PÁLYÁZAT VENDÉGKUTATÓK SZÁMÁRA
AZ MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETBEN


Az MTA Nyelvtudományi Intézete, figyelemmel a Felsőoktatási törvény 24.§-ára, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói többek között tudományos kutatások végzése érdekében legfeljebb egyévi időtartamra oktatásmentes kutatási időszakban részesüljenek és azzal a szándékkal, hogy az akadémiai és felsőoktatási területek közötti kapcsolatot szorosabbra fűzze, a 2002/03-as tanévben 2002. szeptember 1-től 2003. június 30-ig terjedő időszakra 1 x 10 (vagy igénytől és pályázattól függően 2 x 5) havi időtartamra

vendégkutatói állásokat

hirdet meg a következő nagyobb, illetve (a zárójelben megadott) szűkebb területeken általában magyar nyelvi anyagon: fonetikai kutatások, nyelv- és grammatikaelmélet, neuro- és pszicholingvisztika (nyelvelsajátítás), szociolingvisztika (nyelvi változás), történeti nyelvészet (mondattan, szövegnyelvészet). A vendégkutatói szerződés ideje alatt az Intézet a pályázó egyetemi besorolásának megfelelő teljes bruttó fizetést (+ tb. járulékok) ad és a pályázó a munkahelyéről fizetés nélküli szabadságra megy, hogy oktatási kötelezettségeit anyaintézménye megfelelő helyettessel pótolni tudja. A kutatói időszak letelte után a vendégkutató visszatér eredeti munkahelyére.

A pályázat célja, hogy a nyelvtudománynak az Intézetben művelt területein kutatásokat végző egyetemi vagy főiskolai oktatók számára olyan, más kötelezettségektől mentes folyamatos munkakörülményeket biztosítson, amelyek között egy nagyobb terjedelmű munka (monográfia, MTA doktori értekezés) készülhet el. A vendégkutató kötelezettségei közé a következők tartoznak: részvétel hetenként egy intézeti kutatónap programjain (vidéki lakhellyel rendelkezőknek útiköltség térítésével), félévenként egy intézeti "nagyelőadás" megtartása kutatási témájából és természetesen a pályázat tárgyát képező mű megírása. Az Intézet a pályázat témájának megfelelő tudományos osztályán helyet és számítógép-hozzáférést és az intézeti könyvtár használatát biztosítja.

A pályázatot az alábbi mellékletekkel kérjük:
- Szakmai életrajz
- Publikációs jegyzék
- Részletes munkaterv (megjelölve a szűkebb tudományterületet és címszavakban a témát), illetve a készülő mű részletes szinopszisa (max. 5 oldal)

Beadási határidő: 2002. május 16. (postabélyegző kelte)
Cím: MTA Nyelvtudományi Intézet
        1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés/kiértesítés várható időpontja: 2002. június 14.