A konferencia

  A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének Többnyelvűségi Kutatóközpontja (http://www.nytud.hu), a Mercator hálózattal és az Európai Bizottsággal együttműködve nemzetközi konferenciát rendez „Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok Kelet-Közép-Európában” címmel 2011. március 25–26-án, Budapesten. A konferencia színhelye a Benczúr Hotel (http://www.hotelbenczur.hu).

  A globalizáció, a transznacionalizmus, az új kommunikációs technológiák korában, melyet egyrészt a növekvő mobilitás, a gazdasági bizonytalanság, az állampolgárok képzettségének, szocioökonómiai státuszának átalakulása, másrészt a nemzetközi és nemzeti jogalkotás gyors változása, a civil társadalom szerepének növekedése jellemez, a kisebb és kevésbé használt nyelvek funkcionális hanyatlása gyorsabb, mint valaha, miközben a többnyelvűség és a nyelvi sokféleség új formái és értelmezései jelennek meg. Az Európai Unió, az Európai Bizottság és az Európai Parlament ajánlásai és törekvései ellenére az egyes országok nyelvpolitkája, a nyelvi kérdések jogi szabályozása és gyakorlati megvalósítása jelentős eltéréseket mutat. Bár a közép- és kelet-európai államok csatlakozásával új távlatok nyíltak, a kibővült unió új problémákkal szembesülhet a nyelvi sokszínűség és másság védelmét, a „kisebbségi”, „regionális”, „bevándorló”, „közösségi”, „más” és „további” jelzőkkel illetett kisebb vagy kevésbé használt nyelvek fenntartását és gazdagítását illetően. A kommunista rezsim bukását követően az új tagállamok kormányai alapvető változásokat vittek véghez a politikai, gazdasági és oktatási rendszerben, a nyelvpolitika olyan alapvető kérdései, mint a kisebbségi oktatás vagy az idegen nyelvek tanítása és tanulása ellentmondásosak, s továbbra is éles viták tárgyát képezik.

  Elengedhetetlen a többnyelvűség fogalmának, elméleteinek és gyakorlatainak újragondolása, csakúgy, mint az európai nyelvi sokszínűség megközelítéseinek kritikai elemzése. A rendezvény egy új nemzetközi platform létrejöttét kívánja elősegíteni, ahol a kutatás, az oktatás, a politika képviselői az érintett társadalmi szereplőkkel közösen értékelhetik a kisebb vagy kevésbé használt beszélt nyelvek és a jelnyelvek védelmének folyamatát és jövőbeli szükségleteit, az anyanyelvek szerepét s az új többnyelvű kompetenciák helyi és regionális fejlődését. A magyar EU-elnökség égisze alatt megrendezendő konferencia fő témái szorosan kapcsolódnak a többnyelvűségi keretstratégia alapelveihez (cf. OM(2005) 596, SEC(2008) 2443, COM(2008) 566), valamint az EU 2020 célkitűzéseihez.

  A vitaindító plenáris előadások, a panelszekciók, műhelyek és kerekasztal-beszélgetések témakörei a multidiszciplinaritás és összehasonlíthatóság jegyében lefedik a nyelvi sokszínűséghez és többnyelvűséghez kapcsolódó legfontosabb nyelvi, oktatási, jogi, gazdasági, ideológiai és politikai kérdéseket:

  1) Többnyelvűség és nyelvi sokféleség: nyelvi ideológiák, diskurzusok és politikák Európában
  2) A kisebbségi/regionális nyelvek jogi szabályozása: a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája az elmélet és gyakorlat tükrében
  3) Két-/többnyelvű oktatás és Európa kis és kevésbé használt nyelvei: a jó gyakorlat példái
  4) Jelnyelvi tervezés és politikák: jelnyelvi közösségek, a nyelvi emberi jogok és az állampolgárság kérdése
  5) Többnyelvű közösségek: a kutatás lehetőségei
  6) Többnyelvű Európa: többnyelvűség a stabil és virágzó társadalmakért
  7) Cigány közösségek és nyelveik Európában
  8) Migráció és a többnyelvű gazdaság

  A kétnapos konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók, a polgárok, a civil szféra képviselői, valamint a politikusok nemzeti, regionális és uniós szinten is valódi párbeszédet folytassanak, hozzájárulva a régiós teljesítmények közös Európai Kutatási Térségbe történő integrálásához, valamint a jelenlegi európai, nemzeti és regionális szakpolitikák hatékony továbbgondolásához.

  Regisztráció

  A regisztráció lezárult.

  Felhívás

  Annak érdekében, hogy a többnyelvűség különböző területein működő szereplők közti eszmecserét elősegítsük, a konferencia szervezőbizottsága egyaránt szívesen fogadja a tudományos területen, a gyakorlati életben dolgozók, politikusok, a civil és üzleti szféra, valamint a média képviselőinek közreműködését. A pályázatokat két formában várjuk: előadás és poszter. Örömmel várunk a fő témákhoz kapcsolódó kiállításokat és termékbemutatókat is.

  Tanulmányok és poszterek

  A tanulmányokhoz és poszterekhez egyoldalas, 450 szavas absztraktot várunk email-ben. Az absztraktokat a programbizottság tagjai bírálják el anonim módon. Kérjük, jelentkezéséhez mellékelje az alábbi adatokat: teljes név és foglalkozás, munkahely, e-mail cím, az előadás címe, egyéni igények az előadással kapcsolatban. Kérjük, jelentkezésével egyidejűleg jelölje meg, hogy előadás, poszter vagy mindkettő formájában kíván-e szerepelni. A szóbeli előadások várható időtartama 20–20 perc. A poszterek két poszter szekció mellett egész nap megtekinthetők lesznek.   A beérkezés határideje 2011. február 20. Az absztraktokat az info [AT] multling.eu címre várjuk. Az absztrakt beérkezéséről a lehető legrövidebb időn belül, a pályázatok elfogadásáról pedig 2011. február 28-ig értesítjük a jelentkezőket.

  Kiállítások és termékbemutatók
  Amennyiben szeretne kiállítani vagy bemutatni egy új terméket vagy technológiát konferenciánkon, kérjük, további információért forduljon közvetlenül hozzánk az info [AT] multling.eu email-címen.

  Publikációs lehetőség
  Az elfogadott tanulmányok a konferenciát követően külön kötetben fognak megjelenni.

  Plenáris előadók

  Professor Sangeeta BAGGA-GUPTA, Vrebo University, Sweden

  Professor Guus EXTRA, Tilburg University, the Netherlands

  dr. Kinga GAL, European Parliament, Hungary

  Livia JAROKA, European Parliament, Hungary

  Professor Gabor PROSZEKY, Pazmany Peter Catholic University; MorphoLogic, Hungar y

  Mag. Dr. Phil. Barbara SCHRAMMEL, University of Graz, Austria

  Professor Teresa TINSLEY, National Centre for Languages, UK

  Prof. Michal VASECKA, Masaryk University, Czech Republic

  Professor Sue WRIGHT, University of Portsmouth, UK

  Meghívott előadók  :


  György ANDRÁSSY
  Kiküszöbölhetők-e bizonyos paradigma-rendellenességek a nemzetközi
  nyelvjogból? / Is it possible to eliminate certain paradigm anomalies
  from international language law?


  Mária BERÉNYI
  A Magyarországi Románok Kutatóintézetének szerepe a közösségi
  identitás megőrzésében / The role of the Research Institute of
  Hungarian Romanians in the maintenance of community identity


  Anna BORBÉLY
  Szociolingvisztikai összehasonlító kutatások magyarországi kisebbségi
  közösségekben: gyakorlatok és távlatok / Comparative sociolinguistic
  research in Hungarian minority communities: Practices and prospects


  Ewa CHYLINSKI
  Enhancing minority languages in Europe: European Charter for Regional
  or Minority Languages –  impact and challenges / A kisebbségi nyelvek
  erősítése Európában: a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
  Chartája – hatások és kihívások


  István CSERNICSKÓ
  The European Charter for Regional or Minority Languages and Ukraine /
  A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája és Ukrajna


  Jeroen DARQUENNES
  Multilingualism and linguistic diversity in the European Commission’s
  language policy discourse/ A többnyelvűség és a nyelvi sokszínűség az
  Európai Bizottság nyelvpolitikai diskurzusában


  Ewa DOMAGALA-ZYŚK
  Deaf and Multilingual. Teaching English as a foreign language to the
  D/deaf students in Europe / Siketek és többnyelvűek. Az angol mint
  idegen nyelv tanítása siket tanulóknak Európában

  Franz DOTTER
  Sign languages and their communities now and in the future /
  Jelnyelvek és közösségeik most és a jövőben


  Viktor ELSÍK
  The Romani language in Slovakia: an overview/A romani nyelv
  Szlovákiában: áttekintés


  Steven EMERY – Sarah BATTERBURY
  Realising social and language justice:  utilising policy in the case
  of Sign Language Peoples / A társadalmi és nyelvi igazságosság
  érvényesítése: A szakpolitikák hasznosítása jelnyelvhasználó
  népcsoportok esetében


  Maria ERB
  Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja: gyakorlatok
  és távlatok / Research and Teacher Training Centre of Hungarian
  Germans: practices and prospects


  Margit FEISCHMIDT
  Kulturális különbségek az iskolában – EDUMIGROM kutatás tapasztalatai
  alapján, különös tekintettel a közép-kelet-európai kutatási
  eredményekre / Cultural differences in school – The experiences of the
  EDUMIGROM research, with special attention to the research results of
  East-Central Europe


  Jelena FILIPOVIĆ
  Language education policies and the education of Roma in Serbia /
  Nyelvoktatás-politikák és cigány oktatás Szerbiában


  Gabrielle HOGAN-BRUN
  Dealing with language diversity in Europe: approaches from above and
  from below/ A nyelvi sokféleség kezelése Európában: alulról és
  felülről jövő megközelítések


  István HORVÁTH
  Toward a new linguistic order? Changes of language policies and
  linguistic ideologies in the CEE region /Egy új nyelvi rendszer felé?
  Ideológiai és nyelvpolitikai változások Kelet-Közép-Európában


  Tímea IGNÁCZ
  Cigány gerekek az iskolában: beás nyelvi tapasztalatok / Gypsy
  children in school: The case of Boyash language


  Gábor KARDOS
  Some lessons of implementation of the European Charter for Regional
  or Minority Languages / A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai
  Chartája alkalmazásának néhány tanulsága


  Krisztina KÁROLY
  Multilingualism and discourse practices: The problem of generic
  identity in translation / Többnyelvűség és diskurzus gyakorlatok: a
  műfaji identitás problémája a fordításban


  Vera KLOPČIČ
  European Charter for Regional or Minority Languages and protection of
  Roma language(s) in Europe/ A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek
  Európai Chartája és a cigány nyelv(ek) védelme Európában


  Edit H. KONTRA
  Foreign language classes for Deaf adults / Siket tanulók idegennyelv-oktatása


  dr. Ádám KÓSA
  Member of the European Parliament, Chair, Disability Intergroup

  Anna KOVÁCS
  20 éves a Magyarországi Szlovák Kutatóintézet / Two decades of the
  Hungarian Slovak Research Institute


  Szilvia LAKATOS
  A magyarországi romani nyelv oktatásának bemutatása / An overview of
  Romani education in Hungary


  Nguyen LAN ANH-János GORDON GYŐRI
  Language, acculturation, identity and ethno-cultural continuity among
  Vietnamese families in Hungary / Nyelv, akkulturáció és etnokulturális
  folytonosság a magyarországi vietnámi családok körében

  Orsolya NÁDOR
  Nyelvideológiák az egy-, két- és többnyelvűség hátterében / Language
  ideologies in the background of mono-, bi- and multilingualism


  Ulrike PAWLATA
  Romani Teaching in Europe – The Qualirom Project / Romanioktatás
  Európában – a Qualirom-projekt


  Meilutė RAMONIENĖ
  New Multilingualism in Lithuania / Új többnyelvűség Litvániában


  Nóra L. RITÓK
  Esély és identitás a mélyszegénységben élő roma gyerekek esetében /
  Opportunity and  identity of Roma children living in deep poverty


  Pilar RODRIGUEZ RAMOS
  GAUDEM – „A unique project”/ GAUDEM – Egy különleges projekt


  Trude SCHERMER
  Sign Language planning and politics in the Netherlands / Jelnyelvi
  tervezés és politika Hollandiában


  Patty SHORES
  Sign languages in Switzerland from the academic, civil and political
  perspectives / Jelnyelvek Svájcban a tudomány,a civil társadalom és a
  politika nézőpontjából


  Endre SÍK
  Language use and identity among national minorities along the Eastern
  border of the EU / Nyelvhasználat és identitás az EU keleti határán
  élő nemzeti kisebbségeknél


  Gizella SZABÓMIHÁLY
  The implementation of the ECRML in Slovakia / A Regionális vagy
  Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának alkalmazása Szlovákiában


  Ritva TAKKINEN
  Sign language legislation, sign language use and the education of the
  Deaf in Finland/ Jelnyelvi jogalkotás, jelnyelvhasználat és
  siketoktatás Finnországban

  Mihály TÓTH
  Nyelvi jogok érvényesítésének lehetőségei és korlátai Ukrajnában /
  Possibilities and limits of exercising language rights in Ukraine


  Ildikó VANČO KREMMER
  Az oktatás szükségessége és szerepe a kisebbségi nyelvek megőrzésében
  / Necessity and the role of education in preserving minority languages


  Dr. Tamás VÁRADI
  iTranslate4 Europe

  Arnfinn Muruvik VONEN
  Sign language communities and spoken language minority communities –
  a comparison with respect to language policy/ Jelnyelvi közösségek és
  hangzó nyelvi kisebbségi közösségek – Egy nyelvpolitikai összevetés


  Mark WHEATLEY – Ádám KÓSA
  Sign Language Legislation in Europe: A tool to achieve equal
  (linguistic) human rights / Jelnyelvi jogalkotás Európában: Az egyenlő
  (nyelvi) emberi jogok biztosításának záloga


  Invited experts:
  Pawel POSZYTEK,
  Péter MEDGYES
  Elin Haf Gruffydd JONES
  Slavomir ONDREJOVIČ
  István HORVÁTH
  Bernat JOAN I MARÍ
  Koloman BRENNER
  Erzsébet SZALAY SÁNDOR
  István BLAZSETIN
  Vangelio CARUHA
  Anna GYIVICSÁN
  Otto HEINEK
  Mihály HEPP
  János HIDAS
  Erzsébet HORNOKNÉ UHRIN
  István KRASZLÁN
  Anna KOVÁCS
  Szvetla KJOSZEVA,
  Pero LÁSZTITY
  Marianna LYAVINECZ
  Krisztina MENYHÁRT
  Emília NAGYNÉ MARTYIN
  Anton PAULIK
  Edit TAKÁCS
  Tünde TUSKA
  Gergely TAPOLCZAI
  Bori BALOGH
  Gábor DARÓCZI
  Melinda RÉZMŰVES
  Ludmilla NAGY
  Lajos KATHY-HORVÁTH
  László LAKATOS

  -----

  Feltöltés alatt

  Utazás és szállás

  A konferencia helyszíne:
  Hotel Benczúr http://www.hotelbenczur.hu

  Megközelíthetőség:
  ÚTVONALTERVEZŐ:
  http://www.utvonalterv.hu
  http://utvonal.bkv.hu

  Honnan Távolság (km) Idő (járművel)
  Bp. Nyugati pu. 3 15 (M3 majd M2 metró)
  Bp. Keleti pu. 2,6 10 (autóval) 15 (M2 majd M1 metró)
  Bp. Déli pu.                          6 25 (M2 majd M1 metró)
  Ferihegyi repülőtér 25 50 (autóval)
  Nemzetközi buszpályaudvar 3 15 (autóval) 30 (M3 majd M1-es metró
  Legközelebbi metróállomás
  (M1, Bajza utca)
  0,3 3 (gyalog)
  Városközpont 4 15 (M1 metró)

  TÉRKÉP


  Nagyobb térkép

  Cím:
  H-1068 Budapest, Benczúr utca 35.
  MAGYARORSZÁG
  Tel.: (361) 479-5662
  Projektor és laptop minden előadóteremben az előadó rendelkezésére fog állni. Wifi és internetes csatlakozású számítógépek is lesznek a helyszínen.

  Programbizottság

  Dr. habil Bartha Csilla
  (elnök; Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI és ELTE BTK)
  Dr. Borbély Anna
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI)
  Dr. Csernicskó István
  (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna)
  Prof. Slavomír Ondrejovič
  (Ľudovít Štúr Nyelvtudományi Intézet, SZTA, Szlovákia)
  Dr. Viktor Elšík
  (Károly Egyetem, Prága)
  Elin Haf Gruffydd Jones
  (Mercator Media Centre, Aberystwyth Egyetem, Wales)
  Prof. Dieter W. Halwachs
  (Grazi Egyetem, Centre for Language, Plurilingualism & Language teaching)
  Prof. Gabrielle Hogan-Brun
  (Bristoli Egyetem; Baseli Egyetem)
  Dr. Ádám Kósa
  (Európai Parlament és SINOSZ)
  Dr. Pia Lane
  (Osloi Egyetem)
  Dr. Cor van der Meer
  (Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, Fryske Akademy, Leeuwarden)
  Prof. Prószéky Gábor
  (PPKE ITK és MorpoLogic)


  Szervezőbizottság

  Dr. habil Bartha Csilla
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI, ELTE BTK)
  Dr. Hattyár Helga
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI, ELTE BTK)
  Dr. Hámori Ágnes
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI)
  Kovács Gabriella
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI)
  Balogh Alíz
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI)
  Dr. Nagy Noémi
  (Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI)
  Bíró Ágota (British Council, Magyarország)
  Jancsi Beáta
  (Európai Bizottság, Fordítási Főigazgatóság)
  Habán Zsuzsa
  (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége)
  Dr. Vizi Balázs
  (Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA)
  Dr. Nádor Orsolya
  (Károli Gáspár Református Egyetem)


  Támogató intézmények és partnerek

  Hírek, információk

  Információ a poszterekhez: a paraván mérete, amelyen a poszterek elhelyezhetők: 68 cm széles, 148 cm magas. Ezen a felületen a poszter bármilyen formátumú és elrendezésű lehet.

  Budapest
  http://www.budapestinfo.hu

  Időjárás
  http://koponyeg.hu

  A konferencia helyszíne:
  Hotel Benczúr http://www.hotelbenczur.hu

  Megközelíthetőség:
  ÚTVONALTERVEZŐ:
  http://www.utvonalterv.hu
  http://utvonal.bkv.hu

  Honnan Távolság (km) Idő (járművel)
  Bp. Nyugati pu. 3 15 (M3 majd M2 metró)
  Bp. Keleti pu. 2,6 10 (autóval) 15 (M2 majd M1 metró)
  Bp. Déli pu.                          6 25 (M2 majd M1 metró)
  Ferihegyi repülőtér 25 50 (autóval)
  Nemzetközi buszpályaudvar 3 15 (autóval) 30 (M3 majd M1-es metró
  Legközelebbi metróállomás
  (M1, Bajza utca)
  0,3 3 (gyalog)
  Városközpont 4 15 (M1 metró)

  TÉRKÉP


  Nagyobb térkép

  Cím:
  H-1068 Budapest, Benczúr utca 35.
  MAGYARORSZÁG
  Tel.: (361) 479-5662
  Projektor és laptop minden előadóteremben az előadó rendelkezésére fog állni. Wifi és internetes csatlakozású számítógépek is lesznek a helyszínen.

  Hasznos linkek

  Feltöltés alatt

  Kapcsolat

  info@multling.eu

  Cím:

  MTA Nyelvtudományi Intézet
  1068 Budapest, Benczúr u. 33.

  telefon: +36-1-321-4830