Összesen  24434  szövegben  74190  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "le1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ads43ágán bánkodik egyedül/A' léleknek, híd-el, illyen az ins43ége/..
2  urtzollya Nyelvünket./- - -E' légyen lelkünknek tárgya s' hánykoda..
3  nem képzem hogy én fö halandó légyek./Szünnyél hát Barátom azt ve..
4  3ég/El aggott tes43temben nem lés43z tsak betegs43ég./5  0s gö0zö0kbö0l a' fö0ld alatt lévö0 tü0znek mivelés43e-által az o..
6  zés43it a' fö0ldnek gyomrában lévö0 tü0z mivelésének tulajdonítt..
7   elegyített fö0ldi kénkö0ves, lépes, és kö0vér rés43zeket kü0lö..
8   elegyedés43s43el, hogy tö0bb légyen abban az ü0veggé válható, 's..
9  l azt vélte, hogy az értelmes Lélektö0l indítatván 24. óra alatt ..
10  ragadná. Hogy egy égnél tö0bb légyen, azt Sz.Pál-is bizonyíttya az ..
11  sö0t lehetet vólna-é a' Szent Lélektö0l világos43s43abb s43zókkal,..
12  /i> gondold-meg minémü0 dolog légyen az igaz férfiú, mondotta..
13  n az ég, és melly mes43zs43ze légyen tö0lü0nk? Azon-kivü0l az egyg..
14  ás43it; valamint a' napi órán lévö0 mutató noha a' falba, vagy a' f..
15   a' fába meg-mozdíthatatlanúl légyen helyheztetve, mindazáltal ki-je..
16  43zerént kell venni. A' Szent Lélek-is a' kö0s43séggel nem tudatlan..
17   dolgokról s43zólván a' Szent Lélek igazságot s43zóll. Nem adhatán..
18  elyt, hogy Jós43ue (kit Szent Lélekkel tellyes43nek mond a' Szent Ira..
19  ág nem helyes, és hogy helyes légyen s43zü0kség-képpen a' Sz. Irá..
20  ' Napnál s43okkal kis43s43ebb lévén, s43oha úgy el-nem rejtheti, ho..
21  gyobb, vagy kis43s43ebb távúl léte) a' fö0ld árnyékának kü0lö0m..
22  fö0ldtö0l kü0lö0mbö0zö0 távúl lététö0l, 's el-térésétö0l tö0rt..
23  zö0 magos43ságon helyheztetve lévén, 's forgás43okban egyenes líne..
24  a a vizet. Mely idővel meg is lészen, most ugyan mindenik forog. Mind..
25  ígéretet tett, hogy pápistává lészen. De valósággal sohasem volt, j..
26   3 akaratom ellen cselekszem; lévén nálunk legfőbb újság az, hog..
27   váradi Bohushoz férjhez ment légyen. Azomban 5 miatta c..
28  al kifizette, hogy hazájokban lévű gyűlésre menni el ne mulassák...
29  ogy Ámfares' szíve gyö0trelem lész.ÁGIS. : ..
30  43unkba, tsö0mö0rt okoz jelen létem; Látom, fél Hazámnak terh..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;