Útmutató az összefoglalók elkészítéséhez

english version
 

 

Az összefoglalók beküldésének határideje: 2016. december 2. december 9.

 

A konferencia jelentkezési lapjai: MAGYAR, ANGOL

Kérjük, hogy aki előadást szeretne tartani, összefoglalóját töltse fel PDF formátumban az EasyChair rendszerbe.

 

Az előadások témája

A tervezett előadás témája az alkalmazott nyelvészet témaköreihez kapcsolódjon. Ezek a következők lehetnek:

 

·         Alkalmazott beszédkutatás

·         Alkalmazott szövegnyelvészet, diskurzuselemzés, stilisztika

·         Alkalmazott pszicholingvisztika

·         A magyar mint második vagy környezetnyelv

·         Első és második nyelvelsajátítás és nyelvi nevelés

·         Fordítástudomány

·         Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat

·         Internet az idegennyelv-oktatásban

·         Kétnyelvűség

·         Kommunikációtudomány, metainformációs kutatások

·         Kontrasztív nyelvészet

·         Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia

·         Lexikológia és lexikográfia

·         Nyelvpedagógia

·         Nyelvpolitika

·         Szaknyelvi kommunikáció

·         Szociolingvisztika

·         Terminológia

 

Az előadás jellege és nyelve

A tervezett előadás empirikus vagy elméleti kutatásról számoljon be magyar nyelven (kivéve, ha az előadó anyanyelve nem magyar).

 

Az előadás címe

 

·        tükrözze az előadás tartalmát

·        legyen egyértelmű és világos

·        ne legyen hosszabb 7 szónál

 

 

Az összefoglalók kötelező tartalmi és formai követelményei

 

Kérjük, előadásának összefoglalóját az alábbi négy részre lebontva adja le:
Bevezetés (elméleti háttér, problémafelvetés, célok, hipotézisek), Módszertan,
Eredmények, Következtetések. E négy szemponton kívül az absztraktok bírálatakor
a bírálók mérlegelik még a formai jellemzőket (stílus, nyelvhelyesség,
megfelel-e az absztrakt műfajának az írás), ezért kérjük, ezekre is fordítson
figyelmet az absztrakt megírásakor!

 

·    helyezze el a kutatást a hazai és a nemzetközi szakirodalomban

·    fogalmazza meg a hipotézis(eke)t és/vagy adja meg a kutatás fő kérdését/kérdéseit

·    röviden térjen ki a kutatás módszertanára (pl. résztvevők vagy szövegek, elemzés módszere, mérőeszközök)

·    foglalja össze a főbb eredményeket (a kutatási kérdések tükrében, illetve a korábbi szakirodalommal összevetve)

·    utaljon a kutatás eredményeinek alkalmazhatóságára, hasznára

·     terjedelme: egy oldal (kb. 2800 n + hivatkozások)

·    ne tartalmazzon rövidítéseket, lábjegyzetet

·    ne tartalmazzon 5-nél több hivatkozást