Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Kenesei István > Publikációk listája

 

 

Kenesei István válogatott publikációinak listája

 

 

A) Könyvek, könyvfejezetek, szerkesztés

 1. A nyelv és a nyelvek, Gondolat, Bp., 1984, 284pp (szerző és szerk.; 2., bővített kiadás: Gondolat, 1989, 309pp; 3., javított kiadás: Akadémiai, 1995; 296pp; 4., kiadás: Corvina, 2000, 234pp; 5., javított és bővített kiadás: Akadémiai Kiadó, Bp., 2004, 281pp.

 2. Hungarian: Descriptive Grammars Series, Routledge, London, 1998, 472pp  (pp. 1-190, 351-381, 454-467; társszerzők: Robert Vago [3. fejezet] és Fenyvesi Anna [2.1. fejezet]).

 3. Crossing Boundaries: Advances in the Theory of Central and Eastern European Languages, John Benjamins, Amsterdam, 1999, 301pp (szerk.).

 4. Igei vonzatszerkezetek a magyarban, Osiris, Budapest, 2000, 380pp (szerk., szerző)

 5. Perspectives on Semantics, Pragmatics and Discourse: A Festschrift for Ferenc Kiefer, John Benjamins, Amsterdam, 2001, 384pp (társszerkesztő: R.M. Harnish).

 6. Argument structure in Hungarian, Akadémiai Kiadó, Bp., 2001, 247pp (szerk., szerző).

 7. A nyelvtudomány a társtudományok tükrében. Magyar Tudomány 167/4, 2006, pp. 386-431 (vendégszerkesztő).

 8. A nyelv és a nyelvek (szerző és szerk.;. 6., javított, bővített kiadás), Akadémiai Kiadó, Bp., 2011, 425pp.
  Recenzió: Albert Sándor: "Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011." Magyar nyelv, CVII. évf. /3. szám [2011], 355-360. oldal.

 9. Hungarian: Descriptive Grammars Series, Routledge, London,  2010, 472pp, (2., paperback kiadás; társszerzők: Robert Vago [3. fejezet] és Fenyvesi Anna [2.1. fejezet]), ISBN 978-0-415-60009-5

   

  B) Sorozatszerkesztés  

 10. LingDok: Nyelvészeti doktoranduszok dolgozatai  JATEPress, Szeged, 2000, 177pp.

 11. Approaches to Hungarian John Benjamins. Amsterdam. (Korábban JATE és JATEPress, Szeged, majd Akadémiai Kiadó, Budapest)

 12. Comprehensive Grammar Resources Amsterdam University Press (társszerkesztő: Henk C. van Riemsdijk).

 13. Általános Nyelvészeti Tanulmányok [General Linguistics Studies], Akadémiai Kiadó, Budapest (főszerkesztő 2009-től).

   

  C) Cikkek, tanulmányok

 14. "Types and strategies in relative clause formation,"  Papers in English and American Studies 1. (1980), 71‑84. (Szeged)

 15. "Traces and truths of relative constructions," Acta Linguistica 31. (1981), 137‑146.

 16. "The reincarnation of raising," in F. Kiefer (ed.), Hungarian Linguistics, John Benjamins, Amsterdam, 1982, 269‑292.

 17. "Újabb nyelvfilozófiai kalandozások," Magyar Filozófiai Szemle 26. (1982), 708‑748 (társszerző: Kelemen János).

 18. "Stratégiák és típusok a vonatkozó mellékmondatok kialakításában," in: Telegdi Zsigmond és Szépe György (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XV. (1984), 117‑126.

 19. "Word order in Hungarian complex sentences," Linguistic Inquiry 15. (1984), 328‑342. (USA)

 20. "On what really figures in a non‑configurational language", Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 24. (1984), 28‑54. (Hollandia)

 21. "On the logic of word order in Hungarian," in W. Abraham and S. de Mey (eds.), Topic, Focus and Configurationality, J. Benjamins, Amsterdam, 1986, 143‑159.

 22. "On the role of the agreement morpheme in Hungarian," Acta LinguisticaHungarica 36. (1986), 109-120.

 23. "The interface between phonology and other components of grammar," Phonology 4. (1987), 243‑263 (társszerző: Irene Vogel).

 24. "Logikus-e a magyar szórend?" in: Telegdi Zsigmond és Kiefer Ferenc (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. (1989), 105-152. (1984)

 25. "Prosodic phonology in Hungarian," Acta Linguistica Hungarica 39. (1989), 149-193 (társszerző: Irene Vogel).

 26. "On pronominal binding in Hungarian," in: L.K. Marácz and P. Muysken (eds.), Configurationality: The typology of asymmetries, Foris, Dordrecht, 1989, 223-236.

 27. "Syntax and semantics in phonology," in: D. Zec & Sh. Inkelas (szerk.), The Phonology‑Syntax Connection, University of Chicago Press, Chicago, 1990, pp. 339-363 (társ­szerző: Irene Vogel).

 28. "On the syntactic options of focus," kézirat, University of Delaware, Newark, és JATE, Szeged (1993-97).

 29. "Complementation in Finno-Ugric," in: N. Vincent (szerk.) Complementation in the Languages of Europe, Kluwer, Dordrecht (megjelenésre elfogadva; a kötetet a szerkesztő nem állította össze) (1994).

 30. "Functional Categories in Complementation," in N. Vincent (szerk.), Complementation in the Languages of Europe, Kluwer. Dordrecht (megjelenésre elfogadva; a kötetet a szerkesztő nem állította össze; társszerző: Jon Ortiz de Urbina) (1994).

 31. "Subordinate clauses," in: F. Kiefer and K.É. Kiss (szerk.), The Syntactic Structure of Hungarian, Academic Press, San Diego, 1994, pp. 275-354.

 32. "Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat," Magyar Nyelv 91. (1995), 281-291.

 33. "On bracketing paradoxes in Hungarian," ALH 43. (1995/96), 153-173.

 34. "Adjuncts and arguments in VP-focus in Hungarian," ALH 45. (1998), 61-88.

 35. "A toldalékmorfémák meghatározásáról," Nyr. 122/1 (1998), 67-81.

 36. "A fókusz fonológiai szerkezete," in: Péter Mihály (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX. (1998), 79-119 (társszerző: Irene Vogel). (1995) -- kézirat

 37. "Argumentumszerkezet és VP-fókusz," in: Büky László és Maleczki Márta (szerk.), A magyar nyelv leírásának újabb módszerei III., JATEPress, Szeged, 1998, 223-242.

 38. "A szintagma alapú képzésekről," NyK 95. (1996-97), 101-118. (1994, megjelent: 1999-ben)

 39. "Szavak, szófajok, toldalékok," in: Kiefer Ferenc (szerk), Strukturális magyar nyelvtan 3: Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp., 2000, pp. 75-136.

 40. "Van-e segédige a magyarban? Esettanulmány a grammatikai kategória és vonzat fogalmáról," in: Kenesei (2000), 157-196.

 41. "Criteria for auxiliaries in Hungarian," in: Kenesei (2001), 73-106 .

 42. "Hányféle igazság van?" MNy 98/1 (2002), 39-49.

 43. "A filozófia a nyelvészetben, avagy hová tűnt a nyelvfilozófia?" in: Farkas Katalin és Orthmayr Imre (szerk.), Bölcselet és analízis, Eötvös Kiadó, Bp., 2003, 100-117.

 44. "Jogi szemantika: problémafelvetés és kutatási program," Világosság 44. (2003), 63-70.

 45. "Szavak, morfémák, toldalékok,"Magyar Nyelvőr 128, 441-445 (2004).

 46. "Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban," Magyar Nyelv 101/2 (2005), 178-196.

 47. "A nyelvelmélettől a nyelvművelésig: A nyelvtudomány egységéről és változatosságáról," 25 év anyanyelvünk szolgálatában, Akadémiai, Bp., 2004, 7-25. Magyar Nyelvőr 129,  (2005), 1-12.

 48. "Nonfinite clauses in derived nominals," in: Christopher Piñón and Péter Siptár (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 9, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005,  pp. 161-186. (2003).

 49. "Hungarian in focus" (review article),  Journal of Linguistics  41/2 (2005), pp. 409-435. (2003).

 50.  "Funkcionális kategóriák", in: Kiefer F. (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008, pp. 601-637.

 51.  "Why indefinite pronouns are different", in: Organizing grammar: Linguistic studies for Henk van Riemsdijk, ed. by Hans Broekhuis, Norbert Corver, Riny Huybregts, Ursula Kleinhenz and Jan Koster, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2005, 310-318.

 52. "A nyelvtudomány a társtudományok tükrében" (szerkesztői bevezető), Magyar Tudomány 167/4 (2006), 386-392.

 53. "Focus as identification," in: Valéria Molnár and Susanne Winkler (eds.), The architecture of focus, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2006, 137-168.

 54. "Szófajok," in: Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv, Akadémiai, Bp., 2006, 80-109.

 55. "Antal László igazgyöngyei és hamis ékszerei," in: Kálmán László (szerk.), KB 120 A titkos kötet Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, MTA Nyelvtudományi Intézet - Tinta Kiadó (2006), 337-352.

 56. "Semiwords and affixoids: The territory between word and affix," ALH 54. (2007), 263-293.

 57. "Hungarian as a pluricentric language," 5pp + 24 slides (2007)

 58. "Az ellipszis szabályai a szóösszetételekben," in: Bibok Károly és mások (szerk.), Emlékkönyv Pete Istvánnak, Szeged, 2008 (megj. alatt).

 59. "Quantifiers, negation, and focus on the left periphery in Hungarian", Lingua 119 (2009), 564-591 (2006) (http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2007.11.004.)

 60. "Chomsky's century" in: Zoltán Vajda (ed.), Within and without culture: Essays in honor of Bálint Rozsnyai, JATEPress, Szeged, 2009, 155-162. 

 61. "Negation in syntactic dialects in Hungarian" in: Johan Brandtler, David Håkansson, Stefan Huber and Eva Klingvall (eds.), Discourse & Grammar. A Festschrift in Honor of Valéria Molnár. 2012. Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University, pp. 373-386

 62. "Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban" In: É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (szerk.), Nyelvelmélet és dialektológia 2., PPKE, Piliscsaba (2012), pp. 110-121.

 63. A kreativitás, mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme ÁNyT 25., 2013, (szerk.: Pléh Csaba), pp.17-46.

 64. On a multifunctional derivational affix: Its use in relational adjectives or nominal modification, and phrasal affixation in Hungarian. Word Structure 7.2 (2014), 214-239, DOI: 10.3366/word.2014.0066

 65. Új utakon a magyar nyelvtörténeti kutatások. Nyelvtudományi Közlemények 110, 2014

 66. The Role of Creativity in the Cognitive Turn in Linguistics. International Review of Pragmatics Volume 5, Issue 2, 2013, pp. 271– 292.

 67. "K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax" Language 92, 2016 (társszerző: Lipták Anikó).

 68. „A főnévi módosító és az i-módosító: két új kategória bemutatása," NyK 111, 65-85.

 69. A szófaj fogalmáról és meghatározásáról. In: Kas Bence, szerk., „Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére, MTA NYTI, 2016, pp. 81-92.

 70. Passive potential affixation: syntax or lexicon? Acta Linguistica Academica Vol. 64 (2017) 1, 45–77 DOI: 10.1556/2062.2017.64.1.2 (társszerző: Lipták Anikó). [open access]

 71. A mondattól a szóig (Az MTA Székházában 2017. december 12-én tartott székfoglaló előadás írásos változata) Magyar Tudomány 2017/6.

 72. Főnév vagy igenév: Egy újabb adalék a vitához, In: K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays, Eds.: Beáta Gyuris, Katalin Mády, and Gábor Recski, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017.

 73. Life without word classes: On a new approach to categorization In: András Bárány, Theresa Biberauer, Jamie Douglas, Sten Vikner (eds.), Syntactic Architecture and Its Consequences: II. : Between syntax and morphology, Language Science Press, Berlin, 2020, pp. 67-80. DOI: 10.13140/RG.2.2.34114.27842

 74. Nyelv, biológia, szabadság: A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. In: Nyelv, biológia, szabadság (szerk. Kenesei István), Gondolat, Budapest, 2019, pp. 7-25.

 75. On an unrecognised nonfinite construction in Hungarian, In: B. Gyuris, K. Mády, G. Recski (eds.), K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Revised and extended edition. MTA Research Institute for Linguistics.

 76. A magyar mondattan 50 éve. MNy 116. (2020), 1-18.

 77. A terjeszkedő igenév, ÁNyT 32. (2020), 123-135.

 

Vélemények Benczes Réka Rhyme over Reason: Phonological Mortivation in English című akadémiai doktori értekezéséről

         1. Kenesei István véleménye

         2. Siptár Péter véleménye

Vélemény Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben – Elvek és esetek c. MTA doktori értekezéséről (2010. május 17.)

Búcsú Kálmán Lászlótól

A Szószátyár utolsó adása: Kálmán Lászlóra emlékezik Nádasdy Ádám és Kenesei István. (Klubrádió, 2021.10.20.)

Írások felsőoktatásról, tudományról: https://www.es.hu/szerzo/50932/kenesei-istvan

 

Módosítva: 2021.11.18.

 

 vissza