Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Kísérleti és Analógiás FonológiaAlaktan Kutatócsoport (KAFA)

 

 

 

Kísérleti és Analógiás FonológiaAlaktan Kutatócsoport (KAFA)

 

 

 

A Kísérleti és Analógiás Fonológia--Alaktan Kutatócsoport (KAFA) előadássorozatot szervez külső és belső előadók részvételével. Időpont: minden hónap második csütörtökén, du. 5 óra. Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, 208. szoba.  

Következő előadás  

 

A kutatócsoport az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályának keretei között működik, és a fonetika, fonológia és morfológia kérdéseivel foglalkozik. Célja az elméleti és az empirikus kutatások közötti átjárhatóság megteremtése. Az elméleti kutatások az analógia, a hasonlóság és a variabilitás vizsgálatára épülnek, az empirikus vizsgálatok pedig a laboratóriumi fonológia keretei között folynak.  

Analógiás fonológia és alaktan

Felfogásunk szerint a nyelvi jelenségekben tapasztalható variáció, gradualitási és gyakorisági jelenségek a nyelv lényegéhez tartoznak. Célunk olyan fonológia és alaktan kidolgozása, amely két előfeltételezésen alapul: (1) a nyelvi mintázatokat a nyelvi egységekre közvetlenül vonatkozó felszín-alapú általánosítások révén lehetséges megragadni, és (2) a nyelvtannak alkalmasnak kell lennie a nyelv fokozatos (nem-kategorikus) és gyakorisági jelenségeinek kezelésére.

Laboratóriumi fonológia

Ez az elmúlt évtizedekben kialakult kísérleti tudományág a beszéd és a nyelvi rendszer közötti határterület jelenségeire koncentrál. Azt vizsgálja, hogy a beszédhangok nagyfokú változatossága ellenére milyen invariáns, azaz állandónak tekinthető jellemzők segítik elő a hangok azonosítását, illetve hogy ezek a jegyek milyen egyéb, például szociális vagy pragmatikai információt hordoznak.  

A kutatásokról részletesen

 

Jelenlegi projektek

Variáció a fonológiában (OTKA K 104897, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen) A magyar prozódia laboratóriumi fonológiai vizsgálata (OTKA PD 101050) Az implicit nyelvi attitűd két nem normatív fonológiai folyamatban, a résztvevő beszédhangok koartikulációs jellemzőinek tükrében (Deme Andrea fiatal kutatói pályázata) A magyar VP empirikus vizsgálata: mondatszerkezet és prozódia kísérletes megközelítésben (Szalontai Ádám fiatal kutatói pályázata)  

Variáció a romani alaktanban (OTKA K-111961)

 

Résztvevő kutatók

Baló András Márton, tudományos segédmunkatárs

Bárkányi Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs

Deme Andrea, tudományos segédmunkatárs

Kálmán László, tudományos főmunkatárs

Mády Katalin, tudományos főmunkatárs

Rebrus Péter, tudományos főmunkatárs

Reichel, Uwe, tudományos munkatárs

Szalontai Ádám, tudományos segédmunkatárs

Törkenczy Miklós, tudományos tanácsadó

 

 

Tervezett eredmények 2014-re  

 

Személyekre lebontva  

Baló András Márton

Analógiás modellek tesztelése romani nyelvi anyagon. Empirikus, beszélt nyelvi romani adatok gyűjtése és vizsgálata.

Bárkányi Zsuzsanna

A zöngésség laboratóriumi fonológiai módszerekkel történő vizsgálata prozódiai határokon és mássalhangzó-csoportokban magyar, szlovák és spanyol nyelvi anyagon.  

Deme Andrea

A magas hangfekvésben énekelt magánhangzók akusztikájának sajátosságai és a percepció buktatói. A nyelvi attitűd szerepe nem normatív fonológiai folyamatokban.  

Kálmán László

Korpusz-alapú statisztikai vizsgálatok végzése a magyar morfofonológia témakörében. Számítógépes szimulációk végzése az elméleti modellek kiértékelése céljából.  

Mády Katalin

Szociofonetikai jelenségek, hangváltozási folyamatok, mint pl. a magyar hosszú magánhangzók rövidülésének lehetséges kiváltó okai és a terjedés iránya. A magyar prozódia kísérletes vizsgálata és leírása laboratóriumi fonológiai keretekben. Párhuzamos kísérletek szlovák nyelvre.  

Rebrus Péter

Elméleti fonológiai és alaktani kutatások. A kísérletek eredményeinek kiértékelése, modellek összehasonlítása. Magyar alaktani és fonológiai adatok gyűjtése korpuszból és ezek összefoglaló elemzése.  

Szalontai Ádám

Az igei szerkezetek szintaktikai és prozódiai jellemzőinek kísérletes vizsgálata. Az intonáció szerepe a mondattípusok megkülönböztetésében.  

Törkenczy Miklós

Elméleti fonológiai és alaktani kutatások. A kísérletek eredményeinek kiértékelése, modellek összehasonlítása. Magyar alaktani és fonológiai adatok gyűjtése korpuszból és ezek összefoglaló elemzése.  

 

A kutatócsoport tagjainak a témával kapcsolatban már publikált fontosabb műveit lásd a Hivatkozások között.  

 

 

Magyar Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport (MAFA) (2013-2014)

 

Módosítva: 2015.03.16.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány