Department of Phonetics


Starting Page > Departments > Department of Phonetics > Mária Gósy > Selected Publications

 

Selected Publications

 

Books

Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermek nyelvében. NytudÉrt. 102. Akadémiai Kiadó. Budapest 1984. pp. 90.

Beszédészlelés. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest 1989. pp. 261.

Speech Perception. Hector. Forum Phoneticum 50. Frankfurt 1992. pp. 324.

A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest 1992. pp. 176.

GMP-diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Nikol. Budapest 1995. pp. 62. (átdolgozott, bővített: 2006, Nikol, pp. 75)

A beszédpercepció folyamatának zavarai és fejlesztése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest 1995. pp. 100.

Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó. Budapest 1999. pp. 265.

A hallástól a tanulásig. Nikol. Budapest 2000. pp. 170.

Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris. Budapest. 2004. pp. 350.

Pszicholingvisztika. Osiris. Budapest. 2005. pp. 401. (átdolgozott, bővített)

Beszédpercepciós fejlesztő modulok. Nikol. Budapest 2007. pp. 170. (társszerző: Imre Angéla)

Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban (szerk.) Nikol, Budapest, 2007. pp. 350.

 

Papers

1975 – 1990

A szintaktikailag pontosan nem elemezhető alárendelt összetett szavak rendszere. Magyar Nyelv XI, 1975, 47-57.

A magyar beszédhangok ajakartikulációja. Magyar Nyelvőr C, 1976/3, 262-269.

Szavak, toldalékok hangalakja a gyermeknyelvben. Magyar Fonetikai Füzetek 2. 1978, 90-100.

Egy percepciós hanglejtésvizsgálat. Magyar Fonetikai Füzetek 3. 1979, 58-68.

Akusztikai paraméterek és nyelvi funkció a beszéddallam és a nyomaték percepciójában. Magyar Fonetikai Füzetek 4. 1979, 118-137.

A [r] hang kialakulása a gyermeknyelvben. Magyar Fonetikai Füzetek 4. 1979, 172-182.

Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. Magyar Nyelvőr CIII, 1979/2, 193-201.

Az intonáció percepciója összehasonlító vizsgálatban. Magyar Fonetikai Füzetek 5. 1980, 100-109.

A szegmentális hangszerkezet percepciójáról. Magyar Fonetikai Füzetek 8. 1981, 87-104.

A [b,d,g] hangok percepciós vizsgálata. Magyar Fonetikai Füzetek 10. 1982, 84-110.

Az élőbeszéd hibáiról. In: Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Szerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 1982, 267-283.

A beszédhang kialakulása a gyermeknyelvben Magyar Nyelv LXXIX, 1983/1, 59-71.

Kísérlet nyelvjárási beszédhangok műszeres elemzésére. Magyar Fonetikai Füzetek 12. 1983, 54-67.

Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók? Magyar Nyelvőr CVII, 1983/4, 460-467. (Társszerző: Büky Béla)

A gépi beszéd megértése (Az Univoice magyar nyelvű, azonos idejű számítógépes szövegszintetizáló rendszer percepciós vizsgálata). Nyelvtudományi Közlemények LXXXV, 1983/1, 83-105. (Társszerző: Olaszy Gábor)

Kisgyermekkori beszéd-audiometria. Fül-orr-gégegyógyászat 29. 1983, 93-102 (Társszerzők: Olaszy Gábor, Farkas Zsolt, Hirschberg Jenő)

Szófelismerés az akusztikai szerkezet és a magyar nyelv hangsorépítési szabályainak függvényében. Magyar Nyelv LXXXVI, 1984/4, 463-476.

A beszédmegértés kezdetei. Nyelvtudományi Közlemények LXXXVI, 1984/1, 23-35.

A hallás és beszédmegértés kapcsolatáról. Magyar Nyelvőr CVIII, 1984/3, 319-324.

A kategoriális percepció kérdése tipológiai vonatkozásban. Magyar Fonetikai Füzetek 13. 1984, 121-137.

Vosprijatije intonacii v sopostavitelnom issledovanii. ALinguH 34 (3-4), 1984 251-260.

Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában. I. Elvi alapok és módszer., II. Klinikai alkalmazás. Fül-orr-gégegyógyászat 31. 1985, 92-96, 227-233. (Társszerzők: Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt)

A magyar kísérleti fonetika első évtizedei. Nyelvtudományi Közlemények LXXXVII, 1985/1, 109-121. (Társszerző: Olaszy Gábor)

A beszédmegértés folyamatának első szakasza. Magyar Nyelvőr CIX, 1985, 452-457.

Beszédhibás gyermek beszédmegértésének vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle 2. 1985, 93-100.

Magyar beszédhangok felismerése, a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazása. Magyar Fonetikai Füzetek 15. 1986, 3-100.

Hangszalagcsomós beteg beszédének akusztikai vizsgálata. Fül-orr-gégegyógyászat 32. 1986, 162-169. (Társszerző: Balázs Boglárka.)

Test de la comprehensibilidad del habla. Logopedia, Foniatria y Audiologia 3. Vol. VI. 1986, 144-153. (Társszerzők: Hirschberg, J., Pataki, L., Pintér, Á., Nagy, E., Szabó, Sz.)

A formánsszerkezet változásának hatása a magánhangzók felismerésére. Magyar Nyelv LXXXII, 1986/2. 68-80.

Phonetically based new method for audiometry: G-O-H measuring system using synthetic speech. Hun-garian Papers in Phonetics 17. 1987, 84-102. (Társszerzők: Olaszy, G., Hirschberg, J., Farkas, Z.)

High frequency speech perception: phonetic aspects and application. Proc. of XIth ICPhS, Vol. 1. Tallinn 1987, 88-92.

Azonos dallam két forrásból. Műhelymunkák 3., 1987, 19-30. (Társszerző: Kontra Miklós.)

Interference in intonation: notes on Hungarian-Americans. In: The Thirteenth LACUS Forum 1986. Ed. Fleming, I. Lake Bluff, Illionis, 1987, 136-146. (Társszerző: Kontra, M.)

A beszédmegértési teljesítmény fejlődése óvodáskortól felnőttkorig. Magyar Nyelvőr III, 1987, 444-452. (Társszerző: Laczkó Mária)

Tempóészlelés és beszédmegértés. Műhelymunkák 5. Szerk. Gósy M. 1988, 87-123.

Sentence understanding: the number of syllables. Magyar Fonetikai Füzetek 19. 1988, 18-28.

 Környezetünk hangjelenségeinek hatása beszédre. Fül-Orr-Gégegyógyászat 34. 1988, 145-150. (Társszerző: Balázs Boglárka.)

Approximation of the standard: A form of variability in bilingual speech. In.: Methods in Dialectology. Ed. A. R. Thomas. Clevedon 1988, 442-456. (Társszerző: Kontra, M.)

A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek spontán beszédében. Magyar Nyelvőr 112/4, 1988, 440-448. (Társszerző: Büky Béla.)

Psychoacoustic consequences of noises for communication. In: Proc. of the 5th International Congress on Noise as a Public Health Problem. University of Stockholm, Stockholm 1988, 235-241.

Speech perception performance: Evidence for or against a hearing aid. Hungarian Papers in Phonetics 21. Proceedings of the Speech Research '89. International conference. Budapest 1989, 166-170.

A vizuális észlelés hatása a beszédpercepcióra. Magyar Pszihológiai Szemle 1989/5, 465-481.

Vowel harmony in children’s speech. Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica, Heft 8. Herausgeben von W. Veenker. Hamburg 1989, 49-54.

Az invariancia jelensége a beszédben. Nyelvtudományi Közlemények XCI., 1989, 283-303.

Speech Perception from Hungarian Perspectives. Behavioral and Brain Sciences 12. 1989, 766-769.

The interrelation of speech production, speech perception, and phonological rules. ALinguH, Vol. 39 (1-4), 1989, 93-118.

On the predictability of reading performance. Hungarian Papers in Phonetics 22. 1990, 52-61.

 

1991–2000

Lower levels of the speech perception process. ALinguH 40 (3-4). 1990-91, 315-327.

The perception of tempo. In: Temporal Factors in Speech. A collection of papers. Szerk. Gósy, M. Research Institute for Linguistics, HAS, Budapest 1991, 63-107.

On the process of word recognition. Proceedings of LP Ed. Palek, B. and Janota, P. Prague 1991, 372-385.

A Multivox rendszer beszédminőségének vizsgálata. Magyar Fonetikai Füzetek 23. 1991, 62-74. (Társszerzők: Laczkó Mária, Olaszy Gábor.)

The influence of speakers own speech tempo on their tempo perception. Proc. of XIIth ICPhS III, Aix-en-Provence 1991, 106-110.

The interaction of speech perception and reading ability. Proc. of XIIth ICPhS IV, 1991, 358-362.

Szavak és mondatok megértésének kérdéseiről. Magyar Nyelv LXXXVII, 1991/2, 151-162.

A multitude of reasons for reading difficulty. In: Literacy without Frontiers. Eds.: Satow, F. and Gatherer, B. Edinburgh 1992, 191-200.

A sztenderd megközelítése: a kétnyelvű beszéd variabilitásának egyik formája. In: Normatudat  – Nyelvi norma. Szerk.: Kemény Gábor. Linguistica, Series A. MTA Nyelvtu­dományi Intézete. Budapest 1992, 245-257. (Társszerző: Kontra Miklós.)

Magánhangzó-harmónia a gyermekkorban. Magyar Nyelvőr CXVI, 1992/4, 424-437.

A lexikális hozzáférés folyamata. Beszédkutatás  ’92. 1993, 14-33.

A kiegészítendő kérdés dallamváltozása. Magyar Nyelvőr CXVII, 1993/4, 443-447.

Model of improving the reading performance of first graders including their speech perception skills. UKRA Newsletter (Leicester) 2. 1993-94/2, 9-14.

Question marking in Hungarian: Timing and height of pitch peaks. Journal of Phonetics 22. 1994, 269-281. (Co-author: J. Terken)

Megszületéskor intenzív osztályon ápolt koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek beszédészlelése és beszédmegértése a beiskolázáskor. Gyermekgyógyászat 45/4, 1994, 298-307. (Társszerzők: Beke Anna, Machai Tamás).

A szegmentálás működése a szófelismerésben. Beszédkutatás ’94. 1994, 33-51.

A mondatértés és a szövegértés összefüggései. Beszédkutatás ’94. 1994, 94-121.

The effect of syntagmatic context on lexical access. ALinguH 42 (1-2), 1994, 33-50.

Az időzítési sajátosságok egy afáziás beteg spontán beszédében. Nyelvtudományi Közlemények  XCVI-XCVII, 1-2. 1994-95, 179-201. (Társszerző: Osmanné Sági Judit)

A nyelvi szegmentálás percepciós és akusztikai vonatkozásai. Magyar Nyelv XCI, 1995/1, 26-35.

Szükséges és szükségtelen hangátmenetek. Beszédkutatás ‘95. 1995, 20-32.

A beszédmegértés folyamatának első szintjei. ÁNyT XVIII, 1995, 63-77.

Mother tongue awareness of a Hungarian child. Eurasian Studies Yearbook 67. 1995, 127-139.

Sentence and text comprehension: Children’s strategies. In: Proceedings of XIVth ICPhS. Eds.: K. Elenius, P. Branderud. Vol. 4. Stockholm 1995, 196-200.

Segmentation at word boundaries. Applied Linguistics 2. Ed.: L. Hunyadi. Kossuth Lajos University. Debrecen, 1995, 3-20.

A hallásküszöb és a beszédmegértés összefüggése időskorú nagyothallóknál. Fül-orr-gégegyógyászat 41/2, 1995, 71-77. (Társszerző: Balázs Boglárka és Dobi Imréné)

A szeriális észlelés fejlődése és zavarai. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Szerk.: Gósy Mária. Nikol. Budapest 1996, 83-100.

Az agyfélteke-dominancia alakulása hallókészüléket viselő gyermekeknél. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Szerk.: Gósy Mária. Nikol. Budapest, 1996, 176-182. (Társszerző: Balázs Boglárka)

Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés és olvasási nehézség. In: Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Szerk.: Gósy Mária. Nikol. Budapest, 1996, 163-176.

Consequences of temporary auditory deficiencies for speech perception. In: Workshop on the Auditory Basis of Speech Perception. Eds.: W. Ainsworth and S. Greenberg. Keele University, Keele 1996, 269-273.

Az elhangzott szöveg és az olvasott szöveg megértésének összefüggéseiről. Magyar Nyelvőr 120/2. 1996, 168-179.

A transzformációs észlelés fejlődése és zavarai. Beszédkutatás ’96. 1996, 44-58.

A magánhangzók minősége a spontán beszéd szavaiban. Beszédkutatás ’96. 1996, 1-20.

A beszédprodukció és a beszédpercepciós össyefüggései megkésett beszédfejlődés esetén. Gyógypedagógiai Szemle XXVI, 1996/4, 241-255.

A gége nélküli beszéd fonetikai sajátosságai. Beszédkutatás ’96. 1996, 58-72. (Társszerzők: Balázs Boglárka, Szabó Iván)

A mássalhangzók hangátmeneteinek funkciója. Magyar Nyelv XCII, 1996/3, 309-318.

Laryngectomizáltak tympanometriás vizsgálata. Fül-orr-gégegyógyászat 1997/2, 156-162. (Társszer-zők: Balázs Boglárka, Szabó Iván, Dobi Imréné)

A magánhangzók minőségváltozásai a spontán beszédben. Magyar Nyelvőr 121. 1997/1, 45-56.

A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Magyar Nyelvőr 121. 1997/2, 129-139.

A G-O-H, a küszöbaudiogram és a tympanogram összefüggéseiről. Fül-orr-gégegyógyászat 1997/1, 126-132. (Társszerző: Balázs Boglárka, Szabó Iván)

Assessment of L2 speech perception and comprehension. Applied Linguistic Studies in Central Europe I. University of Veszprém. Eds.: Lengyel, Zs., Navracsics, J. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1997, 170-183.

Speech perception and speech comprehension of pre-term newborns and high-risk neonates of pre-school age. Child: Care, Health and Development 23. Blackwell Science Ltd. 1997, 457-474. (Társszerző: Beke Anna)

Die Veränderungen der Vokalqualität in spontaner Rede. Grazer Linguistische Studien 47. 1997, 39-53.

Developmental language impairment: Aspects of speech perception and comprehension. AlinguH Vol. 44. (1-2), 1997, 175-201.

A hangminőség objektív elemzése egyoldali gégeresectió után. Gyógypedagógiai Szemle 25. 1997, 13-18. (Társszerző: Horváth Emília)

Re-education and voice analysis after partial vertical laryngectomy. Advances in Laryngology in Europe. Elsevier. 1997, 250-254. (Társszerzők: Horváth E., Élő, J.)

Hangtörténeti változások feltételezett okairól. Magyar Nyelv 1998, 276-283.

From verbal communication to reading and writing. In: Proc. of Reading Research ’98 Conference. Ed.: Gail Keating. Florida University, Orlando, 1998, 28-34. (Társszerző: A. Jászó Anna)

A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. Magyar Nyelvőr CXXII, 1998/1, 3-15.

A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. Beszédkutatás ’97. 1997, 1-39.

A szavak időzítési sajátosságai a spontán beszédben. Beszédkutatás ’97. 1997, 39-50.

A szó felismerése: folyamatok és stratégiák. Beszédkutatás ’97. 1997, 63-118.

Szóaktivizálási folyamatok olvasási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknél. Beszédkutatás ’97. 1997, 169-180.

A zöngésségi folyamat a (spontán) beszédben. Beszédkutatás ’98. 1998, 1-20.

Methoden zur Vermeidung von Leseschwierigkeiten. In: Legasthenie. Szerk.: Schwark, R., Dummer-Smoch, L. Bundesverband Legasthenie e.V., Hannover 1998, 127-147.

Fonológiai folyamatok érvényesülése a szófelismerésben. ÁNyT XIX, 1998, 61-79.

Szókeresés a mentális lexikonban. Magyar Nyelvőr 122/2, 1998, 189-201.

Speech perception and comprehension of dysphasic children. In: Clinical Linguistics and Phonetics. Eds. Ziegler, W. and Deger, K. Whurr Publishers. London 1998, 29-36.

False tracks in children’s verbal text comprehension. In: Applied Linguistics Studies in Central Europe. Vol. III. Eds.: Lengyel, Zs., Navracsics, J. University of Veszprém. Veszprém 1999, 94-106.

Speech perception performance of premature neonates at preschool age. In: Applied Linguistics Studies in Central Europe. Vol. III. Eds.: Lengyel, Zs., Navracsics, J. University of Veszprém. Veszprém 1999, 86-94.

Hibaüzenet kezelése olvasáskor. Magyar Nyelvőr 123/1. 1999, 27-35.

Predictability of voicing assimilation in speech production. In: Proc. of ICPhS. Vol. 3. Eds.: J. J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville, A.C.Bailey. San Francisco 1999, 1905-1909.

The controversial connection between speech production and perception: Theories vs facts. Proc. of Eurospeech ’99. Vol. 1. Eds.: Erdőhegyi, K., Németh, G., Olaszy, G. Budapest 1999, 7-15.

A beszédprodukció tudatos változtatása: a beszélő személy utánzása. Beszédkutatás ’99. 1999, 53-68.

A beszélő felismerése a beszéde alapján: elméleti háttér és módszertani megközelítések. Beszédkutatás ’99. 1999, 1-19. (Társserző: Nikléczy Péter.)

Synthesized speech for evaluation of children’s hearing and acoustic-phonetic perception. In: Human Factors and Voice Interactive Systems. Ed.: D. Gardner-Bonneau. Kluwer Academic Publishers. Boston, Dordrecht, London 1999, 123-135.

Evaluation of speech perception and comprehension processes of children: Description and practical results. In: Pathologies of speech and language. Eds.: B. Maassen, P. Groenen. Whurr Publishers. London 1999, 50-60.

Verbal comprehension disorders of children. In: The Voice of the Voiceless. Ed.: E. Slembek. Röhrig Universitätsverlag. St. Ingbert 1999, 191-203.

Az egyéni hangszínezet és a beszélő felismerésének kísérleti-fonetikai megköze­lítése. Magyar Nyelvőr 123. 1999, 424-438.

Állandóság és változás a beszédben. Magyar Nyelv XCVI, 2000/1, 1-14.

Wege zur Vermeidung von Leseschwierigkeiten. In: Schreiben und Lesen, sicher lehren und lernen. Hrsg.: Peter Haase. Borgmann. Dortmund 2000, 176-195.

A prototípus elmélet. In: Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok Közép-Európa. IV. Szerk.: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, Nádasi Edit. Veszprémi Egyetem. Veszprém 2000, 1-9.

A beszédképesség zavarai. In: Gyógypedagógiai alapismeretek. Szerk.: Illyés Sándor. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. Budapest 2000, 211-239.

The VOT of the Hungarian voiceless plosives in careful and spontaneous speech. Govor XVII, 2000, 15-28.

The history of the Hungarian speech research. International Journal of Speech Technology 3-4. 2000, 155-164.

Olvasás és alkalmazott nyelvészet. Modern Nyelvoktatás VI, 2000, 35-42.

A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje. Magyar Nyelvőr 124/2, 2000, 195-204.

A beszédritmus elemzésének egy lehetséges megközelítése. Magyar Nyelvőr 124/3, 2000, 273-287.

Az életkor hatása a mentális lexikon működésére. Magyar Nyelvőr 124/4, 2000, 410-423.

A beszédszünetek kettős funkciója. Beszédkutatás 2000, 1-15.

Az idő változásának és a beszéd állandóságának paradoxona. Beszédkutatás 2000, 132-144. (Társszerző: Nikléczy Péter)

 

2001–2006

The VOT of the Hungarian Voiceless Plosives in Words and in Spontaneous Speech. International Journal of Speech Technology Vol. 4. No.1. 2001, 75-85.

Vowel harmony: Interrelations of speech production, speech perception and the phonological rules. In: Phonology. Critical Concepts. Ed.: Ch. W. Kreidler. Routledge. London 2001, 124-147.

A lexikális előhívás problémája. In: Beszédkutatás 2001, 126-143.

A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján. Magyar Nyelvőr 2001/4, 387-399.

The double function of disfluency phenomena in spontaneous speech. In: Disfluency in Spontaneous Speech. Eds.: Lickley, R., Shriberg, L. University of Edinburgh. Edinburgh 2001, 57-62.

Szóasszociációs műveletek az életkor függvényében. Alkalmazott Nyelvtudomány 2001/1, 1-17.

A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében. Magyar Nyelvőr 125. 2001/3, 330-354. (Társszerző: Kovács Magdolna.)

Impaired speech perception in aphasic patients: event-related potenial and neuro-psychological assessment. Neuropsychologia 39, 2001, 1194-1208. (Társszerzők: Csépe V., Osman-Sági J., Molnár M.)

A hangsúlyeltolódás jelensége. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó. Budapest 2002, 193-198.

A megakadásjelenségek eredete a beszédprodukció tervezési folyamatában. Magyar Nyelvőr 2. 2002, 192-204.

Long-term within-speaker and between-speaker differences in phonetic output: Evidence from Hungarian. In: Phonetics and its Applications. Festschrift for Jens-Peter Köster on the Occasion of his 60th Birthday. Eds.: Braun, Angelika, Masthoff, Herbert R. Stuttgart: Steiner, 2002, 75-85.

A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai. In: Fejlesztő pedagógia. Szerk.: Martonné Tamás Márta. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2002, 117-139.

Die Erscheinung der Akzentverschiebung. In: M. Erb–E. Knipf–M. Orosz–L. Tarnói (szerk.): „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt” – Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. ELTE Germanisches Institut. Budapest 2002, 71-83.

The mental lexicon: Results of some word association experiments. Acta Linguistica Hungarica 49. 2002, 179-224. (Társszerző: Kovács, Magdolna)

A diszfázia beszédpercepciós tipológiája. Pszichológia 3, 2002, 277-289.

Temporal coding of voicing assimilation in speech production. Acta Linguistica Hungarica 49 (3-4), 2002, 257-276.

Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. Acta Linguistica Hungarica 49 (3-4), 2002, 363-383.

Beszédképzés zönge nélkül. 2002, 21-39.

Magánhangzók változása az idő függvényében. Kísérleti fonetika – laboratóriumi fonológia. Szerk.: Hunyadi László. Debreceni Egyetem Kossuth Kiadója. Debrecen, 2002, 7-20.

Temporal organization of phonological and phonetic encoding: Evidence from experiments and spontaneous speech. Proceedings of ICPhS. In: Solé, Maria-Josep – Recasens, Daniel – Romero, Joachim (eds.) Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 2003, 1455-1459. p.

A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései. Magyar Nyelvőr 127. 2003, 257-277.

Virtuális mondatok a spontán beszédben. Beszédkutatás 2003, 19-44.

Koartikulációs folyamatok a magyarban. In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika, laboratóriumi fonológia. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2003, 43-63.

A beszélő felismerése beszédének fonetikai elemzése alapján. Alkalmazott Nyelvtudomány 1. 2003, 3-18.

Nyelvi tudatosság, norma és rendszerkényszer a h esetében. Magyar Nyelvőr 127, 2003, 439-456. (Társszerző: Kovács Magdolna)

Co-occurrences and frequency of disfluencies in Hungarian spontaneous speech. Govor XX, 2003, 79-97.

A lexikális előhívás temporális szerveződése. Magyar Nyelv C, 2004, 52-66.

 „Nyelvbotlás”-korpusz. Spontán magyar beszéd hallás alapú megakadásainak gyűjteménye. In: Beszédkutatás 2004, 1-20.

The manifold function of schwa. Grazer Linguistische Studien 62. 2004, 15-26.

A /h/ zöngésedése két magánhangzó között. Beszédkutatás 2005, 1-21.

A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra. Magyar Nyelvőr 129. 2005, 473-487. Társszerző: Heltai Pál.

Beszédészlelés: folyamatok, stratégiák, modellek. Modern Nyelvoktatás XI, 2005, 3-14.

Age-dependent processing of pauses in spontaneous speech. The Phonetician 2. 2005, 5-18.

A beszéd zavarai. In: Magyar nyelv. Szerk.: Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006, 835-852.

Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. Magyar Nyelv CII, 287-299.

Szegmentumsorok hibás kivitelezése a beszédprodukcióban. Magyar Nyelvőr 130. 2006, 198-214. (Társszerző: Markó Alexandra)

A megakadásjelenségek javítása a beszédmegértésben. Magyar Nyelvőr 130. 2006, 33-49. (Társszerző: Bóna Judit.)

A semleges magánhangzó nyelvi funkciói. Beszédkutatás 2006, 8-23.

A beszédhangok megkülönböztetésének fejlődése. Beszédkutatás 2006, 147-183.

A fáradó beszéd mint betegségtünet. Beszédkutatás 2006, 172-183. (Társszerzők: Horváth Szabolcs, Magony Edit)

A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. Alkalmazott Nyelvtudomány 2006, VI., 25-42. (Társszerző: Horváth Viktória)

Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. Magyar Nyelvőr 2006/4, 470-482. (Társszerző: Horváth Viktória.)

 

2007–

Speech perception processing in first and second lagnuage in bilinguals and L2 learners. In: Them mental lexicon of second language learning. Ed.: Singleton, David. Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 39-59.

Alternative routes of lexical retrieval in spontaneous speech. Studia Slavica Hung. 52/1-2, 2007, 129-136.

Processing of disfluencies as a function of error type and age. In: 16th International Congress of Phonetic Sciences. Proceedings. Eds.: Trouvain, Jürgen and Barry, William J. Saarbrücken, Saarbrücken University, 2007. pp. 617-621. (Co-authors: Bóna, J. and Markó, A.)

Schwa vocalization in the realization of /r/. In: 16th International Congress of Phonetic Sciences. Proceedings. Eds.: Trouvain, Jürgen and Barry, William J. Saarbrücken, Saarbrücken University, 2007. pp. 505-509. (Co-author: Vago, Robert)

Alternative organisation of speech perception deficits in children. Journal of Clinical Linguistics and Phonetics 21. 2007, 909–917.

Disfluencies and self-monitoring. Govor  XXIV, 2007, 91-110.

Beszédészlelés és beszédmegértés kisgyermekkorban. Magyar Nyelvőr 131/2, 2007, 129–143.

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatáról. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 2007, 8–19.

Hibás artikulációs mozgások beszédpercepciós vetülete 6-7 éveseknél. Beszédhibások In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 2007, 125–137.

Az értelmi képesség és a beszédpercepciós folyamatok összefüggései. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 2007, 230–247.

Óvodások és olvasási nehézséggel küzdő kisiskolások beszédhallása. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 2007, 84–103. (Társszerő: Horváth Viktória)

Olvasási nehézség és diszlexia a beszédpercepció tükrében. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol, Budapest, 2007, 214–229. (Társszerző: Gráczi Tekla és Imre Angéla)

Fonetikai elemzések a spontán beszédben: alapok, kihívások. Beszédkutatás 2007, 7–19. (Társserző: Horváth Viktória)

Megakadásjelenségek korrekciója a beszédmegértésben. Alkalmazott Nyelvtudomány (VII. évf.) 1–2. 2007, 17-39. (Társszerzők: Bóna Judit, Markó Alexandra)

 „R” hangok: kiejtés, hangzás, funkció. Magyar Nyelvőr 132, 2008, 1-17.

Interrelations of speech perception and speech comprehension in young children. PsiCL (Poznań Studies in Contemporary Linguistics) 44, 2008, 21-36.

Synthesized speech used for the evaluation of children’s hearing and speech perception. Human Factors and Voice Interactive Systems. Eds. Gardner-Bonneau, Daryle, Blanchard, Harry E. Elsevier, 2008, pp. 127-139.

Virtual sentences of spontaneous speech: Boundary effects of syntactic-semantic-prosodic properties. In: Human Factors and Voice Interactive Systems. Eds. Gardner-Bonneau, Daryle, Blanchard, Harry E. Elsevier, 2008,  pp. 193-207. (Társszerző: Kovács, Magdolna)

 

Last modified: 21.07.2008

 

  

 Back