Összesen  24434  szövegben  12036  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mivel"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   a' fö0ld alatt lévö0 tü0znek mivelés43e-által az ö0 nemek-s43zeré..
2  fö0ldnek gyomrában lévö0 tü0z mivelésének tulajdoníttyúk e' formá..
3  -való vetésébö0l s43zármazik. Mivel pedig az Hóld ts43ak ujságkor s4..
4  em rejtheti, mondám rés43zit, mivel az Hóld a' Napnál s43okkal kis43..
5  kozás43a tö0rténik a' Napnak, mivel abban a' Napnak egyenes43en s43ü0..
6  s43ságanak igaz ki-foztás43a, mivel a' fö0ldnek kereksége egyenes li..
7  ..enved 232 fogyatkozás43t, mivel gyakorta kerekdék mozdúlásával..
8  Jupiternek, és Saturnus43nak, mivel kerü0lettyeknek minden rés43zeib..
9  féle dolgokról discurráltunk, mivel az asszony tanult s a deáki tudom..
10  egteszen, annyival is inkább, mivel régi igaz barátságunknak megúj..
11  k semmi hasznát nem vehetném, mivel minden szók úgyis kevesek hozzá..
12  gy-Sándor ellen dolgozott; de mivel a' nemzeteknek s43ors43a ollyan, m..
13  ényekről is gondoskodni kell, mivelhogy a Helytartótanács megírta, ..
14  Ádámnak nagy lészen restsége, Mivel igen terhes férj kötelessége,15  egemészt rettentö4 gyomrával, Mivel mérhetnö4k meg ennek tágassága..
16  ditásában-is fáradhatatlanok; mivel ha azon Munkájoknak s43emmi egyé..
17   nyelveken való s43zok közzé, mivel magok gondolatjokat tsupán tsak m..
18  zókkal ki nem fejezhették: de mivel [II..
19   s43zorgalmatos43abban írnak, mivel az ö Könyveik s43zorgalmatos43ab..
20  ó okból s43zármazik az is, a' mivel tsak mos43t, édes Nemzetemet meg-..
21  rkezék, hogy Táborba mennyen, mivel Svetzia a' Lengyel Ko..
22   az én s43zívemnek fájdalmát, mivel látom vala, hogy azt nem könnyeb..
23  á, hogy ez épen nem lehetett; mivel azon éjts43zakán, a' mellyen ö ..
24  . Ö nékem Hollándiát jovallá, mivel néki Ams43terdámban..
25  kés43z pénzt vennék magamhoz; mivel igen könnyen meg-eshetnék, hogy ..
26  t írék az én s43zabaditómnak, mivel azon Nemes Léleknek hozzám való..
27  itben állandóvá tés43zi ötet: Mivelhogy Is43teni hatalom nélkül az A..
28  ség lés43zen a' s43zivben.18. Mivelhogy Kris43tus Urunk válogatás ne..
29  gy viszem könnyü4 értelemmel, Mivel a csudákat nem érem eszemmel,30  rgos foglalatosságidban nincs mivel búsétanom. Hogyha azomban ezen f..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;