Összesen  24434  szövegben  25571  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "mikor"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  43súk a' napot-is meg-állani, mikor azt az Úr Is43tentö0l kérte vó..
2  egyébkor nem tö0rténik, hanem mikor az Hóld egyenes43en a' fö0ld, é..
3  4zze tes43z' lankadozás43ával. Mikor' a' mú'zika s43zívü0nk' így al..
4  ott, kü0s43zködvén s43zívével. Mikor' Béts Delfénjen e'k..
5   termett.Tudodé Barátom, hogy mikor mi ezen föld golyobis43s43ával a..
6   tes43tben vándorol; s'akkor, mikor az indúlatok el hagynának, ö is..
7   készen legyenek és akkorra a mikorra az másik dispositiót venni fog..
8  vetelről és megtudom merre és mikor jön ő felsége, azonnal meg fogo..
9  Feleségem! és könyörögj, hogy mikor az halállal s43zembe s43zállok, ..
10  3oha s43em s43zegényebb, mint mikor az ember, a' s43zeretetnek, és ke..
11  en magamon való kes43ergésre, mikor Ked mellettem nem lés43zen. Tudom..
12  tta Kris43tus Apos43tolságra, mikor hálót eres43ztenek vala a' tenge..
13  n; Jakabot pedig és János43t, mikor hálójokat foltozzák vala. Ezzel..
14  eliomi prédikállásnak hálóit, mikor Kris43tus Urunk Mennybe fel-menvé..
15   s43emmit s43em fogott; hanem mikor Urunk s43zavának engedvén, meg-v..
16   s43enki meg-ne botránkozzék, mikor az Anyas43zentegyház hálóját s..
17  nunk, és s43záját bé-dugnunk, mikor azt akarja belénk bes43zélleni, ..
18  y bánik a' bünös emberrel-is, mikor a' penitentzia tartáshoz kés43zu..
19  ékezetemre. Has43onlatosképen mikor Vatsorált vólna, vö0vé a' poha..
20  s ez igen has43znos s43zokás. Mikor látok egy Nemes gyermeket magáva..
21  igen s43ok, mond JUSTINIÁNUS. Mikor az elmét nagyra akarjuk emleni, f..
22  immár, 'S nem tseveg ös43zve, mikor verseit énekeli. Most oda le..
23  et; nékünk példát adván: hogy mikor felebarátunknak valamelly es43ete..
24  minket akarván tanitani, hogy mikor gonos43zt hallunk felebarátunkró..
25  zzel tanitván bennünket, hogy mikor felebarátunk a' mi intésünkre, ..
26   és Világi Magis43trátus43ok, mikor hallák, hogy Kris43tus tsak azokn..
27  letlenséget követ-el a' Biró, mikor maga gonos43z lévén, más43okat ..
28  t? nemde nem Szintén, mint mikor a' nyavalyás gyermeknek az Orvos<..
29  zonyos vólna-is, mi has43zna? mikor nintsenek illyen könyveink. Ott v..
30  t dolgonn? 's mond meg nékem, mikor megérted. Létébenn az Istennek ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;