Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Bartos Huba > Publikációk listája

 

 

 

 

Bartos Huba publikációinak listája

 

 

 

 

 

1. Szerkesztett tanulmánykötetek

1.      Papers on the Mental Lexicon. (MTA NyTI, Budapest, 2000)  pp. vii + 274

2.      [vendégszerkesztőként] The Linguistic Review 25/3-4 (special double issue: Chinese syntax and semantics), 2008. pp. vi. + 518.

3.      Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII: Új irányok és eredmények a mondattani kutatásokban (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011)  pp. 439

 

2. Szótár

            [Hamar Imrével] Kínai-magyar szótár (Balassi Kiadó, Bp., 1998)  pp. 888

 

3. Cikkek, tanulmányok

1.         ‘New? Old? Newly Old? – The Usage of Recently Changed Street and Square Names in Budapest’, in: Studies in Applied Linguistics I.  (szerk. Hunyadi László, KLTE,           Debrecen, 1994) 17–32.

2.         ‘Licensing the BA-phrase in Chinese’, in: Papers in the Theory of Grammar: 236–261 (szerk. Bánréti Z., MTA NyTI, Budapest, 1994)

3.         ‘When OT Meets LLF: Multiple Wh-questions and Optimality Theory’, in: The Even Yearbook 1994: 1–19 (szerk. Varga L., ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 1994)

4.         ‘Objective Agreement Licensing in Hungarian’, in: Docsymp: Proceedings of  the Graduate Students’ 1st Linguistic Symposium / Working Papers in the Theory of Grammar 4/3: 1–19. (MTA NyTI, 1997)      

5.         ‘On “Subjective” and “Objective” Agreement in Hungarian’, Acta Linguistica Hungarica 44 (1997): 363–384.

6.         ‘The Nature of Object Agreement in Hungarian’, in: Proceedings of the 21st Annual Penn Linguistics Colloquium, pp. 19–34. (University of Pennsylvania, 1997)

7.         ‘Az alanyi és a tárgyas ragozásról’, in: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. (szerk. Büky L. és Maleczki M., JATE, Szeged, 2000), 153–170.

8.         ‘Object Agreement in Hungarian: A Case for Minimalism’, in: The Minimalist Parameter (Selected papers from the Ottawa Linguistics Forum, 21–23 March, 1997), 311–324. (szerk. G. M. Alexandrova & O. Arnaudova, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2001)

9.         ‘VP-Ellipsis and Verbal Inflection in Hungarian’, Acta Linguistica Hungarica 47 (2000): 3–23.

10.       ‘Az inflexiós jelenségek szintaktikai háttere’, in: Strukturális magyar nyelvtan 3. –  Morfológia (szerk. Kiefer F., Akadémiai Kiadó, Bp.; 2000), 653–762.

11.       ‘Affix Order in Hungarian and the Mirror Principle’, in: Approaches to Hungarian vol. 7. (szerk. Alberti G. és Kenesei I., JATE, Szeged; 2000), 53–70.

12.       ‘Fókuszazonosítás a világ nyelveiben’, in: Köszöntő Fodor István 80. születésnapjára (szerk. Hajdú Mihály, ELTE, Bp.; 2000), 16–19.

13.       ‘Mutatónévmási módosítók a magyar főnévi szerkezetekben: egyezés vagy osztozás?’ In: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből (szerk. Bakró-Nagy M., Bánréti Z., É. Kiss K., Osiris, Bp., 2001) 19–41.

14.       ‘Coordinate Ellipsis as Phonological Non-Insertion.’ In: Papers on the Mental Lexicon (szerk. Bartos H., MTA NyTI; 2000), 41–66.

15.       ‘Sound-Form Non-Insertion and the Direction of Ellipsis.’ Acta Linguistica Hungarica 48 (2001): 3–24.

16.       ‘Topics, quantifiers, subjects in Mandarin Chinese.’ In: Stafutti, S. (szerk), Papers from the XIII. EACS Conference CD-ROM, \\Authors\Bartos Huba\EACS-Bartos(NUOVO).htm  (Università degli Studi di Torino, 2002)

17.       ‘On-line morphology: The morphosyntax of Hungarian verbal inflection.’ In: Junghanns, U. & L. Szucsich (szerk.), Syntactic Structures and Morphological Information (Mouton de Gruyter, Berlin & New York, 2003) 25–56.

18.       ‘Root Infinitives’ In: Kenesei I. & Siptár P. (szerk.), Approaches to Hungarian vol. 8. (Akadémiai Kiadó, Bp., 2002), 13–38.

19.       ‘Verbal complexes and morphosyntactic merger.’ In: É. Kiss K. és H. van Riemsdijk (szerk.), Verb clusters – A study of Hungarian, German and Dutch, (John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia, 2004), 395–415.

20.       ‘Van-e alany a kínaiban?’ In: Hamar I. és Salát G. (szerk.), Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. (Balassi Kiadó, Budapest, 2003), 13–37.

21.       ‘Locating the Subjects in Mandarin Chinese.’ Acta Orientalia Hungarica 56 (2003): 149–172.

22.       ‘És mégis mozog?’ In: Kálmán L. et al. (szerk.), Emlékkötet Bánréti Zoltán és Komlósy András 60. születésnapjára (MTA NyTI, megj. alatt)

23.       ‘Conditions on conditional mood’ Acta Linguistica Hungarica 53 (2006): 227–248.

24.       ‘Mód és modalitás a magyar mondattanban’ Nyelvtudományi Közlemények 105 (2008): 80–103

25.       ‘The syntax of Hungarian -vA adverbial participles: A single affix with variable merge-in locations.’ In: É. Kiss K.(szerk.), Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces, (Mouton de Gruyter, Berlin & New York; 2009), 75–101.

26.       ‘Chinese linguistics in Central and Eastern Europe, and its contributions to modern linguistic theory.’ In: Hamar I. (szerk.), Cultural Relations between China and Eastern Europe. (megj. alatt).

27.       ‘Hungarian external causatives: Monoclausal but bi-eventive.’ In: Laczkó T. & C.O. Ringen (szerk.), Approaches to Hungarian vol.12. , (John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia, 2011), 1–38.

 

3. Lexikon-szócikkek

1.         ‘Kínai’, ‘japán’, ‘ainu’, ‘mon’, ‘khmer’, ‘mon-khmer’, ‘burmai’, ‘karen’, ‘palaung’,    ‘sino-tibeti’ – szócikkek A világ nyelvei c. kötetben (szerk. Fodor I., Akadémiai Kiadó, 1999)

2.         ‘kínai nyelv’, ‘kínai írás’, ‘sino-tibeti nyelvek’, ‘szótaghanglejtés’ – szócikkek a Magyar Nagylexikonban (2001–2003)

3.         [Viszket Anitával] ‘generatív nyelvészet’ – szócikk a Révai új lexikonában (Tarsoly Kiadó, Bp., 2002)

4.         [Viszket Anitával] ‘generatív grammatika’ – szócikk a Magyar Virtuális Enciklopédiában (MTA Filozófiai Intézete, http://www.enc.hu/ , 2004)

 

4. Recenziók

1.         Review of Lutz, U., G. Müller, A. v. Stechow (eds.), Wh-Scope Marking (John Benjamins, Amsterdam, 2000). Acta Linguistica Hungarica 50 (2003): 247–262.

2.         Review of Rice, K., Morpheme Order and Semantic Scope – Word Formation in the Athapaskan Verb (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2000). Lingua 115 (2005): 753–758.

3.         Review of Hole, Daniel P., Focus and Background Marking in Mandarin Chinese – System and Theory Behind cái, jiù, dōu and yĕ (RoutledgeCurzon, London & N.Y., 2004). Cahiers de Linguistique – Asie Orientale 33(2) [2004]: 283–295.

4.         Review of Huang, C.-T.J., Y.A. Li & Y. Li, The Syntax of Chinese (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2009). Lingua 121/2 (2011): 313–319.

 

5. Doktori disszertáció

Morfoszintaxis és interpretáció: A magyar inflexiós jelenségek szintaktikai háttere, doktori (Ph.D.) disszertáció (ELTE Elméleti Nyelvészet Doktori Program, 1999)  

 

 

 vissza