Starting Page > Departments > Department of Psycholinguistics, Neurolinguistics and Sociolinguistics > Selected Publications

 

 

Selected Publications

 

-- under construction --

 

Bánréti, Zoltán. 1999. Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok [Linguistic Structures and the Brain: Papers in Neurolinguistics]. Budapest: Corvina Kiadó.

Bánréti, Zoltán. 2000. Which grammar has been chosen for neurological reality? Behavioral and Brain Sciences  23 (1): 

Bánréti, Zoltán. 2000. Nyelvtan és mentális elemző neurolingvisztikai megközelítésben [A neurolinguistic approach to the grammar and the mental parser]. In  Helyzetkép a magyar nyelvtudományról [On the State of Linguistics in Hungary], ed. by Ferenc Kiefer and Mária Gósy, 17-28. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.

Bánréti, Zoltán. 2000. Egyeztetés agrammatikus afáziában. A szintaktikai fa metszése [Agreement in agrammatic aphasia. The pruning of the syntactic tree]. In A magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. [New Methods of Describing Hungarian], ed. by László Büky and Márta Maleczki, 213-228. Szeged: SZTE.

Bánréti, Zoltán. 2000 Closed class lexical items in sentence processing. In Papers on the Mental Lexicon, ed. by Huba Bartos, 19-56. Budapest: Research Institute for Linguistics.

Bánréti, Zoltán. 2001. Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis. Acta Linguistica Hungarica  48 (1-3): 25-58.

Bánréti, Zoltán. 2001/2002. Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció [The syntax of ellipsis and lexical selection]. Nyelvtudományi Közlemények  98: 7- 70.

Bánréti, Zoltán. 2002. A lexikai kiválasztás mechanizmusának és a szintaktikai szabályoknak a kölcsönhatásai az elliptikus mellérendelő mondatszerkezetben [Interactions between the mechanism of lexical selection and syntactic rules in coordinated sentences with ellipsis]. In A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5 [New Methods of Describing Hungarian], ed. by Márta Maleczki, 265–287. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.

Bánréti Zoltán. 2006. Neurolingvisztika.[Neurolinguistics]  In:  Kiefer Ferenc, szerk.: A magyar nyelv kézikönyve, Akadémiai kiadó, Budapest, 481-507.

Bánréti Zoltán. 2006. A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben, 1.  [On the double nature of the conjunctional head] Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest, CII. 43-57.

Bánréti Zoltán. 2006. A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben, 2. [On the double nature of the conjunctional head] Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest, CII.  169-176.

Bartha, Csilla. 1996. Social and linguistic characteristics of immigrant language shift — The case of Hungarians in Detroit. Acta Linguistica Hungarica  43 (3-4):405-431.

Bartha, Csilla. 1996. A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései [The types of social bilingualism and the basic issues in its investigation].  Magyar Nyelvőr 1996/3: 263-82.

Bartha, Csilla. 1998. A szociolingvisztika alapjai [The Basics of Sociolinguistics]. Budapest: Department of Contemporary Hungarian, Faculty of Arts, Eötvös Loránd University.

Bartha, Csilla. 1999. A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek [The Basic Questions of Bilingualism: Speakers and Communities]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bartha, Csilla and Helga Hattyár. 2002. Szegregáció, diszkrimináció vagy társadalmi integráció?— a magyarországi siketek nyelvi jogai [Segregation, discrimination or social integration? – the linguistic human rights of the deaf in Hungary]. In Magyarok és nyelvtörvények [Hungarians and Language Laws], ed. by Miklós Kontra and Helga Hattyár, 73-123. Budapest: Teleki László Alapítvány.

Bartha, Csilla. 2002. Kétnyelvűség, nyelvcsere: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei [Bilingualism, language shift: possibilities for retaining minority languages]. In Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma [International Seminar for Gypsy Languages] (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.), ed. by Katalin Forray R. and Tibor Cserti Csapó Tibor, 15-34. Pécs: Department of Romology, Faculty of Arts, University of Pécs.

Bartha, Csilla. 2002. Nyelvi hátrány és iskola [Linguistic drawbacks and the school]. Iskolakultúra 2002/6-7:84-93.

Bartha, Csilla. 2002.  A kétnyelvűség és a nyelvcsere kutatása. Válogatott bibliográfia (1990-2001). [Research on bilingualism and language shift. Selected bibliography (1990-2001).] In Tér és terep: Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből [Space and Field: Studies on Ethnicity and Identity], ed. by Nóra Kovács and László Szarka, 461-476. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Roelien Bastiaanse, Susan Edwards and Katalin Kiss. 1996. Fluent aphasia in three languages: aspects of spontaneous speech. Aphasiology 10 (6): 561-575.

Kiss, Katalin. 2000. Effect of verb complexity on agrammatic aphasics' sentence production. In Grammatical disorders in aphasia, ed. by Roelien Bastiaanse and Yosef Grodzinsky, 123-151, London: Whurr Publishers.

Kiss, Katalin. 2001. Lexical retrieval of complex predicates in an agrammatic aphasic subject's sentence production. Acta Linguistica Hungarica  48 (1-3): 183-216.

Lukács, Ágnes. 2001. Szabályok és kivételek: a kettős modell érvényessége a magyarban [Rules and exceptions: the validity of the dual model in Hungarian]. In A magyar morfológia pszicholingvisztikája [The Psyholinguistics of the Hungarian Morphology], ed. by Csaba Pléh and Ágnes Lukács. Budapest: Osiris.

Pléh, Csaba and Ágnes Lukács Ágnes, eds. 2001. A magyar morfológia pszicholingvisztikája. [The Psyholinguistics of the Hungarian Morphology.] Budapest: Osiris.

Pléh, Csaba and Ágnes Lukács.2002. A szabályok és a kettős disszociációs elv a nyelv agyi reprezentációjában. [Rules and the principle of double dissociation in the representation of the language in the brain] In Agy és tudat [Brain and Consciousness], ed. by szilveszter Vizi E.,  Ferenc Altrichter, Kristóf Nyíri and Csaba Pléh.  Budapest: BIP.

Racsmány, Mihály, Ágnes Lukács and Csaba Pléh. 2002. Munkamemória és nyelvelsajátítás Williams- szindrómában. [Working memory and language acquisition in a Williams syndrom]. Pszichológia 2002/3: 255–267.

Racsmány, Mihály, Ágnes Lukács, Csaba Pléh and Ildikó Király. 2002. Some cognitive tools for word learning: The role of working memory and goal preference. Commentary on Paul Blooms's How children learn the meanings of words. Behavioral and Brain Sciences 24(6) :1115-1117.

Lukács, Ágnes and Csaba Pléh. 2003. A nyelv idegrendszeri reprezentációja [The representation of langauge in the neural system]. In Kognitív idegtudomány [Cognitive Neuroschience], ed. by Csaba Pléh, Balázs Gulyás and Gyula Kovács, 528–561. Budapest : Osiris.

Mészáros, Éva. 1997. Performance on sentence repetition in a Broca's aphasic patient. Acta Linguistica Hungarica 44 (1-2): 87-111.

Mészáros, Éva. 2002. Személy- és számegyeztetés hibái az agrammatikus beszédben. [Errors of person and number agreement in agrammatic speech.] Pszichológia 22 (3): 327-339.

Orsós, Anna. 2002.  Beás nyelvkönyv. [A Course in Beash.] Kaposvár: Dávid Oktatói és Kiadói Bt..

Szalai, Andrea. 1999. Linguistic human rights problems among Romani and Boyash speakers in Hungary with special attention to education. In Language: A Right and a Resource (Approaching Linguistic Human Rights), ed. by  Miklós Kontra Miklós, Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillipson and Tibor Várady, 297-315. Budapest: CEU Press..

Szalai, Andrea. 1999.  Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. [Sociolinguistic perspectives in the study of the Roma minority of Hungary.] Educatio 2: 269-285.

Szalai, Andrea. 2000. Gypsy Minority Education: Language use and educational linguistic rights. In Caught in the Trap of Integration. Roma problems and Prospects in Hungary, ed. by Jenő Böszörményi and Márta Józsa, 115-124. Budapest: Bureau for European Comparative Minority Research.

Szépe, Judit. 1998-99. Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése. [Two parallel tendencies in the phonological organisation of aphasic speech: processes of harmonization and enhancement of start marking and boundary marking.] Nyelvtudományi Közlemények 96: 217–231.

Szépe, Judit. 2000. A fonológiai kontrasztfenntartás elve afáziások közlésfolyamataiban [How to rescue phonological contrasts: main strategic principles in aphasics' speech processes]. In Beszédkutatás 2000, ed. by Mária Gósy, 100–111. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szépe, Judit. 2002. Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. [Types of phonemic paraphasia in the speech processes of Hungarian-speaking aphasics.] (A Magyar Nyelvészeti Tanszék Kiadványai 2.) Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szépe, Judit. 2002. Hangsorépítési stratégiák nyelvbotlásokban és parafáziákban. [Phonotactic strategies in slips of tongue and in paraphasias.] In Beszédkutatás 2002, ed. by Mária Gósy, 52–69. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Szépe, Judit.2002. Tagolási vonalak a magyar szegmentumállományban (A parafáziák független evidenciái) [Categorial distinctions within the segmental inventory of Hungarian (Evidences taken from paraphasias)]. In Kísérleti Fonetika és Laboratóriumi Fonológia, ed. by László Hunyadi, 111–125. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda.

 

 

 

 

 Back