíregyháza 1992, 824—835.

A szöveg időszerkezetéről (On the temporal structure of discourse). Szemiotikai Szövegtan 4 (1992) 40—55.

Ou s'arrète la syntaxe? In: A. Zribi—Hertz — L. Tasmowski (eds): De la musique à la linguistique. Hommages à Nicolas Ruwet. Communication et Cognition, Gent 1992, 313—326.

Aspect and conceptual structure: the progressive and the perfective in Hungarian. In: I. Zimmermann — A. Strigin (eds): Fügungspotenzen. Akademie—Verlag, Berlin 1992, 89—110.

Az aspektus és a mondat szerkezete (Aspect and syntactic structure). In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális Magyar strukturális nyelvtan. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest 1992, 797—886.

Compounding in Hungarian. Rivista di Linguistica 4/1 (1992) 61—78.

Compounds and argument structure in Hungarian. In: I. Kenesei — Cs. Pléh (eds.): Approaches to Hungarian IV. (1992) 51—66.

1 9 9 3

Thematic roles and compounds. Folia Linguistica XXVII/1-2., 45-55.

1 9 9 4

A szó (The word). In: Sz. Bakró-Nagy M. — Szíj E. (szerk.) Hajdú Péter 70 éves. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 1994, 171—178.

A mondat időbeli szerkezete. Magyar Nyelv 90/3 (1994) 264—275.

A fonológia ma (Contemporary phonology). In: Kiefer F. (szerk.). Strukturális Magyar Nyelvtan. 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó, Budapest 1994. 25—41.

Aspect and syntactic structure. In: F. Kiefer — K. É. Kiss, (eds.). The Syntactic Structure of Hungarian. Academic Press, New York 1994, 415—464.

A magyar nyelv mint a modern kommunikáció eszköze (The Hungarian language and the means of modern communication). Magyar Tudomány 6 (1994), 631—642.

Some peculiarities of the aspectual system of Hungarian. In: C.Bache, H.Basboll and C. — E.Lindberg (eds.). Tense, Aspect and Action. Empirical and Theoretical Contributions to Language Typology Mouton-de Gruyter, Berlin 1994, 185—205.

Modality. In: The Encylopedia of Languages and Linguistics. Pergamon Press, Oxford 1994, 2525—2520.

1 9 9 5

Thesen zum Podiumgespräche. In: Grammatik und deutsche Grammatiken. Budapester Grammatiktagung (V.Ágel, R. Brdar-Szabó, Hrsg.), Niemeyer, Tübingen (1995), 225-227.

Az alaktani kutatások újabb lehetőségei (New ways of doing morphology). Néprajz és Nyelvtudomány XXXVI. 165-174.

Herman József hetven éves. Magyar Nyelv 91/1. 114-115.

Introduction to the special issue of Folia Linguistica. Folia Linguistica XXIX/1-2, 1-5.

(Gaston Gross - ) La structure événementielle des substantifs. Folia Linguistica XXIX/1-2, 43-65.

Cognitive linguistics: a new paradigm? In: Ik-Hwan Lee (ed.) Linguistics in the Morning Calm 3. Hanshin Publishing Co., Seoul (1995), 93-111.

Le problème des équivalences pour l'expression de l'aspect et du mode d'action. Cahiers d'études hongroises 7, 95-101.

1 9 9 6

Értékelhető-e a nyelvtudomány? (Is it possible to evaluate linguistics?) Magyar Tudomány 96/1. 55-68.

Lexical information and temporal structure. In: S.A.Thompson — M.Shibatani (eds.): Essays in Semantics and Pragmatics. Benjamins, Amsterdam, 1995, 111-132.

Bound utterances. Language Sciences 18/1-2. 575-587.

Can prototype theory save semantics? In: Keio Studies in Theoretical Linguistics I. Keio University, Tokyo, 7-25.

Az ismétlődés fajtái, nyelvi kifejezőeszközei és szemantikai ábrázolása (The types of iterations, their linguistic expression and their semantic representation). In: Büky L. - Maleczki M. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei. Néprajz és Nyelvtudomány XXXVII. 111-120.

Az igeaspektus areális-tipológiai szempontból (The areal-typological aspects of verbal aspect). Magyar Nyelv 92/3. 257-268.

Prefix reduplication in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 43(1-2). 175-194 [1995/1996].

Hány akcióminőség van a magyarban? (How many aktionsarten must be distinguished in Hungarian). In: Terts István (szerk.), Nyelv, nyelvész, társadalom: Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. JPTE, Pécs, 1996, 96-101.

Válasz é-s néhány megjegyzés (A rejoinder and some comments). Magyar Tudomány 41/12. 1484-1487

1 9 9 7

Aktionsarten in Hungarian. Rivista di Studi Ungheresi 11.45-54.

Verbal prefixation in Uralic from a areal/typological perspective. In: S.Eliasson - E.Jahr, eds.) Festschrift for Einar Haugen. Mouton - de Gruyter, Berlin, 1997, 323-341.

Les adverbes de phrase. In: J.Perrot (ed.) Polyphonie pour Iván Fónagy. Harmattan, Paris, 1997, 247-256.

Vajon az összetett szó szintaktikai szempontból is szónak számít-e? (IAre compounds syntactic words?). In: Kiss Gábor – Zaicz Gábor (szerk.) Szavak/Nevek/Szótárak. ìrások Kiss Lajos 75. Születésnapjára. MTA Nyelvtud. Intézet, Budapest, 1997, 197-203.

Laziczius Gyula. Magyar Nyelv 93/3. 281-287.

Néhány gondolat a nyelvi technológiákról (Some remarks on language technology). Magyar Tudomány 10. 1251-1255.

Az előfeltevések elmélete. In: Nyelv - kommunikáció – cselekvés. In: Pléh Csaba, Síklaki István - Terestyéni Tamás (szerk.). Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 281-330. [Az 1983.-ban megjelent könyv néhány fejezetének rövidített változata.]

Danish verb morphology. In: E.-H-Jahr (ed.) Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics. Studia Nordica, Novus Forlag, Oslo, 1997, 83-97.

1 9 9 8

Morphology and pragmatics. In: A.Zwicky – A.Spencer (eds.) A Handbook of Morphology. Blackwell, Oxford, 1998, 272-279.

A nyelvtudomány távlatai: helyzetkép és előrejelzés (The prospects of linguistics: the state of the art and some predictions). Magyar Tudomány 3, 306-317.

Modality and pragmatics. Folia Linguistica 31/3-4. 241-253.

Nominale Komposita und Argumentstruktur. In: P.Bassola et al. (eds.) Beiträge zur Nominalphrasensyntax. Acta Germanica 6, 45-61.

Határozórag vagy képző? (Adverbail inflectional or derivational suffix?). In: Hajdú M. - Keszler B. (szerk.) Emlékkönyv Abaffy Erszébet 70. születésnapjára. ELTE, Budapest, 1998, 101-103.

La préfixation en hongrois, en allemand et dans les langues slaves. Études Finno-ougriennes 29(1997), 127-136.

Les substantifs déverbaux événementiels. Langages 131, 56-83.

Brassai Sámuel és a XIX. század nyelvtudománya (Samuel Brassai and the linguistics in the 19th century). Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLI/2, 113-118.

A poliszémiáról. In: Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE, Budapest, 1998, 299-306.

1 9 9 9

La modalité et la pragmatique. Revue d’études française 3, 25-31.

Általános és speciális nyelvészet (General and language specific linguistics). Nyelvtudományi Közlemények 95/1-2., 25-31.

Helyzethez kötött megnyilatkozások (Bound utterances). Modern Filológiai Közlemények I./1. 8-23.

Aspektuális igeosztályok és az aspektus formális ábrázolása. In: Büky B. - Maleczki M. (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III., Szeged, 1999, 79-91.

A nyelvtudomány jelene és múltja (The present and the past of linguistics). Literatura 1999/1., 3-16.

Néhány gondolat a nyelvi technológiákról (Some thoughts on language technology). In: Glatz F. (szerk.) A magyar nyelv az informatika korában. MTA, Budapest, 1999, 129-133.

Modality. In: K. Brown and J. Miller (eds.) Concise Encyclopedia of Grammatical Categories. Elsevier, Amsterdam, 1999, 229–235.

2 0 0 0

A nyelvtudomány néhány tudományelméleti-módszertani kérdése. In: Ruzsa Imre (szerk.) Tertium non datur. Osiris, Budapest, 2000, 123–171.

A kognitív nyelvészet: új paradigma? (Can cognitive linguistics be considered a new paradigm?). In: Pléh Csaba – Kampis György – Csányi Vilmos (szerk.) A megismeréskutatás útjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 120–144.

Structure argumentale – structure événementielle. In: Pierre-André Buvet, Denis Le Pesant, Michel Mathieu-Colas (eds.) BULAG, Lexique, Syntaxe et Sémantique. Mélanges offerts a Gaston Gross a l'occasion de son 60 anniversaire. Centre Tesniere, Paris, 2000, 379–389.

Az igekötők szemantikája (On the semantics of verbal prefixes). In: Mihalovics Árpád (szerk.) Tanulmánykötet Jean Perrot tiszteletére. Budapest, 2000. 39–50.

Modality. In: Jef Verschueren – Jan-Ola Östman – Jan Blommaert – Chris Bulcaen (eds.) Handbook of Pragmatics. John Benjamins, Amsterdam, 2000 [1998], 1-36.

A nyelvészet és a számítástudomány (Linguistics and computer science). Természet Világa II. Különszám. 37-41.

Általános és leíró nyelvészet (General and descriptive linguistics). In: Kiefer Ferenc és Gósy Mária (szerk.), Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA Nyelvtud. Intézet, Budapest, 2000, 88-100.

Regularity. In: Geert Booij – Christian Lehmann – Joachim Mugdan (eds.) Morphologie/Morphology. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung/An International Handbook on Inflecion and Word-Formation. Walter de Gruyter, Berlin, 2000, 296-302.

A nyelvtudományi kutatások helyzete (The state of the art of linguistic research). In: Glatz Ferenc (szerk.) Magyarország az ezredfordulón. MTA, Budapest, 2000, 1-16.

2 0 0 1

A moszkvai szemantikai iskola utóélete (The impact of the Moscaw semantic school). In: Papp Ferenc (szerk.) A moszkvai szemantikai iskola. Corvina, Budapest, 2001, 189-200.

A moszkvai szemantikai iskoláról. Modern Filológiai Közlemények III/1, 2001, 5-17.

A fosztóképző a magyarban. In: Csatár Péter, Maitz Péter - Tronka Krisztina (szerk.) A nyelvtantól a szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001, 11-19.

The negative suffix in Hungarian. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 11/2., 195-208.

Productivity and compounding. In: Chris Schaner-Wolles, John Rennison - Friedricch Neubarth (eds.) Naturally! Linguistic studies in honour of Wolfgang Ulrich Dressler presented on the occasion of his 60th birthday. Rosenberg and Sellier, Torino, 2001, 225-231.

 Nyelvtudomány. Szócikk. (Linguistics. Entry.). Magyar Nagylexikon 13., 895-899.

Előszó (tanulmány) Martinkó András: A szó jelentése c. könyvéhez. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2001, 5-17.

Nyelvtudomány (Linguistics). In: Glatz Ferenc (szerk.) Tudománypolitika Magyarországon. II. A diszciplínák művelése. MTA, Budapest, 2001, 19.l.

 Recent developments in historical semantics. In: Giampaolo Salvi (ed.) Semantica e lessicologie storiche. Atti del XXXII Congresso. Bulzoni, Roma, 2001, 13-24.

Búcsú Papp Ferenctől. Magyar Nyelv 97/3. 368-370.

2 0 0 2

Papp Ferenc. Megemlékezés. Magyar Tudomány 2002/2, 216-218.

Anyanyalvünk és az Európai Únió (Hungarian and the European Union). In: Vass Lajosné (szerk.) A nyelv szerepe Európa kultúrájában. Nyiregyháza, 2001, 17-22.

Nyelvtudományi irányzatok az Akadémián (Linguistic trends at the Academy). In: Glatz Ferenc (szerk.) Közgyűlési előadások 2000. Az MTA 175 éve. MTA, Budapest, 2002, 11-24.

Szabályszerűség, termékenység és analógia a morfológiában (Regularity, productivity and analogy in morphology). In: Maleczki Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5, 2002, 9-15.

2 0 0 3

Alaktan (Morphology). In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 185-204.

( - Honti László) Verbal prefixation in the Uralic languages. Acta Linguistica Hungarica 50:137-153.

( - Piet van Sterkenburg) Design and production of monolingual dictionaries. In: Peit van Sterkenburg (ed.) A Practical Guide to Lexicography. John Benjamins, Amsterdam, 2003, 350-365.

A kétféle igemódosítóról (Two types of verbal modifiers). Nyelvtudományi Közlemények 100: 177-186.

How much information do adjectives need in the lexicon? In: Kiefer Ferenc (szerk.)  Igék, főnevek, melléknevek. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003, 32-43.

2 0 0 4

Morfopragmatikai jelenségek a magyarban (Morphopragmatic phenomena in Hungarian). Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20, 107-128.

Review article: Ivan Fónagy: Languages within Language: An Evolutive Approach. Journal of Pragmatics 36/4. 795-802.

A semleges szórend a magyarban (The neutral word order in HUngarian). In: Koutny Ilona (szerk.) Hungarológia: nyelv és kultúra. Poznani Egyetem, Poznan, 2004, 149-156.

Sur l’ordre des adjectifs. In: Laporte, Eric – Christian Leclère, - Mireille Piot – Max Silberztein (eds.) Syntaxe, Lexique et Lexique-Grammaire. Volume dédié à Maurice Gross. Lingvisticae Investigationes Supplementa 24. John Benjamins, Amsterdam, 2004, 275-286.

Morphopragmatic phenomena in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 51/3-4., 325-349.

2 0 0 5

Topic-comment and given-new from a Hungarian perspective. In: J.Panevová – B.V.Hladká (eds.), Aleg(r)ace pro Evu. Praha, 69-73.

The Hungarian possibility suffix –hat/-het as a dictionary entry. In: Geoff Barnbrook – Pernilla Danielsson – Michaela Mahlberg (eds.), Meaningful Texts. The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora. London – New York, Continuum, 2005, 62-69.

Herman József 80 éves. Magyar Nyelv 101/1.117-119.

( - Kelemen János), Vendler Zénó, a nyelvész és a filozófus (Zeno Vendler, the linguist and philosopher). Magyar Tudomány 2005/4, 461-466.

Conversion in Hungarian. Approaches to Hungarian 9. Akadémiai Kiadó, Budapest, 189-203.

Van-e magyar jelentéstan? (Does it make sense to talk about Hungarian semantics?). Magyar Nyelv 101/2.1-12.

La déclinaison du nom en hongrois: les désinences casuelles. In: J.Fernandez.Vest (ed.) Les langues ouraliennes aujourd’hui. Champion, Paris, 2005, 357-367.

A defender of the rights of linguistics. In. K.Károly – Á.Fóris (szerk.), New Trends in Translation Studies. Budapest, Akadémiai, 2005, 11-13.

Fónagy Iván (1920-1985), Magyar Tudomány 2005/9.1170-1172.

(- Gécseg Zsuzsa) The notion of topic and the problem of quantification in Hungarian. In: H.Broekhuis, N.Corver, R.Huybregts, U.Kleinhenz, J.Koster (eds.). Organizing Grammar. Linguistics Studies in Honor of Henk van Riemsdijk. Berlin. Mouton de Gruyter, 137-145.

Types of conversion in Hungarian. In: L.Bauer – S.Valera (eds.) Approaches to Conversion/Zero-Derivation. New York, Waxmann, 51-65.

2 0 0 6

Herman József. Megemlékezés (Obituary). Magyar Tudomány  2006/2.239-241.

Papp Ferenc Összegyűjtött írásai elé (Preface to the Collected Papers of Ferenc Papp).  In: Klaudy Kinga (szerk.) Papp Ferenc Olvasókönyv. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 7-9.

Bevezető. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar Nyelv (The Hungarian Language). Akadémiai Kézikönyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 7-10.

Alaktan (Morphology). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar Nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 54-79.

Szemantika (Semantics) (társszerző: Gyuris Beáta). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar Nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 175-221.

Iván Fónagy. In: Universalia 2006. Encyclopaedia universalis, Paris, 435-436.

On the information structure of the Hungarian sentence. Hungarian Studies 19/2, 255-265.

A nyelvtudomány (Linguistics today). Magyar Tudomány 2006/7, 800-805.

Eseményszerkezet, aspektus, akcióminőség (Event structure, aspect and aktionsart). In: Kálmán László (szerk.) KB 120, Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, 153-163.                                                          

2 0 0 7

Marie-Josephe Gouesse-szel: A semleges mondat és az információs szerkezet magyar-francia kontrasztív megközelítésben (The neutral sentence and the information structure. A Hungarian-French contrastive approach). In: Kassai Ilona (szerk.) A mondat információs szerkezete. Budapest: L’Harmattan, 11-30. Uo. franciául: 11-34.

Gyula Laziczius: A Hungarian Structuralist, Acta Linguistica Hungarica 55/1.-2.: 121-130.

Hommage à Iván Fónagy, maître du dialogue des disciplines et des cultures, Cahiers d’Etudes Hongroises 14:19-25. 

2 0 0 8

Az igék lexikai ábrázolása és az eseményszerkezet (társszerző: Gyuris Bea) (The lexical representation of verbs and event structure). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 229-268.

A melléknevek szótári ábrázolásáról (On the lexical representation of adjectives). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 505-538.

2 0 0 9

Compounding in Hungarian. In: Rochelle Lieber – Pavol Stekauer (eds.), The Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press, 2009, 527-541.

Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Katalin É.Kiss (ed.), Adverbs and Adverbial Adjunts at the Interfaces. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009, 247-268.

Pragmatics. In: Frank Brisard, Jan-Ola Östman and Jef Verschueren (eds.), Grammar, Meaning and Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 2009, 179-207.

(-Gécseg Zsuzsanna) A new look at information structure in Hungarian. Natural Language and Linguistic Theory, 2009/27, 583-622.

(-Kelemen János) Moravcsik Gyula (nekrológ). Magyar Tudomány 2009/10, 1272-1273.

2 0 1 0

Areal-typological aspects of word-formation: The case of aktionsart-formation in German, Hungarian, Slavic, Baltic, Romani and Yiddish. In: Rainer, Franz, Wolfgang U. Dressler, Dieter Kastovsky and Hans Christian Luschützky (eds.), Variation and Change in Morphology: Selected papers from the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008. 2010. vii, 249 pp. (pp. 129–148)

(Gouesse, Marie-Josephe -) La prédication secondaire en français et en hongrois. Cahiers d’études hongroises (2009), 15: 55-65.

La réduplication du préverbe: un itératif en hongrois. Cahiers d’études hongroises (2009), 15: 231-239.

Central Europe: Aktionsarten. In: Uwe Hinrichs (ed.). Handbuch der Eurolinguistik. Harrasowitz Verlag, 519-529.

2 0 1 1

La dérivation impropre. Cahiers de lexicologie. Du lexique aux dictionnaires en passant par la grammaire. Hommage a Chai-song Hong. 98:113-121.

Hungarian. Revue belge de philologie et d’histoire. 88(2010), 715-739.

(-András Komlósy) On the order of derivational suffixes in Hungarian. Word Structure 4.2, 171-184.

Jean Perrot (1925-2011). Obituary. Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010-2011), 299-301.

 (Marie-Josephe Gouesse - ) Quelques aspects de la prédication seconde en francais et en hongrois. Revue d’Études Francaises 17, 13-29.

Editors’ introduction, Current Issues in Morphological Theory, Vol.322, 9-20.

2 0 1 2

Some observations on the Hungarian adverbial particle majd. Acta Linguistica Hungarica, 59/4, 1-12.

(-- Németh Boglárka) Amikor az igekötő nem telicizál (When the verbal particle does not telicize). Nyelvtudományi Közlemények 108, 267-273.

2 0 1 3

(-András Kertész) From thought experimenst to real experiments in pragmatics. In: Perspectives on Pragmatics and Philosophy, Alessandro Capone, Franco Lo Piparo, Marco Carapezza (eds.), 53-86, Springer, Berlin.

(-Piet van Sterkenburg, eds.) Eight Decades of General Linguistics. The History of CIPL and Its Role in the History of Linguistics, Brill, Leiden. Introduction, 1-9.

Száz éve született Lotz János. Magyar Nyelv 4. 469-471.

Néhány észrevétel a majd adverbiális partikuláról. In: Köszöntő kötet Szilágyi N.Sándor tiszteletére (Benő Attila, Fazekas Emese, Kádár Edit, eds.), 259-266. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

2 0 1 4

ERIH’s role in the evaluatiom of research achievements in the Humanities. In Péter Dávidházi (ed.) Exploring the Paradigm Shift: New Publication Cultures in the Humanities.  Amsterdam University Press, Amsterdam.

Megjelenés alatt:

Hungarian word-formation. In: Peter O.Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen & Franz Rainer eds. An Internationl Handbook of the Languages of Europe. De Gruyter Mouton, Berlin

The privative derivational suffix in Hungarian: A new account. In: Negation in Uralic Languages [Typological Studies in Language], Matti Miestamo, Anne Tamm, Beáta Wagner-Nagy (eds.), Benjamins, Amsterdam

(-Boglárka Németh) Hungarian evaluative morphology. In: Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Nicola Grandi - Livia Kortvelyessy (eds.). Edinburgh University Press, Edinburgh

(-Johanna Laakso) Derivation in Uralic. In: Oxford Handbook of Derivational Morphology, Rochelle Lieber & Pavol Stekauer (eds.). Oxford University Press, Oxford.

Brassai Sámuel válogatott műveinek második kötete elé. Tinta Könyvkiadó.

 

Könyv és könyvrészlet:

(- Ábrahám Samu) A Theory of Structural Semantics. Mouton, The Hague, 1966.

On Emphasis and Word Order in Hungarian. Ural—Altaic Series 76. Indiana University, Bloomington, 1967.

Mathematical Linguistics in Eastern Europe. American Elsevier Publishing Co., New York, 1968.

Bevezetés a generatív nyelvelméletbe. TIT, Budapest, 1969.

Mondattani—szemantikai tanulmányok (Studies in Syntax and Semantics). OMKDK, Budapest 1970.

Swedish Morphology. Skriptor, Stockholm, 1970.

Generative Morphologie des Neufranzösischen. Niemeyer, Tübingen, 1973.

Essais de sémantique générale. Repères linguistiques, Mame, Paris, 1974.

Az előfeltevések elmélete (The Theory of Presuppositions). Akadémia Kiadó, Budapest, 1982.

Magyar-svéd kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Az aspektus és a mondat szerkezete (Aspect and syntactic structure). In: Kiefer F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, 797–886

Alaktan (Morphology). In: É.Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter Új magyar nyelvtan, Osiris, Budapest, 1998, 187-289.

Jelentéselmélet (Semantics). Corvina, Budapest, 2000.

A morfológia (Morphology). Könyvrészlet. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 3. Alaktan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 23–73.

(- Ladányi Mária) A szóképzés (Derivational morphology). Könyvrészlet. uo. 137–164.

(- Ladányi Mária) Morfoszintaktikailag semleges képzések (Morphosyntactically neutral derivations). Könyvrészlet. In: uo. 165–214.

(- Ladányi Mária) Az igekötők (Verbal prefixes). Könyvrészlet. In: uo. 453–518.

A szóösszetétel (Compounds). Könyvrészlet. In: uo. 519–567.

A ragozás (Inflectional morphology). Könyvrészlet. In: uo. 569–618.

Alaktan (Morphology, teljesen átdolgozott változat). In: É.Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Osiris, Budapest, 2003, 189-284.

Lehetőség és szükségszerűség (Possibility and necessity). Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, 2005, Budapest.

Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre (Aspect and aktionsart in Hungarian). 2006. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Jelentéselmélet (Semantics) (2. átdolgozott kiadás). 2007. Budapest, Corvina.

Az igék lexikai ábrázolása és az eseményszerkezet (társszerző: Gyuris Bea) (The lexical representation of verbs and event structure). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 229-268.

A melléknevek szótári ábrázolásáról (On the lexical representation of adjectives). In: Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008,  505-538.

 

Ismertetések:

Megjegyzések Herdan Language as Choice and Chance c. könyvéhez (Remarks on Herdan's Language as Choice and Chance). Nyelvtudományi Közlemények 66 (1964) 239-242.

Review of Cooper's Set Theory and Linguistic Theory. Acta Linguistica Hung. 15. (1965) 190-191.

Y. Bar-Hillel: Language and Information. Selected Essays on Their Theory and Application. Acta Linguistica Hung. 16 (1966) 171-172.

A Katz – Fodor-féle szemantikaelmélet (Katz and Fodor's semantic theory). MTA I. Osztály Közleményei 23 (1966) 175-188.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok I-V (Studies in General Linguistics Vols. I-V.). Acta Linguistica Hung. 17 (1967) 425-437.

F. Papp: Machine Translation and Mathematical Linguistics in the Soviet Union. Acta Linguistica Hung. 18 (1968) 436-438.

J. F. Staal: Word Order in Sanskrit and Universal Grammar. Acta Linguistica Hung. 19 (1969) 419-422.

Prague Studies in Mathematical Linguistics I. and II. Acta Linguistica Hung. 19 (1969) 225-229.

Zellig S. Harris: Papers in Structural and Transformational Linguistics. SMIL 7 (1971) 60-62.

Studia Grammatica Vol. I—V. Acta Linguistica Hung. 21 (1971) 205-217.

Tuillo de Mauro: Ludwig Wittgenstein. His Place in the Development of Semantics. Acta Linguistica Hung. 21 (1971) 461-462.

Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan (General and Hungarian Semantics). Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII. (1972) 270-278.

Richard M. Smaby: Paraphrase Grammar. SMIL 8 (1972) 111-114.

John Lyons: Introduction to Theoretical Linguistics. Acta Linguistica Hung. 22 (1972) 197-203.

Niels Danielson: Status und Polarität im Gotischen, im Lichte des Kymrischen dargestellt. Acta Linguistica Hung. 22 (1972) 447-449.

Pieter A.M. Seuren: Operators and Nucleus. Acta Linguistica Hung. 23 (1973) 239-242.

Modern Studies in English. Readings in Transformational Grammar. Acta Linguistica Hung. 23 (1973) 260-262.

Sture Ureland: Verb Complementation in Swedish and Other Germanic Languages. SMIL (1975) 137-139.

Benny Brodda: Koverta kasus i svenskan (Hidden cases in Swedish). SMIL (1975) 129-133.

A.J. Greimas, R. Jakobson, M.R. Mayenova, S.K. Saumjan, W. Steinitz, S. Zotkiewski (eds): Sign, Language, Culture. Nyelvtudományi Közlemények 78 (1976) 371-378.

E.N. Pope: Questions and Answers in English. SMIL (1977) 46-54.

János Petőfi and Hannes Rieser: Studies in Text Grammar. Journal of Pragmatics I/2 (1977) 177-192.

H. Hiz (ed.): Questions. SMIL (1978) 41-51.

Jens Allwood: Linguistic Communication as Action and Cooperation. Journal of Pragmatics 2 (1978) 293-304.

Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe (Introduction to General Linguistics). Magyar Nyelv 75 (1979) 239-243.

F. Récanati: Transparence et l'énonciation. Le français moderne (1980) 374-377.

Jeffrey S. Gruber: Lexical Structures in Syntax and Semantics. Lingua 51 (1980) 251-255.

Hockney et al. (eds): Contemporary Research in Philosophical Logic. Acta Linguistica Hung. 28 (1978) 352-357.

Wolfgang U. Dressler (ed.): Current Trends in Textlinguistics. Acta Linguistica Hung. 32 (1982) 259-263.

Iván Fónagy: Situation et signification. Journal of Pragmatics (1983) 742-746.

Zsilka János: De constructione. Nyelvtudományi Közlemények (1984) 272-284.

Zsilka János: Szintaxis (Syntax). Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. (1989) 349-351.

Wolfgang U. Wurzel: Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Nyelvtudományi Közlemények 88 (1987) 372-375.

E.L. Keenan – L.M.Faltz: Boolean Semantics for Natural Language. Folia Linguistica XXI. (1987) 95-102.

D. Zaefferer: Frageausdrücke und Fragen im Deutschen. Studies in Language 11/2 (1987) 459-468.

W.S. Chisholm, Jr.: Iterrogativity. Studies in Language 11/2 (1987) 459-468.

E.A. Moravcsik – J.K. Wirth (eds): Syntax and Semantics 13. Current Approaches to Syntax. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. (1989) 343-346.

Elisabeth Engdahl: Constituent Questions. Journal of Linguistics 24/4 (1988) 566-569.

Jörg Meibauer: Rhetorische Fragen. Journal of Pragmatics 13/5 (1989) 153-159.

Jörg Meibauer (ed.): Satzmodus zwischen Grammatik und Pragmatik. Journal of Pragmatics 13/5 (1989) 159-164.

Inger Rosengren (ed.): Satz und Illokution, Band I. und II. Beiträge zur Gechichte der deutschen Sprache und Literatur 117/2(1995), 281-285.

Stefan Engelberg: Verben, Ereignisse und das Lexikon. Acta Linguistica Hungarica 48/4 (2001), 469-473.

Wolfgang U.Dressler – Oskar E.Pfeiffer – Markus Pöchträger – John R.Rennison (eds.): Morphological Analysis in Comparison. Current Issues in Linguistic Theory. Vol.201. Benjamins, Amsterdam, 2000. Acta Linguistica Hungarica 49/1.(2001), 125-129.

Leezenberg, Michiel: Contexts of Metaphor. Elsevier, Amsterdam. 2001. Journal of Pragmatics 37 (2005), 1129-1133.

É.Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Osiris, Budapest, 2004. Magyar Tudomány 2006/2.247-249.

Kicsi Sándor András: Gombocz Zoltán 1877-1935. Életrajz és pályakép. NyK 104(2007), 313-316.

Anna Sörés: Le hongrois dans la typologie des langues. Acta Linguistica 55/3-4. 439-441.

Paul Portner: Modality. Oxford University Press, 2009. Journal of Linguistics 46: 254-259.

 

Szerkesztés:

Studies in Syntax and Semantics. D. Reidel, Dordrecht 1969.

Semantic und generative Grammatik I—II. Athenäum, Frankfurt 1972.

( - Nicolas Ruwet): Generative Grammar in Europe. D. Reidel, Dordrecht 1973.

Mathematical Models of Language. Soviet Papers in Formal Linguistics I—III. Athenäum, Frankfurt 1973.

Trends in Soviet Theoretical Linguistics. D. Reidel, Dordrecht 1973.

Machine Translation and Applied Linguistics. Soviet Papers in Formal Linguistics I—III. Athenäum, Frankfurt 1974.

( - David Perlmutter): Syntax und generative Grammatik I—III. Athenaion, Frankfurt 1974.

Morphologie und generative Grammatik. Athenaion, Frankfurt 1975.

Phonologie und generative Grammatik I—III. Athenaion, Frankfurt 1975.

( - John Searle - Manfred Bierwisch): Speech Act Theory and Pragmatics. D. Reidel, Dordrecht 1980.

Hungarian and General Linguistics. John Benjamins, Amsterdam 1981.

Questions and Answers. D. Reidel, Dordrecht 1983.

Strukturális Magyar Nyelvtan. 1.Mondattan. (Structural Grammar of Hungarian. Vol.I. Syntax.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

Strukturális Magyar Nyelvtan. 2.Fonológia. (Structural Grammar of Hungarian. Vol.II. Phonology.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

(É.Kiss Katalinnal): The Syntactic Structure of Hungarian. Syntax and Semantics Vol.27. Academic Press, New York, 1994.

Strukturális magyar nyelvtan. 3. Alaktan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.

A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

Strukurális magyar nyelvtan. 4. A szótár szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

(co-editors Maria Ladányi and Peter Siptár) Current Issues in Morphological Theory. (ir)regularity, analogy and frequency. John Benjamins, Amsterdam, 2012.

(co-editor Chungmin Lee and Manfred Krifka) Contrastiveness in Information Structure, Alternatives and Scalar Implicatures, Brill, Leiden, 2014.

 

Módosítva: 2014.02.20.

 vissza