Absztraktok

vissza

-- fejlesztés alatt --

Plenáris előadások:

 

Peter Trudgill: The Uniformitarian Hypothesis and Prehistoric Sociolinguistics

Csernicskó István: A verbális repertoár elemeinek osztályozása nyelvpolitikai nézőpontból: az északi szláv dialektuskontinuum kárpátaljai szakaszának példája

Kontra Miklós: Mi hiányzik a magyar szociolingvisztikából?

 

Műhelyek:

 

A magyar orvosi nyelv alakulástörténete, múltja és jelene

Dokumentáció és szakírás – a műszaki dokumentáció mint nyelvi repertoár

Többnyelvű és multimodális repertoár: magyarországi nemzetiségek és nyelvi tájkép

Transzlingvális kommunikáció

 

Szekcióelőadások:

 

Bartha Krisztina: A kódváltás jelenségei magyar–román kétnyelvű kisiskolás gyermekeknél

Bodor Viktória: A beregszászi magyar tanítási nyelvű intézményekben dolgozó tanítók nyelvi/nyelvjárási attitűdjei

Both Csaba Attila: Egy romániai magyar nyelvjárássziget: Magyardécse

Domonkosi Ágnes: A megszólítás változatai felsőoktatási gyakorlatközösségekben

Dudics Lakatos Katalin: Kárpátaljai magyar pedagógusok nyelvi attitűdjének alakulása (2008 – 2018)

Egorov Alexandr: Az udmurt irodalmi nyelv és a nyelvhasználók viszonya a műfordítások tükrében

Fagyal Zsuzsanna: Not in the eye of the beholder: the ideology of the standard in regional and minority language repertoires in France / Nem felfogás kérdése! Az irodalmi nyelv ideológiája a francia-ajkú többnyelvű kisebbségek nyelvi repertoárjában

Fazakas Noémi:  „Perfekt német”: nyelvi források és értéktulajdonítások Erdélyben

Ferenc Viktória: Tudományos nyelvi repertoár és akadémiai sikeresség

Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar katonai szleng

Gál Angelika: Hogyan változik a nyelvünk? A XXI. századi szlovákiai magyar nyelvhasználat a középiskolákban

Gréczi-Zsoldos Enikő: Változásvizsgálat egy középpalóc közösség nyelvhasználatában

Gy. Bazsika Enikő: Egy nyelvjárásdomináns beszélőközösség nyelvi repertoárjának vizsgálata

H. Varga Márta: A nemek a foglalkozásnevekben

Hattyár Helga – Bokor Julianna: Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata

Hegedűs Attila: Napjaink szófajváltásai (a szénné és a lehet példáján)

Heltainé Nagy Erzsébet:  „Csak” stilisztikai különbség?

Jánk István: Nyelvi diszkrimináció a magyarországi, szlovákiai, ukrajnai és romániai magyar magyartanárok és tanárjelöltek értékelésében

Karmacsi Zoltán: Termini-szavak a határ két oldalán

Katalinić, Kristina – Baričević-Tamaskó Eszter: A zágrábi magyarság nyelvhasználati kérdései

Katona Éva: Kétnyelvű osztálytermi diskurzusok a Felvidéken

Kovács Magdolna: Többnyelvű (magyar–finn–angol) megnyilatkozások a nyelvi repertoár részeként a családi nyelvhasználatban

Kozmács István: Tagadás az udmurtban 3.

Kresztyankó Annamária: Cigány közösségek interakciós stratégiái a családi kommunikációban

Kruzslicz Tamás: Köztesnyelvi repertoár vs. kommunikatív szándék – nyelvtani konstrukciók a magyart idegen nyelvként tanulók köztesnyelvében

Mádi Gabriella: A kárpátaljai magyar nyelvi valóság szépirodalmi ábrázolása (Berniczky Éva: Méhe nélkül a bába című regényének elemzése alapján)

Márku Anita: Nyelvi kreativitás a kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználatában

Máté Réka: Gondolatok a kétnyelvű beszélők nyelvi repertoárjának rendeződéséről

Misad Katalin: Fordítási és terminológiai problémák dél-szlovákiai önkormányzati hivatalok kétnyelvű mintaszövegeiben

N. Császi Ildikó: Muravidéki fiatalok nyelvválasztása és nyelvváltozata az interneten

Nádor Orsolya: Felsőfok-e a felsőfok? Magyar C1 szintű szóbeli nyelvvizsgák vizsgálata az elvárt kommunikatív kompetencia szempontjából

Németh Miklós: Az ö-zés vizsgálata különféle eszközökkel a SZÖSZI-interjúkban. Helyességi ítéletek, az adatközlők választásai és beszédprodukciója

Oszkó Beatrix: Nyelv, nyelvváltozat, nyelvjárás: megjegyzések horvátországi magyarok nyelvi repertoárjáról

Presinszky Károly: Az í-zés vizsgálata csallóközi beszélők nyelvi repertoárjában

Salánki Zsuzsa: Nyelvi változatosság, nyelvi regiszterek és hiányok oroszországi finnugor beszélőközösségeknél

Sárosi-Márdirosz Krisztina-Mária: A kontaktushatás jelensége erdélyi magyar jogászok szaknyelvhasználatában. A román nyelv hatása a magyar jogi szaknyelvre.

Siklósi Beáta: Kontaktusjelenségekkel kapcsolatos attitűdök a horvátországi magyarok körében

Sinkovics Balázs: A fel~föl váltakozás szegedi beszélők nyelvhasználatában

Sipos Mária: Az orosz naverno szerepe hanti spontánbeszédben

Sitkei Dóra: Magyarul tanuló japán hallgatók kérési megnyilatkozásainak célnyelvi udvariassági értékelése

Szabó Gergely: „Mit mixingolod itt a lengvidzseket?” – Amerikai magyar iskolák osztálytermi interakcióinak szociolingvisztikai vizsgálata

Szabó T. Annamária Ulla: A származásnyelvi repertoár szerepe kétnyelvű családok nyelvi szocializációjában

Szilágyi-Kósa Anikó: Onogramok – Mérhető-e az utónevek megítélése a nyelvhasználó közösségben?

Tódor Erika-Mária: Otthonias idegenek. Nyelvhasználati szokások és nyelvi értékítéletek erdélyi magyar fiatalok körében

Turai Katalin Ráhel – Szabó Gergely – Bodó Csanád: „Megnyalom a szádat!” – A maszkulinitás nyelvi-diszkurzív konstrukcióinak változatossága

Vančo Ildikó: A szlovákiai magyar nyelvváltozat mint identitásformáló tényező

Vargha Fruzsina Sára: A zárt ë fonetikai minősége a magyar nyelvjárásokban

Velki Magdolna: Elvárt és használt nyelvtani ismeretek a magyar mint idegen nyelvi fogalmazásfeladatokban. (Szemiotikai megközelítés)

Waseda Mika: Hogyan tanítsuk, hogy a tanárok szobája a helyes és a tanárok szobájuk a helytelen