Starting Page > Departments > Department of Finno-Ugric and Historical Linguistics > Research Group for Historical Linguistics > Adrienne Dömötör > Publications

 

 

Publications

 

Books

Régi magyar nyelvemlékek – a kezdetektől a XVI. század végéig. [Old language records of Hungarian – from the beginning until the end of the 16th century.] Budapest: Akadémiai Kiadó. 2006.

Gyöngyösi kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. [Gyöngyösi codex: facsimile and annotated transliteration with an introductory study.] Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 2001.

 

Text editioning

„Halandó, ezeket megmondjad!” Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. [„You, mortal man, say that” – Prayers in Hungarian from the 15th–16th centuries.] (Coauthor: Haader, Lea.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.

Szent Margit élete.  A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. [The life of St. Margaret: facsimile and annotated transliteration with an introductory study.] (Coauthor: Pólya, Katalin.) Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990.

 

Chapters in books

A nyelvújítás. [Language Reform.] In: Magyar nyelv. [Hungarian Language], ed. Kiefer, Ferenc, 385–400. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006.

A nyelvújítás. [Language Reform.] In A magyar nyelv kézikönyve [The handbook of Hungarian], ed. Kiefer, Ferenc, 103-115. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.

A magyar nyelv a Reformkorban. [Hungarian in the Reform Era.] In Magyar Kódex IV. [Hungarian codex 4], ed. Szentpéteri, József, 129-148. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000.

A jelzői mellékmondatok. [Attributive clauses.] In A magyar nyelv történeti nyelvtana 2/2:  A kései ómagyar kor. [The historical grammar of Hungarian 2/2: Late Old Hungarian], ed. Benkő, Loránd, 666-964. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995.

A jelzői mellékmondatok. [Attributive clauses.] In A magyar nyelv történeti nyelvtana 1: A korai ómagyar kor és előzményei [The historical grammar of Hungarian 1: Early Old Hungarian and its antecedents], ed. Benkő, Loránd, 742-745. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991.

Szigetvár „bosnyák” lakóinak ragadványnevei. [Nicknames of the „Bosnian” inhabitants of Szigetvár.] Magyar Személynévi Adattárak 55. [Reference book of Hungarian proper names, No 55], ed. Hajdú, Mihály, 3-29. Budapest: ELTE, 1983.

 

Studies in books

Ugyan az és ugyanaz – az azonosító ugyan története. [Ugyan az (surely that) and ugyanaz (the same) – the history of the identifying element ugyan (same).] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. [Current results of diachronic investigations No 8], eds. Forgács, Tamás–Németh, Miklós–Sinkovics, Balázs, 27–43. Szeged: SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék,  2015.

Szókapcsolat vagy összetett szó? Az ugyan és mutató névmások együttállása. [The co-occurrence of the particle ugyan (same) and demonstrative pronouns: collocation or compound?] In: A nyelv dimenziói. Tanumánykötet Juhász Dezső tiszteletére. [Dimensions of the language. Essays in honour of Dezső Juhász], eds. Bárth M., János–Bodó, Csanád–  Kocsis, Zsuzsanna, 33–42. Budapest:  ELTE BTK, 2015.

Dráma és dialógus határán – a Három körösztyén leány. [On the border of dialog and drama – Three Christian Maidens (the Hungarian version of Hroswitha’s Dulcitius).] In: Drámák határhelyzetben I. [Dramas in a border case 1] eds. Gabriella Brutovszky, Júlia Demeter, Anikó N. Tóth, Gabriella Petres Csizmadia, 47–63. Nitra, Slovakia: 2014.

A hogyki és társai: egy sajátos kötőszófajta az ómagyar korból. [Hogyki (that + who) and similar conjunctions: a specific type of connectives in Old Hungarian.] In: Nyelvelmélet és diakrónia 2 [Language Theory and Diacrony No 2], eds. É. Kiss, Katalin–Hegedűs, Attila, 42–62. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék–Magyar Nyelvészeti Tanszék,  2014.

Az ó- és középmagyar kori magánéleti nyelvhasználat morfológiailag elemzett adatbázisa. [Morphologically analysed corpus of Old and Middle Hungarian texts, representative of informal language use.] In: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. [Crosroads of Space, Time, Society and Culture in the Hungarian Language.] eds. Fazakas, Emese–Juhász, Dezső–T. Szabó, Csilla–Terbe, Erika–Zsemlyei, Borbála, 11–21. Budapest–Cluj: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék– Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2014.

Idéző szerkezetből keletkezett diskurzusjelölők – és követőik. [Discourse markers from quotative construction – and their followers.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. [Current results of diachronic investigations No 7], eds. Forgács, Tamás–Miklós, Németh– Balázs, Sinkovics, 29–39. Szeged: SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2013.

Idéző szerkezetből diskurzusjelölő elem: a mondván szerepei és története. [From quotative to discourse marker: the roles and the history of mondván (‘saying’)] In: Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. [Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages.] ed. Csepregi, Márta–Kubínyi, Kata–Jari, Sivonen, 20–30. Budapest: ELTE, 2013.

Egy kötőszó, hogyki nem gyökeresedett meg. [Hogyki: a conjunction that died out.] In: Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. [Essays in honour of Klára Korompay.] eds. Csiszár, Gábor–Darvas, Anikó, 101–108.  Budapest: ELTE Magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialektológiai tanszék, 2011.

Nyelvtörténet, nyelvváltozat, adatbázis. [Language history, register, database.] In: Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. I. [Sience for education – education for science.] ed. Orsolya Hegedűs–Ildikó Psenáková, 49–53. Nitra: Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych stúdií, 2011.

Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyar és a középmagyar korban. [Attributive constructions with singular/plural alternation in Late Old Hungarian and in Middle Hungarian.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. [Current results of diachronic investigations No 6], eds. Bakró-Nagy, Marainne–Forgács, Tamás, 7–17. Szeged: SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2011.

Idézőjelben mondom. [’I put it in quotation marks.’] In: Diskurzus a grammatikában, grammatika a diskurzusban [Discourse in grammar, grammar in discource], eds. Keszler, Borbála–Tátrai, Szilárd, 312–321. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.

A középmagyar kori minőségjelzői mellékmondatok (állomány- és változásvizsgálat). [Middle Hungarian attributive clauses (structure, functions and processes of change).] In: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből [Essays on the syntax of Middle Hungarian], eds. Haader, Lea–Horváth, László, 23–39.  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. 

A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban. [’This’ and ’that’ as determiners in Middle Hungarian.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. [Current results of diachronic investigations No 5], eds. Büky, László–Forgács, Tamás–Sinkovics, Balázs, 17–25. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008.

Jel és funkciók – az úgymond mai szerepeinek összefüggésrendszere. [Sign and functions – the interrelatedness of the uses and functions of úgymond ’so to speak’ in contemporary Hungarian.] In Jel és jelentés [Sign and meaning], eds. Gecső, Tamás–Sárdi, Csilla, 100–105. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, 2008.

„…hogy úgy mondjam (vagy nem tudom, hogy)” [„... so to speak (hogy úgy mondjam) or I don't know how”]. In Szöveg, szövegtípus, nyelvtan [Text, text type, grammar], eds. Szilárd Tátrai, Szilárd–Tolcsvai Nagy, Gábor, 221–230. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008.

Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Formally attributive clauses in Middle Hungarian.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. [Current results of diachronic investigations No 4], eds. Büky, László–Forgács, Tamás, 37–45. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK–Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2006.

A mennyiségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Quantifier clauses in Middle Hungarian.]. In 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. [101 papers in honour of Ferenc Pusztai.], eds. Mártonfi, Attila–Papp, Kornélia–Slíz, Mariann, 89–95. Budapest: Argumentum Kiadó, 2006.

Változások a családi megszólítások használatában. [Changes in the use of family address system] In: A világ nyelvei és a nyelvek világa. [The languages of the world and the world of languages.], eds. Klaudy, Kinga–Dobos, Csilla, 2/2: 21–26. Pécs–Miskolc: MANYE–Miskolci Egyetem, 2006.

Tegezés/nemtegezés, köszönés, megszólítás a családban. [T/V forms of greeting and addressing people within the family.] In: Nyelv és nyelvhasználat a családban. [Language and language use in the family], eds. Balázs, Géza–Grétsy, László, 100–128. Budapest: Tinta Könyvkiadó,  2005.

Mondatszerkezeti szinonímia és formai változatok. [Structural synonymy and formal variants.] In: Variabilitás és nyelvhasználat. [Variability and language use.] ed. Gecső, Tamás, 73–79. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004.

 

Articles in peer reviwed scientific journals

A mondván és az úgymond: diskurzusjelölő elemek keletkezése idéző szerkezetekből. [Mondván (saying) and úgymond (so to speak): the emergence of discourse markers from quotative constructions.] Magyar Nyelv 111. (2015): 21–37.

A kihalt kötőszók történetének egyik fejezete: a hogyki típus létrejötte és használata. [A chapter from the history of obsolete conjunctios: the emergence and use of hogyki (that + who).]  Magyar Nyelvőr 138. (2014): 40–52.

A nyelvtörténeti adat: elvek, gyakorlat, lehetőségek. [Data in historical linguistics: principles, practice, and possibilities.] Magyar Nyelv 108 (2012): 39–51.

Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyarban, a középmagyarban és az újmagyar kor első felében. [Attributive constructions with singular/plural alternation in Late Old Hungarian, in Middle Hungarian, and in Early Modern Hungarian.] Magyar Nyelv 107 (2011): 160–175.

Az alaktanig és tovább: korchmáros, kocsmáros, korchomáros és társai – morfológiailag elemzett történeti magánéleti adatbázis. [Towards morphology and beyond: korchmáros, kocsmáros, korchomáros etc. – morfologically annotated historial corpus representing the daily vernacular.] Nyelvtudomány, V–VII. (2009–2011): 13–19.

A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban. [Possessive clauses in Middle Hungarian.] Magyar Nyelv 105 (2009): 166–174.

A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő. [The Discourse Marker hogy úgy mondjam ’so to speak’] Magyar Nyelv 104 (2008): 427–442. 

Az úgy mond-tól az úgymondig. Egy diskurzusjelölő elem története az ómagyar kortól napjainkig. [From úgy mond ’quoth he’ to úgymond ’so to speak’. The story of a discourse marker from Old Hungarian to the present.] Magyar Nyelvőr 132 (2008): 37–52.

Tegezés/nemtegezés, köszönés, megszólítás a családban. [T/V forms of greeting and addressing people within the family.] Magyar Nyelvőr 129 (2005): 299–318.

Szinonim mondatszerkezetek és formai változatok. Vonatkozó mellékmondatos alárendelések és párhuzamaik hat korai bibliafordítás tükrében. [Structural synonymy and formal variants: relative causes and their prallels in six early Hungarian translations of the Bible.] Magyar Nyelv 99 (2003): 448–466.

Structural synonymy and formal fariants: relative clauses and their parallels in six early Hungarian translations of the Bible. Acta Linguistica Hungarica 50 (2003): 341–369.

A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei. [Hungarian scriptors of Gyöngyösi codex.] Magyar Nyelv 93 (2002): 450–461.

Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. [Tendencies in the development of main clauses of reported speech in Late Old Hungarian and in the beginning of Middle Hungarian.] Magyar Nyelv 93 (2002): 56–73.

Tendencies in the Development of Main Clauses of Reported Speech. Acta Linguistica Hungarica 49 (2001): 337–369.

A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Attributive clauses in Middle Hungarian.] Magyar Nyelv 96 (2000): 193–206.

Népi helynévetimológiák. [Folk etimologies of toponyms.] Magyar Nyelvőr 115 (1991): 125–127.

A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben I. Az egyenes idézés. [Grammatically marked quotations in the first decades of letter-press printing 1: direct quotations.] Magyar Nyelv 84 (1988): 283–295.

A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben II. A függő idézés és az átmeneti idézési módok. [Grammatically marked quotations in the first decades of letter-press printing 2: indirect quotations and transitional ways of quotation.] Magyar Nyelv 84 (1988): 415–425.

A függő idézések a XVI. századi levelekben. [Indirect quotations in 16th century letters.] Néprajz és Nyelvtudomány 29-30 (1986): 99–105.

A XVII. századi mondatalkotásról (Zrínyi Miklós nyelvében). [On sentence construction of the 18th century (on the basis of Miklós Zrínyi’s works).] Magyar Nyelvőr 110 (1986): 475–488.

Az idézés grammatikai módjai Heltai Gáspár nyelvében. [The grammatical expression of quotation in Gáspár Heltai’s language.] Magyar Nyelvőr 109 (1985): 337–348.

A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző mondategységeinek kapcsolatáról. [On the relationship between direct quotations and quotative constructions in Hungarian.] Magyar Nyelvőr 107 (1983): 472-481.

 

Further articles (published abstract, popular science, metodology for teaching Hungarian as a second language etc.)

Nyelvművel – és a többi. [Language cultivation and so on.] e-nyelvmagazin.hu: Színház és nyelv [Theater and Language], 25 06 2015

Háromféle Tartuffe. [Three versions of Tartuffe.] e-nyelvmagazin.hu: Színház és nyelv [Theater and Language], 02 25 2015 and: Édes Anyanyelvünk 2015/4 14.

Historical Morphology and Annotation: possibilities, procedures, constraints. (Coauthors: Gugán, Katalin and Novák, Attila.) Abstract in 16th Diachronic Generative Syntax Conference. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 3–5 July 2014 Budapest – Workshop: Converging Corpora: How to standardize historical corpora of typologically and genetically different languages,

Nyelvtani elemzésekkel ellátott online szöveggyűjtemény. [A morfologically annotated  online corpus.] Élet és Tudomány, 2013/43 1363–1365.

Sic itur… – Bakay Kornél tündöklése. [Sic itur… The rise of Kornél Bakay.] Beszélő online, 17 04 2013 and coMMMunity.eu, 31 04 2013.

„Látjátok feleim…” Időutazás a magyar írásbeliség múltjába. [„Do you see my fellows…” Travelling in time to the past of Hungarian written literature.]  Élet és tudomány, 2010/2 48–50. 

Anyanyelvű könyvek a XVI. század Magyarországán. A reformáció terjesztése – könyvalapon. [Books in Hungarian language in the 16th century. Spreading of Reformation in books.]  Élet és tudomány, 2009/51–52 1635–1637.

A magyar nyelv helyzete, szerepe a magyarországi kultúrában az államalapítástól a nyelvújításig. (Összefoglaló áttekintés.) [Situation and role of the Hungarian language in Hungary from the establishment of the Hungarian Kingdom (1000) until the language reform (18th–19th centuries).] Hungarológiai Évkönyv, 10/1 141–145. Pécs: PTE BTK. 2009.

A Gyöngyösi Kódex. [The Gyöngyösi codex.] In „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. [„Do you see my fellows…” Language records of Hungarian  from the beginning until the early 16th century.] ed. Edit Madas, 344. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2009.

Ami a jéghegy csúcsa alatt van – a nyelvtörténet helye a magyar mint idegen nyelv tanításában (módszertani javaslatok). [What is under the top of an iceberg? – The place of language history in the teaching of Hungarian for foreigners (some metodological suggestions).] In: Kontext – Filológia – Kultúra II. [Context – Philology – Culture 2], ed. Ferenc Alabán, 229–236. Banská Bystrica: 2008.

Nyelvrokonság-elméletek a mindennapokban. [Approaches to language relationship in everyday life] Édes Anyanyelvünk, 2007/3 1, 16.

Nyelvtörténeti kérdések és válaszok a magyar mint idegen nyelv tanításában. [Questions and answers of language history in teaching Hungarian as a second language.] Journal of Teaching Hungarian as a Second Language and Hungarian Culture, 1–2 (2007): 5–15.

Az egyiknek evidens, a másiknak nem (A magyarnyelv-tanulás kezdő szintjének néhány hátrányos helyzetű nyelvtani anyagáról.) [Some think it’s evident, some think it’s not. About certain neglected grammar materials on beginner level of learning Hungarian as a second language.] Hungarológiai Évkönyv 5/1: 80–85. Pécs: PTE BTK. 2004.

Nevek vallomása: Magyar Névtani Dolgozatok. [Testimony of names: Papers of Hungarian Onomastics.] Magyar Múzeum, 1–4 (1991)

Újra úgymond. [So to speak once more.] Édes Anyanyelvünk 1987/4 6.

Átértelmezett megállónevek. [Bus and tram stop names – rewritten.] Névtani Értesítő, 1985. 20–28. (Coauthor: Bozóki, András.)

 

Last modified: 09.02.2016

 

 

  

 Back