Összesen  24434  szövegben  9160  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1ld"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  aimat hartzok Is43tenének/Fel- áldozván, lettém rabja nagy Nevének,..
2  últ Is43teninek mindég vérrel áldoz, Napokként, más fö0ért s..
3  zeméyének a'nyi hív s43zívvel áldozna; A' meg-s43zikkadt halál,..
4  os43t mégint Tellyeséggel fel- áldozom magamat éretted; de ha ezen á..
5  m magamat éretted; de ha ezen áldozatom nem lenne elegendö4, ha vagy..
6  ásnak alkalmatos43ságával meg- áldja gyarlós43ágodat, és hálálja ..
7  m, És a barátságnak végre így áldoztam: 548   bos43zs43zú-állás43oknak fel- áldoztatnom! De ez az Is43tennek iránt..
9  m való jó-téteményét. Is43ten áldja-meg Kedet, Jó Uram! úgy monda o..
10  ám most Éva napjára, Hogy sok áldás szálljon Prónay Évára. ..
11  idö4 tétova anynyi gonos43zt. Áldozatúl adatott s43zö4llö4re kegye..
12  mézet adott. Isteneim! kegyes áldozatot kés43zítek az ólból:..
13  ve gyü0ltek, hallyák Is43tent áldani, Alleluját mondani...
14  éjét, mitsoda jeles erköltsöt áldozzon-fel a' maga meg-ves43zett indu..
15  i határt, és a' reá-mondatott áldás43od által az ö4 törvényit te..
16  3ok meg-nem s43zünnek vala az áldott JESUSután les43elk..
17  ta bennem örömöm a' s43zivem, Áldom ez es43ettel Párnas43s43us43i mi..
18  régi balgatog Pogányok között áldozat s43zentelö4i vóltanak, nem an..
19  ltatlannabb pap-is válósággal áldozhattya Kris43tusnak Szent tes43té..
20  es43tét, és vérét; mellyeknek áldozattyával magának ugyan itéletet..
21  jük ugyan, hogy az Is43tennek áldásából s43zállott reánk, a' mi ..
22  ..s itélyük, hogy azon 112 áldását az Is43tennek mí meg-érdeml..
23  mbert a' s43zent gyónásnak az áldozatnak, és más akár melly jósá..
24  y ha valaki az oltárra marha' áldozatot igért, mellynek has43onlóke..
25  s ládának pedig, es a' 'Siros áldozatnak nevezete alatt mindgyárás4..
26  elö4tt érdeme lelte helyét. O áldott Árnyék! menj 's érdem s43zék..
27  s43záporitani, és ekképen meg- áldani: Kit-is az holnapi napon a' Szen..
28  eteket a' Szent házas43ságra, áldja-meg mind két rés43zröl Kegyelm..
29  egyelmetekre lelki `s tes43ti áldását, gerjes43zs43ze-fel és tápl..
30  elekednék nemesül? Mellyikünk áldozná fel magát hazájáért, hogy ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;