Összesen  24434  szövegben  109994  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "o3"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ánné, Daniel Polixena asszony őnagysága és br. Bornemisza Pál úr ..
2   egy kicsiny parányi hely, az őrmezei határból szakasztotta az Egre..
3   úgy kínozza azokat a szegény őrmezeieket. Annyira el is szegényedte..
4  gismérvén az igazságot, urunk őfelsége előtt publice reformátusnak..
5   Akkor publice mondotta, hogy ő soha formális pápista nem volt. Ké..
6  szép könyvet, melyben mind az őfelségének beadott instantiáját, m..
7  gokat akart kitekerni belőle. Őfelségét sokféleképpen informálta..
8  en informálta iránta. Elhitte őfelsége is ilyen szent atyának infor..
9  y az Úristenen áll minden, az őfelsége akarata nélkül egy verebecs..
10   tudva vannak, amikor tetszik őfelségének, egy szempillantásban me..
11  ngyel úri rendeknek adósságit ő felsége oly parancsolattal kifizette..
12  tótanács azt is tudatta, hogy ő felségét holmi köszöntések..
13  adságában áll a maga panaszát ő felségének írásban beadni, a név..
14  lünk kelletik egy vezetőt, ki ő felségét nem csak az jó és közö..
15  lmi köszöntésekkel ne illesse ő felségét.Hetedsze..
16  zabad leszen panaszát irásban ő felségének be adni, de azt a ki pra..
17  képest ha Namény felé találna ő felsége jönni, Naményban az 18  ltóságok és generalisok jövén ő felségével, hogy abban fogyatkozás..
19  n fogyatkozás ne legyen és az ő felsége szállása szomszédságába..
20  quártéllya leszen e vagy déli ő felségének Namény; Csarodán hason..
21  g valaki köszöntéssel mennyen ő felsége eleiben, nem árt sőt szük..
22  t szükséges Orosz püspök uram ő magának is hirül tenni, netalán az..
23  . Valakinek panasza vagyon és ő felsége eleiben terjeszteni akarná,..
24  iszik Munkácsig, az holott is ő felségének reménylem éjczaki stat..
25  atiója fog lenni, onnat pedig ő felsége fog menni Huszt..
26  vissza küldetni a többi pedig ő felségével megyen, azért ugyan Mun..
27  n Munkácson az visszaküldendő ő felsége két hintajában és egy tá..
28  ogy ha Namény felől fog jönni ő felsége, főképen ha déltájban le..
29  ák uraimék pro omni eventu ha ő felsége ottan találna hálni a fent..
30  , akár déli állapodása leszen ő felségének tiszták legyenek az alk..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;