Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Historical Linguistics > Katalin Gugán > Publications

 

 

Publications

 

Articles

Hol volt? Hol nem volt? A tagmondattörlő grammatikalizációs folyamatokról a lévén és a lehet grammatikalizációja kapcsán. [On grammaticalization processes resulting in clause elimination, with respect to the grammaticalization of lévén and lehet.] MNy. 111 (2015): 38–53.

Zigzagging in Language History: Negation and Negative Concord in Hungarian. Finno-Ugric Languages and Linguistics 1: 89–97.

Az alany és az állítmány egyeztetése a középmagyar korban. [Subject–predicate agreement in Middle Hungarian] Nyr. 131 (2007): 99–107.

A szintaktikai változások feltételezett egyirányúságáról. [On the alleged unidirectionality of syntactic changes] NyK 103 (2006): 61–74.

The grammaticalization of temporal subordinating conjunctions in Surgut Ostyak. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005): 383–396.

Syntactic synonymy: a case study. Acta Linguistica Hungarica 49 (2002): 23–49.

 

Book chapters

Mennyire párhuzamosak a párhuzamos változások? A hanti és a magyar igekötők grammatikalizációs folyamatának összehasonlító elemzése [Comparative analysis of the grammaticalization process of Khanty and Hungarian preverbs.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII, szerk.  Forgács Tamás–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2013. 41–54.

A honfoglalás előtti török–magyar érintkezések a Thomason–Kaufman féle kölcsönzési skála tükrében. [On the linguistic impact of Turkish on Hungarian prior to the conquest of the Karpathian basis, with special reference to the Thomason–Kaufman borrowability scale] In: Nyelvelmélet és kontaktológia 2., szerk.: Agyagási Klára– É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila, PPKE, Piliscsaba, 2013. 206–226.

A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. [Negation and negative concord in the Ugric languages] In: Nyelvelmélet és diakrónia, szerk. É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila, PPKE, Piliscsaba, 65-84.

Aspect and Aktionsart: Typological Statements vs. Diachronic Observations. In: Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum Pars VI., szerk. Csúcs Sándor et al., 62–69, Piliscsaba, 2011.

Orosz hatás az osztják aspektus- és akcióminőség-rendszerre. [Russian impact on the Khanty  aspect- and Aktionsart-system] In: Nyelvelmélet és kontaktológia, szerk.: É. Kiss Katalin–Hegedűs Attila, 149–168. PPKE, Piliscsaba, 2010. (co-author: Márta Csepregi)

A központi segédigék története a középmagyar korpusz tükrében. [The development of the Hungarian quasi-auxiliaries on the basis of the Middle Hungarian corpus] In: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 89, szerk.: Haader Lea–Horváth László, 64–76. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

A nyelvtipológia és a nyelvtörténet viszonyáról az ugor nyelvek igekötői kapcsán. [On the relationship of language typology and historical linguistics on the basis of the preverbs in the Ugric languages] In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 18, szerk.: Bereczki András–Csepregi Márta–Klima László, 240–256. ELTE BTK Finnugor Tanszék-Numi Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, 2008.

Egy finnugrisztikai csodabogárról. Nyomozás a szurguti osztják jelöletlen múlt után. [On a typological rarity in Surgut Khanty: the development of the unmarked past vs. marked present opposition] In: LingDok 7: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, szerk.: Sinkovics Balázs, 27–42. SZTE, Szeged, 2008.

Újabb elmélkedés a magyarázattípusokról – ezúttal egy magyar mondattani változás elemzése közben. [Concerning the types of explanations in historical linguistics, on the basis of a current syntactic change in Hungarian.] In: Elmélkedések nyelvekről, népekről és a profán medvéről. Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére, szerk. Sipőcz Katalin–Szeverényi Sándor, 27–44. SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, 2006.

Időhatározói alárendelő kötőszavak grammatikalizációja a szurguti osztjákban. [Grammaticalization of temporal subordinators in Surgut Khanty] In: Uráli grammatizáló, szerk. Oszkó Beatrix–Sipos Mária, 135–146. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2005.

Az igék morfológiai jelöltségéről és az igék kölcsönzéséről a szurguti osztjákban. [On the morphological marking and borrowal of verbs in Surgut Khanty] In: Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Uralisztikai Tanulmányok 14., szerk. Csepregi Márta–Várady Eszter, 66–72. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest, 2004.

Eltűnt magánhangzók nyomában: az ősmagyar kori veláris i eredetéről. [On the origin and development of the Proto-Hungarian velar i] In Első Század, szerk. Váradi Péter, 39–54. ELTE HÖK, Budapest, 2000.

 

Last modified: 16.12.2015

 

 

  

 Back