Under construction

Az MTA Nyelvtudományi Intézete
Élőnyelvi Osztályának
válogatott bibliográfiája,
1987-1997

 
 

Budapest, 1997. július
 

Bevezető
 

Ez a bibliográfia a Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztályának válogatott bibliográfiája. A válogatásban az a cél vezetett, hogy fölsoroljuk azokat a publikációinkat, amelyek

1. az Osztályon 1987 és 1997 között folyt csoportos OTKA kutatások keretében készültek,
2. az Országos Kiemelésũ Társadalomtudományi Kutatások támogatásával készültek,
3. a "Reserach Support Scheme of the Higher Education Support Programme" támogatásával készültek,
4. nem az előbbi szerződéses kutatások keretében írtuk őket,

 de az Osztály munkájának centrális részéhez tartoznak.

Felsoroljuk a munkáinkról megjelent ismertetéseket, de nem listázzuk az Osztály tagjai által írt bírálatokat. Külön fejezetben is szerepelnek a Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat (másik nevén: Nézetek-B) és a Budapesti Szociolingvisztikai Interj£ (rövidítve: BUSZI) címÁ kutatások eddig megjelent publikációi.
 

Budán, 1997. július 11-én Kontra Miklós
 

I. A 933-as nyilvántartási számú OTKA kutatás ("Élőnyelvi vizsgálatok [a mai magyar beszélt nyelv vizsgálata]", 1987-1990) eredményeként megjelent publikációk:

Könyvek

Balogh Lajos (szerk.), 1993. Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből. (Linguistica, Series B, 2.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 181 lap.
Ismertetések: MNy 91(1995): 494-497;

Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), 1990. Élőnyelvi tanulmányok. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. (Linguistica, Series A, 3.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 228 lap.
Ismertetések: MNyj 28-29(1990): 138-142; Édes Anyanyelvünk 1990/3: 10; MTud 1990/9: 1125-1126; UAJb 63(1991): 240-241; Néprajz és Nyelvtudomány XXXIII(1989- 90): 113-115; Lg 68(1992): 171-175; Studies in Applied Linguistics [Debrecen] 1(1994): 189-190

Balogh Lajos (szerk.), 1996. A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény. (Linguistica, Series A, 19.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 226 lap.

Kontra Miklós (szerk.), 1988. Beszélt nyelvi tanulmányok. (Linguistica, Series A, 1.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 180 lap.
Ismertetések: UAJb 62(1990): 183; MNyj 28-29(1990): 133-136; Pedagógiai Szemle 1990/3: 291- 292; Édes Anyanyelvünk 1990/3: 10; Nyr 114(1990): 249-256; LiS 20(1991): 138- 140; IJSL 111(1995): 103-106; Hungarológiai Értesítő XII/3-4 (1990- 1993): 170

Cikkek

Balogh Lajos, 1987. A területi nyelvváltozatok fonetikai-fonológiai leírásának problémái. Magyar Nyelv 83: 410-415.

Balogh Lajos, 1989a. A táji nyelvváltozatok kutatása. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 375-376.

Balogh Lajos, 1989b. A regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 377-380.

Balogh Lajos, 1990a. A városi nyelvjárások. In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 197-201. Veszprém: VEAB.

Balogh Lajos, 1990b. A táji nyelvváltozatok kutatása. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 84-88.

Balogh Lajos, 1990c. A nyelvi regionalitás szintjei. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 121-133.

Balogh Lajos, 1993a. Előszó. In: Balogh Lajos (szerk.), Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből, 7-8.

Balogh Lajos, 1993b. Átmutató a regionális nyelvi kutatásokhoz szükséges szöveganyag magnetofonszalagról történő lejegyzéséhez. In: Balogh Lajos (szerk.), Szöveggyűjtemény a táji nyelvváltozatok köréből, 9-19.

Balogh Lajos, 1996. Előszó. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 7-8.

Balogh Lajos és Kontra Miklós, 1990. Előszó. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 1-2.

Bartha Csilla, 1991. Erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai. Regio 2. évf. 1. szám: 77-87.

Bartha Csilla, 1992. Sztenderdizáció és/vagy nyelvi
asszimiláció? Megjegyzések az erdélyi menekültek nyelvhasználatában észlelhető változásokról. In: Kontra Miklós (szerk.), Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben, 19-29.

Bokor József, 1996. Nyelvjárási szókészleti vizsgálatok tanulságai az élőnyelv szempontjából. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 161-177.

Boross Ottilia és Pléh Csaba, 1988. A nem verbális közlések a gazdagréti felvételekben. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 159-177.

K. Fábián Ilona, 1996. A nyelvjárási alapréteg három hangtani jelensége és változatai a Tolna megyei Kisszékelyen. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 43-63.

Fábricz Károly, 1988. A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 76-89.

Guttman Miklós, 1996. Nyelvjárási, regionális jelenségek nyugat-dunántúli általános iskolások beszélt nyelvében. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 211-226.

Horváth Veronika, 1989. A -ban/-ba nyelvi változóról. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 417-427.

Horváth Veronika, 1994. A -ba(n) nyelvi változóról. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 131-137. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Horváth Vera és Reményi Andrea Ágnes, 1990. Az ikes ragozásról. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 9-19.

Kassai Ilona, 1988. A szünet kérdésköre a szöveglejegyzésben. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 22-43.

Kassai, Ilona, 1989. On Vowel Length Variability in Hungarian. In: Proceedings of the Speech Research '89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest (=Magyar Fonetikai Füzetek 21.), 96-99.

Kassai Ilona, 1990. A beszédszünetek észleléséről. In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 139- 142. Veszprém: VEAB.

Kassai Ilona 1991a. Hol tart a magyar magánhangzók időtartamának ingadozása? (Szociolingvisztikai próbainterjúk tanulságai). Magyar Nyelvőr 115: 69- 80.

Kassai Ilona, 1991b. A mássalhangzó-kapcsolatok ejtési változatairól szociofonológiai megközelítésben. Magyar Fonetikai Füzetek 23: 87-91.

Kassai Ilona, 1994. Az -e kérdőszó vándorlásai. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 125-130. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Kontra Miklós, 1988a. Bevezető. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 1-4.

Kontra Miklós, 1988b. Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek kapcsán. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 59-75.

Kontra Miklós, 1989a. Rövid beszámoló a budapesti köznyelvi kutatásokról. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 391-397.

Kontra Miklós, 1989b. A magnetofontól a számítógépig. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 399-404.

Kontra Miklós, 1990a. Az élőnyelvi vizsgálatok tárgyáról és módszereiről. In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 131-138. Veszprém: VEAB.

Kontra Miklós, 1990b. A budapesti köznyelvi vizsgálatokról. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 3-8.

Kontra Miklós, 1990c. Természetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás? In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 76-83.

Kontra Miklós, 1990d. Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5: 512-520.

Kontra Miklós, 1991a. Miért oly lukas Vago magyar fonológiája? Magyar Fonetikai Füzetek 23: 108-110.

Kontra Miklós, 1991b. Szukszükölő akadémikus. In: Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 372-374. Budapest.

Kontra Miklós - Catherine O. Ringen - Joseph P. Stemberger, 1989. Kontextushatások a magyar magánhangzóharmóniában. Nyelvtudományi Közlemények 90: 128-142.

Kontra, Miklós; Catherine O. Ringen; Joseph P. Stemberger, 1990. The Effect of Context on Suffix Vowel Choice in Hungarian Vowel Harmony. In: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists, Berlin/GDR, August 10-August 15, 1987. Pp. 450-453. Akademie-Verlag Berlin.

Kontra Miklós és Váradi Tamás. 1991. Suksükölő értelmiség. Nyelvhasználatunk néhány kérdése az iskolázottság tükrében. Mozgó Világ 1991. február: 61-70.

Labov, William. 1988. "A nyelvi változás és változatok" (Egy kutatási program terepmunka-módszerei). Szociológiai figyelő IV. évf. 4. szám: 22-48. Fordította Galántai Vera a John Baugh & Joel Sherzer (eds.), Language in Use: Readings in Sociolinguistics (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1984) c. kötetből (28-53.).

Laczkó Mária, 1990. Az igék feltételes mód egyes szám első személyű alakjának ( én tudnék/tudnák ) használata különböző társadalmi csoportokban. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 20- 31.

Laczkó Mária, 1994. A szavak ingadozó toldalékolásának előrejelezhetőségéről. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 139-145. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Pesti János, 1990. Az élőnyelvi vizsgálatok kutatásmódszertani kérdéseiről (Szentlőrinci beszédfelvételek alapján). In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 98-112.

Pesti János, 1996a. Adatok a nyelvi viselkedés kérdéseihez. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 25-39.

Pesti János, 1996b. Szentlőrinc község regionális köznyelvének hangtani-fonológiai szempontú vizsgálata. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980- as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 65-99.

Pesti János, 1996c. Az [e] és az [e:] beszédhangok helye a magánhangzók fonológiai rendszerében. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 101-105.

Pesti János, 1996d. A beszédszünet és a fonémák kvantitásának összefüggése a beszédfolyamatban szentlőrinci felvételek alapján. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 147-157.

Pesti János, 1996e. Redundanciajelenségek regionális köznyelvi szövegekben. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmány- gyűjtemény, 181-195.

Pesti János, 1996f. Hiányjelenségek regionális köznyelvi szövegekben. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmány- gyűjtemény, 197-208.

Pléh Csaba, 1990. A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 55-75.

Reményi, Andrea Ágnes, 1989a. Phonetic features of adults' reading ability. In: Proceedings of the Speech Research '89 International Conference, June 1-3, 1989, Budapest (=Magyar Fonetikai Füzetek 21.), Last-minute Additions, 50-53.

Reményi Andrea Ágnes, 1989b. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kódolási rendszeréről. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 405-416.

Ringen, Catherine O. and Miklós Kontra, 1989. Hungarian neutral vowels. Lingua 78: 181-191.

Rónai Béla, 1990. A bukovinai székely nyelvjárás hangrendszerének változása. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 89-97.

Rónai Béla, 1996a. Magyar élőnyelvi kutatások Szekszárdon. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 11-21.

Rónai Béla, 1996b. A bukovinai székely nyelvjárás hangrendszerének változása. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 107-112.

Rónai Béla, 1996c. A szekszárd-felsővárosi köznyelv hangrendszerének változásai. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 113-123.

Szalamin Edit, 1988. Az ún. témaismétlő névmások kérdéséhez. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 90-101.

Terestyéni Tamás, 1990. Beszédszokások (Egy szociolingvisztikai adatfelvétel néhány előzetes eredménye). In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 32-54.

Thimar Márta, 1994. A felszólító mód egyes szám 2. személyű rövid és hosszú alakjainak használatáról. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 147-150. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Váradi Tamás, 1988. A Beszédszünet szubjektív és objektív regisztrálásának összevetéséről. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 44-58.

Váradi Tamás, 1990. -Ba vagy -ban? (Problémavázlat). In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 143-155. Veszprém: VEAB.

Váradi Tamás és Kontra Miklós, 1994. A stigmatizált magyar kijelentő mód társadalmi disztribúciójáról. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica Series A, 16.), 115-124. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Varga László, 1987. Prozodémák A magyar Beszédben és jelölésük az intonációs átiratban. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből III: 91-119.

Varga László, 1988. A gazdagréti kábeltelevízió műsorából válogatott anyag intonációs átirata. In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 5-21.

Wacha Imre, 1988. Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilat- kozásainak (szintaktikai) vizsgálati szempontjaihoz (A gazdagréti kábeltelevízió élő nyelvi felvételei alapján). In: Kontra Miklós (szerk.), Beszélt nyelvi tanulmányok, 102-158.

Wacha Imre, 1989. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjai Beszélt nyelvi szöveg lejegyzésekor. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3(80). szám: 381-390.

Wacha Imre, 1990a. Az élőnyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak vizsgálati szempontjaihoz. In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 121- 130. Veszprém: VEAB.

Wacha Imre, 1990b. Számítógépes program terve szövegszintaktikai kutatásokhoz. In: Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.), Élőnyelvi tanulmányok, 209-222.

Wacha Imre, 1991. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. In: Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 650-654. Budapest.

Wacha Imre, 1994. Norma és/vagy kommunikativitás. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica Series A, 16.), 31-42. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Zilahi Lajos, 1996. A hosszú magánhangzók állapota Doboz nyelvjárásában. In: Balogh Lajos (szerk.), A magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén. Tanulmánygyűjtemény, 125-143.

  II. A 3220-as nyilvántartási számú OTKA kutatás ("Élőnyelvi vizsgálatok", 1991-1994) támogatásával (és legtöbbször feltüntetésével) megjelent publikációk
 

Könyvek

Sz. Bakró-Nagy Marianne és Kontra Miklós (szerk.), 1991. A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 270 lap. Ismertetések:
Élet és Irodalom 1991. augusztus 23., 11;
Magyar Nemzet 1991. augusztus 29., 8;
Valóság 1991/12: 103-104; Analecta
Linguistica XXI (1991): 205-206; MTud
1992: 248-250; MNy 88(1992): 104-108;
BUKSZ 5(1993): 110-113; Nyr 117
(1993): 236-242; Nyelvelő [Szeged]
I/4(1992): 114-115; Budapest Review of
Books 3/2(1993): 69-72; ESY 65(1993):
151-152; NyK 93(1992-93): 238-243;

Fülei-Szántó Endre, 1994. A verbális érintés. (Linguistica, Series C, 7.) Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 59 lap.
Ismertetések:
Nyr 119 (1995): 419-421
 

Ilson, Robert. 1991. Assembling, analysing and using a corpus of authentic language. Transcribed and edited by Andrea Ágnes Reményi. (Linguistica, Series C, 4.). Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 40 lap.
Ismertetések:
Nyr 117 (1993): 102-105

Kassai Ilona (szerk.), 1995. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasz- nálat. (A 6. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán, Budapest. 318 lap.
Ismertetések:
ALH 43(1995-1996): 433-435; Modern
Nyelvoktatás 3(1997): 125-128;

Kontra Miklós (szerk.), 1991. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről (A magyarságkutatás könyvtára XI.). Budapest: Magyarságkutató Intézet. 163 lap.
Ismertetések:
Élet és Irodalom 1992. május 8., 11;
Kárpátalja 1992. június 12., 4; Protestáns
Szemle 1992/3: 221-222; Lg 69(1993):
209-210; LPLP 17(1993): 163-165; MNy
89(1993): 359-362; LiS 22(1993):
451-456; NyIrK 36(1992): 110-111;
Erdélyi Múzeum 55(1993): 113-115;
NyéK 87(1993): 78-80; MNyj
XXXI(1993): 143-149; HSR XX(1993):
117-119; Studies in Applied Linguistics
[Debrecen] 1(1994): 181-188; FuF
52(1994): 345-346; Nyr 119(1995):
194-197; Multilingua 14(1995): 213-218;

Kontra, Miklós & Tamás Váradi (eds.), 1992. Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric. Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 130 lap.
Ismertetések:
Nyr 116(1992): 233-237; Analecta
Linguistica 22(1992): 18-19; SEER
70(1992): 737-738; ESY 65(1993):
177-178; LLBA 26/2 (July 1992):
#9203883; ZDL 62(1995): 73-76;

Kontra Miklós (szerk.), 1992. Társadalmi és területi változatok A magyar nyelvben. (Linguistica, Series A., 9.) Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 189 lap.
Ismertetések:
Élet és Irodalom 1993. március 12., 11;
Létünk XXIII/1(1993): 111-115; Nyr
118(1994): 110-113; Sociolinguistica
8(1994): 142-143

Kontra, Miklós & Csaba Pléh (Co-editors), [1994]. Studies in Applied Linguistics, Volume 1. Editor: László Hunyadi. (Department of General and Applied Linguistics, Lajos Kossuth University, Debrecen). 190 pp.

Kontra, Miklós & Csaba Pléh (eds.), 1995. Hungarian Sociolinguistics [=International Journal of the Sociology of Language, 111]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 106 pp.
Ismertetések:
MTud 1996/1: 106-108; Linguistics
Abstracts Vol. 12, No. 3 (1996):
96/H/79, 96/H/80, 96/H/81;

Túl a Kecegárdán. Calumet-vidéki amerikai magyar szótár. Gyűjtötte és összeállította: Vázsonyi Endre. Sajtó alá rendezte és szerkesztette: Kontra Miklós. (A Magyarságkutatás könyvtára XV.) Budapest: Teleki László Alapítvány, 1995. 242 lap.
Ismertetések:
Élet és Irodalom 1996. június 28., 12;
Katedra [Szlovákia] 1996. november: 12-
13; Katedra [Szlovákia] 1996. december:
14-15; SEER 74(1996): 707-708; Lg
72(1996): 856-858; ALH 43(1995-1996):
435-436; ESY 69(1997): 98-101; MNy
93(1997): 98-101; AS 71(1996): 320-324;
 

Cikkek

Angelusz, Róbert & Róbert Tardos, 1995a. Styles of knowledge and interactive habits. International Journal of the Sociology of Language 111: 57-78.

Angelusz Róbert és Tardos Róbert. 1995b. Megszólítások egy átalakuló világban. Jel-Kép 1995/3-4. szám: 39-52.

Barratt, Leslie B. & Miklós Kontra, 1996. Matching Hungarian and English Color Terms. International Journal of Lexicography 9: 102-117.

Bartha, Csilla and Anna Borbély. 1995. The Influence of Age and Gender on Codeswitching among Romanians in Hungary. Network on Code-Switching and Language Contact. Summer School Code-Switching and Language Contact. Ljouwert/Leeuwarden, 14-17 September 1994. Fryske Akademy. Pp. 284-289.

Borbély Anna, 1995a. Attitűd és nyelvválasztás egy magyarországi román nyelvközösségben. In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 287-297.

Borbély, Anna, 1995b. Appendix: A review of recent sociolinguistic research on the Romanian Language. In: Jeffrey Harlig & Csaba Pléh (eds.), When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68), 185-195. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Borbély, Anna, 1995c. A magyarországi románok nyelvhasználata a változások tükrében. Regio 6. évf. 3. szám: 34-43.

Kassai, Ilona, 1992. Budapest Sociolinguistic Interview - A Corpus of Spoken Hungarian. In: Ferenc Kiefer, Gábor Kiss and Júlia Pajzs (eds.), Papers in Computational Lexicography. COMPLEX '92, 185-189. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Kassai Ilona, 1993a. A nyelvi norma és nyelvhasználat viszonyáról az -e kérdőszó mondatbeli helye(i) kapcsán. In: Hungarológia 3: 93-102. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ.

Kassai Ilona, 1994. Nyelvi norma és nyelvhasználat viszonyáról az -e kérdőszó mondatbeli helye(i) kapcsán. Magyar Nyelv 90: 42-48.

Kassai, Ilona, 1995a. Prescription and reality: the case of the interrogative particle in Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 21-30.

Kassai Ilona, 1995b. Előszó. In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 7-9.

Kassai, Ilona, 1996. The Survey of Spoken Hungarian: A Large-scale Sociolinguistic Project and its First Results. In: National Language Institutes Around The World-Diversity in Language Issues. The National Language Research Institute, Tokyo, 241-252.

Kontra Miklós, 1991. Előszó. In: Kontra Miklós (szerk.), Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről (A Magyarságkutatás könyvtára XI.), 7-10. Budapest: Magyarságkutató Intézet.

Kontra Miklós, 1992a. Nyelv és igazságszolgáltatás. Hiány III. évf. 7. szám (1992. augusztus): 16-19.

Kontra, Miklós, 1992b. Class over nation-linguistic hierarchies eliminated: The case of Hungary. Multilingua 11-2: 217-221.

Kontra, Miklós, 1992c. Hungarians turned gateniks in 1990. American Speech 67: 216-222.

Kontra, Miklós, 1992d. On an ongoing syntactic merger in Hungarian. In: Kenesei, István & Csaba Pléh (eds.), Approaches to Hungarian, Volume Four: The Structure of Hungarian, 227-245. Szeged: JATE.

Kontra Miklós, 1992e. Előszó. In: Kontra Miklós (szerk.), Társadalmi és területi változatok A magyar nyelvben, 1-3.

Kontra, Miklós, 1992f. Remarks on sociolinguistics in Budapest. In: Kontra, Miklós & Tamás Váradi (eds.), Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric, 83-94.

Kontra Miklós, 1992g. Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai realitás. In: Kontra Miklós (szerk.), Társadalmi és területi változatok A magyar nyelvben, 87-95.

Kontra Miklós, 1992h. Rövid és szelektív válaszok a szerkesztők szövegtannal kapcsolatos kérdéseire. Szemiotikai Szövegtan 5: 153-155.

Kontra Miklós, 1993. Kik köszönnek ma Magyarországon i3heló- val? Vadon Lehel (szerk.), Emlékkönyv Országh László tiszteletére, 243-251. Eger.

Kontra Miklós, 1994. Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90: 333-345.

Kontra Miklós, 1995a. Módszertani megjegyzések az amerikai magyar eldöntendő kérdőintonáció kapcsán. In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 271-285.

Kontra, Miklós, 1995b. On current research into spoken Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 9-20.

Kontra, Miklós, 1995c. Danubegate: Strategic or Ignorant Use of Language in a Hungarian Court? Ruth Wodak, Fritz Peter Kirsch (Hg.), Totalitäre Sprache - Langue do bois - Language of Dictatorship, 261-268. Wien: Passagen Verlag.

Kontra, Miklós, 1995d. "No CARE-packages, please - We're Hungarians": The climate before, during, and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Harlig, Jeffrey & Csaba Pléh (eds.), When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributions to the Sociology of Language 68), 143-164. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Kontra, Miklós, 1995e. Does the Educational Level of Speakers Matter in Hungarian Language Use? In: ZDL-Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialekto- logenkongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 61-69. Franz Steiner Verlag Stuttgart.

Kontra, Miklós & Csaba Pléh, 1995. Introduction. Hungarian Sociolinguistics [=International Journal of the Sociology of Language, 111], 5-8.

Kontra, Miklós & András B. Székely, 1993. Hungary. Sociolinguistica 7. [=Multilingual Concepts in the Schools of Europe], 135-142.

Kontra, Miklós & Tamás Váradi, 1992. Preface. In: Kontra, Miklós & Tamás Váradi (eds.), Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric, vii-viII. Laczkó Mária, 1991. Az előrejelezhetőség kérdése a toldalék illeszkedésében. Magyar Nyelvőr 115: 237-241.

Pléh, Csaba, 1995. On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a normatively oriented Language community. International Journal of the Sociology of Language 111: 31-45.

Reményi, Andrea Ágnes, 1994. Influences and Values: A Sociolinguistic Study in the Hungarian System of Address. Studies in Applied Linguistics Volume 1: 85-109. [Debrecen]

Terestyéni, Tamás, 1995. Styles of knowledge and greeting habits in Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 47-55.

Váradi, Tamás, 1994. Hesitations between Inessive and Illative Forms in Hungarian (-ba and -ban). Studies in Applied Linguistics Volume 1: 123-140. [Debrecen]

Váradi, Tamás and Miklós Kontra. 1995. Degrees of Stigmatization: t-final Verbs in Hungarian. In: ZDL- Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 132-142. Franz Steiner Verlag Stuttgart.

III. A T 018272-es nyilvántartási számú OTKA kutatás ("Budapesti Szociolingvisztikai Interjú [BUSZI]: lejegyzés, kódolás, ellenőrzés és digitalizált Beszédkorpusz létrehozása", 1995-1997) támogatásával (és legtöbbször feltüntetésével) megjelent publikációk  

Bartha, Csilla, 1995-1996. Social and linguistic characteristics of immigrant Language shift: The case of Hungarian in Detroit. Acta Linguistica Hungarica 43: 405-431.

Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), 1996. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 102 lap.
Ismertetések:
Kárpáti Igaz Szó, 1996. október 3., 5;
Kárpátaljai Szemle 1996/6: 19; Pánsíp
1997/1: 28; Iskolakultúra 1997/1: 119-
120; Katedra [Szlovákia] 1997. május: 11-
13; Magyartanítás 1997/3: 34-37;
Kisebbségkutatás 1997/2: 197-201;

Kontra Miklós, 1996. Előszó. In: Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelv- használat, vii.

Kontra, Miklós. 1997a. "Stubborn as a mule calls for a dialectical presentation": On undoing and redoing corpus planning in Hungary. In: Michael Clyne (ed.), Undoing and Redoing Corpus Planning (Contributions to the Sociology of Language 78), pp. 31-60. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Kontra Miklós, 1997b. Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv 93: 224-232.

Kontra Miklós, 1997c. Szótárhasználók A magyar szótárírás aranykorában. Kiss Gábor és Zaicz Gábor (szerk.), Szavak - nevek - helyek. Árások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 228-232. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Pintzuk, Susan; Miklós Kontra; Klára Sándor; Anna Borbély, 1995. The effect of the typewriter on Hungarian reading style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics No. 1, September 1995). Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 30 pp.

Váradi, Tamás, 1995-1996. Stylistic variation and the (bVn) variable in the Budapest Sociolinguistic Interview. Acta Linguistica Hungarica 43: 295-309.
 
  IV. Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi
Kutatások VIII/b (Magyarságkutatás) 771/94 és 
771/95 sz. kutatásának (A határainkon túl élő magyar
kisebbségek Trianontól napjainkig tartó
szociolingvisztikai bemutatása, 1994-1995)
támogatásával készült publikációk ,

Bartha Csilla, 1997. Helységneveink ragozása határainkon innen és túl. Kiss Gábor és Zaicz Gábor (szerk.), Szavak -  nevek - helyek. Árások Kiss Lajos 75. születésnapjára,  49-61. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Borbély, Anna, 1995. A magyarországi románok nyelvhasz-
nálata a változások tükrében. Regio 6. évf. 3. szám: 34-43.

Kontra, Miklós, 1995. Sociopolitical and Linguistic Aspects of Post-Communist Hungarian Contact Linguistics. In: Muikku-Werner, P. & K. Julkunen (eds.), Kielten väliset kontaktit. AFinLAn vuosikirja 1995. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja no. 53., 7-23. Jyväskylä.

Kontra Miklós. 1996. Magyar Nyelvhasználat határainkon túl. In: Diószegi László (szerk.), Magyarságkutatás 1995- 96  (A magyarságkutatás könyvtára XX.), 113-123. Budapest: Teleki László Alapítvány. Lanstyák István, 1995a. A Magyar Nyelv központjai. Magyar Tudomány 1995/10: 1170-1185.

Lanstyák István, 1995b. Többközpontú nyelv-e A magyar? Irodalmi Szemle 1995/1: 72-83.

Lanstyák István, 1996. A magyar nyelv állami változatainak kodifikálásáról. Magyar Nyelvőr 120: 125-151.

Péntek, János, 1995a. Szociolingvisztikai dilemmák. Korunk,  Harmadik folyam VII/9: 36-42.

Péntek János, 1995b. A kollektív kétnyelvűség három típusa. Kétnyelvűség III. évf. 2. szám: 1-8.

V. A Research Support Scheme of the Higher Education Support Program (Grant no. 582/1995, The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary, 1995-1997) támogatásával készült publikációk  

Beregszászi, Anikó. 1995-1996. Language planning issues of Hungarian place-names in Subcarpathia. Acta Linguistica Hungarica 43: 373-380.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István. 1996. A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyarnyelv- tankönyvekben. In: Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 29-38.

Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.). 1996. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 102 lap.
Ismertetések:
Kárpáti Igaz Szó, 1996. október 3., 5;
Kárpátaljai Szemle 1996/6: 19; Pánsíp
1997/1: 28; Iskolakultúra 1997/1: 119-
120; Katedra [Szlovákia] 1997. május: 11-
13; Magyartanítás 1997/3: 34-37;
Kisebbségkutatás 1997/2: 197-201;

Kontra, Miklós. 1995-1996. English Only's Cousin: Slovak Only. Acta Linguistica Hungarica 43: 345-372.

Kontra, Miklós. 1996. The Wars over Names in Slovakia. Language Problems & Language Planning, 20: 160-167.

Kontra, Miklós. 1997. "Stubborn as a mule calls for a dialectical presentation": On undoing and redoing corpus planning in Hungary. In: Michael Clyne (ed.), Undoing and Redoing Corpus Planning (Contributions to the Sociology of Language 78), pp. 31-60. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Lanstyák István. 1996. Anyanyelvi nevelés a határon innen és túl. In: Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 11-15.

Sándor Klára. 1996. Apró Ábécé - apró esély. In: Csernicskó

István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 51-67.

Trudgill, Peter. 1996. Az olvasókönyvek és a nyelvészeti ideológia - szociolingvisztikai nézőpontból. In: Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 1-10.

Vörös Ottó. 1996. A szlovéniai kétnyelvű oktatás és tankönyvei. In: Csernicskó István és Váradi Tamás (szerk.), Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. (A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai). Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 79-84.

VI. Varia  

Balogh Lajos, 1987. A területi nyelvváltozatok fonetikai- fonológiai leírásának problémái. Magyar Nyelv 83: 410-415.

Balogh Lajos, 1989a. A palóc nyelvjárások. In: Bakó Ferenc (szerk.), Palócok. I. Kutatástörténet, föld és nép, 345-377. Eger.

Balogh Lajos, 1989b. A magyar nyelvjárások atlaszának kiadásra nem kerülő térképei. Magyar Nyelv 85: 450-456.

Balogh Lajos, 1989c. Zárt ë-zés a földrajzi nevekben. In: Balogh Lajos és Érdög Ferenc (szerk.), A IV. magyar névtudományi konferencia előadásainak anyaga, 68-73. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 183. szám) Budapest.

Balogh Lajos, 1991. Palócok a Kárpátalján? In: Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 63-66. Budapest.

Balogh Lajos, 1992. A Regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma. In: Kemény Gábor (szerk.), Normatudat - nyelvi norma (Linguistica, Series A, 8.), 23-30. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Balogh Lajos, 1993a. Állathívogatók és -terelők a Kárpát nyelvatlaszban. Hungarológia 3: 201-205. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ.

Balogh Lajos, 1993b. Néhány megjegyzés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Magyar Nyelv 89: 225-229.

Balogh Lajos, 1994. A Magyar Nyelv Kárpátalján. Magyar Nyelvőr118: 26-38.

Balogh, Lajos. 1995. Die Messung des Niveaus sprachlicher Regionalitat (Ein methodologischer Versuch). In: ZDL- Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 331-341. Franz Steiner Verlag Stuttgart.

Balogh Lajos, 1996. A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján. In: Gadányi Károly, Bokor József és Guttmann Miklós (szerk.), Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat (Bibliotheca Slavica Savariensis III.), 133-137. Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szláv Filológiai és Magyar Nyelvészeti Tanszékei.

Balogh Lajos - Kiss G. Gábor, 1992. A Magyar Nyelvárások atlaszának számítógépes feldolgozása. In: Kontra Miklós (szerk.), Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben 5-17.

Balogh Lajos és Érdög Ferenc (szerk.), 1991. Veszprém megye földrajzi nevei. III. Az Ajkai járás. (A magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 192. szám) Budapest. 424 oldal.

Balogh Lajos és Érdög Ferenc (szerk.), 1994. Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei. V. Tiszazug. Jászberény-Kunszentmárton: Jászberényi Tanítóképző Főiskola és Tiszazug önkormányzatai. 178 lap.

Bartha Csilla, 1992. A nyelvek közötti érintkezés univerzáléi (Néhány adalék a kódváltás kérdésköréhez). In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára, 19-28. Budapest: [ELTE].

Bartha Csilla, 1993. Megjegyzések a lexikai kölcsönzésről. In: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára, 26-35. Budapest: [ELTE].

Bartha Csilla, 1995a. A nyelvvesztés néhány rendszerbeli szimptómája amerikai magyarok nyelvhasználatában. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára, 34-44. Budapest: [ELTE].

Bartha Csilla, 1995b. Nyelvcsere, nyelvvesztés: szempontok az emigráns kétnyelvűség vizsgálatához. In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és Magyar Nyelvhasználat, 37-47.

Bartha Csilla, 1996. A Társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Magyar Nyelvőr 120: 263-282.

Beregszászi Anikó, 1997. Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály (szerk.), Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I. kötet: 356-361. (A magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 209. szám). Budapest-Miskolc: A Magyar Nyelvtudományi Társaság és A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete.

Borbély Anna, 1992. A román kisebbségi nyelv iskoláskorúaknál. Győri-Nagy Sándor és Kelemen Janka (szerk.), Kétnyelvűség a Kárpát-medencében, II.: 74-81. Budapest: Pszicholingva Nyelviskola - Széchenyi Társaság.

Borbély Anna, 1993. Az életkor, a nem és az iskolázottság hatása A magyarországi románok román és magyar nyelvválasztására. In: Hungarológia 3: 73-85. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ.

Borbély, Ana. 1996. Nyelvválasztási szokások a magyarországi románok kétegyházi közösségében. Annales 1996, 71-111. (PublicaÁia a Institutului de CercetÁri a Românilor din Ungaria) Gyula: Editura NOI.

Borbély Anna, 1997a. A szociolingvisztikai interjúkban előforduló földrajzi nevek variabilitása. Kiss Gábor és Zaicz Gábor (szerk.), Szavak - nevek - helyek. Árások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 71-80. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Borbély, Anna. 1997b. Ungarisch-Rumänisch. Hans Goebl, Peter H. Nelde, ZdenÁk StarÁ, Wolfgang Wölck (eds.), Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact, 2. Halbband: 1749-1752. Berlin & New York: Walter de Gruyter.

Csernicskó István, 1997. "Imja otcsesztvo" (Az apai név használatáról a kárpátaljai magyarok körében). B.

Gergely Piroska és Hajdú Mihály (szerk.), Az V. magyar
névtudományi konferencia előadásai I. kötet: 162- 167. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 209. szám). Budapest-Miskolc: A Magyar Nyelvtudományi Társaság és A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete.

Kassai Ilona, 1995. Kommunikatív stratégiák a nyelvvesztés kezdetén. In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 99-109.

Kontra Miklós, 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból (Linguistica, Series A, 5.). Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 188 lap.

Kontra Miklós, 1991. A terepmunkás dilemmái. BUKSZ 3: 362-366.

Kontra Miklós, 1992. Rövid és szelektív válaszok a szerkesztők szövegtannal kapcsolatos kérdéseire. Szemiotikai Szövegtan 5: 153-155.

Kontra, Miklós, 1993a. The messy phonology of Hungarians in South Bend: A contribution to the study of near- mergers. Language Variation and Change 5: 225-231.

Kontra Miklós, 1993b. Hogyan válasszunk le ötmillió magyart a nemzet testéről? Szivárvány XIV. évf. 40. szám: 123-130.

Kontra Miklós, 1994a. Szubjektív megjegyzések A magyar nyelvi tervezésről. Irodalmi Szemle XXXVII. évf. 12. szám: 72-81.

Kontra, Miklós. 1994b. Hungary: Language Situation. R. E. Asher, Editor-in-Chief, The Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume 3: 1620. Oxford: Pergamon Press.

Kontra, Miklós, 1995-96. Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica 43: 293-294.

Kontra, Miklós. 1996a. Fabricius-Kovács, Ferenc. Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Gramma- ticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, 286-287. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Kontra, Miklós. 1996b. Országh, Ladislas. Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Gramma- ticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, 682. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Kontra, Miklós. 1996c. Laziczius, Gyula. Harro Stammerjohann (general editor), Lexicon Grammaticorum: Who's Who in the History of World Linguistics, 555. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. (Coauthored with Ferenc Kovács)

Kontra Miklós. 1997a. Kell-e félnünk a "kétnyelvű oktatástól"? Korunk Harmadik folyam, VIII/1, 1997. január: 75- 79.

Kontra Miklós. 1997b. Szlovákiában szlovákul - Amerikában angolul. Valóság 1997/5: 60-72.

Kontra, Miklós. 1997c. Hungary. Hans Goebl, Peter H. Nelde, ZdenÁk StarÁ, Wolfgang Wölck (eds.), Kontakt- linguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact, 2. Halbband: 1708-1722. Berlin & New York: Walter de Gruyter.

Kontra, Miklós. 1997d. Hungarian Linguistic Traitors Champion the Cause of Contact Dialects. W. Wölck and A. de Houwer (eds.), Recent Studies in contact linguistics (Plurilingua XVIII), 181-187. Bonn: Dümmler.

Kontra Miklós - John Baugh, 1990. Énként s dalolva adja fel nyelvét s kultúráját? Regio 1. évf. 2. szám: 27-44.

Kontra Miklós és Pléh Csaba. 1995. Magyar nyelvű és a magyarról szóló irodalom. Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika, 353-359. Budapest: Osiris- Századvég.

Kontra Miklós: Bibliography 1990 for Hungary. Sociolinguistica 6 (1992):
230-231.
Bibliography 1991 for Hungary. Sociolinguistica 7 (1993): 316-318.
Bibliography 1992 for Hungary. Sociolinguistica 8 (1994): 182-183.
Bibliography 1993 for Hungary. Sociolinguistica 9 (1995): 194-196.
Bibliography 1994 for Hungary. Sociolinguistica 10 (1996): 189-191

Posgay Ildikó, 1991. Van-e A magyarban -ban/-ben? In: Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 531-533. Budapest.

Posgay Ildikó, 1993. Névhasználati sajátosságok Erdélyben. In: Hungarológia 3: 216-220. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ.

Posgay Ildikó, 1995. Valóban hiperpurizmus? In: Kassai Ilona (szerk.), Kétnyelvűség és magyar Nyelvhasználat, 305-310.

Posgay Ildikó, 1996. "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" (Szókincsvizsgálat az erdélyi értelmiségiek körében). Magyar Nyelv 92: 206-209. Skutnabb-Kangas, Tove. 1992. Nyelvi emberi jogok. Korunk Harmadik folyam III/5, 1992. május: 82-86. Fordította: Kontra Miklós.

VII. A Nézetek-B-n alapuló, vagy azt is fölhasználó publikációk

A Nézetek-B A magyar Nemzeti Szociolingvisztikai Vizsgálat alapját képező kérdőív neve. A vizsgálatot a TÁRKI Információk 7. száma (Budapest: Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, 1988. szeptember, 29. lap) a következőképp írja le:

1988 TÁRKI V. NÉZETEK Sorszám: B65

Kutatóhely: 1. ELTE BTK Szociológiai I. - Tömegkommunikációs
Kutatóközpont
2. MTA Nyelvtudományi Intézete
3. TÁRKI

A kutatás vezetője : 1. Angelusz Róbert - Tardos Róbert
2. Terestyéni Tamás - Kontra Miklós
3. S. Molnár Edit - Pataki Judit

A minta: 1. 3000
2. 1000 fős, országosan reprezentatív minta
3. 2000 a felnőtt lakosságra

Témakörök: 1. Kulturális rétegződés
2. Nyelvi szokások
3. Családtervezés, nők szerepe a családban

Módszer: Standard kérdőíves interjú
Dokumentum sorszáma: 138
Kategória: A
Esetszám: 2603
Változószám: 535

Angelusz, Róbert and Róbert Tardos. 1995a. Styles of knowledge and interactive habits. International Journal of the Sociology of Language 111: 57-78.

Angelusz Róbert és Tardos Róbert. 1995b. Megszólítások egy átalakuló világban. Jel-Kép 1995/3-4. szám: 39-52.

Balogh Lajos és Kontra Miklós (szerk.): Élőnyelvi Tanulmányok: Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988.
október 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai. (Linguis-tica, Series A, 3.) Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 1990. 228 lap.

Horváth Veronika. 1989. A -ban/-ba nyelvi változóról. Hungarológiai Közlemények 21. évf., 3. sz.: 417-429.
----- 1994. A -ba(n) nyelvi változóról. Kemény Gábor és Kardos Tamás, (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 131-137. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
Kassai Ilona
----- 1993. Nyelvi norma és nyelvhasználat viszonyáról az - e kérdőszó mondatbeli helye(i) kapcsán. Hungarológia 3: 93-102. Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ.
----- 1994a. Nyelvi norma és nyelvhasználat viszonyáról az - e kérdőszó mondatbeli helye(i) kapcsán. Magyar Nyelv 90: 42-48.
----- 1994b. Az -e kérdőszó vándorlásai. Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar Nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 125-130. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
----- 1995. Prescription and reality: the case of the interrogative particle in Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 21-30.
Kontra Miklós
----- 1989. Rövid beszámoló a budapesti köznyelvi kutatásokról. Hungarológiai Közlemények 21. évf. 3. szám: 391-397.
----- 1990a. A budapesti köznyelvi vizsgálatokról. In: Balogh és Kontra (szerk.), 3-8.
----- 1990b. Természetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás? In: Balogh és Kontra (szerk.), 76-83.
----- 1990c. Budapesti élőnyelvi kutatások. Magyar Tudomány 1990/5: 512-520.
----- 1990d. Az élőnyelvi vizsgálatok tárgyáról és módszereiről. In: Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai Szimpozion, 131-138. Veszprém: VEAB, 1990.
----- 1991a. Miért oly lukas Vago magyar fonológiája? Magyar Fonetikai Füzetek 23: 108-110.
----- 1991b. Szukszükölő akadémikus. Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 372-374. Budapest.
----- 1992a. Remarks on Sociolinguistics in Budapest. In: Kontra, Miklós & Váradi, Tamás (eds.), Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric, 83-94. Budapest: Linguistics Institute of the Hungarian Academy of Sciences.
----- 1992b. Class over nation-linguistic hierarchies eliminated: The case of Hungary. Multilingua 11-2: 217-221.
----- 1992c. Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai
realitás. In: Kontra Miklós (szerk.), Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben, 87-95.
----- 1992d. On an ongoing syntactic merger in Hungarian. In: I. Kenesei & C. Pléh (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 4: The Structure of Hungarian, 227-245. Szeged: JATE.
----- 1993. Kik köszönnek mA magyarországon heló-val? Vadon Lehel (szerk.), Emlékkönyv Országh László tiszteletére, 243-251. Eger.
----- 1994. Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? Magyar Nyelv 90: 333-345.
----- 1995a. On current research into spoken Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 9-20.
----- 1995b. Does the Educational Level of Speakers Matter in Hungarian Language Use? In: ZDL-Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialektologen- kongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 61-69. Franz Steiner Verlag Stuttgart.
----- 1997. Hol beszélnek legszebben és legcsúnyábban magyarul? Magyar Nyelv 93: 224-232.

Kontra Miklós és Váradi Tamás. 1991. Suksükölő értelmiség. Nyelvhasználatunk néhány kérdése az iskolázottság tükrében. Mozgó Világ 1991. február: 61-70.

Pléh Csaba. 1990. A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Kontra és Balogh (szerk.), 55- 75.
----- 1995. On the dynamics of stigmatization and hypercorrection in a normatively oriented Language community. International Journal of the Sociology of Language 111: 31-45.

Terestyéni Tamás. 1990. Beszédszokások (Egy szocio- lingvisztikai adatfelvétel néhány előzetes eredménye). In: Kontra és Balogh (szerk.), 32-54.
----- 1995. Styles of knowledge and greeting habits in Hungarian. International Journal of the Sociology of Language 111: 47-55.

Váradi Tamás - Kontra Miklós. 1994. A stigmatizált magyar kijelentő mód Társadalmi disztribúciójáról. Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 115-124. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Váradi, Tamás and Miklós Kontra. 1995. Degrees of Stigmatization: t-final Verbs in Hungarian. In: ZDL- Beiheft 77: Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990. Band 4. Wolfgang Viereck (Hrsg.), 132-142. Franz Steiner Verlag Stuttgart.

VIII. A BUSZI-t (is) felhasználó Beszélt nyelvi
publikációk

Horváth, Vera. 1990. ban/ben or ba/be: A case of "free" variation. Magyar Fonetikai Füzetek 22: 63-68.

Horváth Vera-Reményi Andrea Ágnes. 1990. Az ikes ragozásról. Balogh és Kontra (szerk.), 9-19.

Kassai, Ilona. 1989. On vowel length variability in Hungarian. Magyar Fonetikai Füzetek 21: 96-99.
--- 1990. A Beszédszünetek észleléséről. Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai szimpozion, 143-155. Veszprém: VEAB.
--- 1991a. A mássalhangzó-kapcsolatok ejtési változatairól. Magyar Fonetikai Füzetek 23: 87-91.
--- 1991b. Hol tart A magyar magánhangzók időtartamának ingadozása? (Szociolingvisztikai próbainterjúk Tanulságai). Magyar Nyelvőr 115: 69-80.
--- 1992. Budapest Sociolinguistic Interview-A Corpus of Spoken Hungarian. Ferenc Kiefer, Gábor Kiss and Júlia Pajzs (eds.), Papers in Computational Lexicography. COMPLEX '92, 185-189. Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.
--- 1996. The Survey of Spoken Hungarian: A Large-scale Sociolinguistic Project and its First Results. In: National Language Institutes Around The World-Diversity in Language Issues. The National Language Research Institute, Tokyo, 241-252.

Kontra Miklós (szerk.), 1988. Beszélt nyelvi tanulmányok. (Linguistica, Series A, 1.) Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 180 lap.

Kontra, Miklós. 1995. "No CARE-packages, please - We're Hungarians": The climate before, during, and after the birth of the Budapest Sociolinguistic Interview. In: Jeffrey Harlig & Csaba Pléh (eds.), When East Met West: Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc (Contributuions to the Sociology of Language 68) 143-164. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Laczkó Mária. 1990. Az igék feltételes mód egyes szám első személyű alakjának (én tudnék/tudnák) használata különböző Társadalmi csoportokban. Balogh és Kontra (szerk.), 20-31.
--- 1991. Az előrejelezhetőség kérdése a toldalék illeszkedésében. Magyar Nyelvőr 115: 237-241.
--- 1994. A szavak ingadozó toldalékolásának előrejelezhetőségéről. Kemény Gábor és Kardos

Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 139-145. Budapest: Az A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Pintzuk, Susan; Miklós Kontra; Klára Sándor; Anna Borbély. 1995. The effect of the typewriter on Hungarian reading style. (Working Papers in Hungarian Sociolinguitics, No. 1, September 1995) Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Reményi, Andrea Ágnes. 1989a. Phonetic features of adults' reading ability. Szende, Tamás (ed.), Speech Research '89 Proceedings. Last-minute Additions, 50-53. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
--- 1989b. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kódolási rendszeréről. Hungarológiai Közlemények 21. évf. 3. szám: 405-416.

Thimar Márta. 1994. A felszólító mód egyes szám 2. személyű rövid és hosszú alakjainak használatáról. Kemény Gábor A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 147-150. Budapest: A magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

Váradi Tamás. 1990. -Ba vagy -ban? (Problémavázlat). Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai szimpozion, 143- 155. Veszprém: VEAB.

Váradi, Tamás. 1995/1996. Stylistic variation and the (bVn) variable in the Budapest Sociolinguistic Interview. Acta Linguistica Hungarica 43: 295-309. (T 018272)

Wacha Imre. 1989. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjai Beszélt nyelvi szöveg lejegyzésekor. Hungarológiai Közlemények 21. évf. 3. szám: 381- 390.
--- 1990. Az élőnyelvi (spontán) szövegek megnyilat- kozásainak vizsgálati szempontjaihoz (A gazdagréti kábeltelevízió élőnyelvi felvételei alapján). Szabó Géza (szerk.), II. Dialektológiai szimpozion, 143-155. Veszprém: VEAB.
--- 1991. A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. In: Hajdú Mihály és Kiss Jenő (szerk.), Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára, 650-654. Budapest.


Rövidítések
 

ALH = Acta Linguistica Hungarica, Budapest
AS = American Speech, Tuscaloosa, Alabama
ESY = Eurasian Studies Yearbook, Bloomington, Indiana
FUF = Finnisch-Ugrische Forschungen, Helsinki
HSR = Hungarian Studies Review, Toronto
IJSL = International Journal of the Sociology of Language,
Berlin & New York
Lg = Language, Baltimore, Maryland
LiS = Language in Society, Cambridge
LLBA = Linguistics and Language Behavior Abstracts, San
Diego, California
LPLP = Language Problems and Language Planning, Amsterdam
MNy = Magyar Nyelv, Budapest
MNyj = Magyar Nyelvárások, Debrecen
MTud = Magyar Tudomány, Budapest
NyéK = Nyelvünk és Kultúránk, Budapest
NyIrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
NyK = Nyelvtudományi Közlemények, Budapest
Nyr = Magyar Nyelvőr, Budapest
SEER = The Slavonic and East European Review, London
UAJb = Ural-Altaische Jahrbücher/Ural-Altaic Yearbook,
Wiesbaden/Bloomington, Indiana
ZDL = Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Wiesbaden
 
 
 
 
 

Élőnyelvi konferenciák

1.) 1988. október 5-6., Budapest. Kiadvány: Balogh Lajos és Kontra Miklós, szerk., Élőnyelvi tanulmányok (Linguistica, Series A, 3.) Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1990.

2.) 1989. október 5-6., Ájvidék (Jugoszlávia). Kiadvány: Hungarológiai Közlemények 21. évf. 3. szám. Ájvidék, 1989.

3.) 1990. szeptember 27-28., Budapest. Kiadvány: Kontra Miklós, szerk., Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben (Linguistica, Series A, 9.) Budapest: MTA Nyelv- tudományi Intézet, 1992.

4.) 1991. szeptember 20-21., Kolozsvár (Románia).

5.) 1992. szeptember 17-18., Nyitra (Csehszlovákia). Kiadvány: Hungarológia 3(=A nyitrai nemzetközi nyelvészeti konferencia előadásai). Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1993.

6.) 1993. október 14-15., Budapest. Kiadvány: Kassai Ilona, szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995.

7.) 1994. október 14-15., Nagymegyer (Szlovákia).

8.) 1995. szeptember 28-29., Ungvár (Ukrajna). Kiadvány: Csernicskó István és Váradi Tamás, szerk., Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat.Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 1996.

9.) 1996. augusztus 22-24., Szeged.