Starting Page > Events

 

Events in June

 

Date & Time Venue Speaker Title Organized by
1. June, 10:30 auditorium, ground-floor Szabó Miklós (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) Jogelmélet és nyelvelmélet

MTA Nyelvtudományi Intézet

8. June, 10:00 - 18:00 auditorium, ground-floor Hat magyarországi nyelvközösséget érintő kérdőíves terepmunka tanulságai
(kutatói fórum)
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék és MTA NyTI Élőnyelvi Osztály
10. June, 11:00 auditorium, ground-floor Tamás Ildikó (MTA Nyelvtudományi Intézet) Magánhangzó-harmónia és magánhangzó-váltakozások a lappban Finnugor Osztály
10. June, 15:00 auditorium, ground-floor A Tinta Könyvkiadó új nyelvészeti könyveinek bemutatása
- Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek
- Szathmári István: Stilisztikai lexikon
- Bernard Cerquiglini: A francia nyelv születése
- Banczerowski Janusz: A lengyel nyelv alapkönyve
15. June, 11:00 auditorium, ground-floor Csúcs Sándor (MTA Nyelvtudományi Intézet) Redundancia és nyelvi változás Finnugor Osztály
24. June, 11:00 auditorium, ground-floor Ladányi Mária (ELTE BTK / MTA Nyelvtudományi Intézet) Produktivitás és analógia: Mi produktív és mi nem a magyar főnévképzésben? MTA Nyelvtudományi Intézet
29 June, 11:00 auditorium, ground-floor Alberti Gábor (Pécsi Tudományegyetem / MTA Nyelvtudományi Intézet)
 
ReALIS MTA Nyelvtudományi Intézet

If you wish to receive regular information about the events at the Institute please send an e-mail to: LingInst@nytud.hu

 

 

Szabó Miklós: Jogelmélet és nyelvelmélet

(előadásvázlat)

 

A jog és nyelv jelenségvilága között régi, bonyolult és ambivalens viszonyrendszer szövődik. Ez a viszonyrendszer legalább három szinten vizsgálható:

(1) a jog és a nyelv (társadalmi) jelenségének szintjén;

(2) a jogtudomány és nyelvtudomány mint gondolati-episztemológiai rekonstrukció szintjén;

(3) a jogelmélet és nyelvelmélet mint értelmi-filozófiai modellszerkesztés szintjén.

Az állítás az, hogy a kapcsolatot szokásosan a fenti (2) szinten keressük,  s a feladatot szabályok rekonstrukciójában és a szabályrendszerek közti párhuzamosságok keresésében látjuk. Az igazán intim kapcsolat azonban a (3) szinten tárul fel, megmutatva, hogy a joggyakorlat és jogtudomány a

nyelv szemantikai és pragmatikai dimenziójának kibontására tett első szervezett kísérlet.