„Antal László és a mai magyar nyelvtudomány” konferencia

2006. február 17. (péntek)

ELTE Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

A konferencia apropója, hogy az egykori Eötvös kollégista Antal László
(1930-1993) két legfontosabb műve, A magyar esetrendszer (1961) és A formális nyelvi elemzés (1964) 2005 novemberében újra megjelent a SZAK Kiadó gondozásában.

Antal László, a strukturalista leíró nyelvészet legkiválóbb hazai művelője még nem foglalta el méltó helyét a magyar nyelvészeti közgondolkodásban. Ennek oka egyrészt az, hogy a több nyelven publikáló, hatalmas tudásanyagot alkalmazó nyelvész sorsa szerencsétlenül alakult, másrészt az, hogy Antal a modern nyelvészetnek egy olyan paradigmájában alkotott, amelynek Magyarországon kevés az értő képviselője. Antal a Noam Chomsky előtti amerikai strukturalizmus eredményeit alkalmazta a magyar nyelv leírásában. Munkássága azonban nem tudott igazán gyökeret verni a magyar nyelvtudományban, amelyet napjainkig – szinte kizárólag – két irányzat, a hagyományos leíró nyelvészet és a chomskyánus elméleti nyelvészet művelése határoz meg.

Antal módszere és elemzései a hazai számítógépes nyelvészet elmúlt évtizedben való kibontakozásával váltak érdekessé. A gépi feldolgozáshoz anyanyelvünkről való tudásunkat a lehető legnagyobb precizitással és elméletfüggetlenséggel kell megfogalmaznunk. Ez a két sajátosság Antal egész életművét jellemzi, és sem az Antal előtti, sem az Antal utáni magyar nyelvtudományban nem járt senkinél ennyire együtt.

A konferencia előadásai három témát érintenek. Ezek: (i) Antal László strukturalizmusa és a mai magyar nyelvtudomány, (ii) Antal László konkrét nyelvi elemzései mai szemmel, (iii) a strukturalista nyelvleírás alkalmazása az iskolai anyanyelvoktatásban. A fenti témák körbejárásával a konferencia a magyar nyelv formális elemzésének alap- és alkalmazott kutatási eredményeit is bemutatja a nyelv és a nyelvészet kérdései iránt érdeklődő hallgatóság számára.

Természetesen nem csak a programba már felvett meghívott előadóknak lesz lehetősége a konferencián való megszólalásra. A „szabadelőadások” szekcióba 2006. február 10-ig elfogadunk jelentkezéseket. A konferencia kötetében minden arra érdemes előadást meg kívánunk jelentetni, és a konferencia után is várjuk a fenti témakörökhöz kapcsolódó dolgozatokat.

Bővebb információ a konferencia internetes oldalán:

http://www.eotvoscollegium.hu/wiki/angol

A konferencia szervezői:

Bottyán Gergely, MTA Nyelvtudományi Intézet és ELTE Eötvös József Collegium

Kis Ádám, ELTE BTK IKI Informatika Tanszék és SZAK Kiadó

Program

(módosítva: 2006.02.07.)

  9.30   Megnyitó

  9.40   Ladányi Mária: A formális és a funkcionális nyelvi elemzés - egykor és ma

10.10   Kenesei István: Antal László „Hatodik mondatrész”-éről

10.40   Prószéky Gábor: Számítógépes nyelvleírás (antali) strukturalista alapokon

11.10   Kávészünet

11.30   Váradi Tamás: Strukturalizmus és korpusznyelvészet          

11.55   Bezeczky Gábor: Jelentés a világról

12.20   Komlósy András: A közvetlen összetevős elemzés egy kísérleti középiskolai nyelvtantananyagban

12.45   Kálmán László: Iskolai nyelvtanoktatás Antal László szellemében

13.10   Ebéd

14.00   Nádasdy Ádám: A fonéma mint központi elemzési egység   

14.25   Rebrus Péter - Törkenczy Miklós: Fonológia a fonémákon túl?

14.50   Nádasdi Péter: Kellenek-e mondatrészek a magyar mondattanba?
 
Töprengések Antal Lászlóval

15.15   Kávészünet

15.30   Gecső Tamás: Képző, jel, rag

15.55   Kiefer Ferenc: Hány esete van a magyar főnévnek?

16.20   Szabadelőadások

17.00   Vita, összefoglalás (vezeti: Kenesei István)