ALAPÍTÓ OKIRAT

A Minisztertanács 4231/1949. (IX. 13.) M.T. rendeletével létesített, majd 10/1951. (I.6.) M.T. rendelettel az Akadémia felügyelete alá helyezett MTA Nyelvtudományi Intézet - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 22. §-a, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (a továbbiakban: intézet)

1.2. székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

a magyar nyelvészet minden területének művelése, általános és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése, az uráli nyelvészet tudományos vizsgálata, fonetikai kutatások folytatása, az eredmények publikálása, részvétel az oktatásban és a posztgraduális képzésben, alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek folytatása;

1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR 73.20. Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

  80.42. Felnőtt- és egyéb oktatás

  22.13. Időszaki kiadvány kiadása

  22.15. Egyéb kiadás

  92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység

1.5. fenntartó köztestületének, illetve felügyeleti szervének neve:

Magyar Tudományos Akadémia

1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

1.6. felelős vezetője az intézet igazgatója, akit az MTA főtitkárának a javaslatára az Akadémia elnöke bíz meg.

1.7. Vállalkozási tevékenységet az intézet nem végez.

2. Az intézet szervezeti és működési rendjét, a belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlant az MTA külön megállapodás alapján bocsátja az intézet rendelkezésére.

 

4. Az intézet önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2002. január l-jén lép hatályba.

Budapest, 2001. december 17.

 

Kroó Norbert

a Magyar Tudományos Akadémia

főtitkára