Összesen  24434  szövegben  7685  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "me1lto1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ánétáknak fogyatkozás43i után méltó az egy-más43tól-való el-rejte..
2  y Vezér, (jól tudód,) bü0szke méltóságát Meg- szokván; nem h..
3   ha fejektö0l el-vál; A' nagy méltóságot Kö0z emberré tészik,4  ról, Készü0lnek le- verni fö0 méltósa4godról. Szabadon ereszti..
5  Kö0ztö0k nagy rendeink a' fö0 méltóságot El-osztván, úgy szu..
6  s hívatal! ------ gyö0trelmes méltóság! Embertelen Kö0zség! ..
7  k. Nemes tekíntetén láts43zik méltós43ága: Lebeg s43zemöldök..
8  hogy a császárral érkező nagy méltóságok és generalisok édesdeden..
9  legalább nyolcz ház több nagy méltóságok és generalisok jövén ő..
10  , melyen ö felsége és a többi méltóságok nyeregben fognak menni, pa..
11  -is-látod mindjárt, ha azokra méltó vagyoké? tudjad tehát, hogy fe..
12  h, bátors43ágos és betsületre méltó barátom! ki potoltatik hivs43é..
13  zélylyel járja halotti sereg. Méltóbb dítsíretre, kinek s43zép gy..
14  tom. Rodrig egy nagy Vitéz 's méltó hogy s43zeres43s43em, 'S Ki..
15  nden keres43ztyén gyermeknek, méltó képen és mindeneknek fö0lö0t..
16  t s43zemre, és világos43ságra méltók ne láttattak vólna. Egye..
17  lly Királyt irígylette, a' ki méltó vala az egés43z világot igazga..
18  zár látván ezen tis43zteletre méltó Öreg-embernek általa lett mél..
19  zeivel bé-fedezve, nem ítélte méltónak magát, hogy látná a' napot..
20  félben harapva, igen-is... ha méltóztatol meg-engedni... s43zedjed a..
21  példát hagytak néked, én az ö méltóságoknak névét reád rúházom..
22  ttyának javallás43a s43zerint méltónak itéltetett, a' ki az eg..
23  taltta. mellyet a' Tsás43zári méltóságra el-jegyzetvén anyira öre..
24  meg-nyerte hogy annak hire és méltósága következendö4 idö4k..
25  És43us a' s43zentség érdemére méltóztatta, hogy a' keres43ztény há..
26  ázatosan az Úr Isten neviben, méltóztassék kegyes könyörülő szi..
27  k alól kegyesen absolváltatni méltóztassék Felséged vélünk, mive..
28  lás43i ös43zve- egygyes43edve méltóságosítanak. Ez az Is43teneknek..
29  ted; 's azomba magát, tsudára méltó kés43zséggel, az új jövevén..
30  hogy s43em a' tiédnek tsudára méltó vis43elt dolgait nem tudni. Leg-..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;