Összesen  24434  szövegben  14537  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ideg"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  mlétett Szent Irás43nak igéit idegen értelembe, figura..
2  sában; söt s43ok s43zámtalan, idegen nyelven íratott Künyveknek mago..
3  öl látjuk, hogy az Irók s43ok idegen nyelven való s43zókat kéns43ze..
4  a által, és kiváltképen s43ok idegen Nyelven íratott Könvyeknek s43z..
5  elveken, úgy hogy azokban egy idegen s43zót-is bé-venni ne kéns43ze..
6  ened, ne legyenek én elö0ttem idegen Is43tenid.M. a' más4..
7  mjúhozta; Hogy lehet bátor az idegen annak dühö4s43sége elö4tt,8  al meg-elégednének, nem pedig idegen s43zemélyek után ás43itoznána..
9  -tévelyedett juhot, a' kit az idegen kos43s43al ös43zve kaptak, akarj..
10  r>A' s43zó-tagok' mérséklését idegen nyelvekbö4l nem tanúlhatni.11  om s43okan vagynak, kiknek az idegen nyelvek tudásában én, ki midö..
12  zönséges nyelveken kivü4l más idegen nyelveknek tanulásához s43zeren..
13  etes43sé tennem. Mivel a' más idegen nyelven nem értö4 As43zs43zonys..
14  eg elégedtenek, ezen vagy más idegen nyelven tanulni, a' tulajdon mago..
15  nnyiben tsak lehetett, minden idegen s43zókat, mellyek a' magyar bes4..
16  lehet tsak ez-is, hogy ha más idegen Nemzetek, mellyek a' mi régi ele..
17  s árnyékkal kedveskedett, két Idegenyek meg- s43zállottak, kik közzu..
18  delmes43en végezte, midö4n az Idegeny, a' ki verekedés43eknek kimenet..
19   a' fekete fegyveres, hogy az Idegeny meg-s43zünvén válas43ztás43o..
20  i módon óltalmazta. Látván az Idegeny, hogy egyre nem s43zégyenlik ol..
21  tásában kéns43zerittettnek az Idegenyek s43zabadúlás43okat keresni. ..
22  s fel-fedezvén s43isakját, az Idegenynek mégyen ölelésére. Ezen je..
23  bernek tettetes ábrázattya az Idegenyt gyönyörködteti, kihez midön..
24  és43z indulattal: Baráttságos Idegeny! azt mondgya nékie, vagy-is min..
25  , és Perdikásnak nevezetét az Idegeny, ezen embernek nem alatson s43or..
26  n Lis43imakus43i nevezetet az Idegeny, s43zemeit nagyobb figyelmetes43..
27  událkozás43s43al nézi vala az Idegenyt, mint verekedésében vitézsé..
28  és43s43el vala alatsonyabb az Idegenyénél; és ha s43zivében; bé-h..
29  más43tól külömbözés43eket. Az Idegeny esmérets43égé tévén maghát..
30  l-múlt vólna, újra kezdvén az idegeny bes43zédgyét folytatni: Ha nem..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;