Beszédkutatás 2009. A spontán beszéd

 

Időpont: 2009. október 16-17.

Helyszín: Bp. 1068. Benczúr u. 33. Elõadóterem

 

Az előadások rövid összefoglalói itt olvashatók.

 

Péntek

10.00-10.15 Megnyitó: KENESEI ISTVÁN

Üléselnök: Siptár Péter

10.15-10.35 Plenáris elõadás: SÁRY GYULA: A nyelv neurofiziológiai aspektusai

10.35-10.50 GÓSY MÁRIA: Szóvariációk a spontán beszédben

10.50-11.00 KÁNTOR GYÖNGYI - HORVÁTH RÉKA: Felnõtt dadogók szóbeli megnyilatkozásainak vizsgálata funkcionális mágneses rezonanciával (fMRI)

11.00-11.15 vita

11.15-11.35 kávészünet

Üléselnök: Gósy Mária

11.35-11.45 MÁDY KATALIN: Szakaszhatárok percepciója spontán beszédben

11.45-11.55 MARKÓ ALEXANDRA: Prozódiai határjelzés a spontán beszédben?

11.55-12.05 BEKE ANDRÁS - HORVÁTH VIKTÓRIA: Nazális a szomszédom

12.05-12.15 BÁNRÉTI ZOLTÁN - MÉSZÁROS ÉVA: A szintaktikai és a szemantikai rekurzivitás afáziában

12.15-12.30 vita

12.30-13.30 ebédszünet

Üléselnök: Markó Alexandra

13.30-13.45 ROSENHOUSE, JUDITH: Nyelvek egymásra hatása: magyar és héber fonetikai sajátosságok

13.45-13.55 BÁRKÁNYI ZSUZSANNA - KISS ZOLTÁN - MÁDY KATALIN: Az sz- z oppozíció fenntartása megnyilatkozás végén

13.55-14.05 GYARMATHY DOROTTYA: A "gátló folyamatok" késése a beszédprodukcióban

14.05-14.15 BÓNA JUDIT: Az idõs életkor tükrözõdése a magánhangzók ejtésében

14.15-14.25 NAVRACSICS JUDIT: Kódváltás és kódkeverés kétnyelvûek spontán beszédében 14.25-14.40 vita

14.40-15.00 kávészünet

Üléselnök: Navracsics Judit

15.00-15.10 TARJÁN BALÁZS - MIHAJLIK PÉTER - TÜSKE ZOLTÁN - FEGYÓ TIBOR: Különbségek a spontán és a tervezett magyar nyelvû beszéd gépi felismerésében

15.10-15.20 DÉR CSILLA ILONA: "Töltelékelem" vagy új nyelvi változó?

15.20-15.30 BALÁZS BOGLÁRKA: Zöngeképzés funkcionális és organikus diszfóniákban

15.30-15.40 BEKE ANDRÁS - SZASZÁK GYÖRGY: Semleges magánhangzók automatikus felismerése spontán beszédben

15.40-15.50 BÁRKÁNYI ZSUZSANNA - BEKE ANDRÁS - BÕHM TAMÁS - CSAPÓ TAMÁS - GRÁCZI TEKLA ETELKA: A magánhangzó-formánsok és a szubglottális rezonanciák összefüggése a spontán beszédben

15.50-16.00 BAKTI MÁRIA: Spontán beszédnek tekinthetõ-e a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciója?

16.00-16.10 IMRE ANGÉLA - BÓNA JUDIT: Szociolingvisztikai tényezõk a felnõttek hangos olvasásban

16.10-16.25 vita

16.25-16.45 kávészünet

 

Szombat

9.30-10.20 POSZTER SZEKCIÓ

P1. BÍRÓ TAMÁS: Harmónia vagy optimalitás

P2. HEGEDÛS FANNI LINDA: Milyen a vonzó férfihang?

P3. MAURER PÉTER: A spontán beszéd és a kriminalitás kapcsolata

P4. MENYHÁRT KRISZTINA: Palkó Józsefné meséi - interdiszciplináris elõkísérlet

P5. NAGY KATALIN: Spontánbeszédmûfajok

P6. NEUBERGER TILDA: Önmonitorozás óvodásoknál és kisiskolásoknál

P7. ORAVECZ CSABA - SASS BÁLINT: Spontán beszélt nyelvi adatbázisok építésének technológiai kérdései

P8. SZENTÁGOTAI ZITA: Beszédfejlesztés a sajátos nevelési igényû gyermekeknél

Üléselnök: Balázs Boglárka

10.20-10.40 A poszter szekció vitája

10.40-11.00 kávészünet

Üléselnök: Mády Katalin

11.00-11.20 Plenáris elõadás: GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN: A spontán beszéd vizsgálati megközelítése

11.20-11.30 GRÁCZI TEKLA ETELKA - MARKÓ ALEXANDRA- BEKE ANDRÁS: A zöngekezdési idõ a beszédtípus függvényében

11.30-11.40 KOÓS ILDIKÓ: A szemkontaktus-kezdeményezés és szemkontaktusbontás az anya-csecsemõ kommunikációs interakcióban

11.40-11.50 OLASZY GÁBOR - RÁCZ ZSUZSANNA ZSÓFIA - BARTALIS MÁTYÁS: Formánsmérések automatizálása, formánsadatbázisok létrehozása

11.50-12.00 CSAPÓ TAMÁS - ZAINKÓ CSABA - NÉMETH GÉZA: Szintetizált beszéd prozódiai változatosságának növelése spontán beszéd alapján

12.00-12.15 vita

12.15-13.15 ebédszünet

Üléselnök: Olaszy Gábor

13.15-13.25 ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES: A tanári értékelõ megnyilatkozások

13.25-13.35 PÁPAY KINGA: VSA és hazugságvizgálat

13.35-13.45 BATA SAROLTA: A beszélõváltások alakulása a társalgásban

13.45-13.55 VARGHA FRUZSINA: Magánhangzóminõségek akusztikai vizsgálata nyelvjárási korpuszon

13.55-14.05 TATÁR ZOLTÁN - NIKLÉCZY PÉTER: A magánhangzók formánsainak és formánssávszélességeinek változása a beszédtípustól függõen

14.05-14.20 vita

14.20-14.40 kávészünet

Üléselnök: Bóna Judit

14.40-14.50 KOMLÓSINÉ KNIPF ERZSÉBET: Megakadásjelenségek és áthidalási megoldásai magyarországi német (kétnyelvû) kisebbségi beszélõknél

14.50-15.00 VÁRADI VIOLA: Hallás alapú és vizuális alapú közlések

15.00-15.10 JORDANIDISZ ÁGNES: A fonológiai tudatosság vizsgálata 4-6 éves gyermekeknél spontán beszédhelyzetekben

15.10-15.20 KAS BENCE - LUKÁCS ÁGNES: A nyelvfejlõdési zavar jelei a spontán beszédben

15.20-15.30 SZENDE VIRÁG: Szegmentális és szekvenciális tévesztések a magyart idegen nyelvként tanulók beszédében

15.30-15.40 LACZKÓ MÁRIA: Megakadásjelenségek a spontánbeszéd mûfajaiban egy adott életkorban

15.40-14.55 vita

15.55-16.05 Zárszó

16.05-16.25 kötetlen beszélgetés