english

A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája 

 

 

Kutatási téma

 

Kutatásunk ahhoz az aktuális nemzetközi tudományos diskurzushoz kíván kapcsolódni, amely a kérdő mondatok, illetve a kérdő beszédaktusokat megvalósító más mondattípusok formális szemantikai megközelítése és interpretációjának leírása körül zajlik. A magyar nyelvben előforduló kérdő konstrukciók rendszerező leírásával a nyelvek közötti összehasonlítást és általános nyelvészeti tanulságok megfogalmazását tűzzük ki célul. Munkánknak négy fő célja van:

i) Nagy mennyiségű szinkrón adatot kívánunk összegyűjteni hétköznapi dialógusokból, és az összegyűjtött adatokat a kurrens formális elméletek fogalmai szerint kívánjuk rendszerezni.

ii) Elfogadhatósági kísérletek segítségével tesztelni fogjuk a formai típusok, az intonáció és a pragmatikai jelölők használatára vonatkozó általánosításainkat.

iii) Eredményeinket integrálni kívánjuk a dialógusok formális modelljeibe.

iv) Más nyelvek a magyarban vizsgált jelenségekhez hasonló adatainak vizsgálatával a magyar adatok elemzését összhangba kívánjuk hozni tipológiai és általános nyelvelméleti megállapításokkal.