ALAPíTó OKIRAT

(változtatásokkal egybefoglalt egységes szerkezetben)

 

 

Alulírott alapítók az elméleti nyelvészet hazai művelésének és oktatásának az érdekében létrehozzuk a következő

 

ALAPÍTVÁNYT

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. tv. 74/A - 74/F. paragrafusai alapján,

 

Az alapítvány adatai

Alapítók: Bakró-Nagy Marianne

Bánréti Zoltán

Bródy Mihály

Kálmán László

Kiefer Ferenc

É. Kiss Katalin

Komlósy András

Rebrus Péter

Törkenczy Miklós

 

Az alapítvány neve: Nyelvészet az oktatásban és a kutatásban.

Az alapítvány székhelye: 1068 Benczúr u. 33. Budapest (v.).

Időtartama: határozatlan.

Jogállása: Jogi személy.

Jellege: Nyílt, hozzá bárki csatlakozhat. Feltétele az, hogy a csatlakozó az alapítvány alapító okiratában foglaltakat elfogadja. (v.)

Induló vagyona: 150.000.-Ft, azaz: egyszázötvenezer forint, melyet az alapítók az Alapítvány számára nyitott betétszámlára egyidejűleg befizettek.

Az alapítvány célja:

Az ELTE Elméleti Nyelvészeti szakon folytatott oktatói tevékenységnek és a szak által kezdeményezett és irányított kutatásoknak a támogatása. Ezen belül az egyetemi elméleti nyelvészeti szakemberképzés támogatása érdekében

 

- bekapcsolni a szakot az emberi nyelv sokoldalú megismerésére kifejlesztett elméletek és módszerek kutatásába,

 

- az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése,

 

- a külföldi és a hazai kutatási eredmények ismertetésének, felhasználásának, a hazai tudományos életben és a doktori képzésben való adaptálásának a támogatása,

 

- az elméleti nyelvészet oktatását szolgáló tantervek, tankönyvek, jegyzetek és egyéb oktatási segédanyagok szerkesztésének és előállításának a segítése,

 

- neves magyar és külföldi nyelvészeknek oktatásra való szerződtetése.

 

-ezen túlmenően az 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú szervezetekről) 26. § c. pontjának megfelelően az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

„3. tudományos tevékenység, kutatás,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

6. kulturális örökség megóvása.”(v.)

 

Nyilatkozatok: az Alapítók kijelentik, hogy az Alapítvány működése során a következő alapelvekhez ragaszkodnak és ezeket a legteljesebb mértékben betartják

1. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaik megvalósítása érdekében folytatnak és azokat az alapítvány céljait nem veszélyeztetve végzik,

2. a gazdálkodás során elért eredményt nem osztják fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítják,

3. közvetlen politikai tevékenységet az alapítvány nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. (v.)

 

 

Az alapítvány vagyonának gyarapítása, felhasználása

Az alapítvány jellege nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, magán- és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, akinek az adományát az alapítvány elfogadja.

 

A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, ülései közötti időszakban pedig a Kuratórium titkára teljes jogkörrel nyilatkozik. Amennyiben az elfogadás tárgyában a felajánlás beérkezését követő 15 napon belül nyilatkozat nem születik, az adományt elfogadottnak kell tekinteni.

 

Az alapítványi vagyon és annak mindennemű hozadéka csak az alapítvány céljaira használható fel. Az alapítvány induló vagyona terhére is eszközölhetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások.

 

Az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében a törvényes lehetőségeket kihasználva gazdálkodó tevékenységet folytathat, azonban az így keletkezett jövedelem is csak az alapítvány célja által meghatározott körben használható fel.

 

Az alapítványi vagyon felhasználásának módját a kezelésére létrehozott testület a Kuratórium jogosult meghatározni, összhangban az alapítványi célkitűzésekkel, melynek során figyelemmel kell lennie arra, hogy az alapítvány esetenként ösztöndíjakat is odaítélhet, illetve meghatározott tanévre 1-2 diák tandíjfizetési kötelezettségét átvállalja.

 

 

Az alapítvány szervezete

Az alapítványi vagyon kezelője, egyben az alapítvány legfőbb döntést hozó szerve, a jelen okiratban meghatározott kurátorokból álló 4 fős Kuratórium.

 

1. Bartos Huba elnök

 

2./ Bárkányi Zsuzsanna titkár

 

3./ Nádasdy Ádám

 

4./ Gyuris Beáta

 

A Kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el, munkájuk ellátásával kapcsolatban költségtérítés nem illeti meg őket.

 

Az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát az alapítók hozzájárulásával és előzetes egyetértésükkel a kuratórium állapítja meg.

 

Az alapítvány céljának megfelelő pályázatok elbírálása alapján dönt a támogatás összegéről, futamidejéről, vagy a pályázat más módon való támogatásáról.

 

A Kuratórium évente két rendes ülést tart.

A kuratóriumot az elnök hívja össze és készíti elő az ülését. A meghívóban közli a napirendet a kuratóriumi tagokkal. Ezenkívül végrehajtja a döntéseket, gondoskodik arról, hogy az Alapítvány adminisztrációja a jogszabályok és a belső előírásoknak megfelelő legyen.  A kuratóriumi tagok az elnöknél kezdeményezhetik fontos kérdésekben a kuratórium összehívását. Az üléseket a titkár vezeti és ő közli a napirendet is. (v.)

A kuratórium ülései főszabály szerint nyilvánosak, de személyiségi jogok védelme vagy egyéb jogszabályban meghatározott esetekben  zárt ülést kell tartani. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha mind a négy kuratóriumi tag  jelen van. (v.)

A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratóriumi tagoknak a szavazástól tartózkodni nem lehet, szavazati jogukkal mindig élni kell. Eltérő véleményeket is lehet jegyzőkönyvezni. (v.)

Az éves beszámolót az Alapítvány titkára terjeszti a kuratórium elé amely a tárgyévet követő év első kuratóriumi ülésén történik. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít a kuratórium és dönt annak jóváhagyásáról.(v.)

A közhasznúsági jelentést a jogszabályban meghatározott tartalommal kell elkészíteni. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.(v.)

 

 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáért valamint az alapítvány adminisztratív kötelezettségeinek teljesítéséről a kuratórium titkára köteles gondoskodni. A nyilvántartásban szerepelnie kell a vezető szerv döntése tartalmának, időpontjának és hatályának illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehet személyének).(v.)

A kuratórium döntéseit  a döntéstől számított 30 napon belül, továbbá az Alapítvány működésének eseményeit, szolgáltatásai igénybevételét és beszámolói közlését  az MTA Nyelvtudományi Intézetének hirdetőtábláján, továbbá az intézet könyvtárában bárki számára hozzáférhető módon kell elhelyezni, valamint országos terjesztésű napilapban esetlegesen megjelentetni.(v.)

A döntéseket azokkal, akiket közvetlenül érint személyre szólóan is közölni kell. Az érintetteket ezenkívül írásban is tájékoztatni kell. (v.)

A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a kuratórium elnöke illetve a titkár írja alá.(v.)

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén a kuratórium titkárával történő előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.(v.)

 

Összeférhetetlenség: a közhasznú szervezetekről szóló törvényben (1997. CLVI.) meghatározott összeférhetetlenségi eseteknek megfelelően:

A vezető szerv (kuratórium) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (v.)

Továbbá a törvény  9. § megfelelően: (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.(v.)

 

 

Az alapítvány képviselete

 

Az alapítványt a Kuratórium titkára önállóan képviseli, illetve az alapítók által kijelölt más kuratóriumi tag/ok képviselhetik. Felkérés esetén a képviselet együttes vagy önálló voltáról nyilatkozni kell.

Az alapítók az alapítvány titkárát és akadályoztatása esetén elnökét jelölik ki a bankszámla feletti rendelkezési joggal.

 

A Kuratórium elnökét és titkárát 3 éves időtartamra az alapítók jelölik ki.

 

Az alapítvány pénzügyei

 

Előreláthatólag az alapítvány éves bevétele pár tízezer forintnál nem lesz több. Ez egyrészt az alaptőke kamataiból, pályázatok elnyeréséből és esetleges adományokból tevődik majd össze. Az alapítvány nem fog befektetési tevékenységet folytatni!(v.)

 

 

Záró rendelkezések

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak az alapítványról szóló rendelkezései az irányadóak.

Valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. (v.)

 

Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

 

Az alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és kezdheti meg tevékenységét.

 

Jelen Alapító Okirat módosításában nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.(v.)

 

Alulírott mint az Alapítvány Alapítója jelen Alapító Okirat módosítást mint akaratommal mindenben megegyezőt alulírt tanúk előtt jóváhagyólag aláírom.(v.)

 

 

Kelt: Budapest, 2000. november 28.

 

 

Alapítók:

 

 

Bakró-Nagy Marianne

 

 

Bánréti Zoltán

 

 

Bródy Mihály

 

 

Kálmán László

 

 

Kiefer Ferenc

 

 

É Kiss Katalin

 

 

Komlósy András

 

 

Rebrus Péter

 

 

Törkenczy Miklós

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

Név:                                                                            Név:

 

_________________________                                  _________________________

 

Lakcím:                                                                        Lakcím:

 

_________________________                                  _________________________

 

 

 

 

Megjegyzés: A rendes szöveg jelzi az eredeti okirat szövegét (1995. 03. 30.), míg dőlt betűvel a változtatásokat jelöltük (v.) (2000. 11. 28.).