Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Kálmán László > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

 

Tanulmányok, tudományos fokozatok

 

1976

Érettségi, ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskolája (francia-orosz tagozat)

1981

Diploma, ELTE BTK (Spanyol nyelv és irodalom, Általános és alkalmazott nyelvészet. Szakdolgozati témavezető: Antal László)

1983

Bölcsészdoktor, ELTE BTK (vezető tanár: Antal László)

1990

A nyelvtudomány kandidátusa (vezető tanár: Kiefer Ferenc)

 

 Képesítést nem nyújtó végzettségek:

 
1985 Salzburgi Nyári Egyetem (fonológia), Ausztria
1987 Linguistic Institute of the LSA, Stanford, Kalifornia

 

Munkahelyek, beosztások:

 
1981-83 Szerkesztő, Filmtudományi Intézet, Budapest
1984-87 Tudományos továbbképzési ösztöndíjas (MTA Nyelvtudományi Intézete)
1986-87 Boursier de la Confédération (kutatói ösztöndíjas), Institut Dalle Molle pour les études sémantiques et cognitives (I.S.S.C.O.), Genf, Svájc
1987-91 Tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete
1991-92 Universitair docent (docens), Alfa-informatica (Számítógépes nyelvészet tanszék), Amszterdami Egyetem, Hollandia

1991-2000

Tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete

1994- Egyetemi docens, ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakcsoport
2000-2002 Tudományos főmunkatárs, Mindmaker Ltd., Budapest
2002- Tudományos fômunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete
2003-2004 Tudományos főmunkatárs, Applied Logic Laboratory, Budapest
2003-2004 Nemzeti Digitális Archívum szemantikai (tartalmi) munkacsoportjának tagja
2003- Vezető tanár, 2005-től a Kollégiumi Tanács tajga, Erasmus Kollégium
2016- Milestone Intézet Nyelvtudományi szakirányának alapító tagja és tanára

Nyelvtudás, számítógépes ismeretek:

 
  magyar (anyanyelv), angol, francia, spanyol (felsô fokon), holland, német, orosz (középfokon)
  Unix, Lisp, TeX (szakértôi szinten), C, C++, Python, HTML, DOS (munkaképes szinten)

 

Díjak, kitüntetések:

 
1997-2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2014 Szépe György publikációs díj
2016 Szépe györgy emlékérem

 

 

Pályázatok, kutatási témák:

 
1986-87 Konnekcionista hálózatok, I.S.S.C.O., Genf. Svájc
1986-91 Grammatikaelmélet és magyar mondattan, MTA Nyelvtudományi Intézete
1987-89 Problémareprezentáció és problémamegoldás, SZÁMALK (Applied Logic Lab), Budapest

1988-93

Magyar fonológia, MTA Nyelvtudományi Intézete

1988-92 BUG (Budapest Unification Grammar) nyelvtaníró rendszer, MTA Nyelvtudományi Intézete
1988-94 Magyar Fonológiai Projektum (vez: Kiefer Ferenc) MTA Nyelvtudományi Intézet
1991-92 Diskurzusszerkezet, Számítógépes nyelvészet tanszék, LRE-61-062, Amszterdami Egyetem, Hollandia
1995-96 Hungarian-Dutch Workshop on Child Language, NIAS, KNAW, Wassenar
1995-98 A lexikon elmélete és alkalmazása a szótárkészítésben OTKA T018001 (vez: Bánréti Zoltán/Komlósy András, MTA Nyelvtudományi Intézet)
1996-99 Az Elméleti Nyelvészet Szak kurrikulumának kibővitése számítógépes modellek oktatásával Soros pályázat, vezető Bánréti Zoltánnal közösen, ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
1997-2000 GIN (Generalized Inheritance Networks), MTA Nyelvtudományi Intézete és ELTE BTK Elméleti nyelvészet szakcsoport
1997-98 Számítógépes nyelvészeti kutatások MKM 324 vezetője,  MTA Nyelvtudományi Intézet
1997-98 Új képzési alprogramok és oktatási formák az Elméleti Nyelvészet szakon MKM PFP 0040/1997 (vez: Bánréti Zoltán) ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
1997-98 Tehetséggondozás hallgatói kutatóműhelyek kialakításával az Elméleti Nyelvészet szakon MKM PFP 5025 (vez: Bánréti Zoltán) ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
1998-2000 A computational model for processing lexical information, Research Support Scheme, OSI RSS320/1998 (vez: Bánréti Zoltán) ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
1999-2002 Egyetemközi nyelvészháló (238/60, 238/124, 238/157) (vez: Bánréti Zoltán) ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
2000-2002 Knowledge-based NLU for dialogue systems, Mindmaker Ltd., Budapest
2000-2004 SLIP/SLIM (Structured Lexicon in Phonology /Morphology) c. projektum, ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
2002-2003 Laboratory Phonology Curriculum Development Competition, Central European University (vez: Törkenczy Miklós) ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
2003- Beás leíró nyelvtan, MTA Nyelvtudományi Intézet
2003-2004 Szemantikai keresés a sürgősségi betegellátásban c. IKTA-projekt, Alkalmazott Logikai Laboratórium
2003 Algebrai szemantika tananyag kidolgozása, CEU CRC Course development pályázat
2004- Szövegértés– szövegalkotás integrált anyanyelvi tananyag elkészítése a nyelvi rész vezető fejlesztője, HEFOP keret, Sulinova Kht
2005-2008 A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése OTKA49327 (vez: Törkenczy Miklós) MTA Nyelvtudományi Intézet)
2009-2011 „Tankönyvek nyelvezetének vizsgálata” projekt (Educatio Kft.)
2005-2008 Nyelvbányász: Önszervező tanulási módszereken alapuló természetes nyelvi modellek és hasznosításuk irodai környezetben c. NKFP projektumban vezető résztvevő, MTA Nyelvtudományi Intézet, MOKK
2005-2008 A Magyar egyesített ontológia (lexikai szemantikai alapú számítógépes nyelvészeti rendszer) c. NKFP projektumban részvétel, MTA Nyelvtudományi Intézet, MOKK 
2013- Variáció a fonológiában OTKA 104897 (vez.: Szigetvári Péter), ELTE
2014-2017 Variáció a romani morfológiában (különös tekintettel a Magyarországon beszélt változatokra) OTKA K 111961 (a pályázat vezetője: Kálmán László) MTA
2015-2019 Jelentés, kommunikáció; szószerinti, figuratív: Kortárs nyelvfilozófiai kutatások OTKA K 116191 (a pályázat vezetője: Zvolenszky Zsófia) ELTE
2016-2017 Részvétel a Linguistic Data Consortium SIREN projektjében (a magyar nyelvről szóló rész megírása)
2017-2019 A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása OTKA K 125596 (a pályázat vezetője: Kálmán László) MTA

Oktatói tevékenység:

Neumann János Számítástudományi Társaság:
1988 Unifikációelmélet
1988 Diskurzusreprezentációs elméletek

Groningeni Nyári Egyetem:

1990 Bevezetés a diskurzusreprezentációs elméletekbe
BME Informatikai Kar:
1991 Számítógépes nyelvészet
Amszterdami Egyetem, Számítógépes Nyelvészet Tanszék:
1991/92 Diskurzusszemantika
1991/92 Számítógépes mondatelemzés
1991-93 Jelentés és kontextus
CLS2010 Zadar Summer School (meghívott előadó)

2010

aug. 23–szept. 3

Analogy in Theoretical and Computational Linguistics
ELTE Romanisztikai Doktori Iskola

2003/2004, 2006/2007

2009/2010

2015/2016

Szemantika
ELTE Angol Nyelvészet BA
2006/2007 Informatika
ELTE Anglisztika BA, Germanisztika BA, Keleti nyelvek és kultúrák BA, Ókori nyelvek és kultúrák BA, Romanisztika BA, Szabad bölcsészet Szlavisztika BA

2006-

Bevezetés a nyelvtudományba
Tudományfilozófia és Metodológia MA
2014 Theories of Meaning
MTA/ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport:
1989/90 Nem-lineáris fonológia
1990- Dinamikus szemantika
1990- Terepmunka (magyar, beás, siketek jelnyelve)
1990- Számítógépes ismeretek (Lisp, TeX, C)
1990- Programozás
1990- Logika
1993-1997 Diskurzus-szemantika
1993- Formális szemantika
1993- Konstrukciós nyelvtan
2000- Magyar leíró nyelvtan
2000- A nyelvészet területei
2000- Számítógépes nyelvészet
2000- Számítógépes lexikon-modellek
2004- A formális szemantika logikai alapjai
2004 Beás leíró nyelvtan
2006- Bevezetés a nyelvtudományba
2006- Informatika
2009- Analógia a nyelvelméletben és a számítógépes nyelvészetben
2011 Nyelvi nevelés
2012 Nyelvészeti alapfogalmak kritikája
2012 Magyar nyelvtani kutatószeminárium
2017 Az igenevek természete (Komlósy Andrással)
2018- Magyar konstrukciós nyelvtan
2019- Konstrukciós nyelvtan olvasószeminárium
Milestone Institute
2016- Linguistic Problem Solving (junior)
2016

Advanced Linguistics: Linguistic Data Sets (senior)

2017- Advanced Programming I.; Introduction to Linguistics
24. Bolyai Nyári Akadémia (Kolozsvár, júlus 11–31.)
2016 A modern pedagógus – megváltozott szerepek és készségek; a váltotatás módszerei
Budapest Környéki Törvényszék
2017 nyelvi szakmai továbbképzés bírók számára

Szakdolgozati témavezetés:

1995 Zsámboki András: Contrastiv Coordinations with Focused Clauses
1999 Varasdi Károly: Természetes nyelvi szerkezetek gépi elsajátítása
1999 Novák Attila: Inflectional paradigms in Hungarian: The conditioning of suffix- and stem-alternations

2000

Bíró Tamás: Írott szövegek statisztikai tulajdonságainak modellezése matematikai eszközökkel

2001 Oravecz Csaba: Machine Learning of Natural Language Structure (Feature Reduction for Ambiguity Resolution)
2001 Eszes Boldizsár: Az eseményszemantika néhány ontológiai kérdése
2006 Sári Márton (SZTE Elméleti nyelvészet szak)
2008 Baló András Márton: Lovári leíró nyelvtan. Alaktan. Ige
2008 Dyekiss Emil Gergely: Dinamikus szemantika kérdésekkel
2010 Takács Boglárka: Construction Grammar in Psycholinguistics
2017 Hetényi Eszter: Variáció az ige-bővítmény kapcsolatokban (MA)
2018 Lagos Cortes Mátyás Bence: A szófajok természete és a nyelvtani leírásban játszott szerepük (MA)

 

PhD témavezetés:

 
2002 Rebrus Péter: Morfofonológiai jelenségek (Magyar tő- és toldalékváltakozások CV-fonológiai keretben) (opponensek: Siptár Péter, Szigetvári Péter, summa cum laude)
2003 Gyuris Beáta: The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian (opponensek: Maleczki Márta, Christopher Pinon, summa cum laude)
2006 Varasdi Károly: A progresszívről és az imperfektívről (opponensek: Gendler Szabó Zoltán (Yale University), Maleczki Márta (SzTE), summa cum laude)
2009 Drienkó László: A linguistic agreement mapping-system model (opponensek: Bíró Tamás (ACLC, University of Amsterdam), Rebrus Péter (MTA-ELTE), cum laude). A disszertációból írt könyv megjelent a Lambert Academic Publishing kiadónál, 2012.
2012 Rung András: Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben (opponensek Kornai András (SZTAKI), Törkenczy Miklós (ELTE), summa cum laude
2017 Baló András Márton: Analogy in Lovari Morphology (opponensek: Törkenczy Miklós, DSc (ELTE), Zsigri Gyula, PhD (SZTE), summa cum laude)

 

Erasmus Kollégium témavezetés:

 
  Molnár Cecília Sarolta

 

Tudományszervezési tevékenység:

 
1989 Részvétel az ELTE Elméleti nyelvészet szak curriculumának kidolgozásában
1990 LL3 (3rd Symposium on Logic and Language) nemzetközi konferencia szervezése, beérkezett cikkek bírálata (Pólos Lászlóval)
1994 Részvétel az ELTE Elméleti nyelvészeti doktori program curriculumának kidolgozásában
1994 LL5 (5th Symposium on Logic and Language) nemzetközi konferencia szervezése, beérkezett cikkek bírálata
1998 LL6 (6th Symposium on Logic and Language) nemzetközi konferencia szervezése, beérkezett cikkek bírálata
2002-2008 SuliNova: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. évfolyam, segédkönyvek (tanári útmutatók és tanulói munkafüzetek) szerkesztése, tanárok továbbképzése
2006 OCP3 nemzetközi konferencia szervezése, beérkezett cikkek bírálata (Bárkányi Zsuzsannával. Kiss Zoltánnal, Rebrus Péterrel, Tóth Mariannával és Törkenczy Miklóssal)
2006 LoLa9 (9th Symposium on Logic and Language) nemzetközi konferencia szervezése, beérkezett cikkek bírálata (Gyuris Beátával, Christopher Pinonnal és Varasdi Károllyal)
2006-

Részvétel a Logika és Tudományfilozófia MA szakalapításban

2007 Mókuskonferencia (Balatonszemes, szeptember) (Törkenczy Miklóssal és Rebrus Péterrel közösen)
2008

SPE Beach House, Szálka, augusztus 22–24. (Törkenczy Miklóssal és Rebrus Péterrel közösen)

2008 "Semmi nincs úgy". Az Erasmus Kollégium Nyelv - nyelvfilozófia - nyelvi ismeretterjesztés és Kortárs morálfilozófia kutatócsoportjának konferenciája szervezésében részvétel
2016

Részvétel az OCP 13. konferencia szervezésében

 

Egyéb:

 
1990- Részvétel a tanszéki szerver működtetésében, karbantartásában (Korábban Jeff Goldberggel, és Kubovics Andrással, 1995-től Oravecz Csabával)
2003- Az Erasmus Kollégium „Nyelvészet, nyelvfilozófia, nyelvi ismeretterjesztés” kutatócsoportjának vezetése
2004- Részvétel a NYELVÉSZ internetes fórum működtetésében, karbantartásában (Szigetvári Péterrel)
2009

- Továbbképzések, mentorképzés az Educatio Kft. szervezésében

2009

Számos rádióműsor, előadások (Radnóti Miklós Gimnázium, Politechnikum, Szegedi Egyetem Társadalomtudományi Szakkollégiuma stb.) cikkek a Magyar Nemzet, ÉS, Népszabadság, Népszava c. orgánumokban, cikk és rendszeres rovat a nyest.hu (Nyelv és tudomány) c. internetes folyóiratban, állandó aktív ismeretterjesztés a nyelvész internetes fórumban.

2010- folyamatos tudományos ismeretterjesztő munka, a http://www.nyest.hu  oldalon „A nyelvész válaszol” rovatban
2011-

Részvétel az Educatio Kht. „A tankönyvek nyelvezetének vizsgálata” projektjében.

2011 Részvétel a Mindentudás Egyeteme nyelvtechnológiáról szóló programjában. 
2011 Részvétel kerekasztal beszélgetésen: Megszüntessük-e a filmszinkront? Kincse Szabolcs, Réz András, Kálmán László, Góz Tamás Nyelvparádé
2011 A magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a nyest.hu és az MTA NYTI közös szervezésében poszteres bemutatót tartottunk a semleges magánhangzókra vonatkozó kutatásainkról
2011

Beszélgetés a közönséggel a Volt fesztiválon

2013 Milestone Institute: „Oxbridge-i mintainterjú” három nyelvszakos diákkal.
2013 SZTE JGYPK, Alkalmazott Nyelvészeti Munkásnapok, zsüritag
2013- Részvétel az Erasmus-kollégium munkájában
2013-

Részvétel a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia magyar csapatának válogatásában, felkészítésében (2015-ben kisérőként részvétel a diákolimpián)

2013-2014

Kéthetente egy nyelvészeti ismeretterjesztő műsor társszerkesztése és társműsorvezetése (Klubrádió, „Egyébként” Neuman Gáborral)

2014- Állandó szakértőként és műsorvezetőként részvétel a Klubrádió Szószátyár c. nyelvi műsorában Nádasdy Ádámmal
2015 Részvétel az Erasmus-kollégium munkájában (felvételiztetés)
2015 Közreműködés a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia magyar csapatának összeállításában, felkészítésükben, kisérőként részvétel a diákolimpián
2016

Zsűrizés a 19. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, a „Nyelvtudományok” szekcióban (Kolozsvár, május 19–22.)

2016 Zsűrizés a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány „LoveSpeech” versenyén
2016 Prototípus-modellek kidolgozása az Ergomania céggel együttműködve, a nyelvészeti prototípus-modellek felhasználásával
2017

Bírálatok szakfolyóiratok számára (Linguistic Variation, Language and Cognition)

2017

A DOSZ „Közös Hang” konferenciájára érkezett absztraktok bírálata

2017

Amnesty International, „Összpont” disputa-verseny zsürizése (február 24)

2017

OTDK-bírálatok készítése, szakmai zsüriben való részvétel

2017

Három nyelvészeti szakvélemény polgári peres ügyekben

2017

Kornai András Szemantika c. könyvének fordítása (három fejezet)

2017- Önálló rovat a Qubit c. tudományos-technikai folyóiratban ( http://qubit.hu )
2018 Amnesty International, „Összpont” disputa-verseny zsürizése
2018

Három nyelvészeti szakvélemény polgári peres ügyekben

2020

Stanford University: Konzultáció, Demszky Dóra, Hungarian Verb Project (Beth Levinnel és Dan Jurafskyval)

2020 Meghívott előadóként részvétel a Könyvünnepen a Lauder Javne iskolában
2020

Egy órás interjú a Qubit podcast első epizódjában nyelvészetről, nyelvtudományi ismeretterjesztésről, a nyelv és számítógép kapcsolatáról, az oktatás és a kutatás kapcsolatáról Magyarországon.

2020 Nádasdy Ádámmal közösen Bárdos Deák Ágnes és Para-Kovács Imre vendége volt az Esernyősben, az Óbudai Anziksz folyóirat együttműködésével 2020. október 1-én.
2020-2021 Bíró által hivatalosan felkért nyelvészeti szakértő a Gyárfás-perben (többszáz órányi beszélgetés átírt szövegének nyelvészeti elemzése, szakértői vélemény készítése, tárgyaláson való részvétel)

 

Előadások (2010-):

Kálmán László: A nyelvi és a mentális reprezentáció természete. (17. MAKOG). Budapest, 2009. május 7−9.

Kálmán László: „Egy asszociatív memóriamodell és nyelvészeti következményei”.

Kálmán László: „Analogy in Semantics” Logika, nyelv, matematika. Filozófiai konferencia Ruzsa Imre emlékére. Budapest, 2009. szeptember 17–19. (Meghívott előadó.) .

Kálmán László: Kerekasztal-beszélgetések a Magyar Nyelv Éve alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Kálmán László: „Tudományos fantasztikum-e a mentális nyelvmodell?” VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, 2009. december 3–4. (Meghívott előadó.)

Kálmán László: „An analogy machine”. 10th Szklarska Poreba Workshop on the Roots of Pragmasemantics. Szklarska Poreba, 2009. március.

Kálmán László: Előadás a Magyar Tudomány Ünnepén az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2009. november 19.

Kálmán László: „Az analógiás nyelvelmélet és számítógépes modellezésének első lépései”. MTA NYTI., 2009. április 7.

Kálmán László: Előadás Orsós Annával az MTA Nyelvtudományi Intézetében a Beás nyelvtan c. könyvünkről. 2009.

Kálmán László, Rebrus Péter, Törkenczy Miklós: Lehet-e az analógiás nyelvelmélet szinkrón? A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei,. Kolozsvár 2010.

Kálmán László, Rebrus Péter, Törkenczy Miklós: Possible and impossible variation (Lehetséges és lehetetlen váltakozások) 14. International Morphology Meeting. Budapest 2010.

Kálmán László, Rebrus Péter, Törkenczy Miklós: Lehet-e az analógiás nyelvelmélet szinkrón? Nyelvelmélet és Diakrónia konferencia. Piliscsaba 2010.

Kálmán László: Analógiás grammatikaelmélet. 20 éves az Elméleti nyelvészet szak. Budapest 2010.

Kálmán László: Kerekasztal-beszélgetés. Mire való a nyelvtanóra? Budapest 2010.

Kálmán László: Folytonosság, megszakítottság. - beszélgetés Vajda Mihállyal és Kőháti Zsolttal. „Harmadik harmad” Uránia Nemzeti Filmszínház, 2010. április 1.

Kálmán László: A kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás programcsomag 5-12. évfolyam. Újbudai Pedagógiai Napok, Budapest, 2010. március.

Kálmán László: Miről árulkodnak a színek elnevezései? A színek tudományos spektruma. Budapest 2010.

Kálmán László, Rung András: Klaszterek helyett prototípusok. MSZNY Szeged 2010.

Kálmán László, Rebrus Péter: Analógia a nyelvészetben. MAKOG 2010. Budapest 2010.

Kálmán László: A kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás programcsomag 5-12. évfolyam. Újbudai Pedagógiai Napok. Budapest 2010.

Kálmán L., Rebrus P., Szigetvári P., Törkenczy M.: Harmony that cannot be represented. 4th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFoniJA).  Budapest 2011.

Kálmán L., Rebrus P., Szigetvári P., Törkenczy M.: Harmony that cannot be represented. 10th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH10). Lund (SE) 2011.

Kálmán L., Rebrus P., Szigetvári P., Törkenczy M.: Hungarian vowel harmony: some weird details. 8th Government Phonology Round Table (GPRT8). Bécs (AT) 2011.

Kálmán László: Változások a nyelvi nevelésben [Changes in linguistic education]. MANYE 22: Társadalmi változások — nyelvi változások [Hungarian Association of Applied Linguistics, 22nd Congress:  Social Changes and Linguistic Changes] Szeged. 2012.

Kálmán László: Kell-e nekünk metafora? [Do we need the term 'metaphor'?] A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III.: Analógia és modern nyelvleírás [New Results in the Studies of Language: Analogical and Modern Descriptions] Kolozsvár 2012.

Kálmán L., Rebrus P., Törkenczy M.: Heterogén analógiás hatások [Heterogeneous analogical forces]. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III.: Analógia és modern nyelvleírás [New Results in the Studies of Language: Analogical and Modern Descriptions] Kolozsvár 2012.

Kálmán, László: Abstractness meets explanation. MTA NYTI, 2012. december 20.

Kálmán László: Van-e lényeg a felszín alatt? Szabad Egyetem. Szeged 2013.

Kálmán László: Paradigma(vissza)váltás a nyelvészetben. Értékmegőrző Szabadegyetem. Budapest 2013.

Kálmán László: Vajon metafora-e a futómacska? Metafora-workshop. Budapest 2013. 

Kálmán László: ``Az elvontság nem boldogít!'' Előadás, MTA NYTI, 2013. január 15.

Kálmán László: Nyelvi nevelés és nyelvszemlélet. Anyanyelv – olvasás – irodalom. Budapest 2013. 

Kálmán László: Konzervatív: Szó, vagy fogalom? A konzervativizmus jövője. Budapest 2013.

Kálmán László és Prószéky Gábor: „Segít-e a nyelvtechnológia?” Nyelvek Európai Napja, Országos Idegennyelvű Könyvtár. 2013. szeptember 23.

Kálmán L., Forró O.: „Lökött” korlátok nyomában – Rejtélyes mássalhang-zó–magánhang-zó interakciók a magyar elölségi harmóniában. Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba 2013.

Kálmán László: Mi a szabályos, és mi a szabálytalan? : Előadás  az MTA Debreceni Területi Bizottságában, Debrecen 2013.

Kálmán László: A minden különleges viselkedése [The exceptional behaviour of minden 'all'] Első Variáció Műhelynap, Budapest 2014.

Kálmán László: Argumentumszerkezet: Lexikai szabályok, vagy konstrukciók? [Argument structure: Lexical rules or constructions?] NYTI. Budapest 2014. (videó, vetítmény, képek)

Kálmán L., Forró O.: "Lökött” korlátok nyomában [In search of crazy constraints] NYTI. Budapest 2014.

Kálmán László: Making sense of sense. NYTI. Budapest 2014.

Kálmán László: Nyelvtan és nyelvi nevelés [Grammar and linguistic education]. Mostohagyerek a magyartanításban?  A nyelvtanóráról. Budapest 2014.

Kálmán László: Some analogical phenomena in Hungarian syntax NYTI. Budapest 2015.

Kálmán László: Szabályok vagy szabályszerűségek? Előadás a 3. „Találkozások az anyanyelvi nevelésben” konferencián (Pécs, 2016. június 27–28.)

Kálmán László: Családi hasonlóságok, ahol nem is számítanánk rájuk. Előadás a 19. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián, a „Nyelvtudományok” szekcióban (Kolozsvár, 2016. május 19–22.)

Kálmán László: Hogyan terelik az összetételek az asszociációkat? Előadás az 5. „A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei” konferencián (Kolozsvár, 2016. április 15.)

Kálmán László: „Van-e lényeg a felszín alatt?”, Pragmatika-kerekasztal MTA NYTI, 2017. május 12.

Kálmán László: A nyelvi mintázatok fraktális jellege.  MAKOG (plenáris előadás), MTA, 2017. szeptember 2.

Kálmán László: „A leegyszerűsítő nyelvszemlélet esete a diszkrimináló beszéddel”.  „A pejoratív kifejezések szemantikája és pragmatikája” workshop,Tettek Műhely (Budapest Workshop for Language in Action), ELTE–BME, december 7. (2018)

Kálmán László: „Új-lockeánus szemantika”. Eötvös Loránd Kollégium Nyelvészeti Műhelye, Szeged, február 26. (2018)

Kálmán László: „Neo-Lockean Semantics”.  MTA NYTI („MASZAT”), április 26. (2018)

Kálmán László: „A szófajok automatikus felfedezésének nehézségei”.  MTA NYTI, május 8. (2018)

Kálmán László: "A vonzatosság alternatív felfogása". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2018. július 5. (2018)

Kálmán László: „Szövegértési és szövegalkotási képességek”.  Mensa HungarIQa, Balatonföldvár, augusztus 24. (2018)

Kálmán László: „Fordítás vagy ferdítés?” (Nádasdy Ádámmal).  Műfordítók Egyesülete, Budapest, szeptember 14. (2018)

Kálmán László: „Paradigm Shift in Linguistics”.  Szabad Egyetem, november 26. (2018)

Kálmán László: „A magyar nyelvről – Szövegértési és szövegalkotási képességeink”.  Magyar Mérnökök és Építészek Svájci Egyesülete, Zürich, július 24. (2018)

Kálmán László: „A leegyszerűsítő nyelvszemlélet esete a diszkrimináló beszéddel”.  „A pejoratív kifejezések szemantikája és pragmatikája” workshop,Tettek Műhely (Budapest Workshop for Language in Action), ELTE–BME, december 7. (2018)

Kálmán László: "Magabiztos tankönyvek, bizonytalan kutatók" A magyar nyelvtan oktatásának problémái a Kárpát-medencében a 21. században (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Kétnyelvűségi Oktatási Kutatócsoport, MTA Domus „Collegium Hungaricum). 2019. február

Kálmán László: "Széltében és hosszában gondolkodás". Vírusklub. Budapest, 2019. március

Kálmán László: "A Tulipán-terv: A formai analógiák részleges kezelése". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2019. május

Kálmán László: Könyvünnep a Lauder Javne iskolában (2020. november 19., meghívott előadó)

Kálmán László és Lagos Mátyás: „A "hogy" elhagyhatóságának egy érdekes esete”. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. / 2020. november 19–20., Budapest / ELTE DiAGram

Kálmán László: „Kutatásalapú anyanyelvi nevelés”. PeLiKon 2 oktatásnyelvészeti konferencia / 2020. november 6–7., Eger / PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport

Kálmán László: „Szabályok, vagy szabályszerűségek?” Tudományok Fővárosa / 2020. október 17, Budapest / ELKH /(technikai okokból elmaradt)

Kálmán László: Defectivity in syntax and the Hungarian zero copula. 15th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH15), University of Pécs, Pécs, Hungary, 25–26 August 2021.

 

fejlesztés alatt

 

 

 vissza